Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 302/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2018-06-29

Sygnatura akt I C 302/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 czerwca 2018r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński

Protokolant: Aneta Bącal

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2018r. w K.

sprawy z powództwa easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

przeciwko P. M.

o zapłatę

powództwo oddala.

Sygn. akt I C 302/18

UZASADNIENIE

Strona powodowa easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie od pozwanego P. M. kwoty 823,67 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia powództwa tj. 21.09.2017 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Uzasadniając swoje żądanie podała, iż w dniu 28.12.2016 r. nabyła od F. Bank p.l.c. wierzytelność wobec pozwanego. Wierzytelność ta powstała w związku z udzieloną pozwanemu przez zbywcę wierzytelności umową pożyczki z dnia 28.12.2014 r. nr (...). P. M. nie wywiązał się z przyjętego na siebie zobowiązania, nie regulując na rzecz pożyczkodawcy wymagalnych kwot w wysokościach i w terminach określonych w zawartej przez nich umowie pożyczki. W związku z powyższym zbywca wierzytelności wypowiedział umowę, co doprowadziło do powstania wymagalności całej kwoty udzielonej pożyczki. Strona powodowa wskazała, iż na dochodzoną niniejszym pozwem kwotę składa się: 400,00 zł- tytułem niespłaconej należności głównej, 380,00 zł – tytułem kosztów udzielenia pożyczki oraz 43,67 zł – tytułem odsetek za opóźnienie.

Pozwany P. M. w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniósł o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu wskazał, iż w grudniu 2014 r. nieznana osoba posłużyła się jego danymi osobowymi i zaciągnęła wiele pożyczek, o których dowiedział się po długim czasie. Zdarzenia te zostały przez niego zgłoszone na policję oraz poinformowana została firma (...). Ponadto Prokuratura prowadziła w tej sprawie dochodzenie, które zostało umorzone.

SĄD USTALIŁ NASTĘPUJĄCY STAN FAKTYCZNY

F. Bank p.l.c. spółka zarejestrowana na Malcie w dniu 28 grudnia 2016 r. zawarła z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. umowę przelewu wierzytelności, cedując na jej rzecz całość praw i obowiązków wynikających z umów bankowych pierwotnego wierzyciela. W wyciągu z elektronicznego załącznika do umowy cesji wskazano, że pożyczkobiorcą był pozwany P. M.. Taki zapis znalazł się także w wyciągu z ksiąg rachunkowych Funduszu Sekurytyzacyjnego z dniu 24.08.2017 r.

Dowód:

- wyciąg z rejestru funduszu inwestycyjnych (k: 6)

- wyciąg z elektronicznego załącznika do umowy cesji (k: 5)

- odpis KRS (k: 10-11v)

- kserokopia umowy przelewu wierzytelności (k: 7-9)

- wyciąg z ksiąg rachunkowych Funduszu Sekurytyzacyjnego (k: 3)

Dnia 23.01.2017 r. pozwany P. M. został wezwany do zapłaty długu wynikającego z umowy pożyczki nr (...) z dnia 29.12.2014 r. Saldo zadłużenia na ten dzień wynosiło 791,81 zł i składało się z: 400,0 zł – tytułem należności głównej, 380,00 zł – tytułem kosztów naliczonych przez zbywcę oraz 11,81 zł – tytułem naliczonych odsetek za opóźnienie od 05.11.2016 r.

Dowód:

- kserokopia wezwania do zapłaty z dnia 23.01.2017 r. (k: 4-4v)

Prokuratura Rejonowa Ł. nadzorowała dochodzenie w sprawie PR 1 Ds. (...).2017 wszczęte na skutek zawiadomienia pokrzywdzonego P. M., który w treści swoich zeznań wskazał, iż w dniu 29.12.2014 r. zawarto umowę pożyczki z F. Bank na jego dane osobowe na kwotę 823,67 zł. Wobec niewykrycie sprawcy postanowieniem z dnia 30.05.2017 r. Prokuratura umorzyła dochodzenie. W uzasadnieniu wskazała, iż dokonano ustaleń potwierdzających, iż to nie P. M. zaciągnął powyższe zobowiązania finansowe.

Dowód:
- ksero postanowienia o umorzeniu dochodzenia z dnia 30.05.2017 r. (k. 41-43)

SĄD ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE

Ustaleń powyższych Sąd dokonał na podstawie dokumentów przedłożonych przez stronę powodową i pozwanego. P. M. zakwestionował zaciągnięcie wierzytelności dochodzonej pozwem, powód zaś nie podjął jakiejkolwiek aktywności dowodowej zmierzającej do wykazania swoich twierdzeń.

Wedle art. 509 k.c., wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Strona powodowa easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. jako podstawę swojego roszczenia wskazała umowę pożyczki, która według twierdzeń pozwu została zawarta między F. Bank p.l.c. spółka zarejestrowana na Malcie, a pozwanym P. M.. Następnie wierzytelność przez umowę przelewu wierzytelności nabyła strona powodowa U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.. Jednakże umowa ta nie została przedłożona w toku niniejszego postępowania. Zgodnie z przepisem art. 720 k.c. umowa pożyczki jest stosunkiem prawnym umownym, do którego essentialia negotti należy zobowiązanie dającego pożyczkę do przeniesienia na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo innych rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.

Pozwany konsekwentnie zaprzeczał twierdzeniu aby umowę taką zawarł z wierzycielem pierwotnym. Podnosił, iż zgłoszone zostało zawiadomienie na Policji w związku z popełnieniem przestępstwa, przez osobę która posługiwała się jego danymi i zaciągała pożyczki. Na poparcie swoich twierdzeń przedłożył potwierdzenie złożenia takiego zawiadomienia oraz postanowienie o umorzeniu dochodzenia przez Prokuraturę.

Zgodnie z zasadą kontradyktoryjności strony są zobowiązane do wskazania dowodów dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Wynika to z przepisu art. 6 k.c. oraz art. 232 k.p.c., które nakładają obowiązek wykazania takich twierdzeń. W niniejszej sprawie strona powodowa easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. powinna udowodnić swoje twierdzenia, przede wszystkim przedstawiając umowę pożyczki nr (...), na podstawie której dochodzi od pozwanego roszczenia. Powyższa umowa nie została w niniejszej sprawie przedłożona.

Zgodnie z art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych ( t.j.: Dz.U.2014.157 ) księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych. Jednak moc prawna tych dokumentów urzędowych, nie obowiązuje w odniesieniu do dokumentów wymienionych w tym przepisie w postępowaniu cywilnym ( ust. 2).

Faktem jest, iż strona powodowa przedłożyła wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu Sekurytyzacyjnego, jednakże stanowi on jedynie dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c. oraz pozbawiony jest mocy prawnej dokumentu urzędowego w postępowaniu cywilnym zgodnie z art. 194 ust. 2 ustawy z 2004 roku o funduszach inwestycyjnych ( wyrok SA w Białymstoku z dnia 25 lutego 2015 r., I ACa 824/14 - Lex nr 1661137 ). W tym miejscu należy wspomnieć, iż poglądy judykatury i doktryny są zgodne. Na przykład w uzasadnieniu wyroku SN z dnia 13 czerwca 2013 r., V CSK 329/12 cyt: ,, Dane ujmowane w księgach rachunkowych funduszu oraz wyciągu z tych ksiąg mogą stanowić dowód jedynie tego, że określonej kwoty wierzytelność jest wpisana w księgach rachunkowych względem określonego dłużnika na podstawie opisanego w tych księgach zdarzenia, np. cesji wierzytelności. Dokumenty te potwierdzają więc sam fakt zdarzenia w postaci cesji wierzytelności. Nie stanowią one jednak dowodu na skuteczność dokonanej cesji wierzytelności oraz istnienia i wysokości nabytej wierzytelności. Okoliczności te, w razie ich kwestionowania przez stronę przeciwną, powinien wykazać fundusz odpowiednimi dowodowymi, zgodnie z ciężarem dowodu wynikającym z art. 6 k.c.’’

Ponadto przedstawiony przez P. M. dowód w postaci postanowienia o umorzeniu dochodzenia przez Prokuraturę oraz przedstawione okoliczności związane z obciążaniem go różnymi zobowiązaniami, wskazują że twierdzenia pozwanego, iż nie zawierał przedmiotowej umowy są prawdziwe.

Z tych względów powództwo jako nieuzasadnione podlegało oddaleniu

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Dziwiński
Data wytworzenia informacji: