Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 104/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2018-01-26

Sygnatura akt I C 104/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik

Protokolant: Anna Lasko

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2018 r. w K.

sprawy z powództwa C. I. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

przeciwko B. R.

o zapłatę

I  powództwo oddala,

II  zasądza od strony powodowej C. I. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. na rzecz pozwanej B. R. kwotę 2.517,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

sygn. akt I C 104/17

UZASADNIENIE

Strona powodowa I. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie solidarnie od pozwanych J. R. i B. R. kwoty 18 058,78 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając swoje stanowisko podała, iż pozwani zawarli z (...) Bank S.A. w dniu 17.02.2005 r. umowę o kredyt gotówkowy nr (...), na podstawie której pozwani otrzymali określone środki pieniężne. Pozwani nie wywiązali się z przyjętego na siebie zobowiązania, nie regulując na rzecz Banku płatności w sposób przewidziany w Umowie. . W dniu 23.09.2009 r. (...) Bank S.A zawarł ze stroną powodową C. I. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. umowę przelewu wierzytelności, cedując na jego rzecz całość praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej przez pozwanego z wierzycielem pierwotnym. Na kwotę dochodzoną pozwem składały się: 10 803,56 zł - tytułem niespłaconego kapitału kredytu 5 077,19 zł – tytułem odsetek karnych, 1 493,11zł – tytułem odsetek umownych oraz 684,92 zł – tytułem odsetek ustawowych od kapitału od dnia 24.09.2009 r. do dnia 22.03.2010 r.

W dniu 27.05.2010 r. Sąd Rejonowy w Grójcu I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Nc 1036/10 wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uwzględniający żądanie.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w dnu 13.09.2016 r. wniosła pozwana B. R. podnosząc zarzut przedawnienia całej należności dochodzonej pozwem oraz zarzut nieudowodnienia roszczenia. Wniosła także o zasądzenie od strony powodowej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu podała, iż należność dochodzona pozwem prawdopodobnie wynika z umowy pożyczki zawartej w roku 2004/2005. W jej ocenie zatem przedawnienie całości roszczenia nastąpiło najpóźniej jeszcze w 2008 r., a więc 2 lata przed wniesieniem pozwu. W związku z powyższym jej zdaniem zarzut przedawnienia jest zasadny. Ponadto podniosła zarzut nieudowodnienia roszczenia zarówno co do zasady jak i co do wysokości, zarówno w zakresie należności głównej jak i odsetek.

Sąd Rejonowy w Grójcu postanowieniem z dnia 23.09.2016 r. przekazał sprawę przeciwko B. R. do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kamiennej Górze.

Postanowieniem z dnia 13.11.2017 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze udzielił pozwanej zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze J. P., sygn. akt Km 988/16.

SĄD USTALIŁ NASTĘPUJĄCY STAN FAKTYCZNY

(...) Bank S.A. w dniu 23.09.2009 r. zawarł z C. I. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. umowę przelewu wierzytelności, cedując na jej rzecz całość praw i obowiązków wynikających z umów bankowych pierwotnego wierzyciela. W wyciągu z elektronicznego załącznika do umowy cesji wskazano, że kredytobiorcą był pozwany J. R.- były małżonek B. R., z którym łączyła ja wspólność ustawowa małżeńska. Potwierdził to wydany przez stronę powodową wyciąg z ksiąg rachunkowych Funduszu Sekurytyzacyjnego z dniu 22.03.2010 r.

Dowód:

- wyciąg z rejestru funduszu inwestycyjnych (k: 10)

- wyciąg z ksiąg rachunkowych Funduszu Sekurytyzacyjnego (k: 4)

- kserokopia wyroku rozwodowego z dnia 24.05.2007 r. (k. 39)

Pismem z dnia 23.10.2009 r. pozwana B. R. została zawiadomiona o cesji wierzytelności i wezwana do zapłaty długu wynikającego z umowy kredytu nr (...) z dnia 17.02.2005 r.

Dowód:

- kserokopia wezwania do zapłaty z dnia 23.10.2009 r. (k. 5-6)

Dnia 13 kwietnia 2010 r. C. I. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w W. złożył pozew z uwagi na brak spłaty kredytu gotówkowego o nr (...) z dnia 17.02.2005 r. Na dzień sporządzenia pozwu dochodzono kwotę 18 058,78 zł, na którą składały się: 10 803,56 zł - tytułem niespłaconego kapitału kredytu 5 077,19 zł – tytułem odsetek karnych, 1 493,11zł – tytułem odsetek umownych oraz 684,92 zł – tytułem odsetek ustawowych od kapitału od dnia 24.09.2009 r. do dnia 22.03.2010 r.

Dowód:

- wyciąg z ksiąg rachunkowych Funduszu Sekurytyzacyjnego (k: 4)

SĄD ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE

Ustaleń powyższych Sąd dokonał na podstawie dokumentów przedłożonych przez stronę powodową i przez pozwaną. B. R. zakwestionowała istnienie wierzytelności, strona powodowa zaś nie podjęła jakiejkolwiek aktywności dowodowej zmierzającej do wykazania swoich twierdzeń.

Wedle art. 509 k.c., wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Strona powodowa C. I. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. jako podstawę swojego roszczenia wskazała umowę kredytu, która według twierdzeń pozwu została zawarta między (...) Bank S.A, a J. R.. Następnie wierzytelność przez umowę przelewu wierzytelności nabyła strona powodowa C. I. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W..

Sąd w niniejszej sprawie zwrócił uwagę na brak dokumentów świadczących o skutecznym przejściu na stronę powodową zindywidualizowanej i istniejącej w stosunku do niego wierzytelności. Z przedłożonych przez stronę powodową dokumentów nie wynika, aby przedmiotem przelewu była wierzytelność wynikająca z umowy kredytu z dnia 18.02.2005 r. względem J. R., a co za tym idzie także względem pozwanej B. R.. Tylko kompletna umowa cesji wierzytelności może potwierdzać legitymację czynną strony powodowej. Strona powodowa nie przedłożyła, w ogóle umowy cesji wierzytelności, na którą się powołuje i z której wynikało by istnienie i zasadność jej żądania.

Zgodnie z art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych ( t.j.: Dz.U.2014.157 ) księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych. Jednak moc prawna tych dokumentów urzędowych, nie obowiązuje w odniesieniu do dokumentów wymienionych w tym przepisie w postępowaniu cywilnym ( ust. 2).

Faktem jest, iż strona powodowa przedłożyła wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu Sekurytyzacyjnego, jednakże stanowi on jedynie dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c. oraz pozbawiony jest mocy prawnej dokumentu urzędowego w postępowaniu cywilnym zgodnie z art. 194 ust. 2 ustawy z 2004 roku o funduszach inwestycyjnych ( wyrok SA w Białymstoku z dnia 25 lutego 2015 r., I ACa 824/14 - Lex nr 1661137 ). W tym miejscu należy wspomnieć, iż poglądy judykatury i doktryny są zgodne. Na przykład w uzasadnieniu wyroku SN z dnia 13 czerwca 2013 r., V CSK 329/12 cyt: ,, Dane ujmowane w księgach rachunkowych funduszu oraz wyciągu z tych ksiąg mogą stanowić dowód jedynie tego, że określonej kwoty wierzytelność jest wpisana w księgach rachunkowych względem określonego dłużnika na podstawie opisanego w tych księgach zdarzenia, np. cesji wierzytelności. Dokumenty te potwierdzają więc sam fakt zdarzenia w postaci cesji wierzytelności. Nie stanowią one jednak dowodu na skuteczność dokonanej cesji wierzytelności oraz istnienia i wysokości nabytej wierzytelności.

W niniejszej sprawie obowiązywała zasada kontradyktoryjności, zgodnie z którą strony są zobowiązane do wskazania dowodów dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Wynika to z przepisu art. 6 k.c. oraz art. 232 k.p.c., które nakładają obowiązek wykazania takich twierdzeń. W niniejszej sprawie strona powodowa C. I. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. działająca przez zawodowego pełnomocnika miała skutecznie udowodnić swoje twierdzenia przede wszystkim przedstawić umowę cesji wierzytelności, na podstawie której dochodzi od pozwanej roszczenia. Jednak przedłożone dokumenty nie dowodzą istnienia zadłużenia pozwanej, ani skutecznego nabycia przez stronę powodową jakichkolwiek wierzytelności wobec niej.

Ponadto powódka podniosła zarzut przedawnienia roszczenia dochodzonego w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, trzyletni ogólny termin przedawnienia odnosi się do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W literaturze i orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że działalność gospodarczą cechuje: profesjonalny charakter, podporządkowanie regułom opłacalności i zysku lub zasadzie racjonalnego gospodarowania, działanie na własny rachunek, powtarzalność działań i uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Należy zgodzić się, iż w niniejszej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej przez wierzyciela pierwotnego (...) Bank S.A. Bezspornie należy zgodzić się, iż roszczenie C. I. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. w stosunku do pozwanej gdyby istniało, uległoby trzyletniemu terminowi przedawnienia. Z twierdzeń strony powodowej wynika, że do zawarcia umowy miałoby dojść dnia 17.02.2005 r., natomiast w dniu 22.03.2010r. strona pozwana złożyła pozew w niniejszej sprawie.

Z tych względów powództwo jako nieuzasadnione względem pozwanej B. R. podlegało oddaleniu.

W punkcie II sentencji w myśl przepisu art. 98 k.p.c. zasądzono od strony powodowej C. I. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W., jako strony w całości przegrywającej proces, na rzecz pozwanej B. R. kwotę 2 517,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Zenon Węcławik
Data wytworzenia informacji: