Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 531/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2014-05-08

Sygn. akt V GC 531/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Dowhanycz-Turoń

Protokolant: st. sekretarz sądowy Ewa Jagieła

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. w Jeleniej Górze

na rozprawie

sprawy z powództwa Z. Z.

przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w J.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 13 408,21 zł (trzynaście tysięcy czterysta osiem złotych dwadzieścia jeden groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 06.04.2012 r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3 088,00 zł tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 2 400,00 tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt V GC 531/13

UZASADNIENIE

Z. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...) reprezentowany przez radcę prawnego w pozwie skierowanym przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w J. wniósł o zasądzenie kwoty 13.408,21 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 06.04.2012 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania sądowego wg norm przepisanych, kwotą 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i kwotą 2.400 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu podniósł, że strony łączyła umowa z dnia 10.02.2003 r. na podstawie której pozwany zlecał a powód zobowiązywał się przyjmować do wykonania bieżące naprawy w zakresie robót blacharskich i dekarskich na obiektach budowlanych pozwanego. Zleceniem nr (...) z dnia 27.06.2011 r. pozwany zlecił powodowi wykonanie robót dekarskich w budynku mieszkalnym przy ul. (...) w J.. W zleceniu wskazano, że koszt robót zostanie ustalony na podstawie sprawdzonego przez inspektora nadzoru kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie określonych przez strony wskaźników kosztowych. Termin rozpoczęcia prac określono na dzień 27.06.2011 r. a termin wykonania na dzień 15.07.2011 r. Należność miała być uregulowana po wykonaniu prac, dokonaniu ich odbioru przez komisję z administracji i po przedstawieniu faktury. Powód wskazał, że pozwany przyjął iż roboty nie zostały wykonane w terminie i naliczył powodowi karę umowną w kwocie 13.408,21 zł za okres od 16.07.2011 r. do 05.11.2011 r. Karę umowną odjął od kwoty z faktury wystawionej za wykonane prace (17.659,60 zł – 13.408,21 zł) i wypłacił powodowi różnicę. Zarzucił, że pozwany nie mógł potrącić kary umownej bo żądanie wypłacenia kary nie było wymagalne. Nadto brak było podstaw do jej naliczenia, gdyż w toku realizacji zlecenia pozwany zwiększył znacznie zakres robót powoda co sprawiło, iż pierwotny termin zakończenia robót był niewykonalny, a poza tym powód zgłaszał gotowość odbioru robót ale pozwany nie chciał ich przyjąć twierdząc, że powód musi dokonać tego osobiście a nie przez pełnomocników.

W odpowiedzi na pozew (k.77) pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego w kwocie 2.952,00 zł oraz opłaty od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

W uzasadnieniu przyznała, że strony łączyła umowa wskazana w pozwie. Podała, że zasadą było zlecanie, wykonywanie i odbieranie robót dekarskich i blacharskich zgodnie z treścią umowy. Tylko wyjątkowo w nagłych sytuacjach dokonywano zleceń ustnych. Wskazała, że zakres prac objętych pisemnym zleceniem (...) został ustnie rozszerzony i zaakceptowany przez powoda lecz strony nie zmieniły terminu realizacji zlecenia. Zarzuciła, że powód do dnia 15.07.2011 r. nie wykonał zlecenia, zaś od połowy lipca 2011 r. do grudnia 2011 r. nie pojawiał się na placu budowy ani nie wykonywał innych zleconych prac. Poprzez swoich pracowników nie dokonał również zgłoszenia prac do odbioru. Dokonał tego dopiero pismem z dnia 12.01.2012 r., a odbiór prac nastąpił dnia 27.02.2012 r. Z uwagi na zaniechanie wykonywania przez powoda obowiązków umownych pozwana pismem z dnia 29.08.2011 r. wypowiedziała umowę stron z zachowaniem terminu wypowiedzenia i uznała, że z dniem 05.10.2011 r. została skutecznie rozwiązana. Wskazała, że umówione przez strony wynagrodzenie za wykonanie zlecenia nr (...) zostało wskazane przez powoda w fakturach korektach z 22.03.2012 r. lecz pozwana naliczyła mu karę umowną na podstawie §10 ust.1 lit. b umowy tj. za niewykonanie prac w terminie o czym poinformowała go pismem z 12.04.2012 r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Strony są przedsiębiorcami.

(odpisy KRS pozwanej k.14-18,92-100, informacja z CEIDG k.13)

Strony w dniu 10.02.2003 r. zawarły umowę nr (...) w następnym okresie była ona zmieniana aneksami. W § 1 jako przedmiot umowy strony ustaliły, że zamawiający będzie zlecał a wykonawca zobowiązuje się przyjmować do wykonania bieżące naprawy w zakresie robót dekarskich i blacharskich na obiektach budowlanych Spółdzielni zlokalizowanych na osiedlu (...). Podstawą do wykonania robót będą zlecenia wystawione przez Administrację (...), w których każdorazowo określany będzie zakres robót i wymagane materiały.

W § 2 ust. 2 strony postanowiły, że termin wykonania i oddania przedmiotu poszczególnych zleceń ustalane będą przez Spółdzielnię każdorazowo w zleceniach – na podstawie zakresu i czasochłonności robót zleconych do wykonania. Natomiast wedle brzmienia § 5 ust. 2 wykonawca pisemnie zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru.

Zgodnie z § 10 ust. 1b umowy stron wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w oddaniu określonego w zleceniu przedmiotu odbioru –licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego wykonania określonego w § 2 ust. 2 do dnia odbioru.

(umowa z dnia 10.02.2003 r. z aneksami k.19,68-70,20,21,71)

Dnia 27.06.2011 r. pozwana wystawiła dla powoda zlecenie nr (...) na wykonanie szczegółowo określonych w nim robót. W jego treści wskazano, że koszt robót zostanie ustalony na podstawie sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie wskazanych w zleceniu wskaźników kosztowych. W zleceniu wskazano również termin rozpoczęcia prac : 27.06.2011 r. i termin wykonania prac : 15.07.2011 r.

Powód przystąpił do realizacji w/w zlecenia lecz okazało się, że konieczne będzie zmodyfikowanie zakresu zlecenia. Wobec tego po przeprowadzeniu wizji lokalnej strona pozwana poleciła w formie ustnej wykonanie powodowi dalszych prac tj. rozszerzyła ich zakres. Pozostałe warunki zlecenia nie zostały zmienione.

Powód zlecone pisemnie i ustnie prace wykonał w całości z końcem lipca 2011 r. W następnym okresie borykał się z problemami zdrowotnymi i strona pozwana nie mogła się z nim skontaktować. Udzielił on pełnomocnictwa swojej córce, która reprezentowała go w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Strona pozwana zarzucała powodowi m.in. niewykonanie kilku zleceń i pismem z dnia 29 sierpnia 2011 r. wypowiedziała umowę łączącą strony.

Powód zgłaszał ustnie i przez pełnomocnika gotowość do odbioru prac objętych zleceniem nr (...), lecz pozwana domagała się pisemnego osobistego zgłoszenia. Pismem z dnia 02.01.2012 r. powód zgłosił gotowość do odbioru prac objętych zleceniem nr (...).

Dnia 20.02.2012 r. powód tytułem prac objętych pisemnym zleceniem nr (...) i dodatkowo ustnie zleconych wystawił faktury VAT nr (...) na kwotę netto 22.281,03 zł i nr (...) na kwotę netto 15.804,04 zł. Pozwana odmówiła zapłaty kwoty z faktury (...) twierdząc, że konieczne jest komisyjne dokonanie pomiarów powykonawczych.

Komisyjny odbiór w/w prac w obecności stron nastąpił w dniu 27.02.2012 r. Dokonano również pomiarów powykonawczych i ustalono, że powód wystawi fakturę korektę.

Wobec powyższego powód w dniu 22.03.2012 r. wystawił fakturę VAT korektę nr (...) na kwotę 16.351,48 zł netto z terminem zapłaty 14 dniowym.

Pismem z dnia 12.04.2012 r. kierownik administracji strony pozwanej D. G. zawiadomił powoda m.in., że z faktury korygującej VAT nr (...) z 22.03.2012 r. pozwana potrąciła kwotę 13.408,21 zł za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy. Powołał się przy tym na § 10 ust 1 lit.b umowy stron wskazując, że pozwana potrąciła 1% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w oddaniu określonego w zleceniu przedmiotu odbioru – licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego wykonania do dnia , w którym minął okres wypowiedzenia umowy.

Strony prowadziły obszerną korespondencję w zakresie wzajemnych rozliczeń i realizacji innych zleceń. Powód wzywał również stronę pozwaną do zapłaty kwot z tytułu nierozliczonych zleceń.

(pisma pozwanego z dni 29.08.2011 r., 02.11.2012 k.22-23, 12.04.2012 r. k.25, zlecenie nr (...) k.24, faktura korygująca k. 29, notatki służbowe k.30-33,34, protokół odbioru robót k. 35, faktura nr (...) k.26, faktura korygująca k. 36, pisma powoda z dni 02.01.2012 r. k.37-44, 03.01.2012 r. k.45-47, 12.01.2012 r. k.48,20.02.2012 r. k.49-52, 12.03.2012 r. k.55-58, 05.04.2012 r. k. 53-54,pisma pozwanego k. 19.01.2012 r. k. 59, 13.02.2012 r. k.60-61, 22.02.2012 r. k. 62,11.02.2011 r., 05.03.2012 r. k. 27,28, 23.12.2013 r. k. 107-108,wezwanie do zapłaty k. 63, zawezwanie do próby ugodowej k. 64, zestawienie zleceń niezrealizowanych przez powoda ze zleceniami k.87-91,podanie powoda k. 86, odpowiedź informacyjna k.83, faktura (...) nr (...) k.84,85, zeznania świadków : C. K. k.136v-137v, H. Z. k.137v-138, K. G. k.138v, M. B. k.138v-140, D. G. k.140-140v, przesłuchanie powoda k.141-141v)

Sąd zważył, co następuje :

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Powód w całości dowiódł w niniejszym postępowaniu za pomocą dowodów z dokumentów, zeznań świadków i przesłuchania powoda zasadność swojego roszczenia zarówno co do samej zasady, jak i co do konkretnej, żądanej kwoty. Wypełnił zatem nałożony nań dyspozycją art. 6 k.c. obowiązek dowodowy. Zgodnie bowiem z tym przepisem ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Dowody zaoferowane przez powoda były spójne, Sąd nie znalazł podstaw do zakwestionowania ich wiarygodności, zresztą nie czyniła tego również pozwana. Ich treść odpowiadała zatem prawdzie.

Zgodnie z dyspozycją art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Natomiast wedle treści § 2 tegoż przepisu wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Cytowany przepis w § 1 wyraźnie wskazuje na elementarne wymogi dla dokonania skutecznego potrącenia tj. obie strony muszą być względem siebie dłużnikami i wierzycielami i obie wierzytelności muszą być wymagalne. Zwrócić przy tym trzeba uwagę, że oświadczenia o potrąceniu musi dokonać osoba do tego uprawniona. Zatem w niniejszej sprawie strona pozwana oświadczenie o potrąceniu winna złożyć powodowi przez umocowany odpowiednio organ lub przez umocowanego do tej czynności pełnomocnika. Zgodnie zaś z zapisami ujawnionymi w odpisach KRS strony pozwanej do jej reprezentowania uprawniony jest zarząd i oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić jednoznacznie należało, iż brak w niniejszej sprawie było oświadczenia materialnoprawnego strony pozwanej o potrąceniu kwoty 13.408,21 zł. Strona pozwana nie przedłożyła stosownych dowodów z dokumentów na tę okoliczność. W aktach sprawy znajduje się co prawda pismo strony pozwanej skierowane do powoda dnia 12.04.2012 r. lecz z całą stanowczością podkreślić trzeba, że nie stanowiło ono oświadczenia materialnoprawnego o potrąceniu. O zasadności takowego wniosku przesadza po pierwsze fakt, iż rzeczone pismo zostało sporządzone przez kierownika administracji strony pozwanej D. G., który nie był osobą uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji strony pozwanej zgodnie z zapisami ujawnionymi w KRS pozwanej. Po drugie, treść tegoż pisma wskazuje, iż D. G. jedynie zawiadomił powoda m.in., że z faktury korygującej VAT nr (...) z 22.03.2012 r. pozwana potrąciła kwotę 13.408,21 zł za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy. Po trzecie wreszcie brak w tymże piśmie terminu płatności w/w kary umownej (brak wymagalności). Zatem zdaniem Sądu potrącenie dokonane przez pozwaną nie było skuteczne. Braków w tym zakresie strona pozwana nie konwalidował również w toku niniejszego postępowania albowiem w odpowiedzi na pozew wnoszono jedynie o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowanie, nie podnosząc procesowego zarzutu potrącenia ani nie składając w załączeniu stosownego prawidłowo sporządzonego oświadczenia o potrąceniu wraz z oznaczeniem terminu płatności kary umownej.

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w punkcie I wyroku.

Sąd zasądził odsetki ustawowe od dnia wymagalności wynikającego ze spornej faktury VAT korekty nr (...) z dnia 22.03.2012 r. na podstawie. art. 481 § 1 k.c.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w punkcie II wyroku w oparciu o treść art. 98 § 1 i 3 k.p.c. stanowiącego o obowiązku uiszczenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego przez stronę przegrywającą spór, co w niniejszym postępowaniu obligowało pozwaną do ich uiszczenia. Wysokość zasądzonych w punkcie II wyroku kosztów opiewała na łączną kwotę 3 088,00 zł albowiem powód uiścił inicjując niniejsze postępowanie opłatę od pozwu w kwocie 671,00 zł, natomiast na podstawie § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (…) koszty te wynosiły 2400,00 zł, zaś opłata skarbowa od pełnomocnictwa opiewała na 17 zł.

Sąd podczas rozprawy dnia 25.04.2014 r. :

- pominął dowód z przesłuchania strony pozwanej albowiem pod takim rygorem wzywana była na rozprawę (k.123) i żaden z jej reprezentantów nie stawił się na termin posiedzenia, brak było również usprawiedliwienia nieobecności wymienionych;

-oddalił wniosek strony pozwanej o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka A. S. albowiem na etapie jego złożenia okoliczności sporne sprawy zostały już przez Sąd wyjaśnione i przeprowadzenie tegoż dowodu zbędnie i bezcelowo przedłużyłoby postępowanie (art. 217 § 2 k.p.c.).

Wobec powyższych postanowień nie złożono zastrzeżeń do protokołu w trybie art. 162 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Lenda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Dowhanycz-Turoń
Data wytworzenia informacji: