Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 453/11 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2013-01-14

Sygn. akt V GC 453/11

WYROK

W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

Dnia 14 stycznia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Ewa Byik

Protokolant:

st. sekr. sądowy Marzenna Ornaf

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2013 r. w Jeleniej Górze

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w B.

przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółka z o. o. w F.

o zapłatę kwoty 54.408,87 zł

I.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 54 408,87 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od kwot:

- 53.233,60 zł od dnia 24.05.2011r. do dnia zapłaty,

- 1.175,27 zł od dnia 03.06.2011r. do dnia zapłaty

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.338,00 zł tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 3.600,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VGC 453/11

UZASADNIENIE

Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. wniósł o zasądzenie w postępowaniu nakazowym od pozwanego Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w F. kwoty 54.408,87 złotych wraz z ustawowymi odsetkami:

-od kwoty 53.233,60 złotych od dnia 24 maja 2011 roku do dnia zapłaty

-od kwoty 1.175,27 złotych od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty

oraz kosztami postępowania sądowego, w tym kosztami zastępstwa procesowego w wysokości 3.600,00 złotych.

W uzasadnieniu swojego żądania powód wskazał, iż pozwana spółka dokonała w firmie powoda zakupu materiałów budowlanych o łącznej wartości 53.233,60 złotych. W wystawionych przez powoda fakturach podany został rodzaj towaru, jego ilość, cena jednostkowa, wartość oraz sposób i termin zapłaty. Po bezskutecznym upływie terminu powód skierował do pozwanego wezwanie do zapłaty obejmujące cenę sprzedanych materiałów budowlanych oraz skapitalizowane odsetki ustawowe. Odpowiadając na wezwanie pozwany zwrócił się o przedłużenie terminu zapłaty. Powód nie wyraził zgody uznając, iż pozwany dysponował czasem na dokonanie zapłaty, znane mu były również warunki sprzedaży.

Zarządzeniem z dnia 17 października 2011 roku sprawa została skierowana do rozpoznania w postępowaniu zwykłym.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na swoją rzecz kosztów podstępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadniając swoje stanowisko przyznał, iż zawarł umowę z powodem w dniu 19 stycznia 2011 roku, zaprzeczył jednak aby powód dostarczył i wydał mu towar opisany w fakturach VAT numer (...) objętych żądaniem pozwu albowiem oprócz faktur powód nie przedstawił protokołów odbioru towaru lub dowodów w-z. Pozwany zaprzeczył aby doszło do skutecznego uznania roszczenia powoda albowiem oświadczenie z dnia 26 maja 2011 roku zostało złożone przez osobę nieuprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu pozwanej spółki.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Obie strony są przedsiębiorcami.

(odpis z KRS powoda k: 6-9, odpis z KRS pozwanego k: 24-26, k: 268-271)

W dniu 19 stycznia 2011 roku strony zawarły umowę sprzedaży kostki brukowej i galanterii betonowej.

( umowa sprzedaży k: 22-23, zeznania świadka K. K. k: 247)

W dniu 14 lutego 2011 roku pozwany zakupił u powoda towar na podstawie faktury numer (...) na kwotę 5.478,42 złotych. Odbiór towaru pokwitował w imieniu pozwanej spółki dyrektor do spraw technicznych K. K..

( faktura VAT (...) k: 12, dowód WZ k: 118, zeznania świadka K. K. k: 247)

W dniu 17 lutego 2011 roku pozwany dokonał w firmie powoda zakupu towaru o wartości 5.206,59 złotych na podstawie faktury VAT numer (...), towaru o wartości 5.451,36 złotych na podstawie faktury VAT numer (...), towaru o wartości 5.206,59 złotych na podstawie faktury VAT numer (...) oraz towaru o wartości 5.097,12 złotych na podstawie faktury VAT numer (...).

(faktura VAT (...) k:13, dowód WZ k: 116, faktura VAT (...) k:14, dowód WZ k: 115, faktura VAT numer (...) k: 15, dowód WZ k: 114, faktura VAT numer (...) k: 16, dowód WZ k: 113)

W dniu 21 lutego 2011 roku powód ponownie dokonał zakupu towaru w firmie powoda o wartości 5.812,98 złotych na podstawie faktury VAT numer (...) oraz na podstawie faktury VAT numer (...) o wartości 5.156,16 złotych.

(faktura VAT numer (...) k: 17, dowód WZ k: 111-112, faktura VAT numer (...) k: 18, dowód WZ k: 109)

W dniu 22 lutego 2011 roku pozwany dwukrotnie kupował towar w firmie powoda o wartości 5.156,16 złotych na podstawie faktury VAT numer (...) oraz faktury VAT numer (...).

( faktura VAT numer (...) k: 19, dowód WZ k: 110, faktura VAT numer (...) k: 20, dowód WZ k: 118)

Ostatni zakup towaru przez pozwanego w firmie powoda nastąpił w dniu 28 lutego 2011 roku na podstawie faktury VAT numer (...) o wartości 6.619,86 złotych.

( faktura VAT numer (...) k: 21, dowód WZ k: 108)

Towar ujęty w dokumentach WZ został zawieziony przez kierowców powoda do S. na budowę sklepu (...). Towar odbierali pracownicy pozwanej spółki. Potwierdzenie odbioru towaru przez pozwanego następowało poprzez podpisanie dowodu WZ. Jeden egzemplarz dowodu WZ pozostawał u pozwanego na budowie, drugi trafiał do powoda. Osoba potwierdzająca odbiór sprawdzała ilość towaru.

( zeznania świadka W. J. k: 190, zeznania świadka A. K. k: 208)

W dniu 23 maja 2011 roku powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 53.233,60 złotych tytułem należności za sprzedany towar na podstawie faktur VAT (...) wraz z kwotą 1.175,27 złotych tytułem skapitalizowanych odsetek.

( wezwanie do zapłaty k: 11)

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty w dniu 26 maja 2011 roku pozwany wystąpił do powoda z prośbą o wydłużenie terminu płatności do 30- dni. Jako powód opóźnienia w płatnościach powołał brak rozliczenia inwestycji w S.. Pozwany zobowiązał się do uregulowania zaległości wobec powoda w terminie 30 dniu. Pismo z polecenia prezesa zarządu pozwanej spółki przygotowała pracownica pozwanego U. D..

( pismo pozwanego z dnia 26 maja 2011 roku k: 10 , zeznania L. M. k: 261)

Sąd zważył

Pozwany w odpowiedzi na pozew zarzucił, iż powód nie wykazał iż zawarta przez strony umowa sprzedaży w dniu 19 stycznia 2011 roku została wykonana albowiem powód nie przedstawił protokołów odbioru towaru ani dowodów WZ. W odpowiedzi na ten zarzut powód przedstawił dowody WZ do każdej z faktur objętych żądaniem pozwu. Sąd nie uznał tego dowodu za spóźniony, albowiem powód konstruując pozew mógł być przekonany, iż jego żądanie nie jest kwestionowane przez pozwanego, skoro w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty otrzymał od pozwanego pismo z deklaracją zapłaty zaległych zobowiązań.

Zawarcie umowy pomiędzy stronami nie było kwestia sporną, skoro do akt została złożona umowa podpisana przez obie strony.

W ocenie Sądu powód wykazał także wykonanie tej umowy poprzez dostarczenie pozwanemu towaru objętego fakturami numer (...) na budowę w S. poprzez przedstawienie faktur, dowodów WZ, zeznania świadków W. J., A. K. oraz częściowo K. K. a także L. M.. Dowody te potwierdziły okoliczności dowozu towaru na budowę i jego odbioru przez pozwanego. Świadkowie W. J. i A. K. w swoich zeznaniach przyznali fakt dostarczenia pozwanej spółce na budowę w S. towaru objętego dowodami WZ. Potwierdzili również, iż towar ten został odebrany i pokwitowany na dowodach WZ przez pracowników pozwanej spółki. Zeznania tych świadków wraz z dowodami WZ stanowią dowód wydania pozwanemu towaru wymienionego następnie w fakturach sporządzonych na podstawie dowodów WZ, a zatem potwierdzają zasadność roszczenia powoda. Na szczególną uwagę Sądu zasługiwały zeznania świadka K. K. zatrudnionego u pozwanego na stanowisku dyrektora do spraw technicznych. Świadek zeznał, iż wiedział o zawartej przez strony umowie, a do jego obowiązków należała kontrola prac na obiektach budowlanych wykonywanych przez pozwaną spółkę i nadzór nad tymi pracami. Stwierdził także, iż nie zajmował się dostawami materiałów na budowę w S., więc nie wie czy towar ten został dostarczony przez powoda, gdyż dostawami zajmowali się P. S. i P. D.. Zastanawiające jest, iż wbrew wcześniejszym oświadczeniom, świadek jednak osobiście również odbierał towar dostarczony przez powoda, albowiem potwierdza to jego podpis umieszczony na dowodzie WZ okazanym świadkowi podczas składania zeznań przed Sądem we Włocławku. Podkreślenia także wymaga, iż świadek ten przyznał, iż z informacji uzyskanych od prezesa pozwanej spółkiL. M.wie, iż towar dostarczony przez powoda był złej jakości i prezes zamierzał zwrócić ten towar powodowi. Z odpowiedzi na pozew wynikało natomiast, iż pozwany kwestionuje fakt dostawy towaru przez powoda. W świetle zeznań świadka K. K. twierdzenia pozwanego zawarte w odpowiedzi na pozew nie były zatem prawdziwe a jedynie czynione na potrzeby toczącego się postępowania sądowego.

Przesłuchany w charakterze strony L. M. prezes zarządu pozwanej spółki zeznał, iż nie wie czy na budowę w S. kostkę dostarczał powód i czy pozwana spółka była odbiorcą tej kostki, ponieważ kwestiami dostarczania materiałów budowlanych zajmował się K. K.. Z porównania zeznań świadka K. i L. M. wynika, iż osoby te przede wszystkim przerzucają wzajemnie swoje obowiązki na inne osoby.

Istotne w sprawie było również pismo pozwanego z dnia 26 maja 2011 roku. W odpowiedzi na pozew pozwany wskazywał, iż pismo to nie może być traktowane jako uznanie roszczenia powoda, gdyż zostało sporządzone przez osobę, która nie była uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu pozwanej spółki. Pismo to rzeczywiście zostało podpisane przez U. D., lecz działającą z upoważnienia prezesa pozwanej spółki L. M.. Składając zeznania przez sądem we Włocławku L. M. przyznał, iż on był autorem tego pisma i z jego upoważnienia zostało ono podpisane przez U. D..

W piśmie tym pozwany zwracał się o wydłużenie terminu płatności faktur i deklarował spłatę zaległych zobowiązań w terminie 30 dni. Z treści tego pisma wynikało, iż nie zostało ono sporządzone w oderwaniu od rzeczywistości ale w nawiązaniu do pisma powoda z dnia 23 maja 2011 roku. Pismo z 23 maja 2011 roku natomiast było wezwaniem do zapłaty skierowanym przez powoda do pozwanego. W wezwaniu tym powód szczegółowo wyliczył wartość zadłużenia pozwanego wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu opóźnienia w płatności faktur szczegółowo w tym piśmie wymienionych. Były to wszystkie faktury objęte następnie przez powoda pozwem w rozpatrywanej sprawie. W świetle zeznań L. M. nie mógł zostać uznany przez Sąd za uzasadniony argument pozwanego zawarty w odpowiedzi na pozew o braku umocowania osoby podpisanej pod pismem z dnia 26 maja 2011 roku.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę także na dalszą treść zeznań L. M., który stwierdził, iż z treści pisma z dnia 26 maja 2011 roku nie można wywnioskować czego ono dotyczy. Oznacza to, iż L. M. nie zadał sobie trudu zapoznania się z treścią pozwu i dołączonych do pozwu dokumentów oraz treścią odpowiedzi na pozew sporządzonej przez pełnomocnika działającego z jego umocowania.

Sąd pominął dowód z zeznań świadka P. S., albowiem pełnomocnik pozwanego pomimo wezwania nie wskazał aktualnego adresu świadka ( k: 249, 256) Pozostali świadkowie w osobach W. G. i P. D. potwierdzili fakt układania kostki na budowie w S..

Sąd uwzględniając wniosek powoda wezwał pozwanego do przedstawienia rejestru zakupów VAT za luty 2011 roku oraz do podania czy od faktur dołączonych do pozwu został odliczony podatek VAT oraz czy wartość ceny netto z faktur pozwany zaliczył do kosztów uzyskania przychodu w terminie 7 dniu pod rygorem skutków z art. 233 § 2 k.p.c. ( zarządzenie k: 120, 127, doręczenie pozwanemu k: 128). Pomimo deklaracji zawartej w piśmie procesowym z dnia 09 stycznia 2012 roku rejestr zakupów VAT nie został przedstawiony przez pozwanego. ( k: 139)

Mając na uwadze poczynione rozważania i ustalenia Sąd orzekł jak w punkcie I wyroku na podstawie art. 535 k.c.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Powód wygrał proces ponosząc koszty postępowania w kwocie 6.338,00 złotych ( 3.600,00 – koszty zastępstwa procesowego, 17,00 złotych –opłata skarbowa od pełnomocnictwa, 2.721,00 złotych – opłata sądowa od pozwu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Lenda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Byik
Data wytworzenia informacji: