Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 116/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2014-05-09

Sygn. akt VI Ka 116/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2014 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w VI Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Waldemar Masłowski (spr.)

Sędziowie SO Tomasz Skowron SO Andrzej Wieja

Protokolant Jolanta Kopeć

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Roberta Remiszewskiego

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2014r.

sprawy A. O.

oskarżonego z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu

z dnia 16 grudnia 2013 r. sygn. akt II K 797/13

uchyla zaskarżony wyrok wobec oskarżonego A. O. i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Zgorzelcu do ponownego rozpoznania.

Sygn. akt VI Ka 116/14

UZASADNIENIE

A. O. został oskarżony o to, że:

1.  w dniu 11 stycznia 2013 roku w B.przy ul. (...), rejonu (...)dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 55,62 litrów paliwa w postaci benzyny (...) powodując ty samym straty w wysokości 297,01 złotych na szkodę Z. P., przy czym czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu sygn. akt VI K 1169/06 na karę pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 03.12.2009 roku do 11.01.2011 roku, tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

2.  w dniu 11 stycznia 2013 roku w B.przy ul. (...), rejonu (...)dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 63,82 litrów paliwa w postaci oleju napędowego powodując ty samym straty w wysokości 355,48 złotych na szkodę Stacji Paliw (...)w B., przy czym czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu sygn. akt VI K 1169/06 na karę pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 03.12.2009 roku do 11.01.2011 roku, tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu wyrokiem z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie II K 797/13:

I.  oskarżonego A. O. uniewinnił od popełnienia zarzuconych mu czynów opisanych w pkt. 1 i 2 części wstępnej wyroku,

II.  na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa

Wyrok ten zaskarżył Prokurator Rejonowy w Zgorzelcu zarzucając błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia i mający wpływ na jego treść, a polegający na przyjęciu, iż dowody zebrane w toku postępowania przygotowawczego i ujawnione na rozprawie, a to w szczególności zeznania świadków oraz wyjaśnienia oskarżonego, nie pozwalają na przypisanie oskarżonemu A. O. popełnienia zarzucanych mu czynów, podczas gdy dowody te i okoliczności ocenione we wzajemnym ze sobą powiązaniu winny prowadzić do wniosku przeciwnego, tj. że oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanych mu występków.

Stawiając powyższy zarzut, autor apelacji wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Zgorzelcu do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja prokuratora jest zasadna.

Sąd Rejonowy dokonał dowolnej oceny dowodów, która rażąco narusza normę art. 7 kpk. Ocena ta prowadziła do błędnych ustaleń faktycznych. Wskazać głównie należy na pobieżną ocenę zeznań świadka J. F.i zeznań świadka Z. P.. Zeznania pierwszego z nich Sąd I instancji uznał za prawdziwe w tej części, gdy twierdził, że w czasie kradzieży paliwa nie było na stacji benzynowej Z. P.. Zupełnie pominął Sąd orzekający zeznania świadka J. F.z dnia 11.01.2013 roku i z dnia 24.06.2013 roku ( k. 5-6), z których jednoznacznie wynika, że Z. P.był w momencie kradzieży paliwa na stacji benzynowej.

Zeznania świadka Z. P. Sąd Rejonowy zdeprecjonował z kolei opierając się na zmienionych zeznaniach J. F. w których twierdził, że Z. P. na stacji benzynowej nie było. Taka ocena jest niepełna, dowolna co nie znajduje akceptacji Sądu odwoławczego. Pominął także Sąd Rejonowy tę część zeznań J. F., w której twierdził, że jeden z mężczyzn dokonujących kradzieży miał opatrunek na ręce, a także tę część wyjaśnień oskarżonego, w której przyznał, że miał opatrunek na ręce. Treść zeznań świadka F., w tym zakresie i wyjaśnień oskarżonego korespondują w swej treści, czego nie dostrzega Sąd Rejonowy. W tym kontekście pomija Sąd Rejonowy, co jest zupełnie niezrozumiałe, że samochód który tankowano dokonując kradzieży użyczany był przez świadka K. nie komu innemu, jak właśnie oskarżonemu. Sąd Rejonowy uznał za prawdziwe te wyjaśnienia, które oskarżony złożył na rozprawie, a w których nie przyznał się on do popełnienia zarzucanych mu czynów i odwołał treść wyjaśnień z postępowania przygotowawczego, w których przyznawał się do popełnienia obu zarzucanych mu przestępstw kradzieży paliwa. W ocenie Sądu Rejonowego argumentacja oskarżonego odwołującego poprzednią treść wyjaśnień jest przekonywująca. Sąd Okręgowy tej oceny nie podziela. Wskazać należy Sądowi Rejonowemu, że oskarżony w swoich wyjaśnieniach złożonych w postępowaniu przygotowawczym nie obciążał M. B., bowiem jak wyjaśnił w toku rozprawy obawiał się go. Trudno uwierzyć, że składając wyjaśnienia na rozprawie przestał się M. B. „obawiać”. Niezależnie od tego wskazać należy Sądowi Rejonowemu, że treść wyjaśnień oskarżonego oceniać należy w kontekście treści innych dowodów, m.in. tych wskazanych wyżej w tym uzasadnieniu, czego Sąd Rejonowy nie uczynił naruszając normę art. 7 kpk w sposób rażący. Przepis ten obliguje Sąd nie tylko do oceny wszystkich dowodów, ale do oceny wszechstronnej.

Z tych wszystkich względów zaskarżony wyrok, w zakresie obu zarzucanych oskarżonemu czynów należało uchylić a sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania. Sąd Okręgowy dostrzega, że jedynym bezpośrednim dowodem sprawstwa oskarżonego, co do kradzieży paliwa ze stacji paliw (...) w B. są wyjaśnienia oskarżonego złożone w postępowaniu przygotowawczym. W zależności od oceny wszystkich dowodów, w tym wyjaśnień oskarżonego w kontekście innych dowodów, Sąd winien ustalić sprawstwo lub jego brak w zakresie obu czynów zarzucanych oskarżonemu.

Wyrokując w sprawie Sąd uwzględni wartość mienia i rozstrzygnie, czy ewentualnie

przypisane oskarżonemu czyny stanowią obecnie przestępstwa lub wykroczenia, lub

uniewinni oskarżonego przy stwierdzeniu jego sprawstwa.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd przesłucha oskarżonego oraz świadków J. F., Z. P. oraz M. B. na okoliczności kradzieży, udziału oskarżonego i użytkowania samochodu w dniu 11.01.2013 roku.

W pozostałym zakresie Sąd Rejonowy skorzysta z normy art. 442§2 kpk, chyba że ujawni się potrzeba przeprowadzenia bezpośrednio przed Sądem innych dowodów.

uk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Herka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Waldemar Masłowski,  Tomasz Skowron Andrzej Wieja
Data wytworzenia informacji: