Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2860/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z 2016-04-25

Sygn. akt I C 2860/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w W. I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Zbigniew Dzięgielewski

Protokolant: Agata Cybul

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2016 roku

sprawy z powództwa K. R.

przeciwko Miastu S. W. Zakładowi (...) w D. P.

1.  ustala, iż powódka K. R. wstąpiła w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nr (...) znajdującego się w budynku przy ulicy (...) w W. wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego m. st. W. po M. B. zmarłym 5 lipca 2014 roku;

2.  zasądza od pozwanego m. st. W. Zakładu (...) na rzecz powoda K. R. kwotę 337 (trzysta trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. I C 2860/14

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 17 listopada 2014r. (data prezentaty) K. R. wniosła o ustalenie, że w dniu 5 lipca 2014r. wstąpiła w stosunek najmu mieszkania nr (...) przy ulicy (...) w W. po zmarłej w tym dniu M. B.. Jako podstawę prawną powództwa wskazał przepis art. 691 kodeksu cywilnego (k. 1 - 3)

Powódka twierdziła, że pierwotnym najemca lokalu była jej babcia S. B., która w dniu 19 marca 2008r. zawarła z pozwanym umowę najmu przedmiotowego lokalu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. S. B. zmarła w dniu 22 października 2008r. co skutkowało że w prawa najmu lokalu na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy P. z dnia 12 marca 2013r. sygn. I C 695/12 wstąpił jej ojciec M. B.. Osobą zgodnie z oświadczeniem najemczyni do zamieszkiwania w lokalu wraz z nią był jej syn M. B.. Mimo tego w lokalu od lipca 2008r. zamieszkała w przedmiotowym lokalu również powódka K. B.. Powódka w dniu 31 lipca (...). została zameldowana w przedmiotowym lokalu. S. B. zmarła w dniu 22 października 2008r. Po jej śmierci w lokalu w dalszym ciągu zamieszkiwał M. B. i jego córka K. B..

Wyrokiem z dnia 12 marca 2012r. sygn. I C 695/12 Sąd Rejonowy dla Warszawy P. w W. ustalił że M. B. z dniem śmierci S. B. wstąpił w stosunek najmu lokalu nr (...) przy ulicy (...) w W.. M. B. zmarł w dniu 5 lipca 2014r. W chwili jego śmierci K. B. zamieszkiwała w przedmiotowym lokalu.

Pozwana m. ST. W. wnosząc o oddalenie powództwa podnosiło, że powódka nie wykazała spełnienia przesłanek z art. 691 k.c. warunkujących wstąpienie w stosunek najmu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Nieruchomość położona przy ulicy (...) w W. stanowi własność pozwanego m.st. W. i pozostaje w zasobach lokalowych gminy. Głównym najemca lokalu nr (...) w budynku przy ulicy (...) w W. od dnia 19 marca 2008r. na podstawie skierowania z dnia 27 lutego 2008r. była babcia powódki, S. B.. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. S. B. zmarła w dniu 22 października 2008r. co skutkowało że w prawa najmu lokalu na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy P. z dnia 12 marca 2013r. sygn. I C 695/12 wstąpił jej ojciec M. B.. Osobą zgodnie z oświadczeniem najemczyni do zamieszkiwania w lokalu wraz z nią był jej syn M. B.. Mimo tego w lokalu od lipca 2008r. zamieszkała w przedmiotowym lokalu również powódka K. B.. S. B. zmarła w dniu 22 października 2008r. Po jej śmierci w lokalu w dalszym ciągu zamieszkiwał M. B. i jego córka K. B.. Powódka w dniu 31 lipca (...). została zameldowana w przedmiotowym lokalu. K. B. zawarła związek małżeński w październiku 2012r. z A. R.. Pomimo tego w dalszym ciągu zamieszkiwała w przedmiotowym lokalu.

Wyrokiem z dnia 12 marca 2012r. sygn. I C 695/12 Sąd Rejonowy dla Warszawy P. w W. ustalił że M. B. z dniem śmierci S. B. wstąpił w stosunek najmu lokalu nr (...) przy ulicy (...) w W.. M. B. zmarł w dniu 5 lipca 2014r. W chwili jego śmierci K. B. zamieszkiwała w przedmiotowym lokalu. Powódka lokal w dalszym ciągu zajmuje które to miejsce stanowi jej centrum życiowe.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: zgromadzonych w sprawie dokumentów w tym z dołączonych do akt sprawy akt lokalowych, zeznań świadków A. P., A. Z., P. W. i zeznań powódki K. R. którym to dowodom sąd dał wiarę. Przesłuchani świadkowie potwierdzili fakt zamieszkiwania przez powódkę w przedmiotowym lokalu w dacie śmierci jej ojca.

Spór pomiędzy stronami dotyczył nie stanu faktycznego wyżej ustalonego lecz subsumcji tegoż pod kontem czy powódka spełniła przesłanki dla ustalenia że wstąpiła w stosunek prawny najmu przedmiotowego lokalu.

Sąd zważył, co następuje:

Powódka, która wnosi o ustalenie, że wstąpiła w stosunek najmu na podstawie art. 691 k.c., powinna wykazać istnienie interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c.

W świetle tego przepisu interes prawny jest merytoryczną przesłanką powództwa o ustalenie, która, w sposób niezależny od innych wymaganych przez prawo materialne lub procesowe okoliczności, warunkuje określony skutek tego powództwa. Interes prawny decyduje zatem o dopuszczalności badania i ustalania drugiej przesłanki merytorycznej, jaką jest prawdziwość twierdzeń powódki, że wymieniony w powództwie stosunek prawny lub prawo istnieje. Powódka powinna zatem najpierw wykazać, że powstała taka sytuacja prawna, w której doszło do wątpliwości, czy przysługuje jej przymiot najemcy danego lokalu (wynikający z art. 691 k.c.), i dlatego konieczne jest potwierdzenie istnienia tego stosunku przez sąd w wyroku. (zob. uchwała SN z dnia 19 listopada 1996 r., III CZP 115/96, OSNC 1997/4 poz. 35).

W sprawach o ustalenie interes prawny rozumieć trzeba jako obiektywną potrzebę uzyskania określonej treści wyroku. Powódka musi zatem udowodnić, że ma interes prawny skierowania powództwa przeciwko konkretnemu pozwanemu, tj. osobie, która „stwarza przynajmniej potencjalne zagrożenie prawnie chronionym interesom powódki” (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 28 września 2006 r., VI ACa 242/2006).

W niniejszej sprawie pozwany zażądał od powódki wydania przedmiotowego mieszkania – jednak w wyniku postępowania w sprawie I C 44/14 żądanie eksmisji zostało oddalone. W niniejszym postępowaniu mimo orzeczenia sądu pozwany zaprzeczył, jakoby powódka wstąpiła w stosunek jego najmu i konsekwentnie podtrzymywał to stanowisko w toku procesu. Sytuacja ta nie tylko stwarza obiektywną niepewność istnienia stosunku prawnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2005 r., V CK 704/2004), ale też niewątpliwie stanowi potencjalne zagrożenie interesów prawnych powódki.. W tej sytuacji Sąd uznał, że powódka ma oczywiście interes prawny w wytoczeniu niniejszego powództwa. Uzyskanie wyroku usunie bowiem niepewność powódki co do jej statusu prawnego w tym mieszkaniu; usunie też stan potencjalnego zagrożenia eksmisją.

Stosownie do przepisu art. 691 k.c. w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu tego lokalu wstępują m.in. dzieci najemcy – o ile stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Jak Sąd ustalił w opisanym wyżej stanie faktycznym – powódka spełniła powyższe przesłanki. Powódka jest córką dotychczasowego najemcy M. B. i pozostaje w kręgu osób wymienionych w art. 691§1 k.c. Należy tez podnieść iż w sytuacji w której mamy do czynienia z zastosowaniem norm prawnych z art. 691 k.c. rzeczowy stosunek prawny najmu istnieje do chwili śmierci dotychczasowego najemcy, zaś po jego śmierci do tego stosunku wstępują osoby wymienione w §1 tegoż przepisu. W niniejszej sprawie mamy do czynienia z taką sytuacją

Wobec powyższego Sąd orzekł w punkcie I. wyroku, na podstawie art. 691 k.c.

O kosztach Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 98 k.p.c.,

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Kopczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Dzięgielewski
Data wytworzenia informacji: