Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 997/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z 2015-12-08

Sygn. akt I C 997/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w W., I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Mariusz Metera

Protokolant: Martyna Rafałko

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2015 r. w W.

sprawy z powództwa (...) Ochrona spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko J. L.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego J. L. na rzecz powoda (...) Ochrona spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 366 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty:

a)  122 zł od dnia 16 lipca 2010 r. do dnia 1 sierpnia 2010 r.,

b)  61 zł od dnia 2 sierpnia 2010 r. do dnia zapłaty,

c)  122 zł od dnia 13 sierpnia 2010 r. do dnia 3 października 2010 r.,

d)  122 zł od dnia 12 września 2010 r. do dnia zapłaty,

e)  122 zł od dnia 15 października 2010 r. do dnia 1 listopada 2010 r.,

f)  61 zł od dnia 2 listopada 2010 r. do dnia zapłaty,

g)  122 zł od dnia 13 listopada 2010 r. do dnia 1 grudnia 2010 r.,

h)  61 zł od dnia 2 grudnia 2010 r. do dnia zapłaty,

i)  122 zł od dnia 14 grudnia 2010 r. do dnia 1 lutego 2011 r.,

j)  61 zł od dnia 2 lutego 2011 r. roku do dnia zapłaty,

k)  61,50 zł od dnia 14 stycznia 2012 r. do dnia 1 lutego 2012 r.;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego J. L. na rzecz powoda (...) Ochrona spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 96,60 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 997/13

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 8 grudnia 2015 r.

Powód – (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniósł o zasądzenie od J. L. kwoty 793,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty:

1) 122 zł od dnia 13 grudnia 2010 roku do dnia zapłaty,

2) 122 zł od dnia 12 listopada 2010 roku do dnia zapłaty,

3) 122 zł od dnia 15 października 2010 roku do dnia zapłaty,

4) 122 zł od dnia 12 września 2010 roku do dnia zapłaty,

5) 122 zł od dnia 13 sierpnia 2010 roku do dnia zapłaty,

6) 122 zł od dnia 16 lipca 2010 roku do dnia zapłaty,

7) 61,50 zł od dnia 14 stycznia 2012 roku do dnia zapłaty.

Domagał się również zasądzenia zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwany zawarł w dniu 20 grudnia 2002 roku umowę powiadomienia radiowego (...) z obiektu położonego w miejscowości Al. (...) w W., zobowiązując się do opłacania miesięcznej zryczałtowanej opłaty abonamentowej w wysokości 100 zł netto + VAT. Na mocy aneksu, od dnia 1 lutego 2011 roku, powodowi przysługiwała opłata w wysokości 50 zł netto + VAT. Pismem z dnia 6 października 2011 roku pozwany powiadomił o wypowiedzeniu umowy, co skutkowało rozwiązaniem umowy z dniem 31 stycznia 2012 roku. Pozwany nie uiścił należności związanych z opłatami abonamentowymi za miesiące sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2010 roku oraz opłaty za miesiąc styczeń 2012 roku, co łącznie stanowi kwotę dochodzoną pozwem. Dokonywane przez pozwanego wpłaty były zaliczane na poczet dawniejszego zadłużenia.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał, że w grudniu 2009 roku porozumiał się z przedstawicielem powoda, który zaproponował mu obniżenie opłaty abonamentowej do kwoty 61 zł, która miała obowiązywać od lutego 2010 roku. Od tego miesiąca, pozwany zaczął płacić niższą opłatę, mimo, iż rachunki przychodziły dalej na kwotę 122 zł. Wskazał, że dokonywał wpłat na poczet należności wynikających z faktur przedstawionych przez powoda w niniejszym postępowaniu, jednak powód błędnie zaliczał je na poczet innych należności.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

J. L. zawarł w dniu 20 grudnia 2002 roku z Agencją Ochrony (...) Sp. z o. o. w W. (obecnie: (...) Ochrona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.) umowę powiadomienia radiowego (...) nr 07/12/02/TK/P z obiektu położonego w miejscowości Al. (...) w W., zobowiązując się do opłacania miesięcznej zryczałtowanej opłaty abonamentowej w wysokości 100 zł netto + VAT ( okoliczności bezsporne, umowa z dnia 20.12.2002r. – k.22-23, zlecenie instalacji nadajnika radiowego – k. 24, przesłuchanie pozwanego – k. 119-120, odpis KRS – k. 14-19).

W dniu 27 grudnia 2010 roku strony zawarły aneks do umowy z dnia 20 grudnia 2002 roku, na mocy którego ustaliły, że od 1 lutego 2011 roku opłata abonamentowa zostaje obniżona do kwoty 50 zł + VAT ( okoliczności bezsporne, aneks do umowy – k. 27).

Pismem z dnia 6 października 2011 roku, J. L. wypowiedział umowę z dnia 20 grudnia 2002 roku, ze skutkiem rozwiązania umowy na dzień 31 stycznia 2012 roku ( okoliczności bezsporne, wypowiedzenie umowy – k. 25, potwierdzenie rozwiązania umowy – k. 26).

W związku z umową z dnia 20 grudnia 2002 roku, powód wystawił pozwanemu faktury VAT na następujące kwoty:

1) 122 zł tytułem abonamentu za lipiec 2010 roku, płatną do 15.07.2010 r.,

2) 122 zł tytułem abonamentu za sierpień 2010 roku, płatną do 12.08.2010 r.,

3) 122 zł tytułem abonamentu za wrzesień 2010 roku, płatną do 11.09.2010 r.,

4) 122 zł tytułem abonamentu za październik 2010 roku, płatną do 14.10.2010 r.,

5) 122 zł tytułem abonamentu za listopad 2010 roku, płatną do 12.11.2010 r.,

6) 122 zł tytułem abonamentu za grudzień 2010 roku, płatną do 13.12.2010 r.,

7) 61,50 zł tytułem abonamentu za styczeń 2012 roku, płatną do 13.01.2012 r.

( faktury VAT – k. 28-34).

Pozwany w związku z wystawionymi przez powoda fakturami VAT dokonał następujących płatności:

1) 61 zł tytułem abonamentu za lipiec 2010 roku, zapłacone w dniu 01.08.2010 r.,

2) 122 zł tytułem abonamentów za sierpień i wrzesień 2010 roku, zapłacone w dniu 03.10.2010 r.,

3) 61 zł tytułem abonamentu za październik 2010 roku, zapłacone w dniu 01.11.2010 r.,

4) 61 zł tytułem abonamentu za listopad 2010 roku, zapłacone w dniu 01.12.2010r.,

5) 61 zł tytułem abonamentu za grudzień 2010 roku, zapłacone w dniu 01.02.2011r.,

6) 61,50 zł tytułem abonamentu za styczeń 2012 roku, zapłacone w dniu 01.02.2012 r.,

( dowody wpłat – k. 47-52, przesłuchanie pozwanego – k. 119-120).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, których prawdziwość i wiarygodność nie budziła wątpliwości oraz twierdzeń przyznanych wprost i niezaprzeczonych przez strony, na podstawie art. 229 k.p.c. i 230 k.p.c. Brak było podstaw do ustalenia, że strony wcześniej niż w dniu 27 grudnia 2010 roku zawarły aneks do umowy z dnia 20 grudnia 2002 roku, na mocy którego obniżyły wysokość abonamentu. Brak jest na to dowodów, a pozostają w tym zakresie jedynie niczym nie poparte twierdzenia pozwanego.

Sąd zważył, co następuje

Powództwo zasługuje na uwzględnienie jedynie w części.

Nie było sporu co do tego, że strony zawarły w dniu 20 grudnia 2002 roku umowę powiadamiania radiowego (...), którą należy zakwalifikować do umów o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 k.c.

Niewątpliwie pozwany był zobowiązany do uiszczenia opłat abonamentowych w wysokości określonej w umowie, a następnie, od lutego 2011 roku, w wysokości wynikającej z aneksu do umowy podpisanego w dniu 27 grudnia 2010 roku. Brak jest dowodów na to, że wcześniej strony zawarły umowę o obniżenie wysokości opłaty abonamentowej. Brak jest dokumentu, który by to potwierdzał. Nie jest takim dokumentem z pewnością mail przedstawiony przez pozwanego (k. 110). W mailu tym pracownik powoda domaga się przedstawienia podpisanego aneksu do umowy, a dopiero gdyby taki został przedstawiony mogłaby nastąpić korekta wystawionych faktur. Skoro zatem brak jest dowodów, na to, że oferta obniżki została przed grudniem 2010 roku zaakceptowana przez obie strony, to należy uznać, że niższa kwota abonamentu obowiązywała dopiero od lutego 2011 roku.

Oznacza to, że powód prawidłowo za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2010 roku wystawiał faktury na kwotę 122 zł, do której zapłaty był zobowiązany pozwany. Poprawnie również naliczył za styczeń 2012 roku kwotę 61,50 zł.

Z kolei pozwany dokonywał płatności częściowo, płacąc faktury z opóźnieniem, jak również zasadniczo w zaniżonych kwotach – po 61 zł za faktury dotyczące należności za abonamenty w 2010 roku. Prawidłową kwotę zapłacił za abonament za styczeń 2012 roku, lecz również z opóźnieniem.

Powód nie postępował natomiast prawidłowo dokonując zaliczania wpłat dokonywanych przez pozwanego na poczet innych należności, niż te, jakie były wskazywane przez pozwanego w tytułach przelewów. Pozwany wskazywał wprost za jakie należności płaci danym przelewem.

Zgodnie z art. 451 k.c., dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.

W każdym z przelewów pozwany wskazywał za jaki abonament uiszcza opłatę. Powód, jako wierzyciel, powinien zatem, zgodnie z art. 451 k.c. uszanować wolę pozwanego i zaliczać dokonywane przez niego wpłaty na te faktury, za które dłużnik dokonywał wpłat, nie zaś na inne. Każda faktura stanowi odrębną należność (odrębny dług).

Mając to na uwadze, w ocenie Sądu, dokonywane przez pozwanego wpłaty i prawidłowy sposób ich zarachowania dobrze obrazuje poniższa tabela:

Faktura

Termin płatności

Kwota

Wpłata

Termin wpłaty

(...)

15.07.2010

122 zł

61 zł

01.08.2010

(...)

12.08.2010

122 zł

122 zł

03.10.2010

(...)

11.09.2010

122 zł

0 zł

(...)

14.10.2010

122 zł

61 zł

01.11.2010

(...)

12.11.2010

122 zł

61 zł

01.12.2010

(...)

13.12.2010

122 zł

61 zł

01.02.2011

(...)

13.01.2012

61,50 zł

61,50 zł

01.02.2012

Wnioski z powyższej tabeli są takie, że pozwany jest nadal zobowiązany do zapłaty na rzecz powoda:

a)  kwoty 366 zł (61 zł za lipiec 2010 r., 122 zł za wrzesień 2010 r., 61 zł za październik 2010 r., 61 zł za listopad 2010 r., 61 zł za grudzień 2010 r.),

b)  odsetek ustawowych od kwoty:

- 122 zł od dnia 16.07.2010 r. do dnia 01.08.2010 r.,

- 61 zł od dnia 02.08.2010 r. do dnia zapłaty,

- 122 zł od dnia 13.08.2010 r. do dnia 03.10.2010 r.,

- 122 zł od dnia 12.09.2010 r. do dnia zapłaty,

- 122 zł od dnia 15.10.2010 r. do dnia 01.11.2010 r.,

- 61 zł od dnia 02.11.2010 r. do dnia zapłaty,

- 122 zł od dnia 13.11.2010 r. do dnia 01.12.2010 r.,

- 61 zł od dnia 02.12.2010 r. do dnia zapłaty,

- 122 zł od dnia 14.12.2010 r. do dnia 01.02.2011 r.,

- 61 zł od dnia 02.02.2011 r. do dnia zapłaty,

- 61,50 zł od dnia 14.01.2012 r. do dnia 01.02.2012 r.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w punkcie I i II sentencji wyroku, uwzględniając powództwo w tym zakresie, w jakim pozwany pozostaje jeszcze zobowiązany do zapłaty na rzecz powoda kwot wynikających z faktur, zaś oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c., zgodnie z zasadą stosunkowego rozdzielenia kosztów procesu. Powód poniósł koszty procesu w wysokości 210 zł (30 zł opłaty od pozwu i 180 zł kosztów zastępstwa procesowego). Pozwany nie wykazał by poniósł tego rodzaju koszty. Pozwany przegrał sprawę w 46% (366 zł /793,5 zł), zatem został zobowiązany do zwrotu na rzecz powoda 46% poniesionych przez niego kosztów, czyli kwoty 96,60 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Kopczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Metera
Data wytworzenia informacji: