Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 342/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim z 2013-12-04

Sygn. akt I Ns 342/13

POSTANOWIENIE

Dnia 4 grudnia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Mrozek

Protokolant: Paulina Tabaka

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2013 r. w Nowym Dworze Mazowieckim

na rozprawie

sprawy z wniosku M. R., J. N. (1)

o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

1.  stwierdzić, że spadek po J. N. (2) z domu P. zmarłej dnia (...) roku w N., ostatnio stale zamieszkałej w N., nabyli na podstawie ustawy córka M. R. i syn J. N. (1) po 1/2 części;

2.  stwierdzić, że spadek po H. Ć. z domu P. zmarłej dnia (...) roku w N., ostatnio stale zamieszkałej w N., nabyli na podstawie ustawy mąż K. Ć. w ½ części, siostra R. T. w 1/4 części, siostrzenica M. R. w 1/8 części i siostrzeniec J. N. (1) w 1/8 części;

3.  stwierdzić, że spadek po R. T. z domu P. zmarłej dnia (...) roku w N., ostatnio stale zamieszkałej w N. nabyli na podstawie ustawy siostrzeńcy M. R. i J. N. (1) po 1/2 części każde z nich.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2013 roku do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim wnioskodawczyni M. R. oraz wnioskodawca J. N. (1) złożyli wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku po zmarłych: w dniu (...) r. J. N. (2), w dniu (...) r. H. Ć. oraz w dniu (...) r. R. T. (k.1-2).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Spadkodawczyni J. N. (2) zmarła w dniu (...) roku w N. (odpis skrócony aktu zgonu nr (...) z dnia (...) roku k. 4). W chwili śmierci J. N. (2) była wdową. Spadkodawczyni pozostawiła dwoje dzieci: M. R. oraz J. N. (1) (odpis skrócony aktu małżeństwa nr (...)z dnia (...) r. oraz skrócony odpis aktu urodzenia nr (...) z dnia (...) r. k. 3,5). Spadkodawczyni nie miała dzieci pozamałżeńskich ani przysposobionych. Nikt ze spadkobierców nie składał oświadczenia o odrzuceniu spadku, nie zrzekał się dziedziczenia lub nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. Spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu (zapewnienia spadkowe wnioskodawców k. 37 - 38).

Spadkodawczyni H. Ć. zmarła w dniu (...) roku w N. (odpis skrócony aktu zgonu nr (...)z dnia (...) roku k. 11). W chwili śmierci H. Ć. była zamężna z K. Ć. (odpis skrócony aktu małżeństwa nr (...) z dnia (...) r. k. 16). K. Ć. zmarł po małżonce tj. w dniu (...) r. w L. ( odpis skrócony aktu zgonu K. Ć. k. 29). Spadkodawczyni nie miała dzieci, w tym dzieci pozamałżeńskich ani przysposobionych. Zmarła pozostawiła siostrę R. T. ( odpis skrócony aktu zgonu nr (...) z dnia (...) r. k.10). Druga zmarła przed spadkodawczynią siostra J. N. (2) pozostawiła córkę M. R. oraz J. N. (1) (k.4). Rodzice spadkodawczyni H. P. i J. P. (1) zmarli przed nią (odpis skrócony aktu zgonu H. P. nr (...) z dnia (...) r. oraz J. P. (2) nr (...) z dnia (...) r. k. 32-33). Nikt ze spadkobierców nie składał oświadczenia o odrzuceniu spadku, nie zrzekał się dziedziczenia lub nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. Spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu (zapewnienia spadkowe wnioskodawców k. 37 - 38).

Spadkodawczyni R. T. zmarła w dniu (...) roku w N. (odpis skrócony aktu zgonu nr (...) z dnia (...) roku k. 10). W chwili śmierci R. T. była wdową. Spadkodawczyni nie pozostawiła dzieci, w tym dzieci pozamałżeńskich ani przysposobionych. Siostry J. N. (2) i H. Ć. zmarły przed nią. Rodzice spadkodawczyni H. P. i J. P. (1) zmarli przed córką (odpis skrócony aktu zgonu H. P. nr (...) z dnia (...) r. oraz J. P. (2) nr (...) z dnia (...) r. k. 32-33). Nikt ze spadkobierców nie składał oświadczenia o odrzuceniu spadku, nie zrzekał się dziedziczenia lub nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. Spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu (zapewnienia spadkowe wnioskodawców k. 37 - 38).

W skład spadków nie wchodzi gospodarstwo rolne (przesłuchanie wnioskodawców – k.38).

Powyższe ustalenia faktyczne Sądu znajdują uzasadnienie w zapewnieniach spadkowych złożonych przez wnioskodawczynię M. R. oraz wnioskodawcę J. N. (1) (k. 37-38), przesłuchaniu wnioskodawców (k.38) i aktach stanu cywilnego (k. 3-5, 10-11, 16, 29,32-33).

Sąd dał wiarę odpisom skróconym aktów stanu cywilnego, które jako dokumenty urzędowe stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone, w myśl art. 244 § 1 k.p.c. Sąd uznał także za wiarygodne zapewnienia spadkowe złożone w trybie art. 671 § 1 i 2 k.p.c. przez wnioskodawców.

Sąd zważył co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Wskazać należy, iż system prawa polskiego daje pierwszeństwo porządkowi dziedziczenia określonemu przez spadkodawcę w testamencie. Natomiast dziedziczenie ustawowe co do całości spadku ma miejsce w sytuacji, kiedy spadkodawca nie sporządził w ogóle testamentu, gdy sporządził testament, którego treść ogranicza się do innych rozrządzeń i nie zawiera w ogóle powołania spadkobiercy oraz gdy testament sporządzony przez spadkodawcę okazał się nieważny lub bezskuteczny. W przypadku dziedziczenia ustawowego, Sąd stwierdzając nabycie spadku, a więc wydając postanowienie o charakterze deklaratoryjnym, stosuje przepisy obowiązujące w chwili otwarcia spadku, tj. w dniu śmierci spadkodawcy, z uwagi na treść przepisu art. 925 k.c., który stanowi, iż spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy.

W przedmiotowej sprawie, z uwagi na brak testamentu spadkodawczyń, Sąd za tytuł powołania do spadku uznał przepisy ustawy k.c.

Zgodnie z treścią przepisu art. 931 § 1 k.c. w brzmieniu obowiązującym w dniu otwarcia spadku po zmarłej J. N. (2), w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

W rozpatrywanej sprawie spadkodawczyni J. N. (2) nie pozostawiła testamentu, a w chwili śmierci posiadała dwoje dzieci córkę M. R. oraz syna J. N. (1). Małżonek J. N. (3) zmarł przed nią. W związku z powyższym Sąd uznał, iż spadek po J. N. (2), zmarłej w dniu (...) r., nabyły z mocy ustawy dzieci: M. R. oraz syn J. N. (1) po ½ części spadku każde z nich.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd na podstawie art. 931 § 1 k.c.
w brzmieniu obowiązującym w dniu (...) roku, orzekł jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Zgodnie z treścią przepisu art. 932 § 1 k.c. w brzmieniu obowiązującym w dniu otwarcia spadku po zmarłej H. Ć., w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek, rodzice i rodzeństwo. W myśl obowiązującego wówczas art.932§ 2 k.c. udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzeństwem bądź rodzicami bądź z rodzeństwem bądź rodzicami i rodzeństwem spadkodawcy wynosi połowę spadku. Ponadto w myśl art. 933 § 3 k.c. jeżeli do spadku powołani są obok małżonka tylko rodzice albo tylko rodzeństwo, dziedziczą oni w częściach równych to, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa. Z kolei zgodnie z treścią art. 934 k.c., w brzmieniu obowiązującym w dniu (...) r., jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

W rozpatrywanej sprawie spadkodawczyni H. Ć. nie pozostawiła testamentu, a w chwili śmierci była zamężna z K. Ć.. Spadkodawczyni nie miała dzieci w tym pozamałżeńskich ani przysposobionych. Jej rodzice zmarli przed nią. Spadkodawczyni pozostawiła siostrę R. T.. Ponadto zmarła siostra J. N. (2) pozostawiła zstępnych córkę M. R. oraz J. N. (1). W związku z powyższym Sąd uznał, iż spadek po H. Ć., zmarłej w dniu (...) r., nabyli z mocy ustawy: mąż K. Ć. w ½ części, siostra R. T. w ¼ części, siostrzenica M. R. w 1/8 części i siostrzeniec J. N. (1) w 1/8 części.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd na podstawie art. 932 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 933 § 3 k.c. w zw. z art. 934 k.c. w brzmieniu obowiązującym w dniu (...) roku, orzekł jak w punkcie 2 sentencji postanowienia.

Zgodnie z treścią przepisu art. 934 k.c. w brzmieniu obowiązującym w dniu otwarcia spadku po zmarłej R. T., jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

W rozpatrywanej sprawie spadkodawczyni R. T. nie pozostawiła testamentu, a w chwili śmierci była wdową. Spadkodawczyni nie miała dzieci w tym pozamałżeńskich ani przysposobionych. Jej rodzice jak i rodzeństwo zmarli przed nią. Spadkodawczyni pozostawiła dwoje siostrzeńców – dzieci zmarłej uprzednio siostry J. M. B. R. oraz J. N. (1). W związku z powyższym Sąd uznał, iż spadek po R. T., zmarłej w dniu (...) r., nabyli z mocy ustawy: siostrzeńcy M. R. oraz J. N. (1) po ½ części każde z nich.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd na podstawie art. 934 k.c. w zw. z art.935§ 2 k.c. w brzmieniu obowiązującym w dniu (...) roku, orzekł jak w punkcie 3 sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Białorucka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Mrozek
Data wytworzenia informacji: