Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II W 121/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2018-06-19

Sygn. akt II W 121/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Tomasz Kosiński

Protokolant: Bożena Oblińska

w obecności oskarżyciela : ----

po rozpoznaniu dnia 15 czerwca 2018 r. na rozprawie w Legionowie sprawy :

D. H., syna K. i M. z d. R., urodzonego (...) w miejscowości O.

obwinionego o to, że :

w okresie od kwietnia do 10.06.2017r. w miejscowości S. ul. (...) w celach handlowych rozmnożył psa rasy C. C. mimo, iż nie posiada działalności związanej z hodowlą rasową psów i kotów,

tj. o czyn z art. 37 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840 )

I.  Obwinionego D. H. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

II.  Na podstawie art. 119 § 2 k.p.s.w. koszty postępowania ponosi Skarb Państwa .

Sygn. akt II W 121/18

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 09 listopada 2013 r. obwiniony D. H. zakupił w hodowli V. w K. psa rasy C. C. , płci : suka , maści czarnej ( k. 5-7 ) . Ze względu na fakt iż obwiniony D. H. podjął w we wrześniu 2014 r. prace w firmie transportowej jako kierowca co wiązało się z 2-3 tygodniowymi pobytami poza granicami Polski na podstawie umowy darowizny z dnia 10 września 2014 r. darował tego psa rasy C. C. A. S. – córce swojej partnerki M. S. . Na podstawie tej umowy darowizny właścicielką tego psa rasy C. C. została A. S.. Związane to było również z faktem iż pies ten musiał przejść zabieg chirurgiczny którego koszt pokryła A. S. ( k. 41 ) . W tym czasie A. S. , jej matka M. S. oraz obwiniony D. H. mieszkali w S. przy ul. (...).

W listopadzie 2016 r. suczka rasy C. C. będąca własnością A. S. została rozmnożona w celach handlowych przez A. S. . W tym czasie obwiniony D. H. przebywał poza granicami Polski . Pod koniec styczniu 2017 r. suczka rasy C. C. będąca własnością A. S. urodziła 10 szczeniąt . Obwiniony wtedy również przebywał poza granicami Polski i tylko umieścił na swoim koncie na portalu F. zdjęcia tych szczeniąt przesłane mu przez jego partnerkę M. S. ( k. 10 , k. 14-17 ) . Szczenięta te zostały wystawione w okresie od kwietnia do 10 czerwca 2017 r. do sprzedaży na portalu (...) przez A. S. oraz jej matkę M. S. ( k. 8 , k. 9 , k. 11 , k. 20 , k. 21 ) . Obwiniony D. H. ani A. S. nie prowadzili oraz nie prowadzą zarejestrowanej hodowli psów rasowych.

D. H. ma ukończone 55 lata , jest po rozwodzie , pracuje w firmie transportowej jako kierowca i uzyskuje dochód w wysokości 2300 zł , nie posiada nikogo na utrzymaniu , nie był karany , nie był leczona psychiatrycznie ani odwykowo.

Sąd powyższy stan faktyczny ustalił na podstawie następujących dowodów : wyjaśnień obwinionego : D. H. ( k. 36-37 , k. 82 v i k. 83 v ) , zeznań świadków : J. S. ( k. 30-31 i k. 83 ) i A. S. ( k. 83 ) oraz dokumentów w postaci : zawiadomienia o możliwości popełnienia wykroczenia ( k. 1-4 ) , umowy przekazania szczeniąt ( k. 5 -7 ) , wydruku z portalu (...) ( k. 8 ) , zdjęcia pokwitowania ( k. 9 ) , wydruku z portalu (...) ( k. 10 ) , wydruku z maila ( k. 11 ) , wydruku z portalu (...) ( k. 12-18 ) , zdjęcia ( k. 19 ) ,wydruk z portalu (...) ( k. 20 ) , zdjęcia pokwitowania ( k. 21 ) , wydruku z portalu (...) ( k. 22-27 ) , wezwania do zapłaty ( k. 39 ) , pisma pani M. K. ( k. 40 ) , umowy darowizny ( k. 41 ) , sprzeciwu od wyroku nakazowego ( k. 68 ) .

D. H. został obwiniony o to że , w okresie od kwietnia do 10.06.2017r. w miejscowości S. ul. (...) w celach handlowych rozmnożył psa rasy C. C. mimo, iż nie posiada działalności związanej z hodowlą rasową psów i kotów, to jest czyn z art. 37 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840 )

Obwiniony D. H. podczas przesłuchania w charakterze obwinionego i na rozprawie przed Sądem nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu ( k. 36 i k. 82 v ) . Obwiniony wyjaśnił iż w dniu 09 listopada 2013 r. nabył sukę rasy C. C. od hodowcy M. K. . Pies był chory i wymagał zabiegu chirurgicznego . Wobec faktu iż podjął po zakupie tego psa pracę kierowcy w firmie transportu międzynarodowego , co wiązało się z faktem 2-3 tygodniowych wyjazdów poza granicę Polski, przekazał tego psa na podstawie umowy darowizny w dniu (...) córce swojej partnerki M. A. S. . A. S. w tej umowie darowizny zobowiązała się sfinansować ten zabieg chirurgiczny . Z dalszych wyjaśnień obwinionego D. H. wynika iż o rozmnożeniu tego psa i urodzeniu przez niego szczeniaków dowiedział się gdy był poza granicami Polski . Obwiniony D. H. przyznał iż mieszka razem ze swoją partnerką M. S. i jej córką A. S. w S. przy ul. (...) , jednak to A. S. które jest obecnie właścicielem tego psa opiekowała się nim przed i po urodzeniu szczeniaków . Ponadto z wyjaśnień obwinionego D. H. wynika że te szczeniaki na sprzedaż wystawiła A. S. , a on tylko czasami na swoim koncie na portalu F. wystawiał zdjęcia tych szczeniaków przesłane mu przez M. S. ( k. 36-37 , k. 82 v i k. 83 v ).

Sąd dał w całości wiarę wyjaśnieniom obwinionego D. H. . W tym zakresie wyjaśnienia obwinionego D. H. są jasne , spójne , logiczne i korespondują z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zwłaszcza z zeznaniami świadka A. S. ( k. 83 ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę oraz dokumentami w postaci : umowy przekazania szczeniąt ( k. 5 -7 ) , wydruku z portalu (...) ( k. 8 ) , zdjęcia pokwitowania ( k. 9 ) , wydruku z portalu (...) ( k. 10 ) , wydruku z maila ( k. 11 ) , wydruku z portalu (...) ( k. 12-18 ) , zdjęcia ( k. 19 ) ,wydruk z portalu (...) ( k. 20 ) , zdjęcia pokwitowania ( k. 21 ) , wydruku z portalu (...) ( k. 22-27 ) i umowy darowizny ( k. 41 ). Należy wskazać iż z wyjaśnień obwinionego wynika wprost nie popełnił zarzucanego mu czynu gdyż w okresie objętym wnioskiem o ukaranie nie był właścicielem tego psa i ze względu na charakter pracy – kierowca tira pracujący w firmie realizującej przewozy międzynarodowe nie opiekował się tym psem . Z wyjaśnień obwinionego D. H. wynika ponadto iż to córka jego partnerki – M. A. S. której na podstawie umowy darowizny przekazał tego psa celach handlowych rozmnożył psa rasy C. C. mimo, iż nie posiada działalności związanej z hodowlą rasową psów i kotów. Fakt ten w swoich zeznaniach potwierdziła świadek A. S. ( k. 83 ) . Potwierdzają to również dokumenty w postaci wydruku z portalu (...) ( k. 8 ) , zdjęcia pokwitowania ( k. 9 ) , wydruku z maila ( k. 11 ) , zdjęcia ( k. 19 ) ,wydruk z portalu (...) ( k. 20 ) , zdjęcia pokwitowania ( k. 21 ) i umowy darowizny ( k. 41 ) . Tym samym z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika wprost iż wykroczenie z art. 37 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840 ) popełniła A. S. a nie obwiniony D. H. .

Sąd dał wiarę więc zeznaniom świadków : J. S. i A. S. jako jasnym dokładnym , spójnym , logicznym.

Z zeznań świadka J. S. - Prezesa zarządu Fundacji C. C. (...) wynika w jakich okolicznościach i od kogo dowiedziała się o rozmnożeniu w celach handlowych suki rasy C. C. przez obwinionego D. H. . Ponadto z zeznań tego świadka wynika iż od M. K. która jest hodowcą psów rasy C. C. dowiedziała się iż pies który nabył w jej hodowli obwiniony D. H. zgodnie z zawarta umową nie mógł być rozmnażany . Z zeznań świadka J. S. wynika ponadto iż ogłoszenia o sprzedaży tych szczeniaków były zamieszczane na portalu (...) ( k. 30-31 i k. 83 ) .

Natomiast z zeznań świadka A. S. córki partnerki obwinionego D. H. wynika iż tego psa – sukę rasy C. C. przekazał jej D. H. na podstawie umowy darowizny , a do zapłodnienia tej suki doszło przez przypadek gdy już mieszkali w S.. Po urodzeniu szczeniąt opieką na nad nimi a później ich sprzedażą zajmowała się ona oraz jej mama M. S. . W tym okresach obwiniony D. H. przebywał na wyjazdach ze względu na swoją pracę i się nie zajmował tymi sprawami . Ponadto z zeznań świadka A. S. wynika iż to ona i jej mama zamieszczały ogłoszenia na portalu (...) odnośnie sprzedaży tych szczeniąt ( k. 83 ). Należy podnieść iż zeznania świadka A. S. potwierdzaj dowody w postaci umowy darowizny ( k. 41 ) oraz wydruków z portalu (...) ( k. 8 i k. 20 ), zdjęcia pokwitowania ( k. 9 ) , wydruku z maila ( k. 11 ) , zdjęcia ( k. 19 ) i zdjęcia pokwitowania ( k. 21 ).

Sąd dał w pełni wiarę dowodom z dokumentów , albowiem dokumenty powyższe zostały sporządzone przez funkcjonariuszy publicznych , nie zainteresowanych rozstrzygnięciem w sprawie , a zatem nie mających logicznego powodu , by przedstawiać nieprawdziwy stan rzeczy w dokumentach . Brak jest na tych dokumentach jakichkolwiek śladów podrobienia bądź przerobienia .

Sąd dał ponadto wiarę wszystkim ujawnionym na rozprawie dokumentom. Ich autentyczność i wiarygodność nie była kwestionowana przez żadną ze stron, ani nie stoi w sprzeczności z żadnym innym dowodem, a tym samym nie budzi wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje:

Przepis art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840 ) stanowi iż kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1-3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 1-6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1-5, art. 16, art. 17 ust. 1-7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25 lub art. 27 podlega karze aresztu lub grzywny. Natomiast zgodnie z treścią art. 10a ust 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840 ) zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.

W świetle poczynionych przez Sąd ustaleń, wina obwinionego D. H. nie została udowodniona, a konsekwencją domniemania niewinności jest zasada in dubio pro reo. Zgodnie z treścią art. 5 § 2 k.p.k. w zw. z art. 8 k.p.s.w. wątpliwości, których nie usunięto w postępowaniu dowodowym, rozstrzyga się na korzyść obwinionego .

Na wstępie należy zauważyć iż obwiniony D. H. od 10 września 2014 r. nie był właścicielem psa – suki rasy C. C.. Właścicielem tego psa stała się A. S. na podstawie umowy darowizny z dnia 10 września 2014 r. która się tym psem później na stałe opiekowała ( k. 41 ) . Ponadto należy wskazać iż z zebranego w sprawie materiału dowodowego w postaci : wyjaśnień obwinionego D. H. ( k. 36-37 , k. 82 v i k. 83 v ) , zeznań świadka A. S. ( k. 83 ) oraz dokumentów w postaci : zawiadomienia o możliwości popełnienia wykroczenia ( k. 1-4 ) , umowy przekazania szczeniąt ( k. 5 -7 ) , wydruku z portalu (...) ( k. 8 ) , zdjęcia pokwitowania ( k. 9 ) , wydruku z portalu (...) ( k. 10 ) , wydruku z maila ( k. 11 ) , wydruku z portalu (...) ( k. 12-18 ) , zdjęcia ( k. 19 ) , wydruk z portalu (...) ( k. 20 ) , zdjęcia pokwitowania ( k. 21 ) , wydruku z portalu (...) ( k. 22-27 ) i umowy darowizny ( k. 41 ) wynika kategorycznie że to A. S. a nie obwiniony D. H. rozmarzyła tego psa rasy C. C. w celach handlowych . Należy wskazać iż to A. S. umieszczała na portalu (...) ogłoszenia ze swoim numerem telefonu o sprzedaży tych szczeniąt . Ponadto A. S. w swoich zeznaniach przyznała iż nie prowadzała zarejestrowanej hodowli psów rasowych

Wyżej wskazane fakty wykluczają by obwiniony D. H. popełnił zarzucany mu czyn z art. 37 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840 ) . Należy wskazać iż z zebranego w sprawie materiału dowodowego w postaci wyjaśnień obwinionego D. H. ( k. 36-37 , k. 82 v i k. 83 v ) , zeznań świadka : A. S. ( k. 83 ) i dokumentów w postaci wydruku z portalu (...) ( k. 8 ) , zdjęcia pokwitowania ( k. 9 ) , wydruku z maila ( k. 11 ) , zdjęcia ( k. 19 ) , wydruk z portalu (...) ( k. 20 ) , zdjęcia pokwitowania ( k. 21 ) i umowy darowizny ( k. 41 ) wynika iż ten czyn popełniła A. S. co zresztą wprost z wynika z jej zeznań .

Tym samym Sąd uniewinnił obwinionego D. H. od popełnienia zarzucanego mu czynu z art. art. 37 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840 ) .

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 119 § 2 k.p.w. i obciążył nimi Skarb Państwa .

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Kosiński
Data wytworzenia informacji: