Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1342/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2014-04-23

Sygn. akt I C 1342/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Stępniewski

Protokolant:

Sebastian Śliwiński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 kwietnia 2014 r. w Legionowie

z powództwa P. G.

przeciwko (...) Sp.z o.o.

o zapłatę

powództwo oddala.

Sygn. akt I C 1342/13

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 11 lipca 2013 r. powód P. G. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od strony pozwanej (...) Sp. z o.o. w L. kwoty 154 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 27 marca 2013 do dnia zapłaty, oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana, wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

W dniu 13.10.2012 r. powód kupił od strony pozwanej materac welurowy D., za pośrednictwem internetowego serwisu A.dokonując zapłaty kartą kredytową ceny 154 zł. W trakcie użytkowania towaru ujawniła się jego niezgodności z umową w postaci dziury w miejscu zgrzania materiału w materacu, o czym pozwany zawiadomił stronę pozwaną w dniu 7.12.2012 r. wysłanej na adres (...) za pośrednictwem poczty e-mail . Jednocześnie powód wskazał, iż liczy na propozycję wymiany towaru na inny egzemplarz, podobny towar albo zwrot pieniędzy (k. 9, 48).

W dniu 8.12.2012 r. powód otrzymał odpowiedź od pozwanego o treści: „proszę o rejestrację zgłoszenia reklamacyjnego na www. (...)(k. 148).

W dniu 12.12.2012 r. powód wysłał e-maila na adres (...) o treści „ z uwagi na olanie mojej informacji z 07.12 przez operatora waszego drugiego adresu, oraz bardzo niemiłej obsłudze na informacji telefonicznej pod wskazanym przez A.waszym numerem tel., niniejszym przesyłam ponownie reklamację na materac i oczekuję bezzwłocznego stanowiska w sprawie (k. 8)

W dniu 13.12.2012 r. pozwany ponownie przesłał e-mailem informację powodowi, iż prosi o zarejestrowanie reklamacji na www.(...) przesłanie dowodu zakupu wraz ze zdjęciem uszkodzonego materaca (k. 50).

Pozwany w dniu 23.02.2013 r. zarejestrował zgłoszenie reklamacyjne pod numerem zgłoszenia (...), ponownie wnosząc o wymianę towaru na inny, podobny albo zwrot pieniędzy (k. 52). Natomiast zdjęcia uszkodzonego materaca oraz potwierdzenie przelewu przesłał w dniu 18.03.2013 r..

Pozwana w dniu 19.03.2013 r. pozytywnie zweryfikowała zgłoszoną reklamację i zmieniła status zgłoszenia na „potwierdzona”. W e-mailu z tego samego dnia pozwana poinformowała powoda, iż zleca odbiór uszkodzonego materaca, jednocześnie informując, iż brak jest towaru na magazynie, czego konsekwencją jest zwrot gotówki za zakupiony produkt. Pozwana wezwała powoda do przesłania reklamowanego materaca oraz oryginału paragonu fiskalnego (k. 55)

W dniu 19.03.2013 r. powód poinformował pozwanego, iż zleca odbiór towaru w dniu 22.03.2013 r. (k. 58).

Towar został dostarczony do pozwanego w dniu 26.03.2013 r. (k. 59 – 60).

W dniu 8 maja 2013 r. pozwany przesłał informację do powoda, iż prosi o nadesłanie oryginału paragonu, z uwagi na brak towaru na wymianę w magazynie. W odpowiedzi powód w dniu 8 maja 2013 r. wskazał, iż nie posiada oryginału paragonu ponieważ został przez niego zagubiony, jednocześnie wyrażając stanowisko iż, zwrot świadczenia nie może być uzależniony od przekazania oryginału dokumentów fiskalnych, ponieważ sprzedaż była dokonana za pośrednictwem A., płatność dokonana była kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayU. Pozwany zażądał zwrotu kwoty 154 zł (k. 61).

W dniu 28 maja 2013 r. powód przesłał za pośrednictwem poczty na adres pozwanego ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty (k. 16.) Pozwany w dniu 14.06.2013 r. udzielił powodowi odpowiedzi, w której wskazał, iż z uwagi na brak spełnienia warunku w postaci dostarczenia sprzedającemu oryginału paragonu fiskalnego, jedyną drogą rozwiązania reklamacji jest wymiana towaru, która nastąpi w 26 – tygodniu 2013 r. (k. 17).

W dniu 26.06.2013 r. pozwany poinformował powoda, iż paczka z nowy materacem została nadana. Powód w odpowiedzi wskazał, iż z uwagi na długi okres rozpatrywania reklamacji, zakup materaca przestał go interesować. Jednocześnie powód poinformował pozwanego, iż nie odbierze wysłanej do niego przesyłki (k. 19)

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Roszczenie powoda znajdowało oparcie w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002, nr 141, poz. 1176 ze. zm.). Art. 1 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, iż ma ona zastosowanie do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny). Niewątpliwie zakupiony przez powoda materac jest towarem konsumpcyjnym, nabytym w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową, czy też gospodarczą.

Z mocy przepisu art. 4 ust. 1 powołanej ustawy sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem szczęściu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 wskazanej ustawy, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

Jak wynika z powyższego przepisu, prawa konsumenta mają strukturę dwustopniową - w pierwszej kolejności może on domagać się naprawy towaru, bądź jego wymiany na nowy, przy czym prawo wyboru należy do kupującego, chyba, że z punktu widzenia interesów sprzedawcy, tylko jedna z nich jest ekonomicznie uzasadniona i zarazem ma znaczenie dla kupującego ( por. E. Łętowska, Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004). Dopiero, gdy sprzedawca nie uczyni zadość żądaniom konsumenta, ten może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Bezspornym w sprawie było, iż powód zakupił do strony materac za cenę 154 zł. Również okoliczność, iż powód dokonał zgłoszenia reklamacyjnego oraz, że reklamacja została uwzględniona przez pozwanego nie były między stronami sporne. W ocenie Sądu natomiast istotna była data dokonania tego zgłoszenia. Skarżący podnosił, iż reklamacja dokonana została w dniu 7.12.2012 r., natomiast w ocenie Sądu powód dopiero w dniu 18.03.2013 r. prawidłowo złożył reklamację, kiedy to przesłał pozwanemu zdjęcia uszkodzonego materaca oraz potwierdzenie przelewu.

Istota sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy strona pozwana zachowała odpowiedni czas dla wykonania obowiązku zadośćuczynieniu żądaniu powoda, przy czym początkowo powód żądał wymiany towaru na inny lub podobny albo zwrotu pieniędzy. Przy czym odpowiedni czas winien być liczony w ocenie Sądu dopiero od momentu prawidłowego złożenia reklamacji przez powoda, co jak wskazano powyżej nastąpiło dopiero w dniu 18.03.2013 r.

Zgodnie z postanowieniem art. 8 ust. 4 zdanie ostatnie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, przy określaniu odpowiedniego czasu uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Wskazać należy, iż ustawodawca nie wskazał w tym zakresie konkretnego terminu, który powinien być uzależniony od okoliczności konkretnego przypadku. Rozstrzygające znaczenie dla oceny wykonania obowiązku w odpowiednim czasie należy przypisać rzeczywistemu zadośćuczynieniu żądaniu, tj. naprawie bądź wymianie, nie zaś tylko zgłoszeniu gotowości przez sprzedawcę do jego spełnienia czy nawet ustaleniu terminu realizacji. Czas na wykonanie obowiązku może być ustalony przez strony, przez jedną z nich bądź w razie braku powyższego może wynikać z okoliczności. Przy ocenie długości przedmiotowego okresu należy brać pod uwagę możliwość wykonania naprawy bądź wymiany. W okolicznościach niniejszej sprawy wskazać należy, iż pozwany od samego początku informował powoda, iż brak jest materaca w magazynie, powód na bieżąco był informowany o możliwościach realizacji wymiany towaru oraz warunkach w jakich nastąpi zwrot pieniędzy za wadliwy towar – po nadesłaniu oryginału faktury. W tym miejscu wskazać należy, iż w tym zakresie rację należy przyznać powodowi, albowiem realizacja uprawnienia nie jest uzależniona od przedłożenia paragonu bądź faktury VAT. Dokumenty te posiadają walor dowodu księgowego, potwierdzającego zdarzenie sprzedaży i przyjęcie określonej kwoty tytułem zapłaty. Dowody te służą przede wszystkim w celu ustalenia rzeczywistego obrotu sprzedawcy na potrzeby prawa podatkowego. Wskazać należy, iż nie jest to jedyny środek dowodzenia na wypadek ustalenia faktu zakupu określonego towaru od określonego przedsiębiorcy. Konsument w procesie może dochodzić swojego uprawnienia przy zastosowaniu również innych środków dowodzenia o których mowa w przepisach kodeksu postępowania cywilnego (przesłuchanie świadków, zeznania stron, dokumenty w postaci przelewów z rachunku bankowego konsumenta, czy wydruki przelewu – tak jak to miało miejsce w niniejszej sprawie. Tym niemniej, wskazać należy, iż ostatecznie pozwany pomimo braku przedstawienia oryginału faktury zadośćuczynił pierwotnemu żądaniu powoda tj. wymianie towaru na towar podobny a nawet w wyższej klasie.

Mając powyższe na względzie Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Wyszomierska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Stępniewski
Data wytworzenia informacji: