Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII U 1026/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2015-09-14

Sygn. akt VII U 1026/15

POSTANOWIENIE

Dnia 14 września 2015r.

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Stachurska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 września 2015r. w W.

sprawy W. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W.

o świadczenie przedemerytalne

na skutek odwołania W. K.

od decyzji z dnia 27 maja 2015 roku, znak: (...)

w przedmiocie wniosku W. K. o zwolnienie od kosztów sądowych

postanawia:

wniosek oddalić.

UZASADNIENIE

Odwołujący W. K. złożył odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z dnia 27 maja 2015 roku odmawiającej prawa do świadczenia przedemerytalnego. W odwołaniu zawarł wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje.

Wniosek odwołującego nie zasługiwał na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy z 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.) zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wskazana instytucja jest pomocą państwa dla tych osób, które z uwagi na trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów bez uszczerbku w koniecznych kosztach utrzymania siebie i rodziny. Ubiegający się o taką pomoc powinien więc najpierw poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa (postanowienie SN z dnia 24 września 1984r., II CZ 104/84, Lex nr 8623).

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w przedmiotowej sprawie odwołanie, jakie złożył W. K., nie podlega opłacie sądowej. W myśl art. 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.) w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

W związku z powyższym, w sytuacji, gdy odwołujący na obecnym etapie nie ma obowiązku ponoszenia żadnych kosztów, a jedynie w przypadku wniesienia któregoś z wymienionych pism (apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia) może powstać konieczność uiszczenia 30,00 zł, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych podlegał oddaleniu.

W oparciu o dane zawarte w oświadczeniu majątkowym po stronie odwołującego istnieją możliwości zgromadzenia we własnym zakresie kwoty 30,00 zł na wypadek konieczności wniesienia w przyszłości zażalenia, apelacji, skargi kasacyjnej bądź skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Odwołujący posiada majątek nieruchomy i może zgromadzić środki, które w przyszłości należałoby przeznaczyć na pokrycie ewentualnych kosztów sądowych. Gdyby zaś było inaczej, ma możliwość ubiegać się o zwolnienie od tychże kosztów.

Mając na względzie powołaną argumentację Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dariusz Rzepczyński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Stachurska
Data wytworzenia informacji: