Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 590/16 - wyrok Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2016-10-03

Sygn. akt II C 590/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa dnia 03 października 2016 roku

Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie II Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Joanna Kornatka

Protokolant: Paulina Goździk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2016 roku w Warszawie sprawy

z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) w W. w upadłości w W.

przeciwko G. G. i M. S.

o zapłatę kwoty 159.438,38 złotych

1.  zasądza od G. G. i M. S. solidarnie na rzecz Syndyka Masy (...) w W. w upadłości w W. kwotę 159.438,38 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem 38/100) złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP w skali roku, nie wyższymi niż stopa procentowa odsetek maksymalnych na podstawie art. 359 § 2 1 k.c. od dnia 03 lutego 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetkami maksymalnymi w stosunku rocznym, nie wyższymi niż określone 359 § 2 1 k.c. od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

2.  zasądza od G. G. i M. S. solidarnie na rzecz Syndyka Masy (...) w W. w upadłości w W. kwotę 11.572,00 (jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) złote tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.600,00 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygnatura akt IIC 590/16

Transkrypcja uzasadnienia wyroku z dnia 03.10.2016r

[Przewodniczący 00:00:00.684] [ns 00:00:01.428] wniesiony w postępowaniu elektronicznym w dniu 7 października 2014 roku (...) w W. wniosła o zasądzenie od M. S. i G. G. solidarnie kwotę 159.438,38 złotych wraz z odsetkami umownymi określonymi treścią pozwu oraz zasądzenie zwrotu kosztów procesu. W treści uzasadnienia pozwu wskazała, iż na podstawie umowy pożyczki powód udzielił G. G. linii pożyczkowej [ns 00:00:34.307] do zaciągnięcia jednomiesięcznych pożyczek, tak zwanych chwilówek w ramach limitu 135.000. Spłatę powyższych pożyczek poręczyła M. S.. Celem zabezpieczenia spłaty pożyczki G. G. wystawił weksel własny in blanco, który również poręczyła M. S.. Umowa została zawarta na okres 12. miesięcy od 31 maja 2012 roku do 31 maja 2013 roku. Z uwagi na to, iż powód wypowiedział umowę zgodnie z punktem 28 umowy powyż..., z uwagi na niespłacanie zaległości, następnie wezwał do zapłaty całości pożyczki wraz z odsetkami i kosztami wezwań, a pozwani do dnia dzisiejszego nie dokonali spłaty, roszczenie stało się wymagalne. Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym 5 listopada 2014 roku, to znajduje się na karcie 8, Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny uwzględnił w całości roszczenie dochodzone w pozwie. Sprzeciwami wniesionymi w terminie pozwani wnieśli o oddalenie powództwa. W treści sprzeciwu wskazali jedynie, iż zaskarżają nakaz co do kwoty nakazu, wnoszą o jego uchylenie, wstrzymanie wykonania nakazu, przeprawo..., przeprowadzenie dowodu w sprawie z [? 00:01:58.711] ksiąg wierzyciela na okoliczność kwoty należy rozróżnić na kanwie wierzytelności oraz zwolnienie z kosztów opłaty sądowej. W treści sprzeciwu ani G. G., ani M. S. nie wskazali żadnych zarzutów co do roszczenia dochodzonego w ramach niniejszego postępowania. Postanowieniem wydanym 12 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny Sprawę przekazał do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie. Kolejnym postanowieniem o powyższe zostało sprostowane i sprawa trafiła do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie na podstawie postanowienia z dnia 14 maja 2015 roku wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie II Wydział Cywilny. W toku procesu z uwagi na postawienie powoda w stan upadłości likwidacyjnej, syndyk masy upadłości (...) w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. wniósł o zawieszenie postępowania w sprawie. Powyższe zostało uwzględnione postanowieniem wydanym dnia z 25 lutego 2016 roku. Kolejno na podstawie oświadczenia syndyka odnośnie wezwania do, do udziału w sprawie, postanowieniem z dnia 10 maja 2016 roku Sąd podjął zawieszone postępowanie na podstawie artykułu 180, paragraf 1 punk 5 litera b Kodeksu postępowania cywilnego. Od tego też czasu stroną powodową jest syndyk masy upadłości (...) w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W.. Pismem procesowym, które zostało wniesione w dniu 6 czerwca 2016 roku strona powodowa uzupełniła braki formalne pozwu, poprzez zgłoszenie odpisu pozwu podpisane wraz z kompletem dokumentów stanowiących załącznik. Przedłożono dokument zawierający wyliczenie kwoty dochodzonej pozwem zawierający informacje o sposobie wyliczenia skapitalizowanych odsetek. Przedłożono również oryginał weksla złożonego, wystawionego przez G. G. oraz dołączono dowód opłaty od pozwu w kwocie brakującej to jest 5.979 złotych. Z treści pisma strona powodowa w całości podtrzymała roszczenie dochodzone treścią pozwu, jednocześnie na podstawie przedłożonych dokumentów Sąd ustalił aktualną sytuację prawną strony powodowej. Jeśli chodzi o dokumenty, które stanowiły podstawę do wytoczenia niniejszego procesu strona powodowa dołączyła umowę pożyczki odnawialnej, tak zwanej chwilówki-kredyt konsumencki zawartej 31 maja 2012 roku z panem G. G., potwierdzającą przyznanie pozwanemu limitu kredytowego do kwoty 135.000 złotych. Treść umowy pożyczki potwierdziła również udzielone zabezpieczenia w postaci wystawionego weksla jak i poręczenia udzielonego przez panią M. S.. To znajduje się na kartach od 74-77 akt sprawy. Przedłożono również odstąpienie od umowy pożyczki wystawione jeszcze przez (...) w W. wraz z podpisem otrzymującego kredytobiorcy. Przedłożono również regulamin udzielania przedmiotowych pożyczek. Z karty 84 wynika natomiast stan zadłużenia wyliczony przez stronę powodową, dotyczący umowy zawarcia z panem G. G.. Według tego stanu kapitał, czyli 134.900 złotych był oprocentowany kwotą..., oprocentowany w wysokości półtora procent. Odsetki wynosiły 2.023 złote sześćdziesią... 50 groszy. Stan zadłużenia na dzień 13 stycznia 2014 roku opiewał na sta..., na kwotę główną wysokość 134.900,30 złotych. Naliczone odsetki umowne w kwocie 2.000, 23 grosze, 50 złotych. Odsetki karne w kwocie 22.397,58 złotych. Koszty wezwań i powiadomień poręczycieli 117 złotych. Łącznie obejmuje kwotę dochodzoną pozwem, czyli 159.438,38 złotych. Z dołączonych dokumentów wynika, iż G. G. był wezwany do zapłaty pismami z dnia 6 lutego i 4 marca 2013 roku. Powyższe wezwania pozostały jednak bez odpowiedzi. Tożsame wezwane zostały wysłane do pani M. S. dnia 6 lutego i 4 marca 2013 roku. Powyższe znajduje się na kartach od 85 do karty 91. Kolejno zawiadomienie z 22 października 2013 roku G. G. została wypowiedziana umowa kredytu, a uchwałą zarządu (...) w W. z 15 października 2013 roku wskazano, iż z uwagi na brak spłaty rat pożyczki, brak reakcji na pisemne wezwanie do zapłaty, brak możliwości polubownego rozwiązania społu, sporu zarząd postanowił wypowiedzieć przedmiotową umowę kredytową. Powyższe zawiadomienie o wypowiedzeniu otrzymała również pani M. S.. Było to pismo z dnia 22 października 2013 roku. Przedmiotowe dokumenty znajdują się na kartach od 92 do 96 akt sprawy. Strony były również wezwane do zapłaty z tytułu wystawionego weksla. Powyższe znajduje się na kartach od 97 do karty 100 akt sprawy. Mimo poprzednio [ns 00:08:43.958] wezwań do daty wniesienia pozwu roszczenie przez stronę pozwaną nie zostało spełnione. Strona pozwana tak jak już uprzednio wskazano nie złożyła również żadnych zarzutów, co do roszczenia dochodzonego w ramach niniejszego postępowania. Po doręczeniu odpisu pozwu wraz z załącznikami i zakreślenie dodatkowego terminu 14. dni na uzupełnienie braku sprzeciwu wobec wskazanych zarzutów w stosunku do wydanego nakazu zapłaty oraz zgłoszenie wniosków dowodowych pod rygorem dalszego pominięcia strona pozwana żadnych zarzutów, jak i wniosków dowodowych nie złożyła. Jednocześnie strony nie stawiły się na rozprawie wyznaczonej na dzień [? 00:09:25.619] 19 września 2016 roku, nie usprawiedliwiając swojej nieobecności. Mając na uwadze taki stan faktyczny oraz twierdzenia stron, Sąd uznał roszczenie strony powodowej za w pełni uzasadnione. Przedmiotowe roszczenie jest wywodzone z tytułu umowy pożyczki zawartej pierwotnie z panem G. G., której poręczycielem została pani M. S.. W związku z tym, iż umowa pożyczki nie została w sposób prawidłowy wykonana przez dłużnika strona poz..., powodowa była upoważniona do jej wypowiedzenia, a następnie do egzekwowania należności nią objętej. Zgodnie bowiem z artykułem 720 paragraf 1 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własny [ns 00:10:15.156] cechę określonego bez pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do, co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy, albo tą samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przynosi pięć... 500 złotych powinna być jednocześnie stwierdzona pismem. W ocenie Sądu strona powodowa wykazała i udowodniła zarówno fakt zawarcia umowy pożyczki z panem G. G.. Wykazała i udowodniła również roszczenie, które z tytułu tejże pożyczki nie zostało przez pana G. G. spłacone, jak również wykazała, iż w związku z zawartą umową pożyczki strony były zobowiązane do rozliczenia jej w sposób odpłatny, to znaczy na G. G., jako pożyczkobiorcę został nałożony obowiązek zapłaty odsetek umownych w związku z dokonaną czynnością prawną. Jeśli chodzi o roszczenie dotyczące odsetek, podstawa prawna jest określona artykułem 359 paragraf 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo że [ns 00:11:35.007] z orzeczenia Sądu lub decyzji innego właściwego organu. Strony w umowie określiły tak jak zostało [? 00:11:42.527] podstawione zarówno wysokość odsetek maksymalnych jak i odsetek karnych związanych z niewykonaniem terminowym umowy pożyczki. Mając na uwadze powyższe okoliczności, mając również na uwadze to, iż strona pozwana nie zaprzeczyła ani zawarciu umowy pożyczki, nie zaprzeczyła również jeśli chodzi o panią M. S. temu, iż powyższą umowę pożyczki poręczyła, strona pozwana nie zaprzeczyła temu, iż była powiadomiona o fakcie niezrealizowania spłaty pożyczki na podstawie wezwań zastosowanych przez stronę powodową. Strona pozwana nie zaprzeczyła również temu, iż otrzymała wezwanie do zapłaty zaległości jak i zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy pożyczki. Strona pozwana nie zakwestionowała również ostatecznie wysokości kwoty głównej roszczenia jak i naliczonych odsetek. Sąd uznał, iż na podstawie artykułu 720 paragraf 1 Kodeksu cywilnego w związku z artykułem 353 paragraf 1 Kodeksu cywilnego strona powodowa jest w pełni uprawniona do dochodzenia roszczenia określonego niniejszym pozwem, albowiem zgodnie z artykułem 353 paragraf 1 Kodeksu cywilnego zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie w niniejszej sprawie, tak jak zostało to określone wynika z treści umowy pożyczki, która przez stronę pozwaną nie została wykonana, jeśli chodzi o wierzyć..., o dłużnika głównego, jest to pan G. G.. Jeśli chodzi natomiast o odpowiedzialność pani M. S. wynika ona z treści poręczenia, którego udzieliła i jako współdłużnik solidarny z tytułu udzielonego poręczenia jest również zobowiązana do zapłaty należności na rzecz strony powodowej. Jeśli chodzi o koszty procesu, to Sąd rozstrzygnął odpowiednio na podstawie artykułu 98 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego zasądzając od strony pozwanej opłatę stosunkową od pozwie, opłatę z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika profesjonalnego w stawce minimalnej odpowiednio do dotychczas obowiązujących przepisów, czyli kwotę 3.600 złotych oraz opłatę od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości siedem...

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Górny
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Kornatka
Data wytworzenia informacji: