Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 9/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2016-08-23

Sygn. akt I C 9/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 sierpnia 2016 r.

Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Anna Pawłowska - Patro

Sędziowie

Ławnicy --------------------------------------

Protokolant: sekr. sąd. Przemysław Baranowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2016 r. w Warszawie

przy udziale ---------------

sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko MiastuS. W.

o zapłatę

1)  ustala opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w W. przy ul. (...), stanowiącej działkę ewidencyjną nr (...) z obrębu
4-07-02 o powierzchni 22802 m 2 od dnia 01 stycznia 2013 r. w kwocie
216847 zł 02 gr. (dwieście szesnaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych dwa grosze);

2)  zasądza od Przedsiębiorstwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Miasta S. W. kwotę 3468 zł 78 gr. (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 2304 zł (dwa tysiące trzysta cztery złote) tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

3)  zasądza od Miasta S. W. na rzecz Przedsiębiorstwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w W. kwotę 2990 zł 16 gr. (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych szesnaście groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 1302 zł 12 gr. (jeden tysiąc trzysta dwa złote dwanaście groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej;

4)  nakazuje pobrać od Przedsiębiorstwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 320 zł 06 gr. (trzysta dwadzieścia złotych sześć groszy) tytułem kosztów sądowych – uzupełnienia kosztów opinii biegłego.

I C 9/16

UZASADNIENIE

Powód Przedsiębiorstwo (...) spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w W. we wniosku zastępującym pozew, skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. wnosił o ustalenie, iż podwyższenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr, stanowiącej działkę ewidencyjną nr (...) z obrębu 4-07-02
o powierzchni 22802 m ( 2) r., położonej w W. przy ul. (...) było nieuzasadnione. W sprzeciwie od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. wnosił o ustalenie, iż podwyższenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości było nieuzasadnione, ewentualnie o ustalenie, iż wypowiedzenie jest uzasadnione w innej (niższej) wysokości. Wnosił o zasądzenie kosztów postępowania.

Pozwane MiastoS. W. wnosiło o oddalenie powództwa, a ostatecznie wnosiło o ustalenie opłaty w wysokości ustalonej stosownie do wartości wskazanej przez biegłego sądowego i zasądzenie kosztów postępowania.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Przedsiębiorstwo (...) spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w W. jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr (...) z obrębu 4-07-02 o powierzchni
22802 m ( 2) r., położonej w W. przy ul. (...). Właścicielem nieruchomości jest Miasto S. W.. Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. uiszczało opłatę roczną w wysokości 156650 zł 55 gr., co stanowiło 3% wartości nieruchomości gruntowej.

Miasto S. W. wypowiedzeniem z dnia 11.12.2012 r. nr (...). (...). (...)(2) wypowiedziało Przedsiębiorstwu (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w W. dotychczasową wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki
i zaproponowało nową w wysokości 250427 zł 52 gr. od dnia 01.01.2013 r., wskazując
iż wartość nieruchomość wzrosła i wynosi 8347584 zł.

Wnioskiem z dnia 17.01.2013 r., skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W., Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o ustalenie, iż podwyższenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki jest nieuzasadnione. We wniosku spółka zakwestionowała wycenę dokonaną przez Miasto S. W. .

Orzeczeniem z dnia 08.04.2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, w sprawie (...) oddaliło wniosek Przedsiębiorstwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w W., uznając |iż wartość nieruchomości ostała prawidłowo ustalona.

W dniu 22.05.2015 r. Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosło sprzeciw
od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W., wnosząc
o ustalenie, iż podwyższenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości było nieuzasadnione, ewentualnie o ustalenie, iż wypowiedzenie jest uzasadnione w innej (niższej) wysokości.

Wartość nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr (...) z obrębu 4-07-02
o powierzchni 22802 m 2 r., położonej w W. przy ul. (...) na datę wypowiedzenia wynosiła 7228234 zł.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w W. przy ul. (...), stanowiącej działkę ewidencyjną nr (...) z obrębu
4-07-02 o powierzchni 22802 m 2 od dnia 01 stycznia 2013 r. stanowi kwotę
216847 zł 02 gr.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy na kartach: 15-20, 54-56, 61, opinii biegłego sądowego A. P. - k. 164-185.

Oceniając materiał dowodowy, należy stwierdzić, iż w niniejszej sprawie materiał ten ograniczył się do dokumentów oraz opinii biegłego sądowego, które nie były kwestionowane. Najistotniejszym dowodem w sprawie była opinia biegłego sądowego.
W ocenie Sądu opinia biegłego jest rzetelna, miarodajna, została sporządzona zgodnie
z zasadami obowiązującymi przy wycenie nieruchomości i nie została w żaden sposób zakwestionowana przez strony. Wobec powyższego opinia biegłego sądowego była podstawą ustaleń Sądu.

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U 2015 poz.1774 –tekst jednolity ze zm. w brzmieniu obowiązującym w dacie wypowiedzenia) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2
i 2a
, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Strona powodowa początkowo twierdziła, iż nie nastąpiła zmiana wartości gruntu, jednakże ostatecznie nie kwestionowała, iż zmieniła się wartość nieruchomości. W niniejszej sprawie spór między stronami dotyczył jedynie wartości gruntu na datę wypowiedzenia
i związanej z tym wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Pozwany wypowiedział dotychczasową wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w oparciu o operat szacunkowy sporządzony według stanu na dzień 26.11.2012 r. przez rzeczoznawcę M. K., ustalając wartość nieruchomości na kwotę 8347584 zł, a tym samym ustalając wysokość opłaty przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej 3% w kwocie 250427 zł 52 gr.

Powód już w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w W. zakwestionował wycenę sporządzoną przez pozwanego, podnosząc, iż do wyceny przyjęto działki o innym przeznaczeniu, niezabudowane i że nieruchomości poddane porównaniom podlegały transakcjom w 2010, 2011 i 2012 r.

Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy do spraw wyceny nieruchomości celem ustalenia wartości przedmiotowej nieruchomości. Biegły sądowy A. P. ustalił wartość przedmiotowej nieruchomości na kwotę 7228234 zł, ustalając wartość 1 m 2
na kwotę 317 zł.

Żadna ze stron nie zakwestionowała wyceny biegłego. W świetle wyceny biegłego sądowego wartość przedmiotowej nieruchomości na datę aktualizacji wynosiła 7228234 zł. Mając na uwadze, iż powód będący użytkownikiem wieczystym jest obowiązany
do ponoszenia opłaty rocznej w wysokości 3 % wartości nieruchomości oznacza to,
iż od dnia 01.01.2013 r. winien wnosić opłatę w kwocie 216847 zł 02 gr.

Wobec powyższego, Sąd ustalił opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w W. przy ul. (...), stanowiącej działkę ewidencyjną
nr (...) z obrębu 4-07-02 o powierzchni 22802 m 2 od dnia 01 stycznia 2013 r. w kwocie 216847 zł 02 gr.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 189 k.p.c. w zw. z art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Sąd orzekł jak w sentencji.

Sąd orzekł o kosztach postępowania na podstawie art. 100 k.p.c., zgodnie z którym
w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.

Mając na uwadze, iż co do zasady w sprawie o ustalenie wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wartością przedmiotu sprawy jest różnica pomiędzy dotychczasową wysokością opłaty, a zaproponowaną w wypowiedzeniu, należy konsekwentnie uznać,
iż porównanie ostatecznej wartości przedmiotu sprawy ze wskazaną w pozwie pozwoli
na ustalenie która strona wygrywa postępowanie i w jakiej ewentualnie części. Przy czym jako wartość przedmiotu sprawy należy konsekwentnie uznawać różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością opłaty, a zaproponowaną w wypowiedzeniu oraz – w celu ustalenia odpowiedzialności za wynik postępowania - różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością opłaty, a ustaloną przez Sąd.

W ocenie Sądu, aby ustalić kto wygrał postępowanie, ewentualnie w jakiej części, konieczne było porównanie pierwotnych stanowisk stron oraz wyniku sprawy.

Skoro zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wniosek użytkownika wieczystego o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości zastępuje pozew, to należy odnieść się do żądania zawartego w tym wniosku.

Powód we wniosku wnosił o ustalenie, iż podwyższenie opłaty jest nieuzasadniona. Dopiero w sprzeciwie od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie wnosił o ustalenie, iż podwyższenie opłaty rocznej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości było nieuzasadnione, ewentualnie o ustalenie,
iż wypowiedzenie jest uzasadnione w innej (niższej) wysokości. Oznacza to w istocie,
iż pierwotnie powód domagał się ustalenia wysokości opłaty w dotychczasowej wysokości.

Pozwany natomiast pierwotnie wnosił o oddalenie powództwa (czyli w istocie ustalenie opłaty w wysokości zaproponowanej przez Miasto w wypowiedzeniu).

Dopiero w toku postępowania strony zgodnie wnosiły o ustalenie opłaty stosownie
do wartości ustalonej przez biegłego sądowego.

Sąd ostatecznie ustalił wysokość należnej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości na kwotę 216847 zł 02 gr. Różnica pomiędzy dotychczasową wysokością opłaty (156650 zł 55 gr.), a ustaloną przez Sąd (216847 zł 02 gr.). wynosi zatem 60196 zł 47 gr. i stanowi jednocześnie ostateczną wartość przedmiotu sprawy.

Porównanie ostatecznej wartości przedmiotu sprawy ze wskazaną w pozwie pozwala
na ustalenie która strona wygrywa postępowanie i w jakiej ewentualnie części.

Pozwane Miasto zaproponowało opłatę z tytułu użytkowania wieczystego wyższą
od dotychczasowej o kwotę 93776 zł 97 gr. (dotychczasowa wysokość opłaty wynosiła
156650 zł 55 gr., a zaproponowana wysokość wynosiła 250427 zł 52 gr. ), zaś Sąd ostatecznie ustalił opłatę w kwocie wyższej od dotychczasowej o kwotę 60196 zł 47 gr.

Kwota 60196 zł 47 gr. stanowi 64 % z kwoty 93776 zł 97 gr. Należy zatem uznać,
iż pozwane Miasto przegrało postepowanie w 36 %, lecz wygrało w 64 %. Tym samym należy stwierdzić, iż powód wygrał postepowanie jedynie w 36 %, a przegrał w 64 %.

W ocenie Sądu taki wynik procentowy uzasadnia zastosowanie art. 100 k.p.c.

Powód uiścił opłatę sądową od pozwu w kwocie 4689 zł. Powód wygrał postępowanie w 36 % i z tytułu zwrotu opłaty sądowej należy mu się zwrot kwoty 1688 zł 04 gr.

Strona powodowa była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, który wnosił o zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Mając na uwadze wartość przedmiotu sprawy, wysokość wynagrodzenia pełnomocnika wynosi 3600 zł, stosownie do treści
§ 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.2013 r., poz.490 j.t. ze zm.) w związku z § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015 r, poz.1804). Skoro powód wygrał postępowanie w 36 %, to z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i zwrotu opłaty skarbowej należy mu się kwota 1302 zł 12 gr.
(36% z kwoty 3617 zł). Łącznie zatem stronie powodowej należy się kwota 2990 zł 16 gr., (1688 zł 04 gr. tytułem zwrotu opłaty sądowej oraz kwota 1302 zł 12 gr. tytułem kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej).

W tych okolicznościach Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę
2990 zł 16 gr., w tym kwotę 1302 zł 12 gr. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
i opłaty skarbowej.

Strona pozwana wygrała niniejsze postepowanie w 64 % i w takiej wysokości należy się jej zwrot kosztów postępowania.

W niniejszej sprawie został dopuszczony dowód z opinii biegłego i jego wynagrodzenie wyniosło 2320 zł 06 gr. Zaliczkę w kwocie 2000 zł wniosła strona pozwana
i z tej zaliczki zostało wypłacone biegłemu wynagrodzenie. Mając na uwadze zasadę odpowiedzialności za wynik postępowania, należy stwierdzić iż strona powodowa winna ponieść koszt opinii biegłego w wysokości 1484 zł 84 gr. (64 % z kwoty 2320 zł 06 gr.),
zaś strona pozwana w wysokości 835 zł 22 gr. (36 % z kwoty 2320 zł 06 gr.). W tych okolicznościach, stronie pozwanej należy się zwrot kosztów opinii biegłego
w kwocie 1164 zł 78 gr. (2000 zł - 835 zł 22 gr.).

Strona pozwana również była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, który wnosił o zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Analogicznie jak w przypadku strony powodowej, mając na uwadze wartość przedmiotu sprawy, wysokość wynagrodzenia pełnomocnika wynosi 3600 zł (stosownie do treści § 6 pkt 6 wyżej wskazanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości). Mając jednak na uwadze fakt, iż pozwany wygrał postępowanie w 64 %, to z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego należy się kwota 2304 zł (64 % z kwoty 3600 zł).

Łącznie zatem stronie pozwanej należy się kwota 3468 zł 78 gr. (1164 zł 78 gr. tytułem zwrotu kosztów opinii biegłego oraz kwota 2304 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego). Wobec powyższego Sąd zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę
3468 zł 78 gr. tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 2304 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Jak wyżej było wskazane w niniejszej sprawie został dopuszczony dowód z opinii biegłego i jego wynagrodzenie wyniosło 2320 zł 06 gr. Zaliczkę w kwocie 2000 zł wniosła strona pozwana i z tej zaliczki zostało wypłacone biegłemu wynagrodzenie. Pozostałą kwotę – 320 zł 06 gr. wypłacono biegłemu tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.

Zgodnie z treścią art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych
(Dz.U.2016.623 j.t. ze zm.) kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić lub których nie miał obowiązku uiścić kurator albo prokurator, sąd
w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu.

Jak już wyżej wskazano strona powodowa – z uwagi na zasadę odpowiedzialności
za wynik postepowania - winna ponieść koszt opinii biegłego w wysokości 1484 zł 84 gr.
(64 % z kwoty 2320 zł 06 gr.). Powód w toku postępowania nie poniósł tych kosztów.
W wyniku rozliczenia kosztów postepowania, powód jest obowiązany zwrócić stronie pozwanej kwotę 1164 z 78 gr. tytułem zwrotu kosztów opinii biegłego oraz jest obowiązany zwrócić koszty poniesione przez Skarb Państwa w kwocie 320 zł 06 gr.
Mając powyższe na uwadze, Sąd nakazał pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa kwotę. kwotę 320 zł 06 gr.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Górny
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Pawłowska-Patro
Data wytworzenia informacji: