Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1210/13 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2014-11-12

Sygn. akt I Ns 1210/13

POSTANOWIENIE

Dnia 12 listopada 2014 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Joanna Dalba

Protokolant: Anna Szwed

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2014 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z wniosku T. K.

z udziałem M. K.

o stwierdzenie nabycia spadku po J. K.

postanawia:

1.  stwierdzić, że spadek po J. K. z domu T., córce F. i A., zmarłej w dniu 20 czerwca 2013 r. w miejscowości K. - C., ostatnio stale zamieszkałej w W. przy ul. (...) lok. 30 na podstawie ustawy nabyli:

- syn T. K., syn A. J. i J. – w ½ (jednej drugiej) części spadku;

- syn M. K., syn A. J. i J. – w ½ (jednej drugiej) części spadku;

2.  orzec, że wnioskodawca i uczestnik ponoszą koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 1210/13

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2013 roku T. K. złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swojej zmarłej matce J. K., w drodze dziedziczenia ustawowego, wskazując jako spadkobierców ustawowych siebie oraz swojego brata M. K. (wniosek k. 1).

W odpowiedzi na wniosek, złożony do tutejszego Sądu w dniu 28 marca 2014 roku, uczestnik M. K. wniósł o sporządzenie inwentarza spadku oraz przeprowadzenie działu spadku z uwzględnieniem darowizny nieruchomości zlokalizowanej w W. przy ul. (...), dokonanej przez spadkodawczynię na rzecz T. K. w dniu 26 stycznia 2004 roku. W uzasadnieniu uczestnik wskazał, że z uwagi na fakt odrębnego zamieszkiwania i wieloletniego braku kontaktu z matką nie posiada wiedzy o majątku wchodzącym w skład spadku, a wnioskodawca odmawia mu udzielenia informacji na ten temat (odpowiedź na wniosek k. 12).

Zarządzeniem z dnia 14 kwietnia 2014 r. zarządzono wyłączyć oryginały dokumentów z k. 12-17 i przedstawić je sędziemu Przewodniczącemu celem rozważenia nadania dalszego biegu wnioskom o dokonanie spisu inwentarza i o dział spadku. (zarządzenie – k. 18)

Na rozprawie w dniu 12 listopada 2014 roku zarówno wnioskodawca, jak i uczestnik zgodnie wnieśli o stwierdzenie nabycia spadku po J. K. z ustawy (protokół rozprawy k. 39-43).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 20 czerwca 2013 roku w miejscowości K. zmarła J. K.. W chwili śmierci zmarła była wdową. Pozostawiła dwóch synów: T. K. oraz M. K. (odpis skrócony aktu zgonu k. 3; odpis skrócony aktu urodzenia k. 2; odpis skrócony aktu urodzenia k. 4).

J. K. ostatnio stale zamieszkała w W.. Nie miała dzieci pozamałżeńskich, przysposobionych bądź zmarłych przed jej śmiercią. J. K. nie pozostawiła po sobie testamentu, nie toczyła się wcześniej sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej, ani też nie został sporządzony przed notariuszem jakikolwiek akt poświadczenia dziedziczenia. Przed śmiercią J. K. nie została sporządzona umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, nie toczyła się sprawa o uznanie za niegodnego dziedziczenia po zmarłej, ani też nikt nie składał oświadczenia o przyjęciu bądź odrzucenia spadku (zapewnienie spadkowe wnioskodawcy k. 40, 42; zapewnienie spadkowe uczestnika k. 41).

Powyższy stan faktyczny był pomiędzy stronami niesporny. Niezależnie od tego, Sąd poczynił własne ustalenia w oparciu o akty stanu cywilnego. Wskazane dokumenty nie były kwestionowane przez strony, a Sąd nie znalazł podstaw by podważać ich wiarygodność bądź prawdziwość. Wątpliwości Sądu nie wzbudziły ponadto zapewnienia spadkowe złożone przez wnioskodawcę i uczestnika. Obie te osoby należały bowiem do kręgu najbliższych krewnych zmarłej, co determinuje ich wiedzę o koligacjach rodzinnych mogących skutkować powołaniem konkretnych krewnych do spadku. Nadto, ich zapewnienia były zgodne co do treści, spójne i wiarygodne.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 926 § 1 k.c. „Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu”.
Z kolei stosownie § 2 przywołanego przepisu „Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą”. W myśl art. 931 § 1 k.c. „W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych (...)”.

Mając na uwadze wyżej przywołane przepisy prawa, w pierwszej kolejności należało stwierdzić podstawę powołania do spadku po zmarłej J. K.. W związku z faktem, iż zmarła nie pozostawiła po sobie testamentu, a w konsekwencji nie powołała żadnego spadkobiercy, zastosowanie musiały znaleźć przepisy regulujące dziedziczenie ustawowe.

Jak wynika z przywołanej wyżej reguły odnoszącej się do dziedziczenia ustawowego, w pierwszej kolejności uprawnionymi do spadku są dzieci oraz małżonek osoby zmarłej, przy czym ich udziały w spadku są co do zasady równe. Powołanie do spadku wymienionego kręgu osób w pierwszej kolejności oznacza, iż dalsi krewni mogą dziedziczyć po spadkodawcy dopiero wówczas, gdy zmarły nie pozostawi po sobie ani małżonka, ani dzieci. W sytuacji, gdy osoba zmarła pozostawia po sobie jedynie dzieci, a nie pozostawia małżonka, dzieci spadkodawcy wyłączają od dziedziczenia wszystkich dalszych krewnych zmarłego

Jednocześnie podkreślić należy, że równe udziały zstępnych w spadku po zmarłym oznaczają, iż dziedziczą oni w takiej samej części. W przypadku dwójki dzieci pozostawionych przez osobę zmarłą, przy jednoczesnym braku jej małżonka, dzieci te w efekcie nabywają spadek po połowie.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 520 § 1 k.p.c., zgodnie z którym w postępowaniu nieprocesowym, a takim jest postępowanie z zakresu stwierdzenia nabycia spadku, każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. Rozstrzygnięcie takie jest podyktowane faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu zarówno wnioskodawca, jak i uczestnik byli w równym stopniu zainteresowani prawomocnym zakończeniem postępowania i uzyskaniem tytułu do spadkobrania po zmarłej marce.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć uczestnikowi M. K..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Pałaszewska-Kruk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Dalba
Data wytworzenia informacji: