Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2924/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2014-02-06

Sygn. akt I C 2924/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lutego 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Joanna Radzyńska-Głowacka

Protokolant Kinga Romanowska

po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2014 roku w Warszawie

sprawy z powództwa P. K.

przeciwko (...) S.A.

o zapłatę

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko (...) S.A.

o zapłatę

1.  zasądza od (...) S.A. na rzecz P. K. odsetki ustawowe od kwoty 1.562,00 (tysiąc pięćset sześćdziesiąt dwa złote) od dnia 7 maja 2013 roku do dnia zapłaty;

2.  umarza postępowanie w pozostałej części;

3.  zasądza od (...) S.A. na rzecz P. K. kwotę 696,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  zasądza od (...) S.A. na rzecz K. K. odsetki ustawowe od kwoty 1.563,00 (tysiąc pięćset sześćdziesiąt trzy złote) od dnia 9 maja 2013 roku do dnia zapłaty;

5.  umarza postępowanie w pozostałej części;

6.  zasądza od (...) S.A. na rzecz K. K. kwotę 696,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt IC 2924/13

UZASADNIENIE

Pozwem datowanym na dzień 7 maja 2013 r. powód P. K. wniósł o wydanie nakazu w postępowaniu upominawczym i zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) S.A. (dalej: (...) S.A.) z siedzibą w W., kwoty 1.562,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, w tym kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż w dniu 9 maj 2011 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, którego konsekwencja była utrata towaru stanowiącego własność firmy (...) sp. z o.o. W związku z powyższym firma (...) Sp. z o.o. wystąpiła z powództwem o zasądzenie kwoty 127.738,34 zł. W sprzeciwie od nakazu zapłaty z dnia 6 lutego 2012 r. poszkodowani H. i A. K. wnieśli o przypozwanie (...) S.A. Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z dnia 21 września 2012 r. zasądził od poszkodowanego na rzecz firmy (...) Sp. z o.o. zgodnie z żądaniem pozwu. Pismem z dnia 7 lutego 2013 r. pełnomocnik poszkodowanych wniósł o wypłatę odszkodowania w związku z utraconym towarem i wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 21 września 2012 r. Pozwany do chwili obecnej nie podjął żadnych czynności. W dniu 25 lutego 2013 r. A. i H. K. scedowali swoją wierzytelność na rzecz Biura (...) sp. z o.o., która następie przeniosła na rzecz powoda w dniu 28 lutego 2013 r. 1562 zł z tytułem części odszkodowania przysługującego wobec pozwanej w związku z szkodą z dnia 9 maja 2011 r.

Dowód: pozew wraz z załącznikami-k.1-22.

Pozwem datowanym na dzień 9 maja 2013 r. powódka K. K. wniosła o wydanie nakazu w postępowaniu upominawczym i zasądzenie na jej rzecz od pozwanego (...) S.A. (dalej: (...) S.A.) z siedzibą w W., kwoty 1.563,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, w tym kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powódka powieliła argumentację pozwu powoda P. K..

Dowód: pozew wraz z załącznikami z akt o sygn. I Nc 3765/13-k.1-20.

Zarządzeniem z dnia 28 maja 2013 r. Referendarz Sądowy w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie z powództwa K. K. zarządził zwrot pozwu wraz załącznikami.

Zarządzeniem z dnia 28 maja 2013 r. Referendarz Sądowy w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie z powództwa P. K. zarządził zwrot pozwu wraz załącznikami.

Pismem procesowym datowany na dzień 27 czerwca 2013 r. powód wniosła o przyjęcie pozwu w dacie jego opłacenia i wpisania sprawy pod nową sygnaturą.

Dowód: pismo procesowe z dnia 25 czerwca 2013 r.-k.27.

Pismem procesowym datowany na dzień 27 czerwca 2013 r. powódka wniosła o przyjęcie pozwu w dacie jego opłacenia i wpisania sprawy pod nową sygnaturą.

Dowód: pismo procesowe z dnia 25 czerwca 2013 r. z akt o sygn. INc 3765/13-k.26-27.

Nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym w dniu 4 września 2013 roku w sprawie o sygn. akt I Nc 3695/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieście w Warszawie orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym w dniu 4 września 2013 roku w sprawie o sygn. akt I Nc 3765/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieście w Warszawie orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Pismem procesowym datowany na dzień 20 września 2013 r. powód w związku z uznaniem roszczenia ograniczył wartość przedmiotu sporu o kwotę główną, podtrzymując żądanie zasądzenia odsetek ustawowych od dnia wniesienia pozwu do dnia 22 sierpnia 2013 r. tj. do dnia wydania decyzji o zapłacie. Powód podtrzymał żądanie zasądzenia kosztów procesu

Dowód: pismo procesowe z dnia 2 września 2013 r.-k.34-35.

Pismem procesowym datowany na dzień 1 października 2013 r. powódka w związku z uznaniem roszczenia ograniczyła wartość przedmiotu sporu o kwotę główną, podtrzymując żądanie zasądzenia odsetek ustawowych od dnia wniesienia pozwu do dnia 22 sierpnia 2013 r. tj. do dnia wydania decyzji o zapłacie. Ponadto powódka również podtrzymała żądanie zasądzenia kosztów procesu

Dowód: pismo procesowe z dnia 6 września 2013 r. z akt o sygn. INc 3765/13-k.36-36.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty datowanym na dzień w dniu 7 października 2013 roku pozwany (...) z siedzibą w W. zaskarżył w całości nakaz zapłaty z dnia 4 września 2013 r. oraz wniósł połączenie niniejszej sprawy ze sprawą z powództwa K. K. przeciwko (...) S.A. o sygn. akt I Nc 3693/13, a także o zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwany podniósł, iż powódka nie posiada legitymacji czynnej wskazując brak sposobu nabycia przez nią wierzytelności od deklarowanego podmiotu poszkodowanego, a także brak legitymacji procesowej w związku z brakiem istnienia stosunku przewozu. Powódka wg pozwanego nie wyjaśniła również, kto jest podmiotem poszkodowanym zgodnie z art. 822 § 1 k.c. Pozwany ponadto kwestionuje wysokość dochodzonego roszczenia podkreślając, iż powódka nie wykazała żadnych okoliczności dotyczących przewożonego ładunku oraz brak obiektywnego wyliczenia wartości konkretnych szkód i czy jest to kwota w jakikolwiek sposób powiązana z deklarowaną szkodą.

Dowód: sprzeciw od nakazu zapłaty-k.39-52.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty datowanym na dzień w dniu 7 października 2013 roku pozwany (...) z siedzibą w W. zaskarżył w całości nakaz zapłaty z dnia 4 września 2013 r. oraz wniósł połączenie niniejszej sprawy ze sprawą z powództwa K. K. przeciwko (...) S.A. o sygn. akt I Nc 3693/13, a także o zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwany powielił argumentacje zwarta w sprzeciwie od nakazu zapłaty w sprawie o sygn. akt IC 2924/13

Dowód: sprzeciw od nakazu zapłaty z akt o sygn. I Nc 3765/13-k.38-56.

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie o sygn. akt. I Nc 3765/13 Sąd Rejonowy dla Warszawa-Śródmieścia w Warszawie postanowił zarządzić połączenie o sygn. I Nc 3765/13 ze sprawą I Nc 3695/13 i nadal prowadzić je pod wspólna sygnaturą I Nc 3695/13.

Pismem procesowym datowany na dzień 1 października 2013 r. powódka w związku z uznaniem roszczenia ograniczyła wartość przedmiotu sporu o kwotę główną, podtrzymując żądanie zasądzenia odsetek ustawowych od dnia wniesienia pozwu do dnia 22 sierpnia 2013 r. tj. do dnia wydania decyzji o zapłacie. Ponadto powódka również podtrzymała żądanie zasądzenia kosztów procesu

Dowód: pismo procesowe z dnia 6 września 2013 r. z akt o sygn. INc 3765/13-k.36-36.

Pismem procesowym datowanym na dzień 3 grudnia 2013 r. strona powodowa tj. P. K. i K. K. ograniczyli wartość przedmiotu sporu o kwotę główną, podtrzymując żądanie zasądzenia kosztów procesu oraz zapłaty odsetek ustawowych od dnia wniesienia pozwu do dnia 22 sierpnia 2013 r.

Uzasadnieniu pisma strona powoda odnosząc się do sprzeciwów od nakazy zapłaty wskazała, iż roszczenie firmy (...) Sp. z o.o. skierowane do pierwotnego zbywcy wierzytelności i stopniowo realizowane, podlegało spełnieniu przez pozwanego w ramach OC, a następnie poszkodowani przenieśli w umowy cesji na stronę powodową prawo do roszczenia przysługującego w związku z realizacją wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy.

Dowód: pismo procesowe z dnia 5 grudnia 2013 r. wraz z załącznikami-k.60-69.

W dalszym toku postępowania strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska wyrażone w pozwie i w odpowiedzi na pozew.

Sąd Rejonowy ustalił stepujący stan faktyczny:

W dniu 9 maja 2011 r. kierujący pojazdem ubezpieczonym w zakresie odpowiedzialności cywilnej u pozwanego nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i doprowadził do zderzenia z pojazdem, w skutek czego śmierć poniósł kierowca w/w pojazdu, doszło do uszkodzenia samochodu a także do uszkodzenia samochodu a także uszkodzenia towaru firmy (...) Sp. z o.o.

Dowód: okoliczność bezsporna.

Wobec sprawcy zdarzenie ubezpieczeniowego w zakresie OC u pozwanego toczy się postępowanie karne przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim ( sygn. akt II 1711/11).

Dowód: okoliczność bezsporna.

Pozwem z dnia 10 listopada 2011 r. (...) Sp. z o.o. wniosła przeciwko H. i A. K. o zapłatę kwoty 123.738,34 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 26 maja 2011 r. W sprzeciwie od nakazu zapłaty z dnia 6 lutego 2012 r. dodatkowo wnieśli o przypozwanie (...) SA.

Dowód: okoliczność bezsporna.

Wyrokiem z dnia 21 września 2012 r. Sąd Okręgowy w Legnicy zasądził od poszkodowanych H. i A. K. na rzecz (...) Sp. z o.o. kwotę zgodną z żądaniem pozwu.

Dowód: wyrok Sadu Okręgowego z dnia 21 września 2012 r.-k.17-20.

Pozwany decyzją z dnia 24 maja 2012 r. poinformował o przyznaniu odszkodowania na rzecz uprawnionych w związku z śmiercią kierowcy pojazdu biorącego udział w przedmiotowym wypadku, natomiast pismem z dnia 20 lutego 2013 r. poinformował o przyznaniu kwoty odszkodowania w związku z uszkodzeniem pojazdu marki R. (...).

Dowód: pisma pozwanego-k.15-16.

Pismem z dnia 7 lutego 2013 r. A. i H. K. wnieśli o wypłatę odszkodowania w związku z utraconym towarem i ww. wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy.

Dowód: pismo poszkodowanych-k.13.

W dniu 25 lutego 2013 r. A. i H. K. scedowali swoją wierzytelność na rzecz Biura (...) sp. z o.o., która następie przeniosła na rzecz powódki w dniu 28 lutego 2013 r. wierzytelność co do kwoty 1562 zł z tytułu części odszkodowania przysługującego wobec pozwanej w związku z szkodą z dnia 9 maja 2011 r.

Dowód: umowa przelewu wierzytelności z dnia 28 lutego 2013 r.-k.8-9, umowa przelewu wierzytelności z dnia 25 lutego 2013 r.-k.12.

Powyższy stan faktyczny, co do zasady bezsporny w sprawie znalazł potwierdzenie w dokumentach, które nie były kwestionowane przez strony i nie budziły wątpliwości Sądu.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo, po jego ograniczeniu, zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Powód domagał się w niniejszej sprawie zapłaty odszkodowania w ramach ubezpieczenia OC w związku z zdarzeniem ubezpieczeniowym z dnia 9 maja 2011 r. Strona pozwana odmówiła zaś wypłaty odszkodowana zarzucając, że po pierwsze – powód nie posiada w niniejszej sprawie legitymacji procesowej czynnej, a po drugie, że nie wykazała okoliczności, które wpływają na wysokość roszczenia.

W rozpatrywanej sprawie bezsporne było zawarcie umowy ubezpieczenia OC z sprawcą zdarzenia komunikacyjnego, za którego pozwany ponosi odpowiedzialność.

Zauważyć należało, że zgodnie z treścią art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Przepisowi temu odpowiada treść art. 232 k.p.c., według którego strony obowiązane są wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Oznacza to, w niniejszej sprawie na powodzie spoczywał ciężar udowodnienia istnienia po jego stronie zasadności dochodzonego roszczenia, zaś na stronie pozwanej – z racji sformułowanych zarzutów – w pierwszej kolejności ciężar udowodnienia braku legitymacji czynnej powoda do jego dochodzenia i wykazania w ten sposób, że nie spełnia on warunków uprawniających go do otrzymania od strony pozwanej świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC.

Ponieważ posiadanie przez strony legitymacji czynnej i biernej w procesie jest przesłanką zasadniczą, od której istnienia uzależniona jest możliwość uwzględnienia powództwa, a jej brak, zarówno w postaci czynnej jak i biernej, prowadzi do wydania wyroku oddalającego powództwo, zarzut strony pozwanej w przedmiocie braku legitymacji czynnej po stronie strony powodowej należało rozstrzygnąć w pierwszej kolejności.

Wskazać należy, że legitymacja procesowa to uprawnienie do poszukiwania ochrony prawnej w konkretnej sprawie, przy czym literatura przedmiotu rozróżnia legitymację procesową czynną i bierną. Pierwsza z nich dotyczy strony powodowej i oznacza uprawnienie do wszczęcia i prowadzenia procesu, druga zaś dotyczy strony pozwanej i uzasadnia występowanie w procesie w charakterze pozwanego. Legitymacja procesowa to zatem uprawnienie konkretnego podmiotu (legitymacja czynna) do występowania z konkretnym roszczeniem przeciwko innemu oznaczonemu podmiotowi (legitymacja bierna) wypływające z prawa materialnego.

Zgodnie z art. 805 § k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. W myśl art. 805 § 2 pkt. 1 k.c. świadczenie zakładu ubezpieczeń podlega w szczególności na zapłacie, przy ubezpieczeniu majątkowym, określonego odszkodowania, za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku. W myśl powyższego uregulowania zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za powstałą szkodę, w przypadku, gdy ziści się przypadek przewidziany w umowie ubezpieczenia, a ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę.

Przelew wierzytelności (cesja) jest umową, na podstawie, której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi wierzytelność ze swojego majątku do majątku osoby trzeciej (cesjonariusza) (zob. W. C., Zobowiązania, 2007, s. 394; M. P., Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, KPP 2002, z. 1, s. 127.

Przedmiotem przelewu może być co do zasady wierzytelność istniejąca, którą cedent może swobodnie rozporządzać (tak też E. Ł., (...) prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 904).

W szczególności, z zasady nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet wynika, że do cesji wierzytelności, jako sukcesji syngularnej cesjonariusza w prawa cedenta, nie dochodzi, kiedy wierzytelność stanowiąca przedmiot umowy prowadzącej do cesji nie istnieje albo przysługuje innemu podmiotowi niż zbywca (cedent).

Z dowodów zebranych w niniejszej sprawie wynikało, że egzemplarze umów cesji przedłożone do pozwu z dnia 7 maja 2013 r. stanowi dostateczna podstawę do ustalenia faktu przejścia wierzytelności na stronę powodową. W związku z powyższym strona powodowa posiadała legitymację procesową czynna do dochodzenia roszczenia z tytułu zapłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia OC zawartej z pozwanym.

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie ze względu na to, iż w ocenie Sądu roszczenie strony powodowej zostało w pełni udowodnione. Sąd uznał, że strona powodowa w całości udowodniła nie tylko wysokości zobowiązania pozwanego względem strony powodowej, ale również jego istnienia w ogóle.

Z uwagi na ograniczenie powództwa do wartości przedmiotu sporu o kwotę główną bez zrzeczenie się roszczenia z w pozostałym zakresie niniejsze postępowania na podstawie przepisu art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 203 § 1 i 4 k.p.c. należało orzec jak w pkt. 2 i 5 wyroku.

Rozstrzygnięcie w zakresie odsetek znajduje uzasadnienie w treści art. 481 § 1 KC, zgodnie, z którym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Sąd zasądził zgodnie z żądaniem zgłoszonym w pozwie i orzekł jak w pkt.1 i 4 wyroku.

O kosztach postępowania strony powodowej orzeczono w pkt. 3 i 6 wyroku na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. W myśl wskazanych przepisów strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu), w tym także koszty zastępstwa adwokackiego.

Zarządzenie: odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełn. powoda i pozwanego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Chwieśko-Czerwińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Radzyńska-Głowacka
Data wytworzenia informacji: