Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1945/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2014-02-14

Sygn. akt I C 1945/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Dalba

Protokolant: Anna Pętkowska

po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2014 roku w Warszawie

sprawy z powództwa Miasta S. W.

przeciwko J. M.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej J. M. na rzecz powoda Miasta S. W. kwotę 812,93 zł. (osiemset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) wraz z ustawowymi odsetkami co do kwot:

- 654,99 zł. (sześćset pięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 7 lutego 2013 roku do dnia 14 lutego 2014 r.;

- 157,94 zł. (sto pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) od dnia 25 marca 2013 r. do dnia 14 lutego 2014 r.;

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

3.  zasądzoną w punkcie 1 należność w kwocie 812,93 zł. (osiemset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) rozkłada na 12 miesięcznych równych rat po 67,74 zł. (sześćdziesiąt siedem złotych i sidemdziesiąt cztery grosze), przy czym pierwsza rata płatna będzie do końca miesiąca, w którym nastąpi uprawomocnienie się niniejszego orzeczenia, a następne raty płatne będą do końca każdego miesiąca poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się orzeczenia wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

4.  zasądza od pozwanej J. M. na rzecz powoda Miasta S. W. kwotę 221,- zł. (dwieście dwadzieścia jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 180,- zł. (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygnatura akt I C 1945/13

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym dnia 25 marca 2013 roku, powód miasto stołeczne W. – reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego E. P. ( pełnomocnictwo – k. 2) – wniósł o nakazanie pozwanej J. M., aby zapłaciła powodowi kwotę 812,93 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 7 lutego 2013 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwana jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) II 74 w W. i użytkownikiem wieczystym udziału w gruncie jako prawa związanego z tym lokalem. Na kwotę dochodzoną pozwem składała się kwota 654,99 zł. – należność G. za lata 2010 r. – 2012 r. i odsetki za zwłokę w kwocie 157,94 zł. ( pozew wraz z załącznikami – k. 1 – 7 )

Pozwana na rozprawie w dniu 12 lutego 2014 r. wniosła o oddalenie powództwa i rozłożenie na raty świadczenia. Podała, że nie uiściła opłat objętych żądaniem pozwu. Z jej pisma z dnia 18 grudnia 2013 r. wynika, iż ma orzeczenie o niepełnosprawności i uzyskuje wynagrodzenie w zakładzie pracy chronionej w kwocie 1.090,- zł., zaś po opłaceniu rachunków i leków pozostaje jej około 200,- zł. na wyżywienie. (pismo – k. 19, protokół z rozprawy – k. 26)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwana jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) II 74 w W., z którym to prawem jest związany udział w użytkowaniu wieczystym (...). Pozwana nabyła powyższe prawo mocą umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności z dnia 10 grudnia 2009 r. (bezsporne potwierdzone wydrukiem z KW (...))

Pozwana nie uiściła do dnia wyrokowania opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie po 218,33 zł. za lata od 2010 r. do 2012 r. i odsetek za zwłokę od tych należności. (bezsporne)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów akt niniejszej sprawy, których prawdziwość nie była kwestionowana i nie budziła wątpliwości.

Sad Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo jako uzasadnione w znacznej części Sąd uwzględnił.

Zgodnie z treścią przepisu art. 238 k.c. wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę roczną. Według natomiast art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651) za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok (art. 71 ust. 4 powołanej ustawy). Zobowiązany do uiszczenia opłaty rocznej za dany rok jest ten użytkownik wieczysty, któremu prawo użytkowania wieczystego gruntu przysługiwało w dniu 1 stycznia tego roku. Ma on wnieść opłatę za ten rok do dnia 31 marca tego roku (chyba, że uzyska zgodę na przesunięcie tego terminu). Data 1 stycznia określa więc dzień powstania obowiązku zapłaty opłaty rocznej, która ma zostać wniesiona w określonym terminie, który to termin określa jednocześnie datę wymagalności zapłaty (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 10 listopada 2005 r., I ACa 470/05, niepubl.).

Powództwo co do zasady i wysokości nie było kwestionowane i podlegało uwzględnieniu w zasadniczej części. (por. pkt. 1 wyroku.)

Oddalono powództwo jedynie w zakresie odsetek od zaległych odsetek w kwocie 157,94 zł. sprzed daty wniesienia powództwa z uwagi na zakaz anatocyzmu z art. 482 kc. (por. pkt. 2 wyroku.)

Mając na uwadze wniosek pozwanej i opisaną jej sytuację osobistą Sąd uwzględnił jej wniosek o rozłożenie na raty na podst. art. 320 kpc. Wysokość rat jest adekwatna do możliwości zarobkowych pozwanej. (por. pkt. 3 wyroku)

O kosztach Sąd orzekł na podst. art. 98 kpc, na które to składały się wynagrodzenie radcy prawnego – 180,- zł. i opłata sądowa od pozwu – 41,- zł. (por. pkt. 4 wyroku)

Z tych wszystkich względów orzeczono jak w wyroku.

Zarządzenie:

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Pałaszewska-Kruk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Dalba
Data wytworzenia informacji: