Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V K 40/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2021-06-08

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

V K 40/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

J. K.

Jak w zarzucie aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

oskarżony zaoferował i sprzedał na aukcji internetowej urządzenie nawigacyjne firmy (...) wraz z wgranym oprogramowaniem w tym częściowo zainstalowanym przez siebie.

wyjaśnienia J. K.

39, 170, 216-217, 404-407, 671-673,

zeznania P. Ł.

483-495, 681-683

zeznania M. Z.

8, 187, 188, 495-499, 691-692

zeznania M. W. (1)

509-511, 701-702

zeznania M. W. (2)

523-531, 545-552. 702-704

zeznania G. W.

569-579, 585-590, 756-757

opinia biegłego Z. B.

714-715

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

opinia biegłego Z. B.

pełna, szczegółowa i bezstronna

wyjaśnienia J. K.

nie podważa ich skutecznie żaden inny dowód a są konsekwentne i spójne wewnętrznie

zeznania G. W.

logiczne, spójne i konsekwentne

zeznania M. Z.

wewnętrznie spójne i logiczne, zgodne z pozostałymi dowodami

zeznania M. W. (1)

spójne, logiczne i nie poważone przez inne dowody

zeznania M. W. (2)

korespondują z [pozostałym materiałem dowodowym

zeznania P. Ł.

szczegółowe i logiczne, spójne i konsekwentne

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

J. K.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Niezależnie od istniejącej podstawy umorzenia postępowania, która zostanie wskazana w pkt 5 uzasadnienia oskarżony nie może zostać uznany za winnego z dwóch powodów. Pierwszy z nich tkwi w istocie postawionego mu zarzutu. Pamiętając o tym, że granicami aktu oskarżenia jest zdarzenie opisane w zarzucie trzeba mieć na uwadze, że oskarżony sądzony był jedynie za jedno zachowanie związane z jedną aukcją na jakiej oferował jedno urządzenie. Zachowanie to zakwalifikowano z art 116 ust 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art 117 ust 1 tejże ustawy. Sięgnięcie do wskazanych przepisów wskazuje, że penalizacji podlega rozpowszechnianie utworu i jego zwielokrotnianie w celu rozpowszechniania. Kluczowym określeniem jest tu oczywiście rozpowszechnianie. Nawet roboczo przyjmując, że oskarżony istotnie oferował urządzenie na którym zainstalowano nielegalnie skopiowane dwa programy topograficzne ( dokładniej dwie mapy) to biorąc pod uwagę ograniczenie zarzutu do jednej aukcji czyli jednego urządzenie z owymi mapami widać wyraźnie, że oskarżony mógł je udostępnić tylko jednemu kupującemu. Tym samym jego działanie nie nosiło cech upowszechnienia. Zarówno orzecznictwo jak i poglądy doktryny ( które zresztą ogromnie się wzbogaciły od czasu gdy oskarżonemu postawiono zarzut) nie są skłonne określać precyzyjną granicę od której liczba odbiorców danej treści przesądza o tym, że doszło do rozpowszechnienia. Niemniej są one w zasadzie zgodne, że musi być to dość szeroki krąg osób. Część poglądów wspomina nawet o nieoznaczonym co do liczby kręgu odbiorców. Z całą pewnością jednak nie jest to jedna osoba. Nie jest rozpowszechnianiem udostępnienie danej treści jednej osobie, która w założeniu będzie tej treści ( tu map cyfrowych) używała. Tym samym w ocenie Sądu opis zdarzenia przyjęty w akcie oskarżenia zawężający odpowiedzialność oskarżonego do jednej konkretnej aukcji na której oferował jedno urządzenie z dwoma mapami wyklucza co do zasady możliwość przypisania mu sprawstwa tak rozpowszechnienia jak i zwielokrotnienia w celu rozpowszechniania.

Drugim powodem uniewinnienia oskarżonego (niejako równoległym do pierwszego i całkowicie samodzielnym) jest kwestia materiału dowodowego w postaci samego urządzenia, na którym miały być nagrane przedmiotowe mapy. Jak syntetycznie przedstawił to biegły badający urządzenie w swojej opinii (k- 714v) nie ma jak wykazać że badał on urządzenie które sprzedał oskarżony. Nie zostało ono właściwie zabezpieczone i mogło podlegać łatwym i niewykrywalnym obecnie manipulacjom. Warto zauważyć że urządzenie było we władaniu pokrzywdzonego przez jakiś czas i to pracownicy pokrzywdzonego dokonywali jego odpakowania, uruchomienia i odczytywali jego zapisy poza jakąkolwiek obiektywną kontrolą. Sąd nie ma podstaw by przypisywać im jakieś manipulacje, lecz stoi na stanowisku, że taki materiał dowodowy o takich cechach i po odbyciu takiej drogi przez poszczególnych dysponentów nie jest z punktu widzenia Sądu materiałem, na podstawie którego cech można wyprowadzać kategoryczne wnioski co do tego w jakim stanie opuścił on sprzedającego czyli w jakim stanie przesłał go oskarżony. Tym samym Sąd wyklucza możliwość obiektywnego ustalenia jakie zapisy na nim się znajdowały a to wyklucza z kolei na wyciąganie jakichkolwiek konsekwencji wobec oskarżonego wynikających z zapisów jakie ujawnił biegły.

Z powyższych powodów Sąd nie widział innej możliwości niż uniewinnienie oskarżonego

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd zauważa, że w sprawie zachodzi podstawa umorzenia postępowania na podstawie art14 §1 pkt 10 kpk. Przestępstwo jakie zarzucono oskarżonemu jest ścigane na wniosek. Wniosek jak wskazują tak komentatorzy jak i SN może być złożony jedynie przez organ pokrzywdzonego lub prawidłowo umocowanego pełnomocnika. W niniejszej sprawie wniosek o ściganie złożył P. Ł. twierdząc, że posiada pełnomocnictwo do tego od firmy (...) z siedzibą w USA (k-8) Badając jego umocowanie Sąd otrzymał pismo z którego wynika że reprezentant firmy (...) (...) z siedzibą w Szwajcarii potwierdza udzielenie P. Ł. upoważnienia do reprezentowania grupy G. przed polskimi sądami. (k- 205) Jest oczywiste że takie umocowanie nie pozwala na skuteczne złożenia wniosku o ściganie. W postępowaniu karnym pełnomocnikiem pokrzywdzonego może być jedynie adwokat albo radca prawny a P. Ł. nim nie jest. Nie jest też organem firmy (...) i tym samym nie mógł skutecznie złożyć wniosku o ściganie.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

I

wobec uniewinnienia oskarżonego koszt procesu ponosi Skarb Państwa.

1.Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Kublik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: