Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXV Ns 197/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-12-06

Sygn. akt XXV Ns 197/18

POSTANOWIENIE

Dnia 6 grudnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Paweł Duda

Sędziowie: SO Tomasz Gal

SR (del.) Anna Ogińska-Łągiewka

Protokolant:Natalia Rybińska

po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2018 r. w Warszawie

na rozprawie

protestu wyborczego E. M. (1) przeciwko ważności wyborów do Rady Miejskiej w G. w okręgu wyborczym nr (...) przeprowadzonych w dniu 21 października
2018 r.

z udziałem Komisarza Wyborczego w W. (...) i Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w G.

postanawia:

oddalić protest wyborczy.

Sygn. akt XXV Ns 197/18

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 6 grudnia 2018 r.

E. M. (1) w dniu 6 listopada 2018 r. złożyła protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do Rady Miejskiej w G. przeprowadzonych w dniu
21 października 2018 r., w którym wniosła o stwierdzenie nieważności wyborów w okręgu wyborczym nr(...) oraz o ponowne przeliczenie głosów w tym okręgu.

W uzasadnieniu wniosku E. M. (1) podała, że składa protest jako wyborca, którego nazwisko było umieszczone w spisie wyborców w okręgu nr (...)w dniu wyborów samorządowych z 21 października 2018 r. Wskazała, że protest wyborczy wnosi z powodu naruszenia przepisu art. 82 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego, które polegało na błędnym obliczeniu głosów przez Obwodową Komisję Wyborczą nr (...) do spraw ustalenia wyników głosowania w Szkole Podstawowej w C.. Pomyłka polegała na wykazaniu
w protokole wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych zerowej liczby głosów na kandydata W. M., kandydujące z listy nr (...), z miejsca nr (...) na liście. Błąd ten miał wpływ na ostateczny wynik głosowania, ponieważ pozbawił kandydata na radnego znacznej ilości głosów faktycznie oddanych, a nie ujętych w protokole. Do protestu wyborczego dołączono 14 oświadczeń wyborców głosujących na W. M..

Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w G.
w odpowiedzi na protest wyborczy wskazał, że doszło do pomyłki polegającej najprawdopodobniej na tym, że głosy oddane na W. M. zostały przypisane innemu kandydatowi do Rady Miejskiej w wyniku błędu pisarskiego. Pomyłka ta nie miała wpływu na ostateczny wynik głosowania, gdyż kandydat nie otrzymał znaczącej ilości głosów.

Komisarz Wyborczy w W. (...) w odpowiedzi na protest wyborczy wskazał, że w wyborach do Rady Miejskiej w G. w okręgu wyborczym nr (...) na listę kandydatów nr (...) KWW (...) głosy oddało 634 wyborców, z czego kandydat W. M. otrzymał łącznie 15 głosów i zajął ostatnie miejsce na siedmioosobowej liście. Nie mógł więc otrzymać mandatu, bowiem lista ta zdobyła tylko 1 mandat i został on przydzielony U. W. (1), która uzyskała 200 ważnych głosów, najwięcej spośród kandydatów z tej listy. Nawet przy stwierdzonej pomyłce Obwodowej Komisji Wyborczej nr (...) nie miałaby ona znaczenia dla podziału mandatów. Nie można wykluczyć, że głosy wyborców składających oświadczenia dołączone do protestu mogły zostać zakwalifikowane jako głosy nieważne.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 21 października 2018 r. odbyły się wybory do Rady Miejskiej w G.. G. jest gminą liczącą powyżej (...) tys. mieszkańców. W wyborach
tych okręg wyborczy nr (...) obejmował (...) obwodów wyborczych i było w nim do rozdzielenia łącznie 6 mandatów. Uprawnionych do głosowania było (...) wyborców umieszczonych
w spisie wyborców. W okręgu wyborczym nr (...) zarejestrowano (...) list kandydatów: 1) listę nr (...) – KW (...), 2) listę nr (...) – KWW (...), 3) listę nr (...) – KWW(...), 4) listę nr (...) – KWW (...), 5) listę nr (...)– KWW (...) 6) listę nr (...) – (...).

Po przeprowadzeniu wyborów, na podstawie otrzymanych protokołów głosowania od (...) obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania, Miejska Komisja Wyborcza w G. ustaliła wyniki głosowania w okręgu wyborczym nr (...). Komisja stwierdziła, że wyborcom wydano 3390 kart do głosowania i tyle samo kart wyjęto z urny, że oddano 95 głosów nieważnych (w tym 61 z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list i 34 z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata) oraz oddano łącznie 3295 głosów ważnych na wszystkie listy kandydatów. W Zestawieniu wyników głosowania i podziale mandatów
w okręgu wyborczym nr (...)utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w G. sporządzonym dnia 22 października 2018 r. Komisja wskazała, że na poszczególne listy kandydatów i umieszczonych na nich kandydatów oddano następujące liczby głosów ważnych:

Lista nr (...) – KW (...)

Kandydaci

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy

1.

Ż. A. H.

200

2.

K. M.

58

3.

S. M.

20

4.

M. Ł.

34

5.

S. K.

9

6.

P. A.

64

Liczba głosów ważnych oddanych na listę

Razem 385

Lista nr (...) - KWW (...)

Kandydat

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy

1.  K. M.

77

2.  N. Z.

231

3.  P. T.

42

4.  P. B.

101

5.  S. G. S.

144

6.  S. T. K.

93

7.  U. T.

162

8.  W. M. K. (1)

17

Liczba głosów ważnych oddanych na listę

Razem 867

Lista nr (...) - KWW (...)

Kandydat

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy

1.  R. D. L.

200

2.  M. B.

256

3.  B. I. (1)

68

4.  J. J. (1)

176

5.  W. I. B.

133

6.  C. A. R.

54

7.  G. K. (1)

17

8.  K. W.

11

Liczba głosów ważnych oddanych na listę

Razem 915

Lista nr (...) - KWW (...)

Kandydat

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy

1.  K. B.

140

2.  C. P.

145

3.  M. W.

15

4.  S. J. A.

30

5.  W. Z.

74

6.  W. U.

200

7.  Z. E. M. (2)

30

Liczba głosów ważnych oddanych na listę

Razem 634

Lista nr (...) - KWW (...)

Kandydat

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy

1.  A. Z. J.

203

2.  K. M. D.

33

3.  S. J. G.

68

4.  R. J. N.

13

5.  G. A.

31

6.  S. M. K. (2)

39

7.  D. A.

23

8.  W. A.

32

Liczba głosów ważnych oddanych na listę

Razem 442

Lista nr (...) – (...)

Kandydat

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy

1.  W. P.

31

2.  F. M. J. (1)

14

3.  Z. P.

4

4.  P. M.

1

5.  W. M. M. (1)

1

6.  S. B.

1

7.  Z. Ł.

0

Liczba głosów ważnych oddanych na listę

Razem 52

W oparciu o powyższe wyniki Miejska Komisja Wyborcza w G. stwierdziła, że spośród komitetów wyborczych mających zarejestrowaną listę w okręgu warunek uzyskania co najmniej 5% ważnych głosów w skali gminy, tj. co najmniej 581 głosów, i prawo do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgu uzyskały listy następujących komitetów wyborczych: 1) lista nr (...) – KWW (...), 2) lista nr (...) – KWW (...), 3) lista nr (...) – KWW (...), 4) lista nr (...) – KWW (...), 5) lista nr (...) – KWW (...). Ustalono, że szereg kolejno największych liczb (ilorazów wyborczych) jest następujący: 1) 915,0 odpowiada liście nr (...), 2) 867,0 odpowiada liście nr (...), 3) 634,0 odpowiada liście nr (...), 4) 457,5 odpowiada liście nr (...), 5) 442,0 odpowiada liście nr (...), 6) 433,5 odpowiada liście nr (...),
7) 385,0 odpowiada liście nr (...).

Na podstawie wyliczonych ilorazów wyborczych lista nr (...) – KWW (...) otrzymała 2 mandaty (które przypadły Z. N. i T. U.), lista nr (...) – KWW (...) otrzymała 2 mandaty (które przypadły D. R.
i B. M.), lista nr (...) – KWW (...) otrzymała 1 mandat (który przypadł U. W. (2)), lista nr (...) – KWW (...) otrzymała 1 mandat (który przypadł Z. A.).

( dowody: Zestawienie wyników głosowania i podział mandatów w okręgu wyborczym nr 1, utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w G. sporządzony dnia 22.10.2018 r. – k. 49-54 akt sprawy, informacja o wynikach głosowania do Rady Miejskiej w G. w Okręgu nr (...) na portalu Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem (...)

W obwodzie do głosowania nr (...) okręgu wyborczego nr(...) w wyborach do Rady Miejskiej w G. głosowało 690 wyborców. Po przeprowadzeniu wyborów Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr (...) w C. ustaliła wyniki głosowania w obwodzie wyborczym nr (...). Komisja stwierdziła, że wyborcom wydano 690 kart do głosowania i tyle samo kart wyjęto z urny, że oddano 23 głosy nieważne (w tym 13 z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
z różnych list i 10 z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata) oraz oddano łącznie 667 głosów ważnych na wszystkie listy kandydatów. Komisja ustaliła również w Protokole wyników głosowania w obwodzie ilości głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i umieszczonych na nich kandydatów. Przeliczenie, na podstawie kart do głosowania, głosów oddanych w obwodzie nr (...) na kandydatów na radnych wykazuje, że Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 2
w C. błędnie ustaliła, że – kandydujący w wyborach do Rady Miejskiej w G. z listy nr (...) – KWW (...)W. M.
w obwodzie nr (...) otrzymał 0 głosów, a P. C. kandydujący z tej samej listy otrzymał 110 głosów, podczas gdy faktycznie W. M. otrzymał 110 głosów, a P. C. otrzymał 0 głosów. Ponadto Komisja zakwalifikowała jako ważny jeden głos oddany na listę nr (...) – KWW (...) i na kandydującego z tej listy J. J. (2), który został oddany na karcie do głosowania zawierający głos nieważny, gdyż znak „X” postawiono przy kilku kandydatach z różnych list.

Poniższe tabele przedstawiają rzeczywiste ilości głosów ważnych oddanych
w obwodzie nr (...) na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów na radnych ustalone na podstawie kart do głosowania, oraz ilości głosów oddanych w obwodzie nr (...) na listy kandydatów na radnych stwierdzone w protokole Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr (...) w C.:

Lista nr (...) – KW (...)

Kandydat

Rzeczywiste ilości głosów oddanych
w obwodzie nr (...) na listy kandydatów na radnych ustalone na podstawie kart do głosowania

Ilości głosów oddanych
w obwodzie nr (...) na listy kandydatów na radnych stwierdzone w protokole Obwodowej Komisji Wyborczej nr (...)

1.

Ż. A. H.

49

49

2.

K. M.

12

12

3.

S. R.

1

1

4.

M. Ł. D.

4

4

5.

S. I.

2

2

6.

P. A.

19

19

Liczba głosów ważnych oddanych na listę

Łącznie 87

Łącznie 87

Lista nr (...) - KWW (...)

Kandydat

Rzeczywiste ilości głosów oddanych
w obwodzie nr (...) na listy kandydatów na radnych ustalone na podstawie kart do głosowania

Ilości głosów oddanych
w obwodzie nr (...) na listy kandydatów na radnych stwierdzone w protokole Obwodowej Komisji Wyborczej nr (...)

1.  K. M.

9

9

2.  N. Z.

7

7

3.  P. T.

31

31

4.  P. B.

1

1

5.  S. G. S.

35

35

6.  S. T. K.

3

3

7.  U. T.

1

1

8.  W. M. K. (1)

9

9

Liczba głosów ważnych oddanych na listę

Łącznie 96

Łącznie 96

Lista nr (...) - KWW (...)

Kandydat

Rzeczywiste ilości głosów oddanych
w obwodzie nr (...) na listy kandydatów na radnych ustalone na podstawie kart do głosowania

Ilości głosów oddanych
w obwodzie nr (...) na listy kandydatów na radnych stwierdzone w protokole Obwodowej Komisji Wyborczej nr (...)

1.  R. D. L.

62

62

2.  M. B.

1

1

3.  B. I. (1)

0

0

4.  J. J. (1)

157

158

5.  W. I. B.

3

3

6.  C. A. R.

53

53

7.  G. K. (1)

0

0

8.  K. W.

1

1

Liczba głosów ważnych oddanych na listę

Łącznie 277

Łącznie 278

* wśród kart z głosami oddanymi na tę listę dołączona została jedna karta do głosowania zawierająca głos nieważny (znak „X” postawiono przy kilku kandydatach z różnych list).

Lista nr (...) - KWW (...)

Kandydat

Rzeczywiste ilości głosów oddanych
w obwodzie nr (...) na listy kandydatów na radnych ustalone na podstawie kart do głosowania

Ilości głosów oddanych
w obwodzie nr (...) na listy kandydatów na radnych stwierdzone w protokole Obwodowej Komisji Wyborczej nr (...)

1.  K. B.

3

3

2.  C. P.

0

110

3.  M. W.

110

0

4.  S. J. A.

1

1

5.  W. Z.

0

0

6.  W. U.

7

7

7.  Z. E. M. (2)

15

15

Liczba głosów ważnych oddanych na listę

Łącznie 136

Łącznie 136

Lista nr (...) – KWW (...)

Kandydat

Rzeczywiste ilości głosów oddanych
w obwodzie nr (...) na listy kandydatów na radnych ustalone na podstawie kart do głosowania

Ilości głosów oddanych
w obwodzie nr (...) na listy kandydatów na radnych stwierdzone w protokole Obwodowej Komisji Wyborczej nr (...)

1.  A. Z. J.

11

11

2.  K. M. D.

7

7

3.  S. J. G.

3

3

4.  R. J. N.

8

8

5.  G. A.

20

20

6.  S. M. K. (2)

8

8

7.  D. A.

2

2

8.  W. A.

0

0

Liczba głosów ważnych oddanych na listę

Łącznie 59

Łącznie 59

Lista nr (...) - (...)

Kandydat

Rzeczywiste ilości głosów oddanych
w obwodzie nr (...) na listy kandydatów na radnych ustalone na podstawie kart do głosowania

Ilości głosów oddanych
w obwodzie nr (...) na listy kandydatów na radnych stwierdzone w protokole Obwodowej Komisji Wyborczej nr (...)

1.  W. P.

1

1

2.  F. M. J. (1)

9

9

3.  Z. P.

0

0

4.  P. M.

0

0

5.  W. M. M. (1)

0

0

6.  S. B.

1

1

7.  Z. Ł.

0

0

Liczba głosów ważnych oddanych na listę

Łącznie 11

Łącznie 11

( dowody: Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 2 na listy kandydatów na radnych –
k. 43-48, karty do głosowania z Obwodowej Komisji Wyborczej nr(...) w G. dotyczące wyborów do Rady Miejskiej w G. przeliczone na posiedzeniu niejawnym w dniu 05.12.2018 r. – protokół z posiedzenia niejawnego – k. 59-60)

Osoby, których oświadczenia zostały dołączone do protestu wyborczego, tj. B. K. (1), E. M. (1), J. W. (2), J. H., B. I. (2), J. K. (1), G. J., M. O., P. O., M. J. (2), J. K. (2), G. K. (2), K. J. i W. M. głosowali w wyborach samorządowych z dnia 21 października 2018 r. w Odwodowej Komisji Wyborczej nr (...)
w Szkole Podstawowej w C. ( dowód: spis wyborców – w kopercie przesłanej przez Miejską Komisję Wyborczą w G.)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych wyżej obiektywnych dowodów z dokumentów, które nie budziły wątpliwości co do ich autentyczności.

Sąd zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności wskazać należy, że ustawodawca poddał możliwość zaskarżenia do sądu ważności wyborów rygorystycznym zasadom określonym w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 754). Dotyczą one określenia terminu do wniesienia protestu, podstaw na których można oprzeć wniosek o stwierdzenie nieważności wyborów, jak i kręgu osób uprawnionych do wniesienia protestu. Na wstępnym etapie kontroli wniosku w/w wymogi muszą zostać ocenione przez sąd, który na tej podstawie decyduje o dopuszczalności merytorycznego rozpoznania wniosku.

Z treści art. 82 § 2-5 Kodeksu wyborczego wynika, że prawo wniesienia protestu przysługuje wyborcom, których nazwiska są umieszczone w spisie wyborców oraz przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej i pełnomocnikowi wyborczemu.

Sam protest wyborczy zdefiniowany zaś został w art. 82 § 1 Kodeksu wyborczego jako protest przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby, a jego konsekwencją jest zawarty w punktach 1 i 2 art. 82 § 1 Kodeksu wyborczego ograniczony katalog zarzutów, na jakich można oprzeć protest. Zgodnie z art. 82 § 1 Kodeksu wyborczego protest taki może być wniesiony z powodu:

1)dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub

2)naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

W myśl art. 392 § 1 Kodeksu wyborczego protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości przez komisarza wyborczego, w trybie określonym w art. 168 § 1 wyników wyborów na obszarze województwa. Stosownie do art. 392 § 2 Kodeksu wyborczego wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

E. M. (1) była uprawniona do złożenia protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów do Rady Miejskiej w G. w okręgu wyborczym nr (...), gdyż była ona wyborcą umieszczonym w spisie wyborców w tych wyborach. Przedmiotowy protest wyborczy złożony został przy tym w terminie wynikającym z art. 392 § 1 Kodeksu wyborczego, gdyż Komisarz Wyborczy w W. (...) podał do publicznej wiadomości informacje o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa (...) w dniu
25 października 2018 r., zaś protest został złożony w dniu 6 listopada 2018 r., z zachowaniem ustawowego terminu.

Wnosząca protest E. M. (1) oparła protest na podstawie art. 82 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego, wskazując na błędne ustalenie wyników głosowania do Rady Miejskiej w G. przez Obwodową Komisję Wyborczą do spraw ustalenia wyników głosowania nr (...) w C. poprzez wskazanie zerowej liczby głosów oddanych na W. M., kandydującego z miejsca nr (...) na liście nr (...).

Wobec zarzutów sformułowanych w proteście wyborczym, Sąd na podstawie oryginalnych kart do głosowania przesłanych przez Miejską Komisję Wyborczą w G. dokonał przeliczenia głosów oddanych w obwodzie nr (...) w okręgu wyborczym nr (...) w wyborach do Rady Miejskiej w G.. Po przeliczeniu oddanych głosów okazało się, że przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie wyborczym nr (...) Obwodowa Komisja Wyborcza popełniła błąd, gdyż 110 głosów, które w tym obwodzie oddano faktycznie na W. M. przypisano innemu kandydatowi z tej samej listy nr (...)P. C.. W rezultacie niezgodnie ze stanem faktycznym w protokole wyników głosowania ustalono, że w obwodzie nr (...) W. M. otrzymał 0 głosów a P. C. 110 głosów. W rzeczywistości zaś – według kart do głosowania – W. M. w obwodzie nr (...) otrzymał 110 głosów, a P. C. otrzymał 0 głosów. Ponadto Obwodowa Komisja Wyborcza popełniła omyłkę przy ustalaniu ilości głosów oddanych na listę nr (...) i J. J. (2) kandydującego z tej listy, gdyż temu kandydatowi
i liście nr (...) policzono o jeden głos za dużo – prawdopodobnie doliczono jeden głos nieważny oddany na karcie do głosowania, na której znak „X” postawiono przy kilku kandydatach z różnych list. Przeciwko wynikom głosowania w innych obwodach wyborczych z okręgu wyborczego nr 1 wnosząca protest nie zgłaszała żadnych zarzutów. W konsekwencji wskazanych wyżej omyłek zestawienie wyników do głosowania w całym okręgu wyborczym nr (...) w wyborach do Rady Miejskiej w G. sporządzone przez Miejską Komisję Wyborczą w G. narusza przepis art. 440 § 2 Kodeksu wyborczego, gdyż podaje wyniki głosowania niezgodne ze stanem faktycznym – we wskazanym wyżej zakresie.

Wskazać należy jednak, że nie każde na ruszenie przepisów Kodeksu wyborczego prowadzić będzie do uznania wyborów za nieważne. Naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, o których mowa w art. 82 § 1 pkt 2 przywołanego aktu prawnego, musi mieć wpływ na wynik wyborów. Wymóg ten ustawodawca formułuje w art. 394 § 2 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym, sąd okręgowy orzeka o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru radnego, jeżeli okoliczności stanowiące podstawę protestu miały wpływ na wynik wyborów.

Tymczasem błędne ustalenie wyników głosowania na kandydatów na radnych z listy nr 18 w obwodzie wyborczym nr 2 okręgu wyborczego nr (...) nie miało wpływu na wyniki wyborów do Rady Miejskiej w G.. Po korekcie przedmiotowej pomyłki przy ustalaniu wyników głosowania liczba głosów oddanych w wyborach do Rady Miejskiej
w G. na listę nr (...) – KWW (...) pozostaje tak sama – wynosi łącznie 136 głosów w obwodzie wyborczym nr (...) i łącznie 634 głosy w całym okręgu wyborczym nr (...). Liście tej przypada zatem jeden mandat, zgodnie z podziałem dokonanym przez Miejską Komisję Wyborczą w G., stosownie do regulacji art. 444 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego. Po korekcie ilości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów
z listy nr (...) (w wyniku przeliczenia głosów w obwodzie wyborczym nr (...) na podstawie oryginalnych kart do głosowania dokonanego w toku niniejszego postępowania) stwierdzić należy, że W. M. w okręgu wyborczym nr (...) otrzymał łącznie 125 głosów (110 głosów w obwodzie wyborczym nr (...) i 15 głosów w pozostałych obwodach). Więcej głosów od niego w okręgu wyborczym nr 1 spośród kandydatów z listy nr (...) otrzymała U. W. (1) – 200 głosów i B. K. (2) – 140 głosów. Jeden mandat przydzielony liście nr (...) KWW (...) przypada zatem kandydatce U. W. (1), jak to faktycznie miało miejsce. Okazało się zatem, że powyższa omyłka przy ustalaniu wyników głosowania na kandydatów z listy nr (...) nie miała żadnego wpływu na wynik wyborów do Rady Miejskiej w G., który pozostaje taki sam również przy prawidłowym policzeniu głosów w obwodzie wyborczym nr (...) okręgu wyborczego nr(...).

Z tych przyczyn Sąd orzekł oddalił protest wyborczy na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Duda,  Tomasz Gal ,  Anna Ogińska-Łągiewka
Data wytworzenia informacji: