Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXV C 1760/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-07-22

Sygn. XXV C 1760/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lipca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSO Anna Błażejczyk

Protokolant:

st. sekr. sądowy Monika Rakoczy-Ordanik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lipca 2016 r. w Warszawie

sprawy z powództwa T. B.

przeciwko (...) Bank S.A. z siedzibą w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

1.  Pozbawia wykonalności w całości tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego o numerze (...) wystawionego przez (...) Bank S.A. w W. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie XIII 1 Co 1384/13.

2.  Nakazuje pobrać od (...) Bank S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa Kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 18 576 złotych ( słownie: osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) tytułem uzupełnienie nieuiszczonych kosztów sądowych.

3.  Zasądza od (...) Bank S.A. w W. na rzecz T. B. kwotę 9 217 złotych (słownie: dziewięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwotę 7 217 złotych (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

XXV C 1760/15

UZASADNIENIE

Powód T. B. pozwem z 28 października 2015 r. (datownik poczty na kopercie k.11) wnosił o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego o nr (...) wystawionego przez (...) Bank SA w W. , zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku 10 kwietnia 2013 r.

Pozwany (...) Bank SA w W. wnosił o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił, co następuje:

(...) Bank SA w W. wystawił przeciwko T. B. bankowy tytuł egzekucyjny. Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku opatrzył ww. bankowy tytuł egzekucyjny w klauzulę wykonalności. Bank pismem z 19 maja 2014r. zawiadomił powoda o sprzedaży przysługującej mu wierzytelności wobec powoda (k.8).

Sąd zważył, co następuje:

Podstawę prawną żądania pozwu stanowi art.840 §1 pkt. 2 pkt. k.p.c. zgodnie z którym dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie , wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane.

W sprawie niniejszej nie było kwestionowane, że istnieje tytuł wykonawczy wystawiony przez (...) Bank SA w W. przeciwko T. B. w postaci bankowego tytułu wykonawczego zaopatrzonego przez sąd w klauzule wykonalności. Pozwany dysponuje tym tytułem wykonawczym. Zbycie wierzytelności objętej tytułem wykonawczym jest równoznaczne z wygaśnięciem zobowiązania. Powództwo opozycyjne może być wytoczone niezależnie od tego czy przeciwko dłużnikowi została wytoczona egzekucja, czy też nie, byleby istniało jeszcze zobowiązanie objęte tytułem wykonawczym. Samo istnienie możliwości wykorzystania tytułu wykonawczego czyli możliwość wszczęcia na jego podstawie egzekucji pozwala na wystąpienie z powództwem zmierzającym do uniemożliwienia prowadzenia egzekucji z tego tytułu wykonawczego.

Pozwany bank przelał uprawnienia do wierzytelności jaką posiadał przeciwko T. B. na przez co roszczenie banku wygasło. Bank zawiadomił powoda o cesji wierzytelności (k.8), co sam przyznał w odpowiedzi na pozew. Bank dysponuje tytułem wykonawczym i istnieje ryzyko wykorzystania go przez bank.

O kosztach sąd orzekł na podstawie art.98 k.p.c. Powód postanowieniem z 16 grudnia 2015 r. został częściowo zwolniony od kosztów sądowych tj. od opłaty od pozwu ponad 2000zł (k.49). Na kwotę zasądzonych kosztów składa się opłata sądowa od pozwu-2 000zł., opłata skarbowa od pełnomocnictwa-17 zł i wynagrodzenie pełnomocnika-7200zł. ustalone w oparciu o § 6 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez Radce prawnego ustanowionego z urzędu.

Nieuiszczoną opłatę sądowa od pozwu sąd nakazał pobrać na podstawie art.113 ust1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Błażejczyk
Data wytworzenia informacji: