Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIV Ns 101/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2019-01-17

Sygn. akt XXIV Ns 101/18

POSTANOWIENIE

Dnia 17 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSO Katarzyna Bojańczyk

Sędziowie:

SO Paweł Pyzio

SSR del. Joanna Szekowska-Krym

Protokolant:

protokolant sądowy Paweł Centka

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2019 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z wniosku H. K. – pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Gminy R.

z udziałem Komisarza Wyborczego w W. (...) K. H. i Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w R. A. G. (1)

o stwierdzenie nieważności wyborów

postanawia:

oddalić protest.

Sygn. akt XXIV Ns 101/18

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 5 listopada 2018 r. H. K. – pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Gminy R. wniosła protest wyborczy, domagając się stwierdzenia nieważności wyboru ośmiu radnych Rady Gminy R. okręg wyborczy nr (...) dokonanego w dniu 21 października 2018 r. oraz stwierdzenia nieważności wyboru wójta Gminy R. A. Z. dokonanego w dniu 21 października 2018 r.

Wnioskodawczyni wskazała, że nieważność wyboru radnych Rady Gminy R. spowodowana jest naruszeniem art. 82 § 1 punkt 2 i art. 438 kodeksu wyborczego, polegającym na nieumieszczeniu na karcie do głosowania w okręgu nr(...) kandydata na radnego do Rady Gminy R. D. P., zgłoszonego przez KWW Wspólnota Gminy R. i prawidłowo zarejestrowanego przez Gminną Komisję Wyborczą w R.. Natomiast nieważność wyboru wójta – zdaniem wnioskodawczyni – wynika z naruszenia art. 82 § 1 punkt 2 i art. 478 § 2 kodeksu wyborczego. Wnioskodawczyni podniosła, że wprowadzono w błąd wyborców z okręgu wyborczego nr 2 w zakresie spełnienia przez KWW Wspólnota Gminy R. wymogów zgłoszenia przez kandydata na wójta gminy D. W. liczby kandydatów na radnych zarejestrowanych przez ten komitet, poprzez nieumieszczenie na kartach do głosownia prawidłowo zarejestrowanego kandydata na radnego D. P.. Ponadto wnioskodawczyni wskazała na naruszenie art. 82 § 1 pkt 1 kodeksu wyborczego polegające na uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 249 pkt 2 k.k. polegającego na niszczeniu materiałów wyborczych KWW Wspólnota Gminy R., którego kandydatem na wójta był D. W., co naruszyło swobodę kandydowania na wójta przez D. W..

Komisarz Wyborczy w W. II – K. H. wskazała, że protest jest niezasadny. Uczestniczka ad. 1 przyznała, że na skutek błędu powstałego w trakcie drukowania nie umieszczono na kartach do głosowania do Rady Gminy R. w okręgu wyborczym nr (...) nazwiska D. P.. W wyniku niedopatrzenia Gminnej Komisji Wyborczej w R. oraz Urzędnika Wyborczego w R. błąd ten został stwierdzony dopiero w dniu głosowania. Uczestniczka ad. 1 podała, że po przeprowadzeniu wyborów warunek uzyskania co najmniej 5% głosów ważnych w 8 mandatowym okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Gminy R. spełniły 4 komitety wyborcze:

1. lista nr 2 KW (...),

2. lista nr 4 KKW (...),

3. lista nr 10 KW (...),

4. lista nr 18 KWW Wspólnota Gminy R.

W konsekwencji ww. komitety wyborcze wzięły udział w podziale mandatów, przy czym z listy nr 18 KWW Wspólnota Gminy R. do Rady Gminy weszły 3 osoby, na które oddano odpowiednio 393 głosy, 379 głosów i 177 głosów. Kolejna kandydatka z liczbą 144 głosów nie otrzymała mandatu. W ocenie Komisarza Wyborczego frekwencja, podział głosów oddanych na poszczególne listy oraz liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów wskazuje, że D. P. – kandydat nr 9 na liście nr 18 KWW Wspólnota Gminy R. uzyskałby liczbę głosów niewystarczającą do otrzymania mandatu. Powyższe oznacza, że uchybienie nie miało wpływu na wynik wyborów.

Odnośnie do zarzutu nieważności wyboru Wójta Gminy R. uczestniczka ad. 1 podała, że jedyną zależnością między rejestracją list kandydatów na radnych a rejestracją kandydata na wójta jest spełnienie warunku określonego w art. 478 § 2 kodeksu wyborczego, zgodnie z którym prawo zgłaszania kandydatów na wójta ma komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów w danej gminie. W każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu. W okręgu wyborczym nr(...), w którym przewidziano 8 mandatów, KWW Wspólnota Gminy R. zarejestrował 9 kandydatów, warunek określony w przepisach kodeksu wyborczego został zatem spełniony. Zdaniem Komisarza Wyborczego nieuprawnione jest powiązanie wyników głosownia na wójta z brakiem na kartach do głosowania w wyborach do Rady Gminy D. P..

Komisarz Wyborczy podniósł również, że zarzuty dotyczące niszczenia materiałów wyborczych nie podlegają rozpatrzeniu w trybie protestu wyborczego. Prowadzenie kampanii wyborczej regulują przepisy rozdziału 12 kodeksu wyborczego, w którym to rozdziale znajdują się unormowania dotyczące ochrony materiałów wyborczych. Zarzuty protestu w tym zakresie nie są związane bezpośrednio z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników wyborów ( odpowiedź na protest uczestniczki ad. 1 – k. 50-54).

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w R.A. G. (1) wniosła o odrzucenie protestu wyborczego w całości. W uzasadnieniu swojego stanowiska uczestniczka ad. 2 przyznała, że nie umieszczono na kartach do głosowania do Rady Gminy R. w okręgu wyborczym nr (...) nazwiska kandydata KWW Wspólnota Gminy R. D. P.. Naruszenie to nie miało jednak wpływu na wynik wyborów.

Odnośnie do zarzutu nieważności wyboru Wójta Gminy R. uczestniczka ad. 2 wskazała, że zostały spełnione wymagania wskazane w art. 478 § 2 kodeksu wyborczego. Każdy z wyborców, niezależnie od okręgu wyborczego, mógł zagłosować na kandydata na wójta Gminy R. zgłoszonego przez KWW Wspólnota Gminy R. D. W.. Uczestniczka ad. 2 podała, że D. W. otrzymał 5004 głosy, zaś A. Z. - 5124 głosy. Zdaniem uczestniczki ad. 2 oświadczenia 6 wyborców dołączone do protestu (k. 19 – 24) nie potwierdzają, że brak na kartach do głosownia do Rady Gminy R. w okręgu wyborczym nr 2 nazwiska D. P. miał wpływ na wynik wyborów wójta Gminy R. ( odpowiedź na protest uczestniczki ad. 2 – k. 56-59).

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

W dniu 17 września 2018 r. Gminna Komisja Wyborcza w R. dokonała rejestracji listy 9 kandydatów na radnych Gminy R. w okręgu wyborczym nr (...) zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Gminy R.. Pod pozycją nr 9 zarejestrowany został D. P. ( protokół rejestracji listy kandydatów na radnych – k. 15-18).

W dniu 24 września 2018 r. Gminna Komisja Wyborcza w R. dokonała rejestracji kandydata na wójta Gminy R. zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Gminy R.D. W. (protokół rejestracji kandydata na wójta – k. 12-14).

W trakcie głosowania w dniu 21 października 2018 r. okazało się, że na kartach do głosowania do rady G. R. nie umieszczono D. P.. W uchwale nr (...) r. z 1 października 2018 r. Gminnej Komisji Wyborczej w R. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu kart do głosowania, w załączniku nr 2 zawierającym treść karty w okręgu wyborczym nr 2 nazwisko kandydata D. P. figuruje na liście nr 18 Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Gminy R. pod pozycją nr 9. W wyniku błędu powstałego w drukarni podczas dokonywania składu nazwisko D. P. nie zostało wydrukowane na kartach do głosowania w okręgu wyborczym nr (...) ( okoliczności bezsporne).

Głosowanie w okręgu wyborczym nr (...) obejmującym 8 mandatów odbywało się w 5 obwodowych komisjach wyborczych: nr 8, 9, 10, 11 i 12.

W obwodowej komisji wyborczej nr (...) oddano 641 głosów ważnych, w tym 237 głosów na listę nr 18 KWW Wspólnota Gminy R.. Z listy nr 18, 93 głosy otrzymała E. K. (kandydatka nr 1), 21 głosów A. G. (2) (kandydat nr 2) i 84 głosy A. K. (kandydatka nr 4) (protokół wyników głosowania w obwodzie nr 8 – koperta k. 80).

W obwodowej komisji wyborczej nr (...) oddano 866 głosów ważnych, w tym 340 głosów na listę nr 18 KWW Wspólnota Gminy R.. Z listy nr 18, 135 głosów otrzymała E. K. (kandydatka nr 1), 21 głosów A. G. (2) (kandydat nr 2) i 129 głosów A. K. (kandydatka nr 4) (protokół wyników głosowania w obwodzie nr 9 – koperta k. 80).

W obwodowej komisji wyborczej nr (...) oddano 777 głosów ważnych, w tym 182 głosy na listę nr 18 KWW Wspólnota Gminy R.. Z listy nr 18, 46 głosów otrzymała E. K. (kandydatka nr 1), 31 głosów A. G. (2) (kandydat nr 2) i 35 głosów A. K. (kandydatka nr 4) (protokół wyników głosowania w obwodzie nr 10 – koperta k. 80).

W obwodowej komisji wyborczej nr (...) oddano 664 głosy ważne, w tym 215 głosów na listę nr 18 KWW Wspólnota Gminy R.. Z listy nr 18, 41 głosów otrzymała E. K. (kandydatka nr 1), 85 głosów A. G. (2) (kandydat nr 2) i 52 głosy A. K. (kandydatka nr 4) (protokół wyników głosowania w obwodzie nr11 – koperta k. 80).

W obwodowej komisji wyborczej nr (...) oddano 913 głosów ważnych, w tym 314 głosów na listę nr 18 KWW Wspólnota Gminy R.. Z listy nr 18, 78 głosów otrzymała E. K. (kandydatka nr 1), 19 głosów A. G. (2) (kandydat nr 2) i 79 głosów A. K. (kandydatka nr 4) (protokół wyników głosowania w obwodzie nr 12 – koperta k. 80).

Łącznie w wyborach Rady Gminy R. w okręgu wyborczym nr 2 oddano 3861 głosów ważnych, w tym 1288 głosów na listę nr 18 KWW Wspólnota Gminy R..

W podziale mandatów radnych Rady Gminy R. wzięły udział 4 komitety wyborcze: lista nr 2 KW (...), lista nr 4 KKW (...), lista nr 10 KW (...) i lista nr 18 KWW Wspólnota Gminy R.. W okręgu wyborczym nr 2, 3 mandaty przypadły kandydatom zgłoszonym przez KWW Wspólnota Gminy R.. Mandat uzyskała E. K. (poz. nr 1 na liście), na którą oddano 393 głosy, A. K. (poz. nr 4) , na którą oddano 379 głosów oraz A. G. (2) (poz. nr 3), na którego oddano 177 głosów. Dla listy nr 4 KKW (...) przypadł 1 mandat, natomiast dla listy nr 10 KW (...) – 4 mandaty ( protokół z wyborów do Rady Gminy R. – k. 64-68).

Na wójta Gminy R. został wybrany A. Z., który uzyskał 5124 głosy spośród 10 128 oddanych głosów ważnych. Drugi kandydat D. W. uzyskał 5004 głosy ( protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy R. – k. 61-63).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 82 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 754; dalej jako „k.w.”) przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest z powodu:

1) dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub

2) naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

Prawo wniesienia protestu przysługuje m.in. pełnomocnikowi wyborczemu (art. 82 § 5 k.w.).

Stosownie do treści art. 392 § 1 i § 2 k.w. protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego za pośrednictwem właściwego sądu rejonowego, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisarza wyborczego, w trybie określonym w art. 168 § 1 wyników wyborów na obszarze województwa. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. W myśl art. 394 § 1 k.w. sąd okręgowy rozpoznając protesty wyborcze rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru radnego. Sąd okręgowy orzeka o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru radnego, jeżeli okoliczności stanowiące podstawę protestu miały wpływ na wyniki wyborów (art. 394 § 2 k.w.).

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w W. I o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa (...) zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa (...) w dniu 29 października 2018 r. (k. 26). Koniec 14-dniowego terminu, o którym mowa w art. 392 § 1 k.w. przypadał na 12 listopada 2018 r. Protest wyborczy H. K. wpłynął do Sądu Rejonowego w Pruszkowie w dniu 5 listopada 2018 r., a zatem w ustawowym terminie do jego wniesienia.

Wnioskodawczyni kwestionowała ważność wyboru 8 radnych Rady Gminy R. z 21 października 2018 r. w okręgu wyborczym nr 2, wskazując, że na kartach do głosowania nie umieszczono imienia i nazwiska kandydata D. P., co stanowiło naruszenie przepisów k.w. Faktem bezspornym jest, że na kartach do głosowania nie umieszczono imienia i nazwiska kandydata nr 9 z listy nr 18 KWW Wspólnota Gminy R. D. P., pomimo faktu, że kandydat ten został zarejestrowany zgodnie z przepisami k.w. Powyższa okoliczność stanowi naruszenie przepisów k.w. dotyczących głosowania, tj. art. 438 § 1 k.w., zgodnie z którym na karcie do głosowania w okręgu wyborczym umieszcza się listy kandydatów zarejestrowane w danym okręgu według nadanych im numerów, wymieniając nazwiska i imiona kandydatów każdej z list w kolejności ich umieszczenia na liście, wraz ze skrótami nazw komitetów wyborczych oraz symbolami graficznymi komitetów wyborczych.

Jednakże samo naruszenie przepisów k.w. dotyczących głosowania nie stanowi wystarczającej podstawy do stwierdzenia nieważności wyboru radnych. W myśl art. 394 § 2 k.w. podstawą orzeczenia o nieważności wyborów jest sytuacja, w której okoliczności stanowiące podstawę protestu miały wpływ na wyniki wyborów.

(...) zgromadzone w aktach sprawy, w szczególności protokoły wyników głosowania w obwodach nr 8, 9, 10, 11 i 12 w okręgu wyborczym nr 2, nie dają podstaw do uznania, że brak imienia i nazwiska D. P. na karcie do głosowania miał wpływ na wynik wyborów do rady Gminy R.. Spośród 8 kandydatów z listy nr 18 KWW Wspólnota Gminy R. figurujących na kartach do głosowania mandaty zdobyły 3 osoby: E. K. (poz. nr 1 na liście), na którą oddano 393 głosy, A. K. (poz. nr 4) , na którą oddano 379 głosów oraz A. G. (2) (poz. nr 3), na którego oddano 177 głosów. Kolejna kandydatka z liczbą 144 głosów nie otrzymała mandatu. Wnioskodawczyni nie wykazała, że gdyby dochowano wymogów z art. 438 § 1 k.w. i na karcie do głosowania w ramach listy nr 18 pod pozycją 9 umieszczono imię i nazwisko D. P., to otrzymałby on liczbę głosów konieczną do uzyskania mandatu. Wnioskodawczyni nie wykazała również, że uwzględnienie D. P. na kartach do głosowania doprowadziłoby do uzyskania przez KWW Wspólnota Gminy R. o tyle większej liczby głosów, że spowodowałoby to inny podział mandatów pomiędzy 4 zwycięskie komitety wyborcze, tj. KW (...) (lista nr 2), KKW (...) (lista nr 4), KW (...) (lista nr 10) i KWW Wspólnota Gminy R. (lista nr 18). Wnioskodawczyni nie udowodniła zatem, aby naruszenie art. 438 § 1 k.w. w wyborach radnych Rady Gminy R., które odbyły się 21 października 2018 r. wywarło wpływ na wynik wyborów.

Sąd oddalił wniosek H. K. o zażądanie kart do głosowania do Rady Gminy R. z okręgu wyborczego nr (...). Pełnomocnik wyborczy nie sprecyzował okoliczności, na jakie miałby zostać przeprowadzony dowód z kart do głosowania. W uzasadnieniu protestu wnioskodawczyni zawarła jedynie lakoniczne stwierdzenie, że powzięła wiadomość o znacznych rozbieżnościach w ilości kart wyborczych wydanych i pozostałych po wyborach. Wnioskodawczyni nie kwestionowała natomiast sposobu obliczenia wyników wyborów. W tym stanie rzeczy, w przekonaniu Sądu, dopuszczanie dowodu z kart do głosowania było zbędne.

Wnioskodawczyni domagała się również stwierdzenia nieważności wyboru wójta Gminy R. A. Z.. Wnioskodawczyni argumentowała, że przez nieumieszczenie na kartach do głosownia kandydata na radnego z listy nr 18 D. P. wyborcy z okręgu nr 2 zostali wprowadzeni w błąd w zakresie spełnienia przez KWW Wspólnota Gminy R. wymogów co do zgłoszenia przez ten Komitet kandydata na wójta. W ocenie Sądu zarzut ten jest bezpodstawny. Zgodnie z art. 478 § k.w. prawo zgłaszania kandydatów na wójta ma komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. W każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu. Nie ulega wątpliwości, że KWW Wspólnota Gminy R. spełnił te wymogi, dzięki czemu zarejestrował kandydata na wójta Gminy R. w osobie D. W..

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez uczestniczkę ad. 2 KWW Wspólnota Gminy R. zarejestrował kandydatów na radnych we wszystkich trzech okręgach wyborczych: w okręgu wyborczym nr (...) (6 mandatowym) – 8 kandydatów, w okręgu wyborczym nr (...) (8 mandatowym) – 9 kandydatów i w okręgu wyborczym nr(...) (7 mandatowym) – 8 kandydatów. W tej sytuacji, nawet gdyby wyborcy wobec braku nazwiska D. P. na liście nr 18 doszli do przekonania, że KWW Wspólnota Gminy R. w okręgu wyborczym nr (...) zarejestrował jedynie 8 kandydatów na radnych, Komitet ten nadal spełniałby wymogi w zakresie zgłoszenia kandydata na wójta przewidziane w art. 478 § k.w. W ocenie Sądu zarzut, jakoby wyborcy zostali wprowadzeni w błąd co do spełnienia przez KWW Wspólnota Gminy R. wymogów z art. 478 § k.w. jest zatem nieuzasadniony.

Teza, jakoby pominięcie nazwiska D. P. na kartach do głosowania do Rady Gminy R. miało doprowadzić do utraty przez wyborców zaufania do D. W., który w materiałach wyborczych wskazywał, że D. P. jest kandydatem na radnego KWW Wspólnota Gminy R. nie została udowodniona. Dowodu na powyższą okoliczność nie stanowią, w ocenie Sądu, oświadczenia P. O., Z. M., A. P., M. P., A. G. (3) i A. C. dołączone do protestu ( oświadczenia – k. 19-24). Ww. osoby podały, że zostały wprowadzone w błąd, gdyż na kartach do głosowania w wyborach do Rady Gminy R. w okręgu nr (...) na liście kandydatów Wspólnoty Gminy R. nie znalazły kandydata D. P. i dlatego nie oddały głosu na kandydata na wójta tego Komitetu – D. W.. Zdaniem Sądu oświadczenia te są niewiarygodne. Biorąc od uwagę zasady doświadczenia życiowego, trudno jest uznać, że brak na karcie do głosownia nazwiska jednego z kandydatów na radnego ma wpływ na oddanie głosu na wójta. Ustalenie takiego związku przyczynowego wymagałoby analizy motywów wyborców składających oświadczenia na kartach 19-24, zaś z treści tych oświadczeń takie szczegółowe motywy nie wynikają.

Nawet jednak gdyby uznać, że osoby, które złożyły oświadczenia dołączone do protestu zagłosowałyby na D. W. gdyby na kartach do głosowania w wyborach do Rady Gminy R. na liście nr 18 figurowało nazwisko D. P., to nie zmieniłoby to wyników wyborów, skoro przewaga A. Z., który wygrał wybory na wójta nad D. W. wynosiła 120 głosów.

Sąd oddalił wniosek H. K. o zażądanie kart do głosowania na wójta oraz protokołów ze wszystkich 13 obwodów wyborczych. Pełnomocnik wyborczy nie sprecyzował okoliczności, na jakie miałby zostać przeprowadzony dowód z ww. dokumentów. W uzasadnieniu protestu wnioskodawczyni zawarła jedynie lakoniczne stwierdzenie, że powzięła wiadomość o znacznych rozbieżnościach w ilości kart wyborczych wydanych i pozostałych po wyborach. Wnioskodawczyni nie sformułowała żadnych zarzutów dotyczących ewentualnych nieprawidłowości w liczeniu głosów, a co za tym idzie nie uzasadniła w wystarczającym stopniu wniosku o ponowne przeliczenie głosów. W tym stanie rzeczy, w przekonaniu Sądu, dopuszczanie dowodu z kart do głosowania było zbędne.

Wnioskodawczyni nie wykazała również, aby doszło do przestępstwa określonego w art. 249 pkt 2 k.k. Zgodnie z powołanym przepisem kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W myśl art. 392 § 2 k.w. wnoszący protest powinien przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. W ocenie Sądu ogólne powołanie się na akta postępowań karnych prowadzonych przez Komisariat Policji w R. nie spełnia wymogów określonych w powołanym przepisie. Wnioskodawczyni nie wyjaśniła kiedy i na jaką skalę miało miejsce niszczenie materiałów wyborczych KWW Wspólnota Gminy R. ani w jaki sposób działania te mogły wpłynąć na swobodne wykonywanie prawa do kandydowania na stanowisko wójta Gminy R. przez D. W.. Zarzut protestu, jakoby doszło do popełnienia przestępstwa z art. 249 pkt 2 k.k., które miało wpływ na wynik wyborów na wójta Gminy R. nie został zatem udowodniony.

Reasumując: w wyborach do Rady Gminy R., które odbyły się 21 października 2018 r. doszło do naruszenia art. 438 § 1 k.w. polegającego na nieumieszczeniu na kartach do głosowania w okręgu wyborczym nr (...) na liście nr 18 prawidłowo zarejestrowanego kandydata zgłoszonego przez KWW Wspólnota Gminy R. D. P. – naruszenie to nie miało jednak wpływu na wynik wyborów. W wyborach na wójta Gminy R. nie zostały naruszone przepisy k.w. dotyczące głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów. W wyborach tych nie dopuszczono się przestępstwa z art. 249 pkt 2 k.k., które miałoby wpływ na przebieg głosowania. W tym stanie rzeczy nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Gminy R. ani wyboru wójta Gminy R., które odbyły się 21 października 2018 r.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 394 § 1 k.w., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

SSO Paweł Pyzio SSO Katarzyna Bojańczyk SSR (del) Joanna Szekowska-Krym

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Bojańczyk,  Paweł Pyzio ,  Joanna Szekowska-Krym
Data wytworzenia informacji: