Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIV C 188/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-11-30

Sygn. akt XXIV C 188/15

POSTANOWIENIE

Dnia 30 listopada 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Tyszka

po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi W. R.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

o uchylenie wyroku sądu polubownego

postanawia:

umorzyć postępowanie.

UZASADNIENIE

Pismem z 25 lutego 2015 roku skarżący W. R. złożył skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego tj. Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w W. z 12 listopada 2014 roku, w sprawie z powództwa (...) sp. z o.o. przeciwko W. R., sygn. akt SA 315/13.

W dniu 20 listopada 2015 roku skarżący cofnął skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego i zrzekł się roszczenia, informując, że pomiędzy stronami doszło do zawarcia ugody. Skarżący zwrócił się o umorzenie postępowania i nieorzekanie o kosztach postępowania (k. 2-21-skarga, k. 119-120-pismo).

Pismem z 23 listopada 2015 roku przeciwnik skargi potwierdził, że istotnie strony zawarły ugodę pozasądową. Oświadczył, że nie wnosi o zasądzenie kosztów postępowania na swoją rzecz (k. 121 – pismo).

Sąd zważył i ustalił, co następuje.

Zgodnie z art. 1207 § 2 k.p.c. postępowanie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego odbywa się według przepisów księgi pierwszej części pierwszej, jeśli przepisy poniższe nie stanowią inaczej. W części piątej kodeksu postepowania cywilnego regulującej postępowanie przed sądem polubownym, brak jest szczególnych przepisów dotyczących postepowania w razie cofnięcia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego ze zrzeczeniem się roszczenia. Wobec tego cofnięcie skargi powinno być rozpatrywane na podstawie przepisów ogólnych regulujących przebieg procesu.

W myśl art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego, aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.

Ze względu na to, że niniejsza sprawa była rozpatrywana na rozprawach w dniach 9 września 2015 roku oraz 13 listopada 2015 roku, cofnięcie skargi przez skarżącego bez zgody przeciwnika, wymagało zrzeczenia się roszczenia, co też skarżący uczynił.

Oceniając złożone przez skarżącego oświadczenie w świetle art. 203 § 4 k.p.c. stwierdzić należało, że z okoliczności sprawy nie wynikało, by cofnięcie było sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzało do obejścia prawa. Skarżący wskazał, że sprawa została zakończona na mocy ugody pozasądowej, co przeciwnik skargi potwierdził. Wobec tego Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne. Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 355 § 1 w zw. z art. 203 § 4 k.p.c. i 1207 § 2 k.p.c., postępowanie w sprawie umorzył, o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

30.11.2015 r.

ZARZĄDZENIE

(...)

- (...)

- (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Tyszka
Data wytworzenia informacji: