Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Gz 1301/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-11-02

Sygn. akt XXIII Gz 1301/15

POSTANOWIENIE

Dnia 2 listopada 2015 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Anna Gałas

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 listopada 2015 roku w Warszawie

sprawy z powództwa (...) spółki jawnej w S.

przeciwko M. P., E. W.

o zapłatę

na skutek zażalenie powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego dla W. w W.

z dnia 20 listopada 2014 r., sygn. akt VII GNc 6115/14 w zakresie żądania kwoty 5.572,18 zł z ustawowymi odsetkami

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w pkt 1 i odrzucić pozew, co do kwoty 199,52 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 15 października 2014 r. do dnia zapłaty;

2.  uchylić punkt 2 zaskarżonego postanowienia;

3.  pozostawić Sądowi I instancji rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

SSO Anna Gałas

Sygn. akt XXIII Gz 1301/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy dla W. w W. w punkcie 1 odrzucił pozew o zapłatę kwoty 5.771,70 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 15 października 2014 r. do dnia zapłaty, wniesiony w dniu 15 października 2014 r. (data stempla pocztowego) przez (...) sp. j. w S. ( dalej: powód) przeciwko M. P. i E. W. ( dalej: pozwani), a w punkcie 2 zwrócił ze Skarbu Państwa – Kasy Sądu Rejonowego dla W. w W. kwotę 250,00 zł tytułem zwrotu opłaty od pozwu.

Sąd Rejonowy wskazał, że stosownie do art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. pozew podlegał odrzuceniu, jako że sprawa została prawomocnie osądzona. O roszczeniu powoda rozstrzygnął bowiem wcześniej Sąd Rejonowy dla W. w W. w nakazie zapłaty wydanym dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie o sygn. akt VII GNc 2874/14.

Zażalenie na ww. postanowienie wniósł powód, przy czym skarżący sprecyzował, że nie kwestionuje orzeczenia o odrzuceniu pozwu, co do żądania kwoty 199,52 zł. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych polegający na uznaniu, że doszło do złożenia powództwa w sprawie, która została już prawomocnie osądzona, podczas gdy prawomocnie została osądzona sprawa dotycząca kwoty 7.401,94 zł powiększonej o skapitalizowane odsetki w kwocie 1.900,78 zł naliczane od dnia wymagalności faktury nr (...) do dnia wniesienia pozwu, tj. kwoty 9.307,92 zł. Powód podniósł, że pozew o odsetki w przedmiotowej sprawie dotyczy kwoty 5.572,18 zł., tj. odsetek naliczanych za nieterminową i wpłacaną ratami płatność ww. faktury, a więc za odsetki, których strona powodowa nie dochodziła w sprawie toczącej się pod sygn. VII GNc 2874/14. Skarżący zarzucił również Sądowi Rejonowemu naruszenie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.

Powód wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zasądzenie kosztów procesu za postępowanie zażaleniowe.

Rozpoznając zażalenie, Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarżący podał w zażaleniu, że kwestionuje orzeczenie o odrzuceniu pozwu odnośnie żądania zasądzenia kwoty 5.572,18 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 15 października 2014 r. Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie.

Słuszny jest zarzut błędów w ustaleniach faktycznych dotyczących przedmiotu prawomocnie osądzonej sprawy. Przy rozpoznawaniu zażalenia konieczne stało się dokonanie ustaleń odnośnie sprawy, którą Sąd Rejonowy jedynie powołał wskazując sygnaturę akt. W istocie nie tylko dokonał błędnych ustaleń ale w ogóle nie dokonał ustaleń w zakresie koniecznym do wydania orzeczenia. Sąd Okręgowy ustalił, że pozwem z dnia 12 maja 2014 r. (data stempla pocztowego) wniesionym do Sądu Rejonowego dla W.w W., powód domagał się zasądzenia od pozwanych kwoty 9.302,72 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 maja 2014 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, dochodzi on kwoty 9.302,72 zł, na co składa się kwota 7.401,94 zł oraz kwota 1900,78 zł, która stanowiła wartość skapitalizowanych odsetek liczonych od kwoty 7.401,94 zł od dnia 22 maja 2012 r. do dnia wniesienia pozwu. Z treści ww. pozwu wynika, że powód skapitalizował odsetki należne jedynie od jednej raty płatności, tj. od kwoty 7.401,94 zł. Nakazem zapłaty z dnia 9 czerwca 2014 r. Referendarz Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla W. w W. zasądził na rzecz powoda kwotę zgodnie z żądaniem pozwu.

Pozwem z dnia 17 października 2014 r. wniesionym do Sądu Rejonowego dla W. w W. powód żądał zasądzenia na jego rzecz kwoty 5.771,70 zł. W uzasadnieniu wskazał, że na ww. kwotę składa się kwota 5.572,18 zł stanowiąca wysokość odsetek za zapłatę z opóźnieniem faktury nr (...) z dnia 14 maja 2012 r. oraz kwota 199,52 zł stanowiąca wysokość odsetek za zapłatę z opóźnieniem kwoty zasądzonej nakazem zapłaty o sygn. akt VII GNc 2874/14 wydanym przez Sąd Rejonowy dla W. w W.. Z załączonych do pozwu dokumentów wynika, że powód domaga się zapłaty niezasądzonych w nakazie zapłaty odsetek od płaconych w różnych terminach kwot z całej faktury nr (...). Dołączono wyciągi odnośnie wpłat po 5.000 zł oraz notę odsetkową (k. 27 v), która ma obrazować w ocenie powoda jego roszczenie w zakresie odsetek od innych kwot i dat niż ta już osądzona.

Stosownie do art. 199 § 1 k.p.c., sąd odrzuci pozew jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona. Roszczenie wskazane w pozwie w niniejszej sprawie, w zakresie odsetek od należnych rat (5.000 zł) płatności faktury nr (...), opisanych w nocie odsetkowej z 23.07.2014 r. nie było przedmiotem prawomocnie zakończonego postępowania w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. w W. pod sygn. VII GNc 2874/14. Stąd, w powyższym zakresie nie zachodziła przesłanka odrzucenia pozwu. Natomiast niewątpliwie, z resztą zażalenie tego nie kwestionuje, żądana pozwem kwota 199,52 zł stanowi wysokość odsetek za opóźnienie zapłaty kwoty z nakazu zapłaty w sprawie o sygn. akt VII GNc 2874/14, a więc dotyczy sprawy już osądzonej. Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak na wstępie. Uchylenie postanowienia o zwrocie opłaty sądowej było konsekwencją zmiany pkt 1 zaskarżonego postanowienia, ponieważ Sąd Rejonowy jest obowiązany prowadzić postępowanie i orzec w przedmiocie pozostałego żądania pozwu (5.572,18 zł z odsetkami).

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 108 § 1 k.p.c.

SSO Anna Gałas

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Gałas
Data wytworzenia informacji: