Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Gz 625/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-06-13

Sygn. akt XXIII Gz 625/18

POSTANOWIENIE

Dnia 13 czerwca 2018 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie:
Przewodniczący: SSO Anna Gałas (spr.)
Sędziowie: SO Maria Więckowska

SO Tomasz Szczurowski

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa W. D.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GC 3690/17

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Maria Więckowska SSO Anna Gałas SSO Tomasz Szczurowski

Sygn. akt XXIII 625/18

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie umorzył postępowanie w sprawie (pkt 2) i zwrócił powodowi połowę opłaty od pozwu (pkt 3).

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że powód cofnął pozew o zapłatę ze zrzeczeniem się roszczenia wskazując, że strony zawarły ugodę pozasądową. Sąd Rejonowy uznał czynność cofnięcia pozwu za skuteczną i na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. umorzył postępowanie w sprawie. Na podstawie art. art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: uksc) zwrócił powodowi połowę opłaty od pozwu.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł powód, zaskarżając je co do punktu 3. Orzeczeniu zarzucił naruszenie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a) uksc, art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h) oraz art. 80 ust. 1 uksc poprzez przyjęcie, że powodowi nie należy się zwrot całej opłaty od pozwu z urzędu w sytuacji zawarcia ugody pozasądowej przed rozpoczęciem rozprawy.

Wobec powyższego powód wniósł o zmianę postanowienia w zaskarżonej części i nakazanie zwrotu na rzecz powoda całej uiszczonej opłaty od pozwu oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Rejonowy co prawda wadliwie zastosował art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a) uksc ale z tego powodu, że powodowi w stanie faktycznym sprawy w ogóle nie przysługiwał zwrot opłaty od pozwu w żadnej części.

Chybione są zarzuty naruszenia art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h) oraz art. 80 ust. 1 uksc,. Nie można się zgodzić z argumentacją powoda, zgodnie z którą w niniejszej sprawie zastosowanie winien znaleźć art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h) przedmiotowej ustawy. Wbrew twierdzeniom strony powodowej, nie znajduje on zastosowania w przypadku zawarcia przez strony ugody pozasądowej.

Zgodnie z treścią art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h) uksc, sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji.

Dokonując wykładni powyższego przepisu trzeba podzielić stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2018 r., sygn. III CZP 88/17 (odpowiedź na pytanie prawne w okolicznościach tożsamych, jak w sprawie niniejszej), że przepis art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h) uksc dotyczy wyłącznie ugody sądowej oraz ugody zawartej przed mediatorem. Sąd Najwyższy wskazał, że - podobnie jak pozostałe przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - należy on do dziedziny prawa procesowego, jeżeli więc posługuje się terminem "ugoda", bez jakiegokolwiek dookreślenia, to odwołuje się do ugody sądowej, a więc ugody zawartej przed sądem, oraz do ugody zawartej przed mediatorem, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1438; np. art. 10 i 18312 k.p.c). Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy oba te rodzaje ugody, dające się dla uproszczenia określić zbiorczym mianem "ugoda procesowa", są instytucjami prawa procesowego, unormowanymi w kodeksie postępowania cywilnego, w którym brak miejsca dla "ugody pozasądowej".

Z pewnością użyty w art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h) uksc termin "ugoda" nie dotyczy ugód zawieranych poza sądem, pozostających zasadniczo poza zainteresowaniem prawa procesowego (publicznego), tj. tzw. ugód pozasądowych, zwanych również niekiedy nieprecyzyjnie ugodami prawa materialnego. Nie bez znaczenia jest także bezpośredni kontekst normatywny, w którym w art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h) uksc użyto terminu "ugoda". Został on połączony z "zakończeniem postępowania" jako skutkiem zawarcia ugody, a jest oczywiste, że ugoda pozasądowa ani nie kończy postępowania sądowego, ani też go kończyć nie może. Reasumując, brak jest podstaw prawnych do nakazania zwrotu ze Skarbu Państwa na rzecz powoda opłaty od pozwu, jeżeli powód cofnął pozew już po skierowaniu sprawy na posiedzenie, po uprzednim wydaniu w sprawie nakazu zapłaty oraz po wysłaniu stronie pozwanej odpisu pozwu. Judykaty, które zapadały na tle podobnych spraw nie mogą być wiążące, w szczególności gdy nie było jednolitości odnośnie interpretacji tego przepisu, a Sąd Najwyższy uznał, że istnieje zagadnienie prawne, które rozstrzygnął w ww. uchwale. Sąd Okręgowy stanowisko to podziela.

Mając powyższe na uwadze z mocy art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. postanowiono jak w sentencji postanowienia.

SSO Maria Więckowska SSO Anna Gałas SSO Tomasz Szczurowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: