Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 622/14 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-09-11

Sygn. akt XX GC 622/14

POSTANOWIENIE

Dnia 11 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący:

SSR del. Przemysław Feliga

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2014 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w likwidacji w W.

przeciwko (...) sp. z o.o. w W.

o uchylenie wyroku sądu polubownego

postanawia:

1.  odrzucić skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego;

2.  oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku sądu polubownego;

3.  zasądzić od (...) sp. z o.o. w likwidacji w W. na rzecz (...) sp. z o.o. w W. kwotę 7217, 00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

SSR del. Przemysław Feliga

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2014 r. (data złożenia skargi w biurze podawczym Sądu Okręgowego w Warszawie k. 4) (...) sp. z o.o. w likwidacji wniosła skargę o uchylenie wyroku Sądu Polubownego wydanego przez Zespół Orzekający Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w W. dnia 17 marca 2014 r., sygn. akt SA 287/13, doręczonego jej w dniu 24 marca 2014 r.

Zgodnie z art. 1208 § 1 k.p.c. skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź wykładnię wyroku - w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.

Z uwagi na to, że wyrok Sądu Polubownego zostały doręczony skarżącemu w dniu 24 marca 2014 r., dlatego termin do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego upłynął w dniu 24 marca 2014. Oznacza to, że skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego wniesiona w dniu 25 marca 2014 r. została wniesiona po upływie terminu ustawowego. Termin ten jest terminem procesowym.

Jak trafnie wyjaśniono w literaturze, w takim przypadku sąd skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego odrzuca na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 1207 § 2 k.p.c. w zw. z art. 1208 k.p.c. (tak T. Ereciński: Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego do art. 1208, Lex Polonica, E. Marszałkowska Krześ: Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego do art. 1208, Legalis).

Zgodnie z art.1210 k.p.c. sąd na posiedzeniu niejawnym może wstrzymać wykonanie wyroku sądu polubownego, może jednak uzależnić wstrzymanie od złożenia zabezpieczenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Jak słusznie wskazano w literaturze, wstrzymanie wykonania wyroku sądu polubownego wskutek wniesienia skargi o jego uchylenie może nastąpić tylko wtedy, gdy już wcześniej doszło do stwierdzenia wykonalności tego wyroku na podstawie art. 1212 i n. Wcześniej bowiem wyrok sądu polubownego nie ma mocy prawnej i nie podlega wykonaniu. Wstrzymanie wykonalności byłoby więc bezprzedmiotowe (tak A. Jakubecki, Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego do art. 1210, Lex).

Skarżący nie uprawdopodobnił, że doszło do stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego, a fakt ten nie jest sądowi znany z urzędu w rozumieniu art. 228 § 2 k.p.c.

Mając na uwadze powyższe Sąd skargę odrzucił i oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku sądu polubownego.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c., gdyż skarżący w całości przegrał proces.

Na koszty procesu w niniejszej sprawie składały się koszty zastępstwa procesowego w kwocie 3 600,00 zł (§ 6 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tj. Dz. U. 2013, poz. 490)), koszt opłaty od pełnomocnictwa procesowego w wysokości 17 zł.

SSR del. Przemysław Feliga

ZARZĄDZENIE

(...).

SSR del. Przemysław Feliga

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Feliga
Data wytworzenia informacji: