Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI GC 1057/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-05-11

Sygn. akt XVI GC 1057/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący –

SSO Renata Iwanowska

Protokolant –

sekr. sądowy Anna Korytkowska

po rozpoznaniu 5 maja 2016 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa T. B. (1)

przeciwko (...) sp. z o.o. w W.

o uchylenie uchwał

1.  oddala powództwo w całości,

2.  obciąża powoda T. B. (1) kosztami postępowania w całości

i szczegółowe ich rozliczenie zleca referendarzowi sądowemu.

SSO Renata Iwanowska

Sygn. akt XVI GC 1057/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 11 maja 2016 roku

Pozwem z dnia 18 sierpnia 2014 roku (data stempla pocztowego) powód – T. B. (1) wniósł o uchylenie, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr (...)Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą (...) z dnia 17 lipca 2014 r. podjętej w przedmiocie zmiany umowy spółki poprzez powołanie Rady Nadzorczej spółki. Ponadto powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskazał, iż skarżona uchwała została podjęta w celu uniemożliwienia mu wykonywania jego praw jako wspólnika, co było naruszeniem dobrych obyczajów. Powód podał, że umowa spółki została zawiązana pomiędzy trzema wspólnikami: Z. Ł. (1), K. S. i T. B. (1). K. S. po kilku latach zbył swoje udziały na rzecz J. C. – obecnego Prezesa Zarządu. Powód wskazał, że pozostaje w konflikcie z pozostałymi wspólnikami oraz K. S., który pomimo wystąpienia ze spółki, pełnił rolę „cichego wspólnika”. Fakt ten miał wpływ na odsunięcie powoda od uczestniczenia w sprawach spółki, co jego zdaniem ma na celu usunięcie go z życia spółki. Jako przykład działań sprzecznych z interesami powoda podał on próbę wprowadzenia w błąd W. S. co do dopuszczenia się przez powoda naruszeń w toku współpracy ze spółką (...) sp. z o.o., zmuszenie go w dniu 18 lipca 2014 r. do opuszczenia siedziby (...) sp. z o.o., czy niezwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na jego wniosek.

W ocenie powoda jest on systematycznie odsuwany od uczestniczenia w spółce poprzez m.in. ignorowanie mailowych zapytań powoda o stan spółki, nie podjęcie działań w związku z wnioskiem powoda o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, nie uwzględnienie proponowanego przez powoda porządku obrad przy ustalaniu porządku obrad na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 17 lipca 2014 roku, zmuszenie powoda do opuszczenia siedziby spółki (...) sp. z o.o.

Powód zarzucił także, iż Z. Ł. (2) prowadzi działalność konkurencyjną względem pozwanej spółki.

Przedstawiając powyższe okoliczności powód stwierdził, iż zaskarżona uchwała ogranicza jego prawa korporacyjne jako wspólnika. Zdaniem powoda jego uprawnienia kontrolne ograniczył także fakt powołania do Rady Nadzorczej Z. Ł. (1), K. S. i T. W. (ostatni zamieszkujący ze Z. Ł. (1)) czym naruszono niepisany zwyczaj powoływania do Rady Nadzorczej po jednym członku przez każdego wspólnika. Zdaniem powoda wyłączenie go z czynnego udziału w życiu spółki, nawet na gruncie obowiązujących przepisów prawa, nie zasługuje na ochronę prawną, jako sprzeczne z dobrymi obyczajami. (pozew wraz z załącznikami, k. – 2-69, 75)

W dniu 5 grudnia 2014 r. pozwany – (...) sp. z o.o. - złożył odpowiedź na pozew, w której wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Pozwany przyznał fakt podjęcia skarżonej uchwały na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 17 lipca 2014 r. w przedmiocie zmiany umowy spółki poprzez powołanie Rady Nadzorczej. Zakwestionował jednak fakt sprzeczności uchwały z dobrymi obyczajami i jej podjęcie w celu pokrzywdzenia wspólnika.

Pozwany wskazał, że celem podjęcia uchwały było wprowadzenie w spółce efektywnego systemu nadzoru w celu zapobieżenia ewentualnym nieprawidłowościom w zarządzaniu spółką w przyszłości, gdyż system indywidualnej kontroli okazał się niewystarczający i doprowadził do powstania nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki. Jego zdaniem T. B. (1) podjął szereg działań na szkodę spółki.

Zdaniem pozwanego T. B. (1), mimo wygaśnięcia jego kadencji jako Prezesa Zarządu w 2008 r., do dnia 20 czerwca 2014 r. prowadził sprawy spółki z wyłączeniem pozostałych wspólników, zaś jako Prezes Zarządu figurował w KRS do dnia 15 lipca 2014 r. Pozwany podkreślił, iż w związku z powzięciem przez wspólników spółki podejrzeń co do rzetelności, prawidłowości i zgodności z prawem prowadzenia przez powoda spraw spółki, zbadali dokumentację związaną z prowadzonymi przez powoda sprawami w spółce i stwierdzili, że powód działał w celu sprzecznym z interesem spółki, przez co doprowadził do poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki i naraził ją na szkodę znacznych rozmiarów. Zdaniem pozwanego działania te dotyczyły:

(i)  zawarcia umów na warunkach rażąco niekorzystnych dla spółki, prowadzących faktycznie do przekazywania świadczeń przekraczających zyski spółki, co w opinii pozwanego czyni nieopłacalnym prowadzenie przez spółkę działalności,

(ii)  bezpodstawnego pobrania w okresie od 20 do 24 czerwca 2014 roku z rachunków bankowych spółki kwoty (...) zł,

( (...))  dysponowania przez powoda środkami pieniężnymi spółki w sposób niekorzystny dla spółki poprzez nabywanie towarów i usług nie służących prowadzonej przez spółkę działalności, po cenach rażąco zawyżonych, oraz poprzez generowanie wysokich kosztów zarządu,

(iv)  ukrywania przez powoda stanu spraw i zobowiązań spółki przed pozostałymi wspólnikami oraz zatajenia przed Zgromadzeniem Wspólników faktu podpisania przez powoda ze spółką umowy z dnia 16 kwietnia 2011 roku „Kontrakt menedżerski”,

(v)  prowadzenia przez powoda spraw spółki, rozmów z kontrahentami, podawania się za zarządcę spółki nie będąc do tego uprawnionym oraz nie informowania spółki o tych spotkaniach i rozmowach. Ponadto pozwany zaznaczył, że spółka nie odnosiła z tych działań żadnych korzyści, przy jednoczesnej utracie wiarygodności wobec potencjalnych kontrahentów, co jest dla spółki niekorzystne.

Powyższe okoliczności w opinii pozwanego uzasadniały powzięcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej, której zadaniem jest sprawowanie kontroli nad bieżącą działalnością osób zarządzających spółką i nie dopuszczenie do nieprawidłowości.

Pozwany podkreślił, iż w celu eliminacji nieprawidłowości w spółce, oprócz zaskarżonych uchwał, Zgromadzenie Wspólników podjęło również w dniu 13 listopada 2014 roku uchwałę o zmianie umowy spółki przez zmianę sposobu reprezentacji z jednoosobowego na dwuosobowy. Wprowadzenie surowszych zasad miało na celu, zdaniem pozwanego, wzmocnienie kontroli nad osobami zarządzającymi spółką i wyeliminowanie ryzyka nadużyć.

Pozwany podniósł, że stawiany przez powoda zarzut sprzeczności z dobrymi obyczajami i zmierzania przez spółkę do pokrzywdzenia powoda, powód czyni nie tyle zaskarżonym uchwałom, co zachowaniom pozostałych wspólników względem niego, co zdaniem pozwanego nie ma związku z treścią zaskarżonych uchwał i nie może dowodzić zasadności roszczenia powoda. Pozwana spółka przyznała, że Zarząd spółki odmówił powodowi wglądu w dokumenty spółki i udzielenia informacji o stanie spółki, co zostało rozstrzygnięte w drodze uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 24 września 2014 roku. Jednak w opinii pozwanego uchwała ta nie miała związku z zaskarżoną uchwałą o powołaniu Rady Nadzorczej. Była zdaniem pozwanego uzasadniona obawą, że informacje uzyskane z wyjaśnień zarządu oraz wglądu w dokumenty i księgi powód wykorzysta w sposób sprzeczny z interesem spółki i wyrządzi spółce znaczną szkodę.

Pozwany zaznaczył, że wniosek powoda o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został uwzględniony, a zgromadzenie odbyło się w dniu 24 września 2014 r., kiedy to wspólnicy rozpatrzyli sprawy wskazane przez powoda. Zdaniem pozwanego niezasadny jest zarzut powoda, dotyczący uchwały z dnia 17 lipca 2014 roku w przedmiocie powołania składu osobowego Rady Nadzorczej. Zdaniem pozwanego działalność Z. Ł. (1) nie jest konkurencyjna do działalności spółki pozwanej, a polega na budowie zbiorników wody pitnej i zbiorników przeciwpożarowych, podczas gdy działalność spółki polega na budowie zbiorników dla rolnictwa, biogazowi i oczyszczalni. Pozwany podkreślił, że Z. Ł. (1) jako osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz spółki (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. i (...) sp.k. współpracują ze spółką pozwaną w procesach inwestycyjnych, i ta współpraca trwała również w czasie kiedy powód prowadził sprawy spółki. Zdaniem pozwanej niezasadny jest także zarzut względem powołania do składu Rady Nadzorczej K. S.. Według wiedzy pozwanej nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności pozwanej spółki w (...) sp. z o.o., której działalność polega na wykonywaniu opracowań analitycznych. Pozwana odpierając zarzuty powoda dotyczące nadużycia przez Z. Ł. (1) prawa indywidualnej kontroli podkreśliła, że w związku z podejrzeniami co do charakteru działalności powoda i odmową ze strony powoda wglądu w dokumenty spółki, wspólnicy próbowali pozyskać wiedzę o stanie spraw spółki z pominięciem powoda. Zdaniem pozwanego takie zachowanie nie może świadczyć o nadużywaniu prawa do kontroli przez wspólników, a raczej o nagannym zachowaniu powoda. Pozwana podkreśliła, że niezasadny jest także argument nadużycia prawa kontroli przez K. S. i T. W. w lutym 2014 roku. Zdaniem pozwanej spółki zasadne było nieuwzględnienie przez Zgromadzenie Wspólników propozycji powoda co do składu Rady Nadzorczej, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że powzięte za pośrednictwem delegowanej przez powoda osoby informacje powód wykorzystałby w celach sprzecznych z interesem spółki. (odpowiedź na pozew wraz z załącznikami, k. 81 – 178)

W dalszym toku postępowania strony podtrzymały stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Spółka (...) sp. z o.o. została zawiązana w dniu 19 października 2006 roku. Założycielami byli: Z. Ł. (1), K. S. i T. B. (1). W umowie spółki postanowiono, że każdy ze wspólników (założycieli) obejmie po 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki. Na mocy umowy spółki wspólnicy wybrali także skład pierwszego zarządu, funkcję prezesa zarządu powierzono T. B. (1), a funkcje wiceprezesów zarządu powierzono Z. Ł. (1) oraz K. S.. Uchwałą z dnia 2 maja 2008 roku Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na sprzedaż wszystkich udziałów należących do K. S.. W wyniku sprzedaży udziałów (...) sp. z o.o. został J. C.. Oprócz niego (...) Sp. z o.o. są: Z. Ł. (1) oraz T. B. (1). Każdy ze wspólników posiada 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki. Przedmiotem działalności spółki jest: Produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych (PKD 25), produkcja metalowych produktów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 28), produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29), produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31), budownictwo PKR 45), handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51), wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71), działalność badawczo-rozwojowa (PKD 73), zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B), działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A). Faktycznie działalność spółki polegała na budowie zbiorników dla oczyszczalni ścieków rolnictwa i biogazowni.

(dowód: umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – k. 99-106, protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników – k. 317-321, odpis krs spółki – 54-57, zeznania świadka – J. C. – k. 293 i nast. )

W dniu 16 kwietnia 2011 r. pomiędzy (...) a T. B. (1) zawarto kontrakt menedżerski, którego celem było zapewnienie wysokiego poziomu kierowania spółką, stworzenia odpowiednich mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania, przeprowadzenie zmian i usprawnień w przedsiębiorstwie spółki oraz zapewnienie wzrostu wartości spółki. T. B. (1) (Menadżerowi) zostało powierzone kontynuowanie zarządzania przedsiębiorstwem spółki w okresie do dnia 31 grudnia 2025 r. W treści kontraktu znalazł się zapis, zgodnie z którym odwołanie Menadżera z funkcji Prezesa Zarządu lub wygaśnięcie mandatu Prezesa Zarządu nie powoduje rozwiązania tejże umowy. W § 5 zamieszczono klauzulę konkurencyjną, zgodnie z którą w trakcie trwania kontraktu i w ciągu 3 lat od jego zakończenia menadżer był zobowiązany do powstrzymywania się od zajmowania się konkurencyjnymi interesami. Przez czas trwania ograniczenia po zakończeniu kontraktu spółka zobowiązana była do wypłacenia Menadżerowi comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej trzem wynagrodzeniom liczonym jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wg. danych GUS w miesiącu poprzedzającym zakończenie kontraktu plus ubezpieczenie społeczne. W § 7 określono, że Menadżer ma prawo do:

a)  comiesięcznego wynagrodzenia podstawowego wypłacanego miesięcznie z dołu wg oddzielnej umowy;

b)  premii z tytułu rocznego zysku spółki w wysokości 10 % wartości brutto zysku spółki w roku obrachunkowym, nieulegającej przedawnieniu;

c)  premii z tytułu udziału w kontraktach zawartych lub obsługiwanych , zrealizowanych lub będących w realizacji przez spółkę w wysokości 10 % wartości brutto w okresie trwania kontraktu a także wszystkich zrealizowanych przez spółkę w okresie 3 letniego ograniczenia zakazu konkurencji w związku z domniemanym udziałem Menadżera w ich przygotowaniu rozciągniętym w czasie, nieulegającym przedawnieniu;

d)  obligacji zamiennych, które zostaną zaoferowane członkom zarządu w okresie trwania kontraktu jak i okresu 3letniego ograniczenia zakazu konkurencji. Spółka zaoferuje Menadżerowi obligacje zamienne, których ilość nie może być mniejsza niż 45% puli oferowanej wszystkim członkom zarządu w poszczególnych transzach;

e)  w przypadku odwołania menadżera z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, upływu kadencji bez powołania go na kolejną kadencję lub wygaśnięcia mandatu w trakcie roku rozliczeniowego, określony w pkt d udział w puli oferowanej wszystkim Członkom Zarządu nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu;

f)  Menadżer nie tracił prawa do nabycia obligacji zamiennych za rok rozliczeniowy, w którym został odwołany z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, upływu kadencji bez powołania go na kolejną kadencję lub wygaśnięcia mandatu.

Po stronie spółki zastrzeżono możliwość rozwiązania kontraktu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku odwołania Menadżera z funkcji Prezesa Zarządu z powodu rażącego naruszenia prawa, bądź dopuszczenia się przez niego istotnego naruszenia postanowień kontraktu menadżerskiego. Po stronie Menadżera zastrzeżono zaś możliwość odstąpienia od kontraktu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Spółkę jego uprawnień wynikających z kontraktu. W takiej sytuacji przysługiwała mu dodatkowo odprawa w wysokości dwunastomiesięcznego wynagrodzenia liczonego jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wg. danych GUS w miesiącu poprzedzającym zakończenie kontraktu plus ubezpieczenie społeczne, płatne na wskazany rachunek bankowy. Każdej ze stron przysługiwało prawo do rozwiązania kontraktu przed terminem, za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem złożonym drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności. W sytuacji rozwiązania kontraktu przez spółkę lub wypowiedzenia kontraktu menadżerskiego przez spółkę (...) przysługuje bezspornie jednorazowa odprawa w wysokości jednego (...) złotych netto.

Ze strony spółki umowę podpisała W. S. działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej uchwałą nr (...) z dnia 15 kwietnia 2011 roku, zgodnie z którym została upoważniona do reprezentowania spółki (...) sp. z o.o. przy zawieraniu umów między spółką a członkami zarządu (...) sp. z o.o.

(okoliczności bezsporne, kopia kontraktu menadżerskiego k. 108 - 113).

Pismem z dnia 24 czerwca 2014 r. T. B. (1) wystosował pismo do Zarządu (...) Sp. z o.o., którym wniósł o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki, gdyż jego zdaniem nie ma możliwości realizacji wynegocjowanych i podpisanych kontraktów. T. B. (1) stwierdził, że kończąc swoją kadencję pozostawił spółkę technicznie i ekonomicznie zdolną do realizacji podpisanych kontraktów (okoliczność bezsporna, kopia pisma z dnia 24 czerwca 2014 r. k. 44).

W dniu 27 czerwca 2014 r. T. B. (2) wystosował maila do Zarządu (...) Sp. z o.o., którym poprosił o informacje dotyczące budowy zbiornika nr(...) w C., dostaw na S. ze strony C. oraz infrastruktury na S. pod zbiorniki C. (...), zabezpieczenie dostawy A. ze strony (...). Cytując maila od T. B. (2), R. I. wysłał wiadomość do (...) oraz K. S., aby nie udzielali mu żadnych informacji. Dodał, że zamierza wypowiedzieć mu umowę o pracę z e zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy (okoliczność bezsporna, kopia maila z dnia 27 czerwca 2014 r. k. 45)

W dniu 30 czerwca 2014 r. T. B. (1) wystosował pismo do Zarządu (...) Sp. z o.o., którym poinformował, że w związku z uniemożliwianiem mu wykonywania powierzonych obowiązków służbowych, nie może on w pełni wykonywać obowiązków pracowniczych oraz zobowiązań umownych i prawnych. Poinformował także, że brak pełnej kontroli nad podpisanymi i realizowanymi do tej pory kontraktami stwarza zagrożenie ich pełnej realizacji (okoliczność bezsporna, kopia pisma z dnia 24 czerwca 2014 r. k. 44).

W dniu 5 sierpnia 2014 r. (...) skierował pismo do T. B. (1), którym stwierdził, że w związku z powzięciem informacji o zawarciu kontraktu menadżerskiego z dnia 16 kwietnia 2011 r. odmówił potwierdzenia jego zawarcia. Jego zdaniem W. S. podpisując ten dokument przekroczyła zakres udzielonego jej pełnomocnictwa. W związku z powyższym, spółka poinformowała o wycofaniu z systemu księgowego dokumentu Faktura VAT (...), a ponadto wezwała T. B. (1) do zwrotu samochodu C. (...) oraz sprzętu komputerowego (okoliczność bezsporna, kopia pisma z dnia 5 sierpnia 2014 r. k. 116 - 117).

W dniu 17 lipca 2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „(...)” Sp. z o.o. w W.. Na Zgromadzeniu stawili się wspólnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy spółki. W trakcie Zgromadzenia podjęto uchwałę nr (...), którą zmieniono umowę spółki w ten sposób, że wprowadzono organ spółki w postaci Rady Nadzorczej, która miała składać się z trzech członków, powoływanych na trzyletnią kadencję. Wobec powołania Rady Nadzorczej wyłączono kontrolę wspólników. Za uchwałą oddano 200 głosów, przeciwko zaś 100. T. B. (1) zgłosił sprzeciw wobec podjęcia przedmiotowej uchwały. Na tym samym Zgromadzeniu podjęto uchwałę nr (...)w sprawie powołania składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki w osobach Z. Ł. (1), K. S. oraz T. W.. Za uchwałą oddano 200 głosów, przeciwko zaś 100, T. B. (1) zgłosił sprzeciw wobec podjęcia przedmiotowej uchwały (okoliczności bezsporne, kserokopia wypisu z aktu notarialnego k. 15 - 36).

W dniu 13 listopada 2014 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników (...) Sp. z o.o. na którym reprezentowany był cały kapitał zakładowy (okoliczności bezsporne, kserokopia wypisu z aktu notarialnego k. 143 - 176).

Podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki (...) sp. z o.o. w dniu 3 lipca 2015 roku, podjęto m.in. następujące uchwały w sprawie zmiany umowy spółki:

1.  Uchwałę nr (...) na mocy której zmieniono § 17 umowy spółki oraz nadano mu następujące brzmienie:

„Organami Spółki są:

1.  Zarząd;

2.  Zgromadzenie Wspólników”.

2.  Uchwałę nr (...) na mocy której wykreślono §19 1 umowy spółki.

3.  Uchwałę nr (...) na mocy której zmieniono §21 ust. 3 umowy spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

„Do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie jest wymagana uchwała Wspólników, o której mowa w art. 230 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Wspólników wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych)”.

4.  Uchwałę nr (...)na mocy której zmieniono §23 umowy spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

„Jeżeli zarząd składa się z jednego członka, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest ten członek samodzielnie. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem”.

(dowód: protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki (...)sp. z o.o. – k. 227-249, Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w W., XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 listopada 2015 roku – k. 267-271)

Między powodem a pozostałymi wspólnikami (...)sp. z o.o. powstał konflikt dotyczący prowadzenia spraw spółki. Różnice zdań dotyczą bieżącej działalności spółki, prowadzenia rozmów z kontrahentami, spotkań z kontrahentami spółki, udziału w targach, kontroli działalności spółki, dostępu do dokumentacji spółki, podziału zysku wypracowanego przez spółkę, wynagrodzenia wspólników oraz pracowników spółki, umów zawieranych przez T. B. (1). Narastający między wspólnikami konflikt i brak możliwości porozumienia się na drodze polubownej spowodował, że w celu wyjaśnienia działań podejmowanych zarówno przez spółkę, jak i T. B. (1), wszczęto wiele postępowań sądowych między spółką a T. B. (1).

( dowód: korespondencja mailowa – k. 37-43, 45, 53, 68, 287, 327-329, pismo z dnia 24 czerwca 2014 roku – k. 44, pismo z dnia 30 czerwca 2014 r. – k. 46, pismo z dnia 18 lipca 2014 oku – k. 49-50, pismo z dnia 27 stycznia 2014 roku – k. 51, pismo z dnia 7 lutego 2014 roku – k. 52, pismo z dnia 5 sierpnia 2014 roku – k. 16-117, umowa „Kontrakt menedżerski” z dnia 16 kwietnia 2011 roku – k. 108-113, umowa nr.(...) z dnia 15 stycznia 2013 roku – k. 118-119, aneks do umowy o pracę z dnia 1 czerwca 2014 roku – k. 120, aneks nr (...) z dnia 15 stycznia 2013 roku do umowy o prowadzenie pełnej księgowości z dnia 8 grudnia 2006 roku – k. 121, umowa o prowadzenie pełnej księgowości z dnia 10 stycznia 2007 roku – k. 122-128, aneks do umowy o pracę z dnia 1 czerwca 2014 roku – k. 129, aneks nr (...) do umowy najmu lokalu z dnia 16 kwietnia 2011 roku – k. 131, aneks (...) do umowy najmu lokalu z dnia 15 listopada 2006 – k. 132, umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 15 listopada 2006 roku – k. 133-136, pismo z dnia 19 listopada 2014 roku –k. 141, Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 24 marca 2016 roku, sygn. akt: XXIII Ga 1397/15 – k. 338, Postanowienie Sądu rejonowego dla m.st. Warszawy w W. z dnia 17 kwietnia 2015 r. – k. 339, zeznania świadka – J. C. – k. 292-293, zeznania świadka Z. Ł. (1) – k. 293, zeznania strony T. B. (1) – k. – 359-361, zeznania świadka P. S. – k. 361-362)

Jednym z postępowań toczących się z inicjatywy spółki (...) sp. z o.o., przeciwko T. B. (1) jest postępowanie w sprawie dokonanego w dniu 24 czerwca 2014 roku przywłaszczenia pieniędzy w kwocie (...) zł oraz (...) zł należących do (...) sp. z o.o. poprzez przelanie ich na rachunek bankowy należący do T. B. (1), dokonanego w dniu 30 czerwca 2014 roku przywłaszczenia pieniędzy w kwocie (...) zł należących do (...) sp. z o.o. poprzez przelanie ich na rachunek bankowy należący do T. B. (1), dokonanego w dniu 30 czerwca 2014 roku przywłaszczenia pieniędzy w kwocie (...) zł należących do (...) sp. z o.o. poprzez przelanie ich na rachunek bankowy należący do T. B. (1), dokonanego w okresie od 22 sierpnia 2014 roku do 11 stycznia 2015 roku przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci samochodu osobowego marki C. (...) o numerze rejestracyjnym (...) na szkodę (...) sp. z o.o.

(dowód: zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z dnia 3 lipca 2014 roku – k. 273-275, uzupełnienie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z dnia 15 stycznia 2015 roku – k. 276280, wniosek pokrzywdzonego o zatrzymanie i wydanie rzeczy z dnia 24 kwietnia 2015 roku – k. 281-282, postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego z dnia 25 maja 2015 roku – k. 283-284, wezwanie do zwrotu środków z dnia 7 lipca 2014 roku – k. 323-324, odpowiedź na reklamację z dnia 8 lipca 2014 roku – k. 325-326, postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XVIII Wydział Karny, z dnia 7 stycznia 2016 roku, sygn. akt: XVIII Kp 1422/15 – k. 340-347)

W dniu 3 lipca 2015 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników (...) Sp. z o.o. na którym reprezentowany był cały kapitał zakładowy (okoliczności bezsporne, kserokopia wypisu z aktu notarialnego k. 227 - 249).

Z. Ł. (1) jest (...) sp. z o.o., oraz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki (...) sp. z o.o. Oprócz tego jest wspólnikiem i prezesem zarządu spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. zarejestrowanej w KRS w dniu 26 listopada 2008 roku, której przedmiotem działalności jest: naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z), działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z), działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z), działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z).

Z. Ł. (1) jest także komandytariuszem w spółce (...) sp. z o.o. i (...) sp.k. z siedzibą w W., zarejestrowanej w KRS w dniu 18 grudnia 2008 roku, której przedmiotem działalności jest: naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z), działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z), działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z), działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z).

Ponadto Z. Ł. (1) prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...), którą rozpoczął w dniu 20 sierpnia 1995 roku, której głównym przedmiotem działalności jest naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z).

(dowód: odpis z KRS spółki (...) sp. z o.o. – k. 58-60, odpis z KRS spółki (...) sp. z o.o. i (...) sp.k. – k. 61-63, informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – k. 64)

K. S. jest wspólnikiem i prezesem zarządu spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., zarejestrowanej w KRS w dniu 12 czerwca 2014 roku, której przedmiotem działalności jest w szczególności.: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z), działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z), pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).

(dowód: odpis z KRS spółki (...) sp. z o.o. – k. 65-67)

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie przywołanych w nawiasach dokumentów, których wiarygodność i autentyczność nie była przez strony kwestionowana w toku postępowania a Sąd nie znalazł podstaw, by czynić to z urzędu. Sąd uwzględnił wnioski dowodowe stron o przesłuchanie świadków i zaliczył w poczet dowodów wszystkie dokumenty przedłożone przez strony w toku postępowania dowodowego. Sąd dał wiarę zeznaniom przesłuchanych w sprawie świadków tj. J. C. – k. 292-293, Z. Ł. (1) – k. 29 oraz dowód z zeznań T. B. (1) – k. – 359-361 i P. S. – k. 361-362 w charakterze strony. Co istotne, zarówno świadkowie, jak i strony, nie zarzucali sobie nawzajem rozmijania się ze stanem faktycznym, przedstawiali jedynie odmienną ocenę zaistniałych zdarzeń, które doprowadziły do konfliktu w pozwanej spółce. Rolą Sądu była w niniejszej sprawie zatem nie tyle ocena wiarygodności zeznań świadków i stron, bowiem te zeznania w istocie korespondowały ze sobą w zakresie faktów, co ocena zaistniałych faktów w odniesieniu do przesłanek uchylenia bądź stwierdzenia nieważności uchwał Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sąd zważył co następuje.

Powód dochodził w niniejszym postępowaniu uchylenia uchwały nr (...) z dnia 17 lipca 2014 roku, którą zmieniono umowę spółki w ten sposób, że wprowadzono organ spółki w postaci Rady Nadzorczej.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, zgodnie z inicjatywą stron, Sąd nie znalazł podstaw do uchylenia którejkolwiek ze skarżonych uchwał.

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz stanowisk stron Sąd ustalił, że podczas podejmowania zaskarżonych uchwał zachowane zostały wszystkie wymogi formalne podejmowania uchwał przewidziane ustawą kodeks spółek handlowych. Fakt ten nie był kwestionowany przez żadną ze stron postępowania, a zatem nie ma potrzeby rozbudowywania uzasadnienia w tym zakresie.

Zgodnie z art. 249 § 1 k.s.h do uchylenia uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dochodzi, gdy uchwała jest sprzeczna z umową spółki, bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika.

Przepis art. 250 k.s.h. statuuje zamknięty katalog podmiotów uprawnionych do wystąpienia z przedmiotowym żądaniem. Na jego podstawie czynnie legitymowani do wystąpienia z powództwem są zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna oraz poszczególni ich członkowie (pkt. 1); wspólnik, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (pkt. 2); wspólnik bezzasadnie niedopuszczony do udziału w zgromadzeniu wspólników (pkt. 3); wspólnik, który nie był obecny na zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad (pkt. 4); a w przypadku pisemnego głosowania, wspólnik, którego pominięto przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo też który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw (pkt. 5).

Z kolei art. 251 k.s.h. stanowi, iż powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

Jak wynika ze stanu faktycznego ustalonego w niniejszej sprawie, powód jako wspólnik pozwanego spełnił wymogi formalne dla skutecznego zaskarżenia uchwał tj. wniósł pozew w dniu 18 sierpnia 2014 roku, a zatem w terminie miesiąca od daty otrzymania wiadomości o uchwałach i zagłosował przeciwko ich podjęciu oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

W ocenie powoda zaskarżona uchwała była sprzeczna z dobrymi obyczajami, jak i miała na celu pokrzywdzenie go jako wspólnika. Odnośnie wymienionych przesłanek należy wskazać, iż ocena, czy kwestionowana uchwała ma na celu pokrzywdzenie wspólnika, musi być przeprowadzona w formie odpowiedzi na pytanie, czy uchwałę tę podjęto po to by osłabić pozycję wspólnika i w ten sposób doprowadzić do jego pokrzywdzenia przejawiającego się także w skali korzyści finansowych jakie wiążą się z tą pozycją (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 listopada 2012 r., o sygn. akt I ACa 1036/12). Co istotne, faktyczne pokrzywdzenie wspólnika nie stanowi wystarczającej podstawy do uchylenia uchwały. Konieczne jest natomiast wykazanie, iż celem uchwały było osiągnięcie takiego skutku (K. Strzelczyk, Komentarz do art. 249 KSH, LexisNexis, Warszawa 2011).

Pokrzywdzenie wspólnika będzie miało miejsce, gdy w wyniku podjęcia uchwał jego pozycja w spółce się osłabi, co może wiązać się z pogorszeniem jego sytuacji udziałowej bądź osobistej. Może polegać na odebraniu praw lub zwiększeniu obowiązków. Pokrzywdzenie wspólnika to nie tylko powstanie „szkody” w jego majątku, może być również odnoszone do jego pozycji, dobrego imienia, naruszenia zasady równouprawnienia (…) (M. Mazur, Cel pokrzywdzenia wspólnika (akcjonariusza) jako przesłanka zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Rejent 2009, nr 12, s. 49 i n.).

Pojęcie dobrych obyczajów jest natomiast generalną klauzulą odsyłającą, opartą na kryterium ocennym, zaczerpniętym z zasad powszechnej obyczajowości. W przedwojennej literaturze za dobre obyczaje uważano to, co każdy uczciwie myślący człowiek uważa za moralne (M. Allerhand, Kodeks handlowy, s. 216, teza 9 do art. 240 KH) – naruszenie tych zasad byłoby więc tożsame z postępowaniem obiektywnie nagannym (za R. Pabisem, Komentarz do art. 249 KSH, CHBeck, Warszawa 2012).

W ocenie Sądu powód nie wykazał zamiaru, ani faktycznego pokrzywdzenia go zaskarżoną uchwałą, bądź jej sprzeczności z dobrymi obyczajami.

Zgodnie z art. 213 § 1 k.s.h. umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. W ustawodawstwie rada nadzorcza została przewidziana jako organ kontroli i nadzoru. Może ona zostać powołana zarówno przy zawiązaniu spółki jak i w czasie późniejszym. Ustanowienie tego organu wymaga, co do zasady, wprowadzenia odpowiedniego zapisu do umowy spółki oraz podjęcia uchwały przez wspólników o powołaniu członków organu, co miało miejsce w niniejszym przypadku. Należy zauważyć, że w przypadku ustanowienia choćby jednego organu nadzoru umowa spółki może ograniczyć albo całkowicie wyłączyć indywidualną kontrolę wspólników. Wobec powyższego, zaskarżona uchwała nie może zostać uznana za podjętą w celu pokrzywdzenia wspólnika, gdyż miała na celu ochronę spółki i jej interesów. Pozwany w toku procesu przedstawił kontrakt menadżerski, którego zawarcie nie było przez powoda kwestionowane. Pomijając ważność kontraktu, która to kwestia podlega ocenie w toku innego postepowania sądowego, w ocenie Sądu kontrakt ten został skonstruowany na niekorzyść spółki. Nie przewidywał bowiem kary za naruszenie przez powoda zakazu konkurencji, przewidywał premie dla powoda od podpisanych kontraktów niezależnie od ich realizacji. Wobec takiego brzmienia zawartego kontraktu za racjonalne należy uważać podjęcie przez pozostałych wspólników czynności celem powołania organu nadzoru w spółce. W ocenie Sądu za powyższym przemawia całokształt okoliczności sprawy, w tym także fakt odmawiania przez powoda pozostałym wspólnikom dostępu do dokumentów spółki, znajdujących się w biurze rachunkowym.

Z kolei art. 252 §1 k.s.h. znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy ma miejsce naruszenie przepisów ustawy, zarówno bezwzględnie obowiązujących, jak i dyspozytywnych, które nie zostały zmienione wolą stron. Naruszenie przepisów ustawowych wiąże się z nieważnością uchwały. Sprzeczność z prawem w rozumieniu art. 252 k.s.h. oznacza sprzeczność zarówno z normą merytoryczną lub kompetencyjną, tj. może odnosić się do samej treści uchwały, jak i do sposobu zwoływania i obradowania zgromadzenia wspólników oraz trybu podejmowania uchwał (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2010 r., I CSK 530/09, OSNC 2011, Nr 3, poz. 36). Pomimo, że przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały mogą mieć charakter formalny lub materialny, to uchybienia formalne (np. wadliwość zwołania zgromadzenia), także w stadium poprzedzającym podjęcie uchwały, mogą być skuteczną podstawą żądania stwierdzenia nieważności uchwały tylko wówczas, jeśli wywarły wpływ na jej treść. Przy badaniu zgodności uchwały z ustawą należy stwierdzić, nie tylko czy zostały zachowane wszystkie określone w ustawie wymogi formalne zwoływania zgromadzenia i podejmowania na nim uchwał, ale także zbadać wpływ określonych uchybień formalnych na treść konkretnej uchwały. Nie jest to nie mające podstaw w art. 252 k.s.h. różnicowanie sprzeczności uchwały z ustawą, lecz taka wykładnia tego przepisu, która bierze pod uwagę nie tylko jego literalne brzmienie, ale także cel dla którego ustawodawca wprowadził rygorystyczne przepisy regulujące zwoływanie zgromadzeń wspólników oraz procedurę podejmowania uchwał na tym zgromadzeniu. Przy ocenie, czy konkretne uchybienie formalne miało wpływ na treść uchwały, z natury rzeczy można posługiwać się oceną opartą jedynie na określaniu stopnia prawdopodobieństwa, jeżeli przeprowadzenie pełnego dowodu będzie niemożliwe. (tak: wyrok SN z 26.03.2009 r. I CSK 253/08, LEX nr 491551, wyrok SN z 12.10.2012 r. IV CSK 186/12, LEX nr 1275001, wyrok SN z 19.12.2013 r. II CSK 176/13, LEX nr 1433564, wyrok SN z 26 maja 1999 r. III CKN 261/98, LEX nr 37301).

W niniejszej sprawie powód nie wykazał, aby jakakolwiek z przesłanek zastosowania tego przepisu wystąpiła. Wręcz przeciwnie, w uzasadnieniu pozwu powód stwierdził, że nie uważa, aby zaskarżona uchwała została podjęta z naruszeniem regulacji ustawowych wprowadzonych umową spółki. W dalszym toku postępowania to żądanie również nie zostało uzasadnione.

Odnosząc się ostatecznie do zarzutów podnoszonych przez powoda w kwestii próby wprowadzenia w błąd W. S. oraz zmuszenia powoda do opuszczenia siedziby pozwanego należy je uznać za irrelewantne z punktu widzenia dochodzonego roszczenia. Należy bowiem podkreślić, że przedmiotem postępowania była ocena zaskarżonej uchwały w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej spółki pod kątem przesłanki pokrzywdzenia wspólnika lub w sprzeczności z dobrymi obyczajami, nie zaś faktyczne relacje wspólników, bądź ich konflikty.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c., mając na względzie zasadę odpowiedzialności za wynik procesu. Szczegółowe wyliczenie kosztów Sąd pozostawił referendarzowi sądowemu zgodnie z art. 108 § 1 k.p.c.

SSO Renata Iwanowska

ZARZĄDZENIE

(...)

SSO Renata Iwanowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Iwanowska
Data wytworzenia informacji: