Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 497/08 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-08-13

Sygn. akt II C 497/08

POSTANOWIENIE

Dnia 13 sierpnia 2014 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Wydział II Cywilny – Ewa Kwiatkowska

po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2014 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w W.

przeciwko Miastu S. W.

o zapłatę

postanawia

1.  przyznać biegłemu sądowemu dr inż. A. Z. wynagrodzenie za sporządzenie pisemnej opinii uzupełniającej z dnia 21 lipca 2014 r. w kwocie 940, 32 zł (dziewięćset czterdzieści złotych i trzydzieści dwa grosze), w tym 23 % podatku VAT;

2.  polecić Kasie Sądu Okręgowego w Warszawie wypłatę biegłemu sądowemu dr inż. A. Z. wynagrodzenia określonego w pkt 1 tymczasowo z rachunku Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Biegły sądowy dr inż. A. Z. zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 16 czerwca 2014 r. (k. 1240) sporządził pisemną opinię uzupełniającą z dnia 21 lipca 2014 r. (k. 1247 i n.). Biegły złożył rachunek na kwotę 940, 32 zł. Jednocześnie biegły wskazał, że na sporządzenie opinii uzupełniającej poświęcił 17 godzin, a jako stawkę wynagrodzenia biegły przyjął kwotę 44, 97 zł za godzinę, w związku z posiadanym stopniem naukowym doktora.

Na podstawie art. 288 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) za wykonaną pracę biegły ma prawo żądać wynagrodzenia. Zgodnie z art. 89 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 90, poz. 594 z późn zm.) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot ponie­sionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków na podstawie złożonego rachunku. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjali­stami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Przy czym obecnie kwota ta wynosi 1.766,46 złotych.

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013r. poz. 518) w przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora stawka za godzinę pracy biegłego wynosi 2, 55 % kwoty bazowej, tj. 45, 05 zł.

Zgodnie zaś z art. 89 ust. 4 powołanej ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawka tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

Z analizy przedstawionej karty pracy wynika, że biegły przy obliczaniu wynagrodzenia zastosował stawki, mieszczące się w granicach wyznaczonych przez powyższe przepisy. Mając na uwadze charakter sporządzonej przez biegłego opinii uzupełniającej, rodzaj zagadnienia, jakie zostało biegłemu postawione przez Sąd Okręgowy do zaopiniowania, a także charakter podjętych przez niego czynności wskazać należy, iż nie budzi zastrzeżeń Referendarza sądowego czas poświęcony na sporządzenie opinii. Mając na uwadze powyższe Referendarz sądowy przyznał biegłemu wynagrodzenie w kwocie 940, 32 zł (312 godzin x 45, 04 zł + 23 % podatek VAT), zgodnie z wnioskiem.

Biorąc zaś pod uwagę, iż strony nie zostały zobowiązane do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego, należność z tytułu przyznanego biegłemu wynagrodzenia, Referendarz sądowy postanowił wyłożyć tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, pozostawiając kwestię obciążenia tymi kosztami właściwej strony procesu do rozstrzygnięcia w orzeczeniu końcowym, stosownie do treści art. 108 kpc.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

(...):
- (...)-
(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: