Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 497/08 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-05-14

Sygn. akt II C 497/08

POSTANOWIENIE

Dnia 14 maja 2014 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Wydział II Cywilny – Ewa Kwiatkowska

po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2014 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w W.

przeciwko Miastu S. W.

o zapłatę

postanawia

1.  przyznać biegłemu sądowemu dr inż. A. Z. wynagrodzenie za sporządzenie pisemnej opinii uzupełniającej z dnia 10 kwietnia 2014 r. w kwocie 17 284, 55 zł (siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt pięć groszy), w tym 23 % podatku VAT oraz kwotę 329, 03 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i trzy grosze) tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku ze sporządzeniem opinii;

2.  polecić Kasie Sądu Okręgowego w Warszawie wypłatę biegłemu sądowemu dr inż. A. Z. wynagrodzenia i wydatków określonych w pkt 1 w łącznej kwocie 17 613, 58 zł (siedemnaście tysięcy sześćset trzynaście złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), przy czym:
a) co do kwoty 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z zaliczki wpłaconej przez powoda w dniu 7 listopada 2013 r., zaksięgowanej pod pozycją 2411 133389;
b) co do kwoty 7 613, 58 zł (siedem tysięcy sześćset trzynaście złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) tymczasowo z rachunku Skarbu Państwa;

3.  zobowiązać powoda poprzez pełnomocnika do wpłacenia do Kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 7 613, 58 zł (siedem tysięcy sześćset trzynaście złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) tytułem uzupełnienia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego – w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

UZASADNIENIE

Biegły sądowy dr inż. A. Z. zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 23 października 2013 r. (k. 1066) sporządził pisemną opinię uzupełniającą z dnia 10 kwietnia 2014 r. (k. 1092). Biegły złożył rachunek na kwotę 17 613, 58 zł, w tym kwota 17 284, 55 zł i kwota 329, 03 zł tytułem zwrotu wydatków. Jednocześnie biegły wskazał, że na sporządzenie opinii uzupełniającej poświęcił 312 godzin, a jako stawkę wynagrodzenia biegły przyjął kwotę 45, 04 zł za godzinę, w związku z posiadanym stopniem naukowym doktora.

Na podstawie art. 288 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) za wykonaną pracę biegły ma prawo żądać wynagrodzenia. Zgodnie z art. 89 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 90, poz. 594 z późn zm.) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot ponie­sionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków na podstawie złożonego rachunku. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjali­stami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Przy czym obecnie kwota ta wynosi 1.766,46 złotych.

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013r. poz. 518) w przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora stawka za godzinę pracy biegłego wynosi 2, 55 % kwoty bazowej, tj. 45, 05 zł.

Zgodnie zaś z art. 89 ust. 4 powołanej ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawka tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

Z analizy przedstawionej karty pracy wynika, że biegły przy obliczaniu wynagrodzenia zastosował stawki, mieszczące się w granicach wyznaczonych przez powyższe przepisy. Mając na uwadze charakter sporządzonej przez biegłego opinii uzupełniającej, rodzaj zagadnienia, jakie zostało biegłemu postawione przez Sąd Okręgowy do zaopiniowania, a także charakter podjętych przez niego czynności wskazać należy, iż nie budzi zastrzeżeń Referendarza sądowego czas poświęcony na sporządzenie opinii. Mając na uwadze powyższe Referendarz sądowy przyznał biegłemu wynagrodzenie w kwocie 17 284, 55 zł (312 godzin x 45, 04 zł + 23 % podatek VAT), zgodnie z wnioskiem.

Ponad to wskazać należy, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 wskazanej ustawy o kosztach sądowych biegłym przysługuje niezależnie od wynagrodzenia za wykonaną pracę zwrot wydatków niezbędnych do wydania opinii. Zgodnie z § 8 wskazanego wyżej rozporządzenia wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w przypadku ich braku – za pomocą oświadczenia. Biegły wniósł o przyznanie zwrotu wydatków związanych z wydrukiem opinii i opłatami za przesyłki kurierskie w wysokości 329, 03 zł. Z uwagi na to, iż biegły wykazał wskazane wydatki, Referendarz sądowy przyznał biegłemu zwrot wydatków zgodnie z wnioskiem.

Zważywszy natomiast, iż o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego wnosiła strona powodowa Referendarz sądowy stosownie do treści przepisu art. 130 4 kpc w zw. z art. 130 5 kpc polecił wypłacić kwotę 10 000 zł, należną tytułem wynagrodzenia biegłego, z zaliczki wniesionej przez powoda w dniu 7 listopada 2013 r. zaksięgowanej pod pozycją 2411 133389 (k. 1065 verte). Zważywszy natomiast, iż uiszczona przez powoda zaliczka okazała się niewystarczająca Referendarz sądowy polecił wypłacić kwotę 7 613, 58 zł tymczasowo z rachunku Skarbu Państwa, zobowiązując powoda poprzez pełnomocnika do uzupełnienia zaliczki poprzez wpłacenie kwoty 7 613, 58 zł w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, mając na uwadze, iż brak uzupełnienia skutkował będzie rozliczeniem tych kosztów w orzeczeniu końcowym, stosownie do treści art. 108 kpc.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Zarządzenie:

(...):
- (...);
-
(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: