Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 228/11 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-03-28

Sygn. akt II C 228/11

POSTANOWIENIE

Dnia 28 marca 2013 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Wydział II Cywilny – Ewa Kwiatkowska

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2013 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa ubus Hotel – (...) Sp. z o. o. z siedzibą we W.

przeciwko Miastu S. W.

o zapłatę

postanawia:

1.  przyznać biegłemu sądowemu dr inż. A. Z. wynagrodzenie za sporządzenie pisemnej opinii uzupełniającej z dnia 13 marca 2013 r. w kwocie 365, 06 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i sześć groszy);

2.  polecić Kasie Sądu Okręgowego w Warszawie wypłatę biegłemu sądowemu dr inż. A. Z. wynagrodzenia określonego w pkt 1 tymczasowo z rachunku Skarbu Państwa;

3.  zobowiązać pozwanego poprzez pełnomocnika do wpłacenia kwoty 365, 06 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i sześć groszy) tytułem wynagrodzenia biegłego – w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

UZASADNIENIE

Biegły sądowy dr inż. A. Z. zgodnie z zarządzeniem z dnia 1 lutego 2013 r. wydał pisemną opinię uzupełniającą z dnia 13 marca 2013 r. Biegły złożył rachunek wnosząc o przyznanie wynagrodzenia w kwocie 365, 06 zł (łącznie z 23 % VAT). Jednocześnie biegły wskazał, że na sporządzenie opinii przeznaczył 7 godzin, a jako stawkę wynagrodzenia biegły przyjął kwotę 42, 40 zł za godzinę.

Na podstawie art. 288 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) za wykonaną pracę biegły ma prawo żądać wynagrodzenia. Zgodnie z art. 89 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 90, poz. 594 z późn zm.) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot ponie­sionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków na podstawie złożonego rachunku. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjali­stami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Przy czym obecnie kwota ta wynosi 1.766,46 złotych.

Jednocześnie, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 roku w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr. 46, poz. 254 z późn. zm.) dla biegłych posiadających stopień naukowy doktor wynagrodzenie za godzinę pracy wynosi 2, 4 % podstawy, tj. 42, 40 zł

Sąd lub Referendarz sądowy przyznaje wynagrodzenie biegłemu, na podstawie
karty pracy, w której znajduje się szczegółowe określenie wykonanych czynności, ilości godzin na nie przeznaczonych oraz stawki godzinowej (§ 12 w/w rozporządzenia), przy czym, wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę obejmuje należność za czynności przygotowawcze i badawcze, łącznie z zapoznaniem się z aktami sprawy, oraz za opracowanie opinii wraz z uzasadnieniem ( § 5 w/w rozporządzenia).

Z analizy przedstawionej karty pracy wynika, że biegły przy obliczaniu wynagrodzenia zastosował stawki, mieszczące się w granicach wyznaczonych przez powyższe przepisy. Mając na uwadze charakter sporządzonej przez biegłego opinii, rodzaj zagadnienia, jakie zostało biegłemu postawione przez Sąd Okręgowy do zaopiniowania, a także charakter podjętych przez niego czynności wskazać należy, iż nie budzi zastrzeżeń Referendarza sądowego czas poświęcony na sporządzenie opinii.

Zgodnie zaś z art. 89 ust. 4 powołanej ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawka tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

Mając na uwadze powyższe Referendarz sądowy przyznał biegłemu wynagrodzenie w kwocie 365, 06 zł zgodnie z wnioskiem (7 godzin x 42, 40 zł + podatek VAT).

Zważywszy natomiast, iż o dopuszczenie dowodu z uzupełniającej opinii biegłego wnosiła strona pozwana Referendarz sądowy stosownie do treści przepisu art. 130 4 kpc w zw. z art. 130 5 kpc polecił wypłacić kwotę 365, 06 zł tymczasowo z rachunku Skarbu Państwa zobowiązując pozwanego poprzez pełnomocnika do wpłacenia kwoty 365, 06 zł tytułem wynagrodzenia biegłego w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Zarządzenie:

1.  (...)

-(...)

- (...)

2.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: