Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 228/11 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-01-03

Sygn. akt II C 228/11

POSTANOWIENIE

Dnia 03 stycznia 2013 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Wydział II Cywilny – Piotr Włodarczyk

po rozpoznaniu w dniu 03 stycznia 2013 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą we W.

przeciwko Miastu S. W.

o zapłatę

postanawia:

1.  przyznać biegłemu sądowemu A. Z. wynagrodzenie za sporządzenie pisemnej opinii z dnia 26 listopada 2012 r. w kwocie 7.353,43 zł (siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści trzy grosze) brutto;

2.  przyznać biegłemu sądowemu A. Z. kwotę 184,52 zł (sto osiemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt dwa grosze) tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku ze sporządzeniem opinii;

3.  polecić Kasie Sądu Okręgowego w Warszawie wypłatę biegłemu sądowemu A. Z. wynagrodzenie i zwrot wydatków określone w pkt 1 i 2, w łącznej kwocie 7.537,95 zł (siedem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), przy czym:

a)  co do kwoty 4.000,00 zł (czterech tysięcy złotych) z zaliczki wpłaconej przez powoda w dniu 28 czerwca 2012 r. zaksięgowanej pod pozycją 2411 121846;

b)  co do pozostałej kwoty tj. 3.537,95 zł (trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) tymczasowo ze środków Skarbu Państwa;

4.  zobowiązać powoda poprzez pełnomocnika do wpłacenia kwoty 3.537,95 zł (trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) tytułem uzupełnienia zaliczki na poczet nieopłaconej należności z tytułu wynagrodzenia biegłego – w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

UZASADNIENIE

Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości dr inż. A. Z. sporządził pisemną opinię (k.1213) zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 13 czerwca 2012 r. (k.1142) oraz przedstawił rachunek wraz z kartą pracy biegłego, a także przedstawił także dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (k.1259 i n.)

Zdaniem Referendarza sądowego, wniosek biegłego zasługuje na uwzględnienie w całości.

Na wstępie wskazać należy, iż z dniem 05 listopada 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 05.10.2012 r. poz. 1101); zmiana dotyczy m.in. wysokości podstawy do obliczenia wynagrodzenia biegłych, za podstawę przyjęto ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa (art. 618f §3 cyt. Ustawy i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.); aktualnie jest to kwota 1.766,46 zł (pismo Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06 grudnia 2012 r. ozn. Adm-0132-1260/12).

Obecnie zatem według art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii, które to należności, przyznaje i ustala sąd lub referendarz sądowy (art. 93 w/w ustawy).

Zgodnie zaś z art. 89 ust. 2 i 3 w/w ustawy o kosztach sądowych, wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków - na podstawie złożonego rachunku, przy czym, wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami, a podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. W ustawie budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r . (Dz. U. z dnia 15 marca 2012 r., poz. 273), (w dniu wydawania niniejszego postanowienia nie była jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa budżetowa na 2013 rok) w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. a ustalono wysokość kwoty bazowej dla wskazanych wyżej osób na kwotę 1.766,46 zł. Według § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.), wynagrodzenie biegłych za godzinę pracy w stawce dla biegłego posiadającego tytuł doktora wynosi 2,4% podstawy obliczania tj. obecnie 42,40 zł. Dodatkowo wskazać należy, iż zgodnie z ust. 4 w/w ustawy o kosztach sądowych wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

Sąd lub Referendarz sądowy przyznaje wynagrodzenie biegłemu, na podstawie
karty pracy, w której znajduje się szczegółowe określenie wykonanych czynności, ilości godzin na nie przeznaczonych oraz stawki godzinowej (§ 12 w/w rozporządzenia), przy czym, wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę obejmuje należność za czynności przygotowawcze i badawcze, łącznie z zapoznaniem się z aktami sprawy, oraz za opracowanie opinii wraz z uzasadnieniem ( § 5 w/w rozporządzenia).

Zważyć należy, że z analizy przedstawionej karty pracy wynika, że biegły
przy obliczaniu wynagrodzenia zastosował stawki, mieszczące się w granicach wyznaczonych przez powyższe przepisy. Nie budzi też zastrzeżeń Referendarza sądowego czas poświęcony na wykonanie czynności merytorycznych. Biegły udokumentował także poniesione wydatki. Dlatego też należało przyznać biegłemu wynagrodzenie (łącznie z 23% VAT) oraz zwrot wydatków, zgodnie z wnioskiem.

Zważywszy natomiast, iż uiszczona przez powoda zaliczka w celu pokrycia wynagrodzenia dla biegłego w kwocie 4.000 zł (k.1142v) okazała się niewystarczająca, Referendarz sądowy stosownie do treści przepisu art. 130(4) k.p.c. w zw. z art. 130(5) k.p.c., zobowiązał go do uzupełnienia zaliczki.

Mając na uwadze wszystkie powołane wyżej przepisy, orzeczono jak w sentencji.

Zarządzenie:

1.  (...)

2.  (...):

- (...)

- (...)

3. (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: