Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1173/09 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-05-26

Sygn. akt I C 1173/09

POSTANOWIENIE

Dnia 26 maja 2014 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Wydział I Cywilny – Piotr Włodarczyk

po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2014 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. C. i A. C.

przeciwko(...) W.

o zapłatę

w przedmiocie wynagrodzenia biegłego

postanawia:

1.  przyznać biegłemu sądowemu A. G. wynagrodzenie za sporządzenie pisemnej opinii z dnia 15 maja 2014 r. w kwocie
7.544,92 zł (siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze);

2.  przyznać biegłemu sądowemu A. G. kwotę 214,03 zł (dwieście czternaście złotych i trzy grosze) tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku ze sporządzeniem opinii;

3.  polecić Kasie Sądu Okręgowego w Warszawie wypłatę biegłemu sądowemu A. G. wynagrodzenie i zwrot wydatków określone w pkt 1 i 2, w łącznej kwocie 7.758,95 zł (siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), przy czym:

a)  co do kwoty 1.000,00 zł z zaliczki wpłaconej przez stronę powodową w dniu 15 stycznia 2014 r. zaksięgowanej pod pozycją 2411 140124;

b)  co do pozostałej kwoty tj. 6.758,95 zł tymczasowo ze środków Skarbu Państwa;

4.  zobowiązać obu powodów poprzez pełnomocnika do wpłacenia solidarnie kwoty 6.758,95 zł tytułem uzupełnienia zaliczki na poczet nieopłaconej należności z tytułu wynagrodzenia biegłego – w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

UZASADNIENIE

Biegły sądowy rzeczoznawca majątkowy mgr A. G. sporządziła pisemną opinię (k.840) zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 24 grudnia 2013 r. (k.788) oraz przedstawiła rachunek wraz z kartą pracy biegłego (k.903).

Zdaniem Referendarza sądowego, wniosek biegłego zasługuje na uwzględnienie w całości.

Na podstawie art. 288 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) za wykonaną pracę biegły ma prawo żądać wynagrodzenia. Zgodnie z art. 89 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków na podstawie złożonego rachunku. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjali­stami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Przy czym obecnie kwota ta wynosi 1.766,46 złotych.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013r. poz. 518) stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1, 28 % do 1, 81 % kwoty bazowej, tj. odpowiednio od 22, 61 zł do 31, 98 zł.

Zgodnie z § 8 w/w rozporządzenia, wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku – za pomocą oświadczenia.

Zważyć należy, że z analizy przedstawionej karty pracy wynika, że biegły
przy obliczaniu wynagrodzenia zastosował stawki, mieszczące się w granicach wyznaczonych przez powyższe przepisy. Nie budzi też zastrzeżeń Referendarza sądowego czas poświęcony na wykonanie czynności merytorycznych. Dlatego też należało przyznać biegłemu wynagrodzenie zgodnie z wnioskiem.

Zważywszy natomiast, iż uiszczona przez powodów zaliczka w celu pokrycia wynagrodzenia dla biegłego w kwocie 1.000 zł okazała się niewystarczająca, Referendarz sądowy stosownie do treści przepisu art. 130(4) k.p.c. w zw. z art. 130(5) k.p.c., zobowiązał ich do uzupełnienia zaliczki.

Mając na uwadze wszystkie powołane wyżej przepisy, orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: