Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1173/09 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-05-10

Sygn. akt I C 1173/09

POSTANOWIENIE

Dnia 10 maja 2013 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Wydział I Cywilny – Piotr Włodarczyk

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2013 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. C. i A. C.

przeciwko Miastu S. W.

o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, ewentualnie o zapłatę

postanawia:

1.  przyznać biegłej sądowej M. M. wynagrodzenie za sporządzenie pisemnej uzupełniającej opinii z marca 2013 r. w kwocie 941,80 zł (dziewięćset czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) brutto;

2.  przyznać biegłej sądowej M. M. kwotę 51,80 zł (pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) brutto tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku ze sporządzeniem opinii;

3.  polecić Kasie Sądu Okręgowego w Warszawie wypłatę biegłej sądowej M. M. wynagrodzenie i zwrot wydatków określone w pkt 1 i 2, w łącznej kwocie 993,60 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy) tymczasowo ze środków Skarbu Państwa;

4.  zobowiązać pozwanego poprzez pełnomocnika do wpłacenia kwoty 993,60 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy) tytułem uzupełnienia zaliczki na poczet nieopłaconej należności z tytułu wynagrodzenia biegłego – w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

UZASADNIENIE

Biegła sądowa w zakresie architektury i szacowania nieruchomości mgr inż. architekt M. M. sporządziła pisemną uzupełniającą opinię (k.699), zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 22 lutego 2013 r. (k.666) oraz przedstawiła rachunek wraz z kartą pracy biegłego (k.708), wnosząc o przyznanie wynagrodzenia częściowo w stawce podwyższonej o 50%.

Zdaniem Referendarza sądowego, wniosek biegłego zasługuje na uwzględnienie w całości.

Na wstępie wskazać należy, iż z dniem 05 listopada 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 05.10.2012 r. poz. 1101); zmiana dotyczy m.in. wysokości podstawy do obliczenia wynagrodzenia biegłych, za podstawę przyjęto ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa (art. 618f §3 cyt. Ustawy i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.); aktualnie jest to kwota 1.766,46 zł (pismo Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06 grudnia 2012 r. ozn. Adm-0132-1260/12).

Obecnie zatem według art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii, które to należności, przyznaje i ustala sąd lub referendarz sądowy (art. 93 w/w ustawy).

Zgodnie zaś z art. 89 ust. 2 i 3 w/w ustawy o kosztach sądowych, wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków - na podstawie złożonego rachunku, przy czym, wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami, a podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. W ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia
25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z dnia 05 lutego 2013 r., poz. 169), w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. a ustalono wysokość kwoty bazowej dla wskazanych wyżej osób na kwotę 1.766,46 zł. Według § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.) (obowiązującego w chwili sporządzania przedmiotowej opinii przez biegłego) wynagrodzenie biegłych za godzinę pracy w stawce podstawowej wynosi od 1,2% do 1,7% podstawy obliczania tj. maksymalnie 30,03 zł. Zgodnie zaś z § 2 ust. 3 tego rozporządzenia, w razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii, wynagrodzenie określone w ust. 2 może być na wniosek zainteresowanego podwyższone w granicach do 50% stawki (tj. maksymalnie 45,05 zł) jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub rzeczoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat. Dodatkowo wskazać należy, iż zgodnie z ust. 4 w/w ustawy o kosztach sądowych wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

Sąd lub Referendarz sądowy przyznaje wynagrodzenie biegłemu, na podstawie
karty pracy, w której znajduje się szczegółowe określenie wykonanych czynności, ilości godzin na nie przeznaczonych oraz stawki godzinowej (§ 12 w/w rozporządzenia), przy czym, wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę obejmuje należność za czynności przygotowawcze i badawcze, łącznie z zapoznaniem się z aktami sprawy, oraz za opracowanie opinii wraz z uzasadnieniem ( § 5 w/w rozporządzenia).

Zważyć należy, że z analizy przedstawionej karty pracy wynika, że biegły
przy obliczaniu wynagrodzenia zastosował stawki, mieszczące się w granicach wyznaczonych przez powyższe przepisy. Nie budzi też zastrzeżeń Referendarza sądowego czas poświęcony na wykonanie czynności merytorycznych. Dlatego też należało przyznać biegłemu wynagrodzenie (łącznie z 23% VAT) oraz zwrot uzasadnionych wydatków, zgodnie z wnioskiem. Na aprobatę zasługiwał także wniosek o podwyższenie stawki wynagrodzenia.

Zważywszy natomiast, iż to na skutek pisma pozwanego z dnia 28 grudnia 2012 r. (k.655) dopuszczono dowód z uzupełniającej opinii biegłego, stosownie do treści przepisu art. 130(4) k.p.c. w zw. z art. 130(5) k.p.c., zobowiązano go do pokrycia wynagrodzenia biegłego.

Mając na uwadze wszystkie powołane wyżej przepisy, orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: