Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1171/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-12-01

Sygn. akt I C 1171/15

POSTANOWIENIE

Dnia 1 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Andrzej Kuryłek

po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2015 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko R. K.

o zapłatę

postanawia:

stwierdzić swoją niewłaściwość miejscową i sprawę przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu Lublin-Zachód w Lublinie.

UZASADNIENIE

Pozwem z 31 sierpnia 2015 r., wniesionym uprzednio do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym, (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanej R. K. na swoją rzecz kwoty 214.268,27 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości 10% rocznie od 1 września 2015 r. do dnia zapłaty, kwoty 6.286,14 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kwoty 179,55 zł, a także zasądzenia zwrotu kosztów sądowych w wysokości 2.760 zł i innych kosztów w wysokości 27,60 zł.

(pozew – k. 6-10)

Postanowieniem z 22 września 2015 r. w sprawie VI Nc-e (...) Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie przekazał sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie.

(postanowienie – k. 12)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Stosowanie do dyspozycji art. 200 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu. Zgodnie natomiast z treścią art. 200 § 2 k.p.c. sąd, któremu sprawa została przekazana, jest związany postanowieniem o przekazaniu sprawy. Nie dotyczy to wypadku przekazania sprawy sądowi wyższego rzędu. Sąd ten w razie stwierdzenia swej niewłaściwości przekaże sprawę innemu sądowi, który uzna za właściwy, nie wyłączając sądu przekazującego.

Na wstępie podkreślić należy, iż Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie błędnie uznał, jakoby w przedmiotowej sprawie właściwym miejscowo był Sąd Okręgowy w Warszawie. Zgodnie bowiem z treścią rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1407 ze zm.) na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie funkcjonują dwa sądy okręgowe, mianowicie Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, obejmujący swym obszarem właściwości sądy rejonowe: w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie (§ 2 pkt 10 lit. b rozporządzenia).

Zgodnie z treścią 27 § 1 k.p.c. powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Z treści pozwu jednoznacznie wynika, iż pozwana R. K. mieszka w W. przy ul. (...), który to adres znajduje się w obszarze właściwości ustalonej dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-P. w W. (dzielnica B.). Tym samym tutejszy Sąd nie jest miejscowo właściwy do rozpoznania niniejszej sprawy, a wyłącznie w sytuacji właściwości zarówno rzeczowej, jak i miejscowej mógłby w sprawie procedować, stąd zobligowany był do stwierdzenia swej niewłaściwości miejscowej i przekazania sprawy sądowi przekazującemu.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie powołanych przepisów orzekł jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Kuryłek
Data wytworzenia informacji: