Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 386/11 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-02-13

Sygn. akt: I C 386/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2012 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: SSO Bożena Chłopecka

Protokolant: stażysta Agnieszka Makowiecka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2012 roku w Warszawie,

sprawy z powództwa J. J.

przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Rejonowego dla W., Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego w W.

o odszkodowanie

I.  powództwo oddala,

II.  nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu kosztów na rzecz pozwanego.

Sygn. akt IC 386/11

UZASADNIENIE.

W dniu 13 kwietnia 2011r. powód J. J.wniósł pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu dla W.i Sądowi Okręgowemu w W.o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 40.000 zł. tytułem odszkodowania i kwoty 37.000 zł. tytułem zadośćuczynienia oraz wniósł o obciążenie pozwanego kosztami postępowania. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że wniósł w dniu 8 października 2008r. pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Sprawiedliwości. W tejże sprawie o sygn. akt I C 1443/08 Sąd Rejonowy dla W. oddalił powództwo. Powód zarzucił opieszałość w postępowaniu od 1 grudnia 2008r. do dnia 11 stycznia 2011r. Poprzez taką sytuację powód doznał dyskomfortu w postaci lekceważenia, wykorzystania jego położenia jako osoby pozbawionej wolności, co wpłynęło na pogorszenie stanu zdrowia powoda.

Pozwany Skarb Państwa – Prezes Sądu Okręgowego w W.i Prezes Sądu Rejonowego dla W. zastępowany przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa wniósł o oddalenie powództwa w całości i o zasądzenie od powoda na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

W dniu 8 października 2008r. powód złożył pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym dla W., sygn. akt I C 1443/08. W dniu 24 października 2010r. powództwo zostało oddalone. W dniu 11 stycznia 2011r. została rozpoznana apelacja od w/w wyroku przez Sąd Okręgowy w W., sygn. akt V Ca 2541/10 (bezsporne). Sąd Okręgowy w W., w sprawie pod sygn. akt VS 181/09, rozpoznał skargę na przewlekłość postępowania w toku sprawy I C 1443/08 i stwierdził, że w sprawie nastąpiła przewlekłość postępowania oraz przyznał na rzecz powoda kwotę 2.000 zł.(k-22-25).

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o dokumenty złożone do akt sprawy, których prawdziwość nie była kwestionowana przez strony.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, co następuje.

Roszczenie dochodzone w oparciu o przepis art. 15 i 16 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki nie ma na celu zwalczania przewlekłości postępowania, lecz naprawienie szkody z niej wynikającej. Oznacza to, że podstawą uwzględnienia powództwa w tym względzie jest konieczność wykazania przez powoda tak przewlekłości postępowania sądowego, jak również szkody pozostającej w normalnym związku przyczynowym z tym zdarzeniem. Na powodzie ciąży nadto obowiązek wykazania poniesienia szkody w dochodzonej wysokości.

Jak zostało wskazane wyżej skarga powoda w tym zakresie została uwzględniona, a więc powód dysponuje prejudykatem, że przewlekłość faktycznie miała miejsce. Jednakże poza tym faktem, powód nie udowodnił, w jaki sposób wyżej wymienione orzeczenie wpłynęło na stan zdrowia powoda. Ogólnikowe stwierdzenie, że „stan zdrowia powoda pogorszył się” nie wystarcza, aby przyjąć, że tak się stało. Nie pomoże w tej kwestii także opinia biegłego, gdyż powód nie wskazał co takiego stało się z jego zdrowiem.

Niezależnie od powyższego należy podnieść, że powód zainicjował jak dotąd ponad sto postępowań w samym Sądzie Rejonowym dla W., zaś w Sądzie Okręgowym w W.przeszło 80. Większość tych powództw, jak dotąd, została prawomocnie oddalona. Trudno więc przyjąć za wiarygodne twierdzenie powoda, że właśnie ta przedmiotowa sprawa miała jakikolwiek wpływ na pogorszenie się jego stanu zdrowia i biorąc pod uwagę, że rozstrzygnięcie było dla powoda korzystne i uzyskał kwotę 2.000 zł. z tytułu stwierdzonej przewlekłości postępowania.

Sąd oddalił wnioski dowodowe powoda o przesłuchanie świadków, a także z opinii biegłego, albowiem wszelkie okoliczności sprawy wynikały ze złożonych do akt dokumentów, a więc przeprowadzanie dowodów z przesłuchania świadków i opinii biegłego co do stanu zdrowia powoda stało się zbędne.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. O kosztach orzeczono na podstawie art. 102 k.p.c. Sąd wziął pod uwagę, że obecnie powód odbywa karę pozbawienia wolności i tym samym, jego możliwości zarobkowania są ograniczone.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Chłopecka
Data wytworzenia informacji: