Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ca 242/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Przemyślu z 2013-09-03

Sygn. akt I Ca 242/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 września 2013 r.

Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Grażyna Mrozowicz

Protokolant: st. sekr. sądowy Marta Dziduch

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2013 r. w Przemyślu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa (...) 1 Funduszu

Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego

Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.

przeciwko H. P.

o zapłatę kwoty 3.097,64 złotych

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Jarosławiu X Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Przeworsku

z dnia 21 maja 2013 r., sygn. akt X C 118/13 upr.

1.  oddala apelację,

2.  nie obciąża pozwanego kosztami postępowania apelacyjnego na rzecz powoda.

Sygn. akt I Ca 242/13

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu

z dnia 3 września 2013 r.

Powód (...)1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W.wniósł pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko H. P.o zapłatę kwoty 3.097,64 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także o zasądzenie kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego.

Następstwem powyższej czynności procesowej było wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego pozwany wniósł skutecznie sprzeciw, po czym sprawa została przekazana według właściwości do Sądu Rejonowego w Jarosławiu X Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z siedzibą w (...).

Wyrokiem z dnia 21 maja 2013 r., sygn. akt X C 118/13 upr., Sąd Rejonowy w Jarosławiu X Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w (...) w sprawie z powództwa (...)1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.przeciwko H. P.o zapłatę 3.097,64 zł:

1.  zasądził od pozwanego H. P.na rzecz (...)1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.kwotę 3.097,64 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12 lipca 2012 r. do dnia zapłaty,

2.  zasądził od pozwanego H. P.na rzecz powoda (...)1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.kwotę 639 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Powyższy wyrok pozwany H. P.zaskarżył apelacją w całości i wskazał, że to (...) (...) nie wywiązał się z warunków umowy.

Pozwany zarzucił, że Sąd Pierwszej instancji nie wziął pod uwagę, że pismem dnia 11.07.2011 r. rozwiązał on umowę z (...) (...) w związku z czym (...) (...) winien domagać się opłaty specjalnej.

Ponadto umowa podpisana została przez dwie strony i obie powinny sumiennie się z niej wywiązać, gdy zaś jedna ze stron nie wywiązuje się z umowy, druga strona ma prawo zrezygnować i rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Tymczasem przedmiotowa umowa stanowi w §2, że rozwiązanie umowy może nastąpić w momencie nie wywiązania się z umowy, co nastąpiło ze strony (...) (...).

W odpowiedzi na apelację powód (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. wniósł o jej odrzucenie jako nie spełniającej wymogów przewidzianych w art. 368 § 1 k.p.c. oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego H. P.nie znajduje usprawiedliwionych podstaw i jako taka podlega oddaleniu.

Jak słusznie ustalił Sąd Rejonowy, wprawdzie operator usług telekomunikacyjnych (...) (...). nie aktywował telefonu o numerze (...)w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, do czego zobowiązał się w treści łączącej strony umowy (§2), a nastąpiło to dopiero po monitach pozwanego, jednak okoliczność ta nie mogła stanowić podstawy do rozwiązania przez pozwanego umowy.

Jak słusznie zauważył Sąd Rejonowy w powyższym przypadku pozwany winien najpierw wyznaczyć świadczeniodawcy odpowiedni dodatkowy termin do aktywowania podanego numeru telefonu z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu odstąpi od umowy, co znajduje oparcie w treści art. 491 § 1 k.c. Tymczasem pozwany H. P.nie wezwał operatora telekomunikacyjnego do aktywowania numeru abonenckiego i nie wyznaczył mu w tym celu odpowiedniego terminu, zaś dopiero jego upływ pozwalałby mu na skorzystanie z możliwości odstąpienia od umowy.

Skoro zaś nie nastąpiło skuteczne rozwiązanie przez pozwanego umowy z przyczyn leżących po stronie operatora telekomunikacyjnego, nie ma podstaw by zwolnić go od poniesienia opłaty specjalnej.

Ponadto, już z treści zawartej przez pozwanego umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wynika wprost, że zgłoszenie przez niego niezadowolenia lub roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych przez operatora, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie, winno nastąpić w drodze reklamacji (§6 ust. 1), zaś złożenie reklamacji nie zwalnia abonenta z obowiązku zapłaty w całości rachunku telefonicznego.

Wreszcie, podkreślenia wymaga, iż trakcie prowadzonej z pozwanym korespondencji (...) (...) informowało go, że opóźnienie operatora w aktywacji karty SIM nie stanowi przesłanki dla rozwiązania przez pozwanego umowy bez ponoszenia dodatkowych opłat (opłaty specjalnej), a ponadto w związku z tym opóźnieniem pozwany otrzymał zwrot 1/30 abonamentu za każdy dzień opóźnienia w podłączeniu numeru (19 dni), tj. rekompensatę w kwocie 109,05 zł oraz odszkodowanie, co dało łącznie kwotę 218,10 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Rejonowy zasadnie przyjął, że strona powodowa mogła domagać się uiszczenia przez H. P.opłaty specjalnej oraz zapłaty za udostępnione mu usługi telekomunikacyjne, za które należności pozwany nie uregulował.

Skoro zatem zaskarżone orzeczenie odpowiada prawu, Sąd Okręgowy na mocy art. 385 k.p.c. orzekł jak w sentencji wyroku.

Orzeczenie o kosztach postępowania apelacyjnego znajduje uzasadnienie w treści art. 102 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c., stosownie do których, uwzględniając dotychczas poniesione już przez pozwanego koszty procesu, jego trudną sytuację materialną oraz przekonanie o zasadności swojego stanowiska w sprawie przejawiające się m. in. w bogatej korespondencji z operatorem usług telekomunikacyjnych, Sąd Okręgowy nie obciążył pozwanego kosztami postępowania apelacyjnego na rzecz powoda.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agata Pruchnik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Mrozowicz
Data wytworzenia informacji: