Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 514/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rzeszowie z 2015-12-14

Sygn. akt IV U 514/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 grudnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Beata Bury

Protokolant:

Magdalena Zając

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015r. w Rzeszowie

sprawy z wniosku S. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o jednorazowe odszkodowanie

na skutek odwołania S. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 31 sierpnia 2015 r. znak (...)- (...)

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 31 sierpnia 2015 r. znak (...)- (...) w ten sposób, że ustala, iż w wyniku wypadku przy pracy z dnia 28 kwietnia 2015r. wnioskodawczyni S. M. doznała długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 2% (dwa procent) i z tego tytułu przyznaje wnioskodawczyni prawo do jednorazowego odszkodowania w wysokości odpowiadającej powyższemu uszczerbkowi.

Sygn. akt IV U 514/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 14 grudnia 2015 roku

Decyzją z dnia 31 sierpnia 2015 roku znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) odmówił S. M. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z dnia 28 kwietnia 2015 roku, wskazując na brak uszczerbku na zdrowiu.

W motywach swojego stanowiska (...) Oddział w R. podał, że zgodnie z art. 6 w/w ustawy jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

W ocenie (...) Oddział w R. S. M. nie ma prawa do jednorazowego odszkodowania, ponieważ Komisja Lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 11 sierpnia 2015 roku nie stwierdziła u niej uszczerbku na zdrowiu.

S. M. wniosła odwołanie od powyższej decyzji i zaskarżając ją w całości, zarzuciła błąd w ustaleniach dotyczących jej stanu zdrowia. Mając na uwadze powyższe, wniosła o zmianę zaskarżonej decyzji w całości poprzez przyznanie prawa do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. wniósł o jego oddalenie.

Uzasadniając, organ rentowy wskazał, że stosownie do art. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Lekarz orzecznik wydał orzeczenie, w którym stwierdził u wnioskodawczyni 5% stałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku z dnia 28 kwietnia 2015 roku. Komisja lekarska, na skutek zarzutu wadliwości, w orzeczeniu z dnia 11 sierpnia 2015 roku, ustaliła, że S. M. nie doznała długotrwałego ani stałego uszczerbku na zdrowiu, co stało się podstawą do wydania przez ZUS decyzji o odmowie prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Zaskarżona decyzja w ocenie (...) Oddział w R. jest więc prawidłowa i zgodna z obowiązującymi przepisami.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

S. M. jest zatrudniona w (...) w R.. W dniu 28 kwietnia 2015 roku wnioskodawczyni, wykonując obowiązki służbowe, przy wychodzeniu z budynku, uderzyła głową w oszklone drzwi, które nie rozsunęły się na czas.

Wnioskodawczyni uzyskała pomoc medyczną w Wojewódzkiej (...) w R.. Dalsze leczenie było prowadzone w trybie ambulatoryjnym. W dniach 29-30 kwietnia 2015 roku wnioskodawczyni przebywała na zwolnieniu lekarskim.

Powyższe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, co zostało stwierdzone protokołem nr (...) dot. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Wobec powyższego S. M. złożyła w (...) Oddział w R. wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Lekarz orzecznik ZUS w dniu 17 lipca 2015 roku wydał orzeczenie w sprawie procentowego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami wypadku z dnia 28 kwietnia 2015 roku i określił ten uszczerbek jako długotrwały na poziomie 5% wg pozycji 20a Tabeli.

Na skutek zgłoszonego sprzeciwu, Komisja Lekarska orzeczeniem z dnia 11 sierpnia 2015 roku nie stwierdziła uszczerbku na zdrowiu.

W związku z powyższym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 31 sierpnia 2015 roku znak: (...) odmówił S. M. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

( dowód : akta zasiłkowe wnioskodawczyni, dokumentacja medyczna)

U S. M. stwierdza się niewielką bliznę na wysokości ½ nosa – przebarwioną i wyczuwalne zgrubienie.

W wyniku zdarzenia u wnioskodawczyni doszło do długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 2% w oparciu o poz. 20a Tabeli.

( dowód: opinia biegłego sądowego z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii dr n. med. A. P. - k. 9-10)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej powołanych dowodów.

Aspekt wiarygodności posiadają ujawnione w toku postępowania dowody z dokumentów. Ich treść i autentyczność nie budzi wątpliwości, stanowiąc odzwierciedlenie stanu rzeczywistego.

Istotnym dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy dowodem była opinia sporządzona przez biegłego sądowego z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii, którą Sąd ocenił jako spełniającą wymogi rzetelności, fachowości i kompletności. Nie budziły również wątpliwości kompetencje biegłego, który swoje stanowisko zaprezentował w sposób stanowczy i jednoznaczny. Opinia ta stanowiła podstawę do ostatecznego ustalenia rodzaju i rozmiaru uszczerbku na zdrowiu jakiego doznała S. M.. Nie była przy tym kwestionowana przez strony postępowania, w związku z tym, jej wnioski przyczyniły się do merytorycznego zakończenia sporu.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. - Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322), ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Wysokość powyższego odszkodowania wg art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

W niniejszej sprawie poza sporem było, iż zdarzenie z dnia 28 kwietnia 2015 roku stanowiło wypadek przy pracy. Sporne było natomiast, czy u wnioskodawczyni S. M. powstał uszczerbek na zdrowiu, w jakiej wysokości i jakiego rodzaju.

Rezultaty przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania dowodowego wykazały, że skarżąca doznała uszczerbku na zdrowiu, który wyniósł 2%.

Biegły z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii ustalił uszczerbek na zdrowiu, biorąc za podstawę poz. 20a Tabeli (tj. załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania - Dz. U. nr 234, poz. 1974). Pozycja ta odnosi się do uszkodzenia nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia – zależnie od rozległości uszkodzenia – w granicach 1-10%. Biegły na podstawie wskazań Tabeli prawidłowo więc zakwalifikował uszczerbek na zdrowiu S. M. w wysokości 2%. Jest to jednocześnie uszczerbek długotrwały, tj. rokujący poprawę w świetle wskazań wiedzy medycznej.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 477 14 § 2 KPC, uwzględnił odwołanie wnioskodawczyni i zmienił zaskarżoną decyzję jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maria Drewniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Bury
Data wytworzenia informacji: