Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 493/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rzeszowie z 2015-12-09

Sygn. akt IV U 493/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Beata Bury

Protokolant:

Magdalena Zając

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015r. w Rzeszowie

sprawy z wniosku K. I.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o jednorazowe odszkodowanie

na skutek odwołania K. I.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 19 sierpnia 2015 r. znak (...)- (...)

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 19 sierpnia 2015 r. znak (...)- (...) w ten sposób, że ustala, iż w wyniku wypadku przy pracy z dnia 17 lutego 2014r. wnioskodawca K. I. doznał stałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 15% (piętnaście procent) i z tego tytułu przyznaje wnioskodawcy prawo do jednorazowego odszkodowania w wysokości odpowiadającej powyższemu uszczerbkowi.

Sygn. akt IV U 493/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 9 grudnia 2015 roku

Decyzją z dnia 19 sierpnia 2015 roku znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) przyznał K. I. prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z dnia 17 lutego 2014 roku w zakresie przewyższającym 7% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

W motywach swojego stanowiska (...) Oddział w R. podał, że zgodnie z art. 6 w/w ustawy jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

W ocenie (...) Oddział w R. K. I. ma prawo do jednorazowego odszkodowania w wysokości 7%, ponieważ Komisja Lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 11 sierpnia 2015 roku stwierdziła u niego taki uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy z dnia 17 lutego 2014 roku (poz. 104 Tabeli).

K. I. wniósł odwołanie od powyższej decyzji i zaskarżając ją w całości, zarzucił błąd w ustaleniach dotyczących jego stanu zdrowia. Mając na uwadze powyższe, wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji w całości poprzez przyznanie prawa do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy na poziomie wyższym.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. wniósł o jego oddalenie.

Uzasadniając, organ rentowy wskazał, że stosownie do art. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Lekarz orzecznik wydał orzeczenie, w którym stwierdził u wnioskodawcy 7% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku z dnia 17 lutego 2014 roku. Komisja lekarska na skutek sprzeciwu, w orzeczeniu z dnia 11 sierpnia 2015 roku, ustaliła, że K. I. doznał długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z poziomie 7%, co stało się podstawą do wydania przez ZUS decyzji o prawie do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy wg powyższego ustalenia. Zaskarżona decyzja w ocenie (...) Oddział w R. jest więc prawidłowa i zgodna z obowiązującymi przepisami.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. I. zatrudniony jest w Zakładzie Usługi (...) sp. z o.o. w R. na stanowisku robotnika budowlanego. W dniu 17 lutego 2014 roku wnioskodawca, wykonując obowiązki służbowe w terenie, w wyniku upadku kontenera, doznał stłuczenia barku prawego i prawej dłoni.

Wnioskodawca został zabrany do Szpitala Wojewódzkiego Nr (...) w R., gdzie podlegał leczeniu na Oddziale (...). Dalsze leczenie, w trybie ambulatoryjnym, trwało kilkanaście miesięcy.

Powyższe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, co zostało stwierdzone protokołem nr (...) dot. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Wobec powyższego K. I. złożył w (...) Oddział w R. wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Lekarz orzecznik ZUS w dniu 14 lipca 2015 roku wydał orzeczenie w sprawie procentowego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami wypadku z dnia 17 lutego 2014 roku i określił ten uszczerbek jako długotrwały na poziomie 7% wg pozycji 104 Tabeli.

Na skutek zgłoszonego sprzeciwu, Komisja Lekarska orzeczeniem z dnia 11 sierpnia 2015 roku również stwierdziła uszczerbek na zdrowiu w tej samej wysokości.

W związku z powyższym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. decyzją z dnia 19 sierpnia 2015 roku znak: (...) przyznał K. I. prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy na poziomie 7%.

( dowód : akta zasiłkowe wnioskodawcy, dokumentacja medyczna)

U K. I. stwierdza się przebyte masywne uszkodzenie stożka rotatorów barku prawego po leczeniu operacyjnym artroskopowym.

W wyniku zdarzenia u wnioskodawcy doszło do stałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 15% w oparciu o poz. 104 Tabeli.

( dowód: opinia biegłego sądowego z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii dr n. med. A. P. - k. 11-12)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej powołanych dowodów.

Aspekt wiarygodności posiadają ujawnione w toku postępowania dowody z dokumentów. Ich treść i autentyczność nie budzi wątpliwości, stanowiąc odzwierciedlenie stanu rzeczywistego.

Istotnym dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy dowodem była opinia sporządzona przez biegłego sądowego z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii, którą Sąd ocenił jako spełniającą wymogi rzetelności, fachowości i kompletności. Nie budziły również wątpliwości kompetencje biegłego, który swoje stanowisko zaprezentował w sposób stanowczy i jednoznaczny. Opinia ta stanowiła podstawę do ostatecznego ustalenia rodzaju i rozmiaru uszczerbku na zdrowiu jakiego doznał K. I.. Nie była przy tym kwestionowana przez strony postępowania, w związku z tym, jej wnioski przyczyniły się do merytorycznego zakończenia niniejszego postępowania.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. - Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322), ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Wysokość powyższego odszkodowania wg art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

W niniejszej sprawie poza sporem było, iż zdarzenie z dnia 17 lutego 2014 roku stanowiło wypadek przy pracy i że u wnioskodawcy K. I. powstał uszczerbek na zdrowiu. Sporna była natomiast wysokość tego uszczerbku i jego rodzaj.

Rezultaty przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania dowodowego wykazały, że K. I. doznał uszczerbku na zdrowiu, który wyniósł 15%.

Biegły z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii ustalił uszczerbek na zdrowiu wnioskodawcy, biorąc za podstawę poz. 104 Tabeli (tj. załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania - Dz. U. z 2002 roku, nr 234, poz. 1974). Pozycja ta odnosi się do przewlekłych zmian stawu barkowego – w zależności od stopnia ograniczenia funkcji i przykurczu – w granicach 5-30%. Biegły na podstawie wskazań Tabeli prawidłowo więc zakwalifikował uszczerbek na zdrowiu K. I. w wysokości 15%. Jest to jednocześnie uszczerbek stały, tj. nie rokujący poprawy w świetle wskazań wiedzy medycznej.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 477 14 § 2 KPC, uwzględnił odwołanie wnioskodawcy i zmienił zaskarżoną decyzję jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maria Drewniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Bury
Data wytworzenia informacji: