Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 336/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Łańcucie z 2017-11-09

S. I C 336/17

Uzasadnienie wyroku z dnia 23.10.2017 r

Powód (...) Spółka z o.o. Spółka komandytowa- akcyjna z siedzibą w W. wniósł do e-sądu pozew przeciwko K. K. o zapłatę kwoty 1663,70 zł , w tym kwoty 1600 zł tytułem należności głównej z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty , oraz kwoty 5,70 zł z tytułu skapitalizowanych odsetek umownych w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP liczonych od kwoty głównej udzielonej pożyczki od dnia 18.12.2015 r do dnia 31.12.2015 r wraz z dalszymi odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i kwoty 58 zł tytułem opłat windykacyjnych naliczonych zgodnie z umową pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty .

Po wydaniu nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez e- sąd dnia 6.12.2016 r , pozwana wniosła sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty, w którym podnosiła iż wnosi o umorzenie kosztów postępowania i odsetek ustawowych , w uzasadnieniu sprzeciwu podnosząc iż jest osobą bezrobotną , samotną po rozwodzie, posiadającą na utrzymaniu troje małoletnich dzieci nie jest w stanie wywiązać się z nałożonych na nią nakazem zapłaty obciążeń związanych z kosztami postępowania i zasądzonymi odsetkami.

Po przekazaniu niniejszej sprawy przez e- sąd tutejszemu sądowi powód pismem z dnia 11.07.2017 r podtrzymał w całości roszczenie objęte pozwem skierowanym do e-sądu, podnosząc iż okoliczności wskazane przez pozwaną w sprzeciwie dotyczące jej trudnej sytuacji materialnej nie stanowią negatywnej przesłanki procesowej uniemożliwiającej zasądzenie dochodzonych odsetek i kosztów postępowania .

Sąd ustalił co następuje :

Dnia 17.11.2015 r pomiędzy (...) Spółką z o. o z siedzibą w W. a pozwaną została zawarta umowa pożyczki odnawialnej „vivus pl” . Umowa została zawarta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Zawarcie umowy nastąpiło poprzez dokonanie przez pozwaną rejestracji w systemie teleinformatycznym Spółki (...), a następnie dokonanie przelewu (...) grosza na rachunek (...) spółki (...) , co oznaczało jednocześnie akceptację warunków umowy pożyczki oraz regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w Spółce (...). Pozwana potwierdziła zawarcie umowy w tytule przelewu podając iż potwierdza rejestrację i zgadza się na umowę pożyczki „ vivus pl”. W ramach zawartej pomiędzy stronami pożyczki odnawialnej dnia 17.11.2015 r spółka (...) pl przelała na konto pozwanej kwotę 1000 zł ,zaś dnia 25.11.2015 r kwotę 600 zł . Powyższe kwoty zgodnie z warunkami umowy pożyczki „vivus pl „ miały być zwrócona przez pozwaną dnia 17.12.2015 r . W wypadku braku spłaty pożyczonej kwoty w terminie, zgodnie z umową pożyczkodawca miał prawo naliczać odsetki umowne w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP. Wobec braku spłaty pożyczonej kwoty w terminie Spółka (...) wzywała pozwaną do zapłaty pożyczonej kwoty wraz z odsetkami i opłatami za monity pismami z dnia 2.01.2016, 31.01.2016, a następnie pismem z dnia 16.02.2016r, w którym wezwała pozwaną do zapłaty kwoty głównej z tytułu zawartej umowy pożyczki , odsetek za nieterminową spłatę liczonych zgodnie z udową w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP , oraz ustalonych w umowie opłat z tytułu monitów kierowanych do pozwanej celem dokonania sałaty pożyczki , na które to opłaty składała się : opłata za monit listowny w kwocie 45 zł, opłata za monit sms w kwocie 8 zł i opłata za monit telefoniczny w kwocie 5 zł.

Przed wniesieniem pozwu przeciwko pozwanej obejmującego roszczenie wynikające z zawartej ze spółką (...) pożyczki (...) Spółka z o.o. oraz (...) spółka z o.o z siedzibą w W. zawarły dnia 30.05.2016 r umowę sprzedaży wierzytelności zgodnie z listą stanowiącą załącznik nr 1 do zawartej umowy .Wśród sprzedanych wierzytelności była także wierzytelność dochodzona niniejszym pozwem w stosunku do pozwanej. Następnie dnia 9.06.2016 r Spółka (...) zawarła umowę cesji wierzytelności z (...) Spółką z o.o. spółką komandytową- akcyjną z siedzibą w W., zgodnie z listą stanowiącą załącznik nr 4 do zawartej umowy .Wśród sprzedanych wierzytelności była także wierzytelność dochodzona niniejszym pozwem w stosunku do pozwanej. (...) Spółką z o.o. spółka komandytowa- akcyjna z siedzibą w W. następnie przekształciła się w (...) Spółka z o.o. z siedziba w W..

Wobec dalszego braku spłaty zadłużenia przez pozwaną powód wniósł niniejszy pozew do sądu. Na dzień złożenia pozwu powód domagał się zasądzenia od pozwanej, kwoty głównej wynikającej z zawartej umowy pożyczki tj.1600 zł , skapitalizowanych odsetek umownych liczonych od należności głównej od dnia wymagalności pożyczki tj od dnia 18.12.2015 do dnia 31.12.2015 r w kwocie 5,70 zł, oraz kwoty 58 zł z tytułu opłat windykacyjnych. Wszystkie kwoty miały być zasądzone wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty

( dowód : umowa pożyczki odnawialnej vivus pl – formularz wraz z załącznikiem nr 1 i 2 k. 39-41, warunki umowy pożyczki vivus pl udzielonej pozwanej dnia 17.11.2015 r i 25.11.2015 r k. 31 i 32, potwierdzenie przelewu kwoty 1 grosz przez pozwana na rzecz (...) k. 36, potwierdzenie przelewu przez (...) na rzecz pozwanej kwoty 1000 zł i 600 zł k. 37,38, wezwania do zapłaty kierowane przez (...) w stosunku do pozwanej k. 33-35, regulamin świadczenia usług droga elektroniczna w (...) k. 42, kopia protokołu z posiedzenia (...) spółki (...) , oraz kopie uchwał nr 1 , 2 i 3 k.43-47, kopia umowy spółki jawnej z 25.05.2016 r wraz z aneksem z dnia 27.05.2016 r k. 48- 51, kopia umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 30.05.2016 wraz z załącznikiem nr 1 55-57 i k. 52-54, kopia umowy cesji wierzytelności z dnia 9.06.2016 r wraz z załącznikiem nr 4 k. 58-64 i k. 73-75 )

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów przedłożonych sądowi w trakcie postępowania, które to dowody Sąd uznał za wiarygodne z uwagi na fakt iż nie nasuwały one zastrzeżeń co do ich autentyczności.

Sąd zważył co następuje :

Należy podnieść iż w niniejszym postępowaniu pozwana nie zakwestionowała ani wysokości ani zasadności kwot dochodzonych przez powoda w niniejszym postępowaniu . Wobec faktu iż dowodami z dokumentów powódka wykazała w sposób dostateczny istnienie i zasadność roszczenia dochodzonego pozwem Sąd orzekł jak w punkcie I-wszym wyroku. Trudna sytuacji materialna i życiowa pozwanej nie jest przesłanką , która uniemożliwia lub ogranicza prawo dochodzenia od jednej ze stron umowy pożyczki należnych z tytułu tej umowy roszczeń także w postaci odsetek , gdzie w zakresie żądania odsetek umownych podstawą wywodzenia roszczeń odsetkowych są postanowienia umowne, zaś w stosunku do odsetek ustawowych podstawą taką jest art. 481 kc . Trudna sytuacja materialna strony nie jest także przesłanką dającą uprawnienie sądowi do nie zasądzania od strony przegrywającej proces na rzecz strony wygrywającej go poniesionych kosztów postępowania. Stąd też w punkcie II-gim orzeczenia sąd na podstawie art. 98 kpc zasądził od pozwanej na rzecz powoda koszty niniejszego postępowania, na które złożyła się kwota wpisu - 30 zł, oplata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł i koszty zastępstwa procesowego w kwocie 1200 zł liczone na podstawie § 2 pkt 3 rozporządzenia MS z dnia 22.10.2015 r w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Osinko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Data wytworzenia informacji: