Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 266/14 - postanowienie, protokół Sąd Rejonowy w Łańcucie z 2015-03-26

sygn. akt I C 266/14

PROTOKÓŁ

- wypis z protokołu-

Dnia 26 marca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Bodzek

Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Rydzik

na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa S. K.

przeciwko Przedsiębiorstwo (...) S.A.

o zapłatę 60.615,69 zł

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.05 zakończono o godz.

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Powód S. K. nie stawił się - pełnomocnik radca prawny J. Z. - substytut radcy prawnego M. S., pełnomocnictwo i pełnomocnictwo substytucyjne w aktach sprawy .

Za pozwane Przedsiębiorstwo (...) S.A. Ż. pełnomocnik radca prawny G. H. oraz Prezes Zarządu R. H..

Pełnomocnicy stron i R. H. zgodnie oświadczają, że uzgodnili istotne postanowienia ugody oraz wolą stron jest zawarcie ugody o treści jak w przedstawionej przez pełnomocników propozycji ugody.

W tym miejscu strony, a to :

Powód S. K., zamieszkały C. 61, (...)-(...) D., PESEL (...),

reprezentowany przez radcę prawnego M. S. z Kancelarii Radcy Prawnego z siedzibą we W. przy ulicy (...) i pełnomocnika substytucyjnego radcę prawnego J. Z.

i

(...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. przy ulicy (...), numer KRS (...), REGON (...), reprezentowana przez Prezesa Zarządu, R. H., zwana dalej Pozwanym,

reprezentowana przez radcę prawnego G. H. z Kancelarii Radców Prawnych (...) s.c. z siedzibą w R. przy ulicy (...) zawierają ugodę następującej treści :

§ 1

1.  Pozwany zobowiązuje się zapłacić na rzecz Powoda kwotę w wysokości 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) w związku z obrażeniami ciała, jakich doznał Powód na skutek wypadku z dnia 21 maja 2012 roku.

2.  Powód oświadcza, że kwota stanowiąca przedmiot ugody wyczerpuje wszystkie jego roszczenia odszkodowawcze, a to odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę, koszty leczenia, odsetki itp., wynikające z wypadku z dnia 21 maja 2012 roku w stosunku do Pozwanego zarówno obecne jak i mogące pojawić się w przyszłości.

3.  Podstawą zawarcia ugody jest zgodna wola stron oraz ustalony bezsporny stan faktyczny, poparty dokumentami zgromadzonymi w postępowaniu sądowym przed Sadem Rejonowym w Łańcucie w I Wydziale Cywilnym do sygn.akt I C 266/14. Strony oświadczają, że ich nie kwestionują, nie wnoszą o ich uzupełnienie oraz że nie będą podnoszone przez żadną ze stron jako budzące wątpliwość i nie uwzględnione przy zawarciu ugody.

§ 2

Kwota o której mowa w § 1 pkt 1 zostanie przez Pozwanego wypłacona w dwóch ratach w następujący sposób :

1.  kwota 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 roku,

2.  kwota 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 15 maja 2015 roku,

wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, na rachunek bankowy pełnomocnika Powoda : Kancelaria Radcy Prawnego M. S., ulica (...), (...)-(...) W., konto numer : (...).

§ 3

Strony zgodnie oświadczają, ze niniejsza ugoda wyczerpuje wszystkie roszczenia Powoda w stosunku do Pozwanego z tytułu pozwu o zapłatę z dnia 24 czerwca 2014 roku, a ponadto ugoda kończy spór wywołany wniesieniem pozwu o zapłatę w dniu 30 czerwca 2014 roku.

(…)

Sygn. akt I C 266/14

POSTANOWIENIE

Dnia 26 marca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Magdalena Bodzek

Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Rydzik

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2015 roku w Łańcucie

na rozprawie

sprawy z powództwa S. K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w K.

o zapłatę 60.615,69 zł

postanawia:

I./ umorzyć postępowanie;

II./ znieść wzajemnie koszty procesu pomiędzy stronami;

III./ nakazać pobranie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Łańcucie kwoty 1.516,00 zł ( jeden tysiąc pięćset szesnaście złotych 00/100 ) tytułem zwrotu połowy opłaty od pozwu, od uiszczenia której powód został zwolniony.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Osinko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Bodzek
Data wytworzenia informacji: