Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 89/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Łańcucie z 2015-12-03

Sygn. akt. I C 89/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący: SSR Beata Faff

Protokolant: Beata Młynek

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2015r. w Łańcucie

na rozprawie

sprawy z powództwa J. M.

przeciwko (...) SA w W.

o zapłatę

I./ oddala powództwo,

II./ opłatą sądową od pozwu obciąża Skarb Państwa,

III./ zasądza od powoda J. M. na rzecz pozwanego (...) SA w W. kwotę 1.274,40 zł (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt cztery złotych 40/100) tytułem pokrycia wydatków na koszt opinii biegłego oraz kwotę 2.417,00 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

I C 89/15

Uzasadnienie wyroku z dnia 3 grudnia 2015 roku

W pozwie z dnia 22.10.2014r i powód J. M. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) w B. kwoty 15.549,00 złotych, zaś w piśmie procesowym z dnia 7.01.2015 r dodatkowo o zasądzenie ustawowych odsetek od dnia 4.08.2014 r. Na uzasadnienie swego żądania podał, że szkoda powstała w pojeździe powoda w dniu 4.07.2014 r. Na podstawie wyceny z dnia 29.07.2014 r (...) wypłacił powodowi 5008,81 złotych. Kosztorys jednak był rażąco zaniżony dlatego powód zlecił wykonanie kalkulacji naprawy niezależnemu ekspertowi. Pomimo wezwania (...) do wypłaty różnicy między kosztorysami, pozwany nie odpowiedział .

Nakazem zapłaty z dnia 20.01.2015r Sygn INc 645/14 referendarz sądowy w SR w Łańcucie uwzględnił żądanie powoda w całości i orzekł o kosztach procesu. W sprzeciwie z dnia 12.02 2015 r pozwany (...) S.A. w W. wniósł o oddalenie powództwa i obciążenie powoda kosztami procesu.

Na uzasadnienie swego stanowiska pozwany podał, że powód nie posiada legitymacji czynnej do wytoczenia przedmiotowego powództwa, albowiem nie został poszkodowany w wyniku zdarzenia drogowego, jak również nie wykazał, że nabył od poszkodowanego S. M. wierzytelność o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w pojeździe marki B. o nr rej (...). Właścicielem uszkodzonego pojazdu jest bowiem S. M.. Likwidując przedmiotową szkodę pozwany przyznał i wypłacił tytułem odszkodowania kwotę 5008,82 złotych S. M. a nie powodowi.

Z ostrożności procesowej pozwany zakwestionował w całości żądanie pozwu. W ocenie strony pozwanej kwota wypłaconego odszkodowania jest wystarczająca do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody.

Sąd ustalił, co następuje:

S. M. jest właścicielem samochodu osobowego marki B. nr rej (...). Na skutek zdarzenia z dnia 4 lipca 2014 roku przedmiotowy pojazd kierowany przez powoda J. M. doznał uszkodzeń w części przedniej . Sprawcą kolizji był kierowca, ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej u pozwanego. Po wycenie zleconej przez powoda prywatnemu rzeczoznawcy, koszt naprawy pojazdu został wyszacowany na kwotę 20299,50 złotych. W trakcie postępowania likwidacyjnego pozwany (...) S.A. w W. przyjął swoją odpowiedzialność za skutki zdarzenia i wypłacił poszkodowanemu S. M. – właścicielowi uszkodzonego pojazdu tytułem odszkodowania kwotę 5008,83 złotych. Ustalając koszty naprawy pojazdu pozwany dokonał wyceny w oparciu o ceny części zamiennych dostępnych na rynku tj oryginalnych z zastosowaniem urealnienia na poziomie 60% oraz części alternatywnych. W trakcie oględzin uszkodzonego pojazdu B. pozwany stwierdził ślady wcześniejszych napraw i z tego tytułu zastosował odpowiednie pomniejszenie. Wartość odszkodowania zaproponowana i wypłacona przez ubezpieczyciela została obliczona na podstawie realnych cen części zamiennych i robocizny przy uwzględnieniu wartości rynkowej pojazdu oraz jego stanu technicznego sprzed powstania szkody ( dowód akta szkody k-49 , opinia biegłego z zakresu motoryzacji P. W. k 83-88)

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 822§1 kc przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Zasady odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń określa art. 34 ust 1 ustawy z dnia 26.01.2012 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przyjmując ogólną regułę, że z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie od tego zakładu, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do naprawienia wyrządzonej w związku z ruchem tego pojazdu szkody, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Umowa ubezpieczenia jako jeden z rodzajów umów cywilnoprawnych kształtuje prawa i obowiązki stron we wskazany przez nią sposób. Odszkodowanie z tytułu szkody w pojeździe należy się poszkodowanemu . Sąd po analizie całej dokumentacji złożonej do akt sprawy, dotyczącej przedmiotowej szkody oraz tożsamości osoby poszkodowanego stwierdził, że osobą uprawnioną do dochodzenia dalszego odszkodowania przed Sądem z tytułu szkody w pojeździe B. może być ewentualnie właściciel uszkodzonego pojazdu , którym jest S. M. . Pozwany w postępowaniu likwidacyjnym zasadnie przyjął swoją odpowiedzialność co do zasady w stosunku do właściciela uszkodzonego pojazdu.

Odpowiedzialność pozwanego w stosunku do powoda J. M., jest niczym nieuzasadniona. Powód nie był osobą poszkodowaną, tj nie był właścicielem uszkodzonego pojazdu , w którym wystąpiła szkoda ani też nie poniósł żadnego uszczerbku na zdrowiu w związku z zaistniałym zdarzeniem. Nie przedstawił też przed Sądem innego tytułu prawnego uprawniającego go do wystąpienia z przedmiotowym powództwem np. umowy cesji wierzytelności , bądź pełnomocnictwa do ich dochodzenia imieniem S. M..

W związku z powyższym Sąd przyjął, iż powód J. M. nie posiadał legitymacji czynnej do wystąpienia z przedmiotowym żądaniem i dlatego przedmiotowe powództwo oddalił.

Na marginesie Sąd uznał, iż roszczenie powoda było również nieuzasadnione co do wysokości.

Z treść przepisu art. 361§ 1 kc wynika obowiązek pełnej rekompensaty szkody. W rozumieniu powyższego artykułu pojęcie szkody obejmuje różnicę między stanem majątku poszkodowanego, jaki istniał po zdarzeniu wywołującym szkodę, a stanem majątku poszkodowanego, jaki zaistniał po zdarzeniu wywołującym szkodę, a stanem tego majątku, jaki istniałby gdyby nie wystąpiło zdarzenie. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Oznacza to, że zobowiązanie pozwanego zakładu ubezpieczeń ogranicza się do kosztów naprawy pojazdu według stanu sprzed wypadku i i obejmuje tylko niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy. W przedmiotowej sprawie wysokość odszkodowania wyliczona przez powoda całkowicie odbiegała od wyliczeń biegłego powołanego przez Sąd i w związku z tym nie mogła być uwzględniona.

Zważywszy na powyższe okoliczności Sąd wydał wyrok oddalający powództwo w całości w oparciu o wyżej cytowane podstawy prawne.

O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z wynikiem postępowania na podstawie art. 98 §1i3 kpc .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Osinko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Faff
Data wytworzenia informacji: