Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 246/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2013-09-30

Sygn. akt VI GC 246/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2013 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Beata Hass-Kloc

Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Kościak

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2013 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) S.A. w R.

przeciwko: (...) Sp. z o. o. w C.

o zapłatę

utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany przez tut. Sąd w postępowaniu nakazowym dnia 28 czerwca 2013r. sygn. akt VI GNc 361 /13 w zakresie odsetek ustawowych od kwoty 571.300,85 zł od dnia 24 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty i kosztów procesu.

Sygn. akt VI GC 246/13

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 30 września 2013 r.

Powód (...) Sp. z o.o. w R. wniósł pozew o zapłatę kwoty 571.300,85 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 grudnia 2011r do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu swego żądania podał, że w oparciu o pisemne zamówienie skierowane do niego przez pozwanego z dnia 17.11.2011r dostarczył mu strzemienia dwujarzmowe w ilości zamówionej przez pozwanego. Zgodnie z późniejszym ustaleniem łączna ilość towaru wyniosła 28092 sztuk i na taką ilość została wystawiona faktura VAT z dnia 23.11.2011r.

Przedmiotową fakturę pozwany zaopatrzył własnoręcznym podpisem . Nigdy nie kwestionował w żaden sposób dokonanej transakcji. Towar został przez pozwanego odebrany o czym świadczy podpisany dokument wydania z magazynu z dnia WZ 15/11/11.

W dniu 28.12.2011r strony zawarły porozumienie na podstawie którego zmieniły terminy płatności w/w faktury na mocy którego pozwany zobowiązywał się do zapłaty poszczególnych kwot tam wskazanych wchodzących w skład należności głównej.

Pozwany mimo zawarcia porozumienia uchylał się od uiszczania kwot uzgodnionych z powodem w terminach tam określonych. Kwoty z w/w porozumienia były płacone przez pozwanego nieregularnie i w różnej wysokości. Wezwany w dniu 1.10.2012r przez powoda o zapłatę kwoty pozostałej tj. 841.300,85 zł pozwany uiścił część należności , lecz do zapłaty pozostała nadal kwota 761.300,85 zł. Z datą 6.12.2012r zostało potwierdzone przez stronę pozwaną – prokurenta samoistnego -saldo zawierające zadłużenie w kwocie 761.300,85 zł. Według powoda powyższe świadczy o uznaniu długu przez pozwanego. Po kolejnej wpłacie pozwany zobowiązał się do zapłaty kwoty 701.300,85 zł do dnia 30.03.2013r. Ponieważ pozwany nie uregulował powyższej kwoty w terminie został wezwany do jej zapłaty ; pozwany w odpowiedzi na powyższe skierował do powoda pismo z dnia 5.04.2013r , które również można zakwalifikować jako uznanie długu przez pozwanego.

Na dzień wnoszenia pozwu pozwany nie zapłacił kwoty 571.300,85 zł.

Z tych też względów pozew stał się konieczny.

W dniu 28 czerwca 2013r został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu

nakazowym uwzględniający powództwo w całości (k- 39).

Pozwany (...) Spółka Sp. z o.o. w C. w zarzutach od nakazu zapłaty (k- 42-43) zaskarżył w/w nakaz zapłaty częściowo jedynie w zakresie ustawowych odsetek liczonych od kwoty 571.300,85 zł za okres od dnia 24.12.2011r do dnia 30.09.2012r i wniósł o oddalenie powództwa w tej części.

W pisemnych motywach strona pozwana zarzuciła , iż roszczenie w zakresie płatności odsetek od kwoty wskazanej fakturą VAT nr (...) winien być inny niż ten , który został ustalony w tej fakturze. Zdaniem pozwanego strony nie ustaliły takiego terminu jaki został podany w fakturze ; albowiem termin z faktury wynosił jeden miesiąc , co było terminem nierealnym biorąc pod uwagę kwotę zadłużenia. W dacie składania zamówienia strony ustaliły ,że termin płatności będzie uzależniony od tego kiedy pozwany sprzeda przedmiotowe strzemiona i uzyska za nie zapłatę. W ocenie pozwanego strony porozumieniem z dnia 28.12.2011r sprecyzowały jednak termin płatności tej faktury – wprowadzając konkretne terminy płatności. Strona powodowa miała świadomość , że te daty były powiązane z terminami w których strona pozwana miała otrzymać zapłatę za sprzedane strzemiona i wyrażała na to zgodę . Pozwany miał otrzymać zapłatę za ten towar w dniu 30.09.2012r . Skoro w/w porozumieniem strony ustaliły nowe terminy zapłaty to również obejmuje to kwotę 571,300,85 zł.

Powód w odpowiedzi na powyższe w piśmie procesowym z dnia 30.07.2013r ( k- 60-62) podał ,że zawarte porozumienia miało na celu regularne i terminowe spłacanie przez pozwanego zaciągniętego zobowiązania. W pkt.4 strony postanowiły ,że w przypadku spłacenia przez pozwaną rat w terminach powód odstąpi od naliczania odsetek . Powód zaprzeczył, aby terminy płatności ustalone w /w porozumieniu były uzależnione od transakcji zawieranych przez pozwanego i brak w tym względzie dowodów na wykazanie powyższego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 17.11.2011r pozwany złożył do powoda zamówienie na zakup strzemion dwujarzmowych na kwotę netto 1.997.520,00 zł ( dowód: zamówienie k- 9). W dniu 23.11.2011r przedmiotowy towar został przez pozwanego zabrany z magazynu powoda ( dowód: dokument wydania z magazynu k- 11), zaś powód wystawił fakturę VAT nr (...) na kwotę 2.004.083,28 zł.

Pozwany należności wynikającej z w/w faktury nie zapłacił na rzecz powoda w umówionym i uzgodnionym przez obie strony terminie , a wskazanym w/w fakturze ( dowód: zeznania świadka W. D. (1) k- 84).

W dniu 25.11.2011r pozwany sprzedał P.P.H. (...) w/w strzemiona i wystawił z tego tytułu fakturę VAT na rzecz tego odbiorcy na kwotę 713.400,00 zł ( dowód: faktura VAT z 25.11.2011r k- 51, przepustka materiałowa k- 52, zamówienie k- 53).

W związku z tym strony zawarły w dniu 28.12.2011r pisemne porozumienie na mocy którego pozwany zobowiązał się do zapłaty kwoty 2.004.083 wynikającej z w/w faktury według haromonogram: do dnia 31 marca 2012 - kwotę 672.403,28 zł ; do dnia 30 czerwca 2012r – kwotę 665.840,00 zł; do dnia 30 września 2012r – kwotę 665.840,00 zł. W pkt. 4 porozumienia strony ustaliły ,że w przypadku płacenia przez pozwanego w/w rat w terminach tam ustalonych powód zrezygnuje z naliczenia jakichkolwiek odsetek. Przedmiotowe porozumienie miało moc wiążącą jedynie w przypadku , gdy pozwany je w pełni zrealizuje tj. kwoty tam wskazane zapłaci w terminach tam ustalonych ; w przeciwnym razie termin płatności należności z w/w faktury pozostaje bez zmian ( dowód: zeznania świadka W. D. k-84, porozumienie z dnia 28.12.2011r k- 12). W dniu 01.10.2011r powód wezwał pozwanego o zapłatę kwoty 841.300,85 zł z terminem z w/w faktury ( dowód: wezwanie do zapłaty k- 13). Z datą 12.12.2012r pozwany reprezentowany przez prokurenta potwierdził saldo na kwotę 761.300.85 zł ( dowód : saldo k- 18).

Pozwany w piśmie z dnia 06.02.2013 r poinformował powoda ,że kwotę 701.300,85 zł zapłaci do dnia 30.03.2013r ( dowód: wezwanie do zapłaty k- 14).

W dniu 05.04.2013r pozwany wystosował do powoda pismo w którym informował go ,że przesłał firmie (...) S.A. polecenie zapłaty na rzecz powoda ( dowód: pismo z dnia05.04.2013r k- 17).

W dniu 10.04.2013r powód skierował do pozwanego pisemne wezwanie do zapłaty kwoty 701.300,85 zł ( dowód: wezwania do zapłaty k- 15).

Pozwany powyższej należności nie uregulował.

Przedstawione przez strony dowody w postaci dokumentów Sąd ocenił jako wiarygodne, albowiem żadna ze stron nie kwestionowała ani ich wiarygodności , ani treści; a poza tym tworzą razem logiczną i spójną całość, wzajemnie się uzupełniając.

W ocenie Sądu na uwzględnienie w całości zasługiwały również zeznania świadka W. D. , jako korelujące logicznie z pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Świadek ten w sposób przekonywujący , jasny i obiektywny przedstawił okoliczności zawarcia przedmiotowego porozumienia i intencje obu stron jakimi się wówczas kierowały. Sąd pominął dowód z przesłuchania pozwanego po myśli art. 302 zd. drugie kpc – z uwagi na nieusprawiedliwione niestawiennictwo pozwanego na rozprawę ( k- 81,84).

Bezsporne w sprawie było ,że strony zawarły w/w umowę sprzedaży i porozumienie z dnia 28.12.2011r oraz , że pozwany należności zarówno z tytułu umowy sprzedaży jak przedmiotowego porozumienia regulował z opóźnieniem.

Sąd Okręgowy mając na uwadze powyższe zważył, co następuje:

Na wstępie należy podnieść, że jeśli strona powodowa udowodniła fakty przemawiające za zasadnością powództwa, to na stronie pozwanej spoczywał ciężar udowodnienia ekscepcji i faktów uzasadniających jej zdaniem oddalenie powództwa (por. wyrok SN z dnia 20.04.1982 sygn. akt I CR 79/82 niepublikowane).

Powód przedstawił dowody w postaci zeznań świadka , faktury VAT, dowodu wydania z magazynu przedmiotu umowy sprzedaży pozwanemu , pism w których pozwany uznaje roszczenia powoda na wykazanie zasadności swego roszczenia.

Strona pozwana zakwestionowała jedynie termin płatności należności wynikającej z faktury VAT z dnia 23.11.2011r ( k- 10).

Oceniając powyższe należy wskazać ,że w /w fakturze termin płatności określono na dzień 23.12.2011r.

Zawarte w dniu 28.12.2011r porozumienie zawiera w zastrzeżenie ,że dotyczy ono zmiany terminów płatności w/w faktury i wskazuje konkretne terminy zapłaty konkretnych kwot tj. to jednak dowód z zeznań świadka

W. D. pozwala przyjąć ,że było to porozumienie które dotyczyło już zaciągniętego zobowiązania i jedynie określało jego spłatę w formie rat z wskazaniem terminu zapłaty poszczególnych rat ; bez wpływu na termin płatności określony w/w fakturze . Sąd oceniając treść przedmiotowego porozumienia miał na uwadze treść art. 65 kc. Świadczy o tym korelujący z zeznaniami w/w świadka zapis tegoż porozumienia w pkt.4 ,że jedynie terminowa spłata przez pozwanego rat ujętych w porozumieniu będzie powodować ,że powód odstąpi od naliczenia odsetek ; ale nie wskazano ,że chodzi o odsetki liczone od terminów podanych w tymże porozumieniu.

W ocenie Sądu przedmiotowe porozumienie stron z dnia 28.12.2011r można zakwalifikować jako pactum de non petendo , które w doktrynie uznawane jest za umowę na mocy której wierzyciel zobowiązuje się wobec dłużnika ,że nie będzie dochodził od niego roszczenia przez czas oznaczony lub nawet trwale. Umowa taka nie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania ; ma jedynie charakter obligacyjny. Na jej podstawie wierzyciel zobowiązuje się do nie podejmowania działań zmierzających do uzyskania zaspokojenia swojego roszczenia np. przez pewien czas ( por Komentarze do art. 508 kc , A. G.; A. K. ; K. P. ). W realiach tej sprawy można przyjąć, że powód – jako wierzyciel- zobowiązał się w/w porozumieniem ,że nie będzie dochodził od pozwanego zapłaty reszty należności z zawartej umowy sprzedaży , a objętej fakturą nr (...) przez pewien czas tj. do dnia 30.09.2012r.

Pozwany nie zaoferował takich dowodów ,które by w sposób jasny i przekonywający udowodniły ,że terminy wskazane w/w porozumieniu były powiązane z transakcjami pozwanego oraz ,że były wiążące nawet w przypadku , gdy pozwany nie wywiązał się z jej warunków.

W ocenie Sądu brak takich dowodów ( art. 6 kc) powoduje ,że twierdzenia pozwanego w tym przedmiocie są gołosłowne. Poza tym należy mieć na uwadze przy ocenie powyższego, że pozwany do momentu wytoczenia niniejszego sporu nie podnosił ,że termin płatności wskazany w/w faktury już nie obowiązuje , albowiem nie był terminem ustalonym przez obie strony przy zawieraniu w/w umowy sprzedaży, lub został zmieniony w/w porozumieniem; mimo, iż powód w wezwaniu do zapłaty z dnia 01.10.2012 r.(k. 13) wezwał do zapłaty w/w kwoty z odsetkami od dnia 24.12.2011r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art. 535 kc w zw. z art. 353 1 kc oraz art. 481 kc ( w zakresie odsetek) powództwo uwzględnił, o czym orzeczono w wyroku na podstawie art. 496 kpc.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu znajduje uzasadnienie w art. 98 § 1,3 kpc oraz § 6 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz. U. 2002, Nr 163, poz. 1348 ). Na koszty poniesione przez stronę powodową składają się opłata sądowa od pozwu, opłata skarbowa z tytułu udzielenia pełnomocnictwa w wysokości 17 zł oraz kwota 7.200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Zarządzenie :

- odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnom. strony pozwanej,

- kal. 14 dni

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Hass-Kloc
Data wytworzenia informacji: