Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Cz 198/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2016-09-07

Sygn. akt V Ca 191/16

Sygn. akt V Cz 198/16

POSTANOWIENIE

Dnia 7 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie V Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Adam Simoni (spr.)

Sędziowie: SSO Wojciech Misiuda

SSR del. do SO Witold Benicki

Protokolant: asyst. sędz. Robert Wilewski

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2016 r. w Rzeszowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku J. O.
z udziałem (...) S.A. z siedzibą w K.
o ustanowienie służebności przesyłu

na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Łańcucie

z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. akt I Ns 893/13

na skutek zażalenia uczestnika (...) S.A. z siedzibą w K. na rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zawarte w pkt 5 postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 21 lipca 2016 r., sygn. akt V Ca 191/16, sygn. akt V Cz 198/16

postanawia:

oddalić zażalenie

SSO Adam Simoni SSO Wojciech Misiuda SSR del. do SO Witold Benicki

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie w pkt 1 zmienił zaskarżone postanowienie z dnia 12 stycznia 2016 r. o tyle, że w miejsce kwoty 1.945,27 zł przyznał biegłemu sądowemu T. S. wynagrodzenie w kwocie 1.885,23 zł (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 23/100), zaś w pozostałej części wniosek oddalił, w pkt 2 w pozostałej części oddalił zażalenie, w pkt 3 zmienił pkt III zaskarżonego postanowienia z dnia 13 stycznia 2016 r. o tyle, że w miejsce 149,35 zł nakazał ściągnąć od wnioskodawcy kwotę 89,31 zł (osiemdziesiąt dziewięć złotych 31/100), w pkt 4 oddalił apelację w pozostałej części oraz w pkt 5 orzekł, iż każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swym udziałem w sprawie.

Rozstrzygnięcie o kosztach zawarte w pkt 5 ww. orzeczenia, zostało zaskarżone zażaleniem przez uczestnika (...) S.A. z siedzibą w K., który zarzucił Sądowi naruszenie art. 520 § 1 kpc poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i orzeczenie, iż każdy z uczestników postępowania ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie oraz naruszenie art. 520 § 3 kpc poprzez jego pominięcie i niezasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestnika kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 240 zł. Skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia w pkt 5 poprzez zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestnika kwoty 240 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego, a także o zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestnika kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Zgodnie z art. 520 § 1 kpc każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Norma ta jest podstawową regułą w oparciu o którą rozstrzyga się o kosztach postępowania nieprocesowego. Stosownie zaś do § 2 ww. przepisu jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników.

Natomiast zgodnie z treścią art. 520 § 3 jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

Jak wynika z powyższego, decyzja który przepis zastosować rozstrzygając o kosztach postępowania nieprocesowego należy do Sądu i stanowi nieodłączny element dyskrecjonalnej władzy sędziego. Podstawowa zasada określona w § 1 może doznać wyjątku jedynie w przypadkach określonych w § 2 i § 3 art. 520 tj. w sytuacji ziszczenia się przesłanek określonych w tych przepisach. Co istotne w razie ich zaistnienia Sąd nie jest zobligowany do ich zastosowania, albowiem w dalszym ciągu jest uprawniony do rozstrzygnięcia o kosztach na podstawie art. 520 § 1 kpc.

Mając na uwadze powyższe oddalono zażalenie jako bezzasadne stosownie do art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc.

SSO Adam Simoni SSO Wojciech Misiuda SSR del. do SO Witold Benicki

ZARZĄDZENIE

(...).

(...)

SSO Adam Simoni

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Rak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Adam Simoni,  Wojciech Misiuda ,  do Witold Benicki
Data wytworzenia informacji: