Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 544/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Krośnie z 2018-12-03

Sygn. akt: I C 544/18 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Gałuszka

Protokolant:

Monika Wróbel

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2018 r. w Krośnie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W.

przeciwko M. K.

o zapłatę

I.  nakazuje pozwanemu M. K., aby zapłacił powodowi (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 5.638,83 zł (pięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 83/100):

1)  z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie, ale nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od kwoty 5.405,05 zł (pięć tysięcy czterysta pięć złotych 05/100) od dnia 06 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

2)  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 98,99 zł (dziewięćdziesiąt osiem złotych 99/100) od dnia 10 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

3)  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 125,37 zł (sto dwadzieścia pięć złotych 37/100) od dnia 10 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

4)  bez odsetek kwotę 9,42 zł (dziewięć złotych 42/100),

II.  nakazuje Kasie Sądu Rejonowego w Krośnie zwrócić powodowi kwotę
32,00 zł (trzydzieści dwa złote) tytułem nadpłaconej opłaty od pozwu,

III.  zasądza od pozwanego M. K. na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 282,47 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa złote 47/100).

S ę d z i a :

Sygn. akt I C 544/18 upr.

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 3 grudnia 2018 r.

Pozwem wniesionym dnia 10.05.2017 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód (...) Bank S.A. z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego M. K. kwoty 5.638,83 zł, w tym: kwoty 5.405,05 zł tytułem niespłaconej pożyczki z odsetkami umownymi
w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie ale nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od 06.05.2017 r. do dnia zapłaty, kwoty 98,99 zł tytułem odsetek umownych za okres korzystania z kapitału wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, kwoty 125,37 zł tytułem odsetek karnych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kwoty 9,42 zł tytułem opłat i prowizji. Podał, że dochodzone roszczenie wynika z zawartej z pozwanym w dniu 27.05.2015 r. umowy kredytu, którego pozwany nie spłacił w całości.

Nakazem zapłaty z dnia 03.07.2017 r., wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie nakazał pozwanemu M. K., aby zapłacił na rzecz powoda G. Noble
Bank S.A. z siedzibą w W. łączną kwotę 5.638,83 zł, w tym kwotę 5.405,05 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP
rocznie, nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 06.05.2017 r. do dnia zapłaty, kwotę 98,99 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10.05.2017 r. do dnia zapłaty, kwotę 125,37 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10.05.2017 r. do dnia zapłaty i kwotę 9,42 zł oraz kwotę 71,71 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu albo wniósł w tym terminie sprzeciw.

W dniu 24.07.2017 r. pozwany M. K. złożył sprzeciw od powyższego nakazu i wniósł o oddalenie powództwa oraz podniósł zarzut przedawnienia roszczenia. Podał, że zawarta przez niego umowa kredytu zawiera treści abuzywne, co skutkuje jej nieważnością.

Postanowieniem z dnia 27.07.2017 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, uznając, że sprzeciw został skutecznie wniesiony, przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Krośnie jako rzeczowo i miejscowo właściwemu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany M. K. w dniu 27.05.2015 r. zawarł z powodem (...) Bank S.A. z siedzibą w W. umowę kredytu ratalnego nr (...),
na mocy której powód udzielił mu kredytu w kwocie 7.595,15 zł na okres 48 miesięcy. Zgodnie z §2 ust. 1 umowy kredyt oprocentowany był według zmiennej stopy procentowej, która w dniu podpisania umowy wynosiła 5,95 % w stosunku rocznym. Zgodnie z §3 umowy kredytobiorca zobowiązany był spłacać równe raty kredytu, do dnia 20 każdego miesiąca. Zgodnie z §8 umowy w przypadku opóźnienia w terminowym regulowaniu rat kredytu bank miał prawo pobierać od niespłaconego w terminie kredytu podwyższone odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, pobierane począwszy od dnia następującego po terminie
płatności wynikającym z umowy. Niezależnie od powyższego kredytobiorcę obciążały koszty sądowe i egzekucyjne powstałe na skutek dochodzenia przez bank należności ( §9 pkt 3 ) oraz odsetki należne Bankowi za okres korzystania z kredytu ( §10 pkt 2 ).

W dniu 20.09.2016 r. pozwany po raz pierwszy nie uregulował wymagalnej raty kredytu. Kolejne raty również nie były przez pozwanego płacone. Ostatecznie, z uwagi na to, że zalegał z zapłatą za co najmniej dwa okresy płatności, (...) Bank S.A. na zasadzie § 10 ust. 1 pkt a ) zawartej przez strony umowy wypowiedział umowę kredytu ratalnego nr (...). Do dnia dzisiejszego pozwany M. K. nie uregulował należności.

Dowody:

-

szczegółowe rozliczenie umowy kredytu ratalnego nr (...) z dnia
28 marca 2018 r. – k. 44,

-

wyciąg z ksiąg (...) Bank S.A. w W. – k. 18,

-

oryginały dokumentów nadesłanych przez pełnomocnika powoda wraz
z pismem z dnia 16 lipca 2018 r., tj. z: książki nadawczej firmowych listów poleconych – data nadania 29 listopada 2016 r., oryginału potwierdzenia odbioru z dnia 4 stycznia 2017 r., oryginału umowy kredytu ratalnego nr (...) – k. 59.

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie powołanych wyżej dowodów, którym dał wiarę w całości. Przedłożone dokumenty nie budzą wątpliwości Sądu, sporządzone zostały przez osoby do tego uprawnione i brak jest okoliczności, które podważałyby ich wiarygodność.

Sąd zważył, co następuje:

Fakt zawarcia w dniu 27.05.2015 r. przez pozwanego M. K. umowy kredytu nr (...) z powodem (...) Bank S.A. z siedzibą w W. nie budzi wątpliwości. Pozwany powyższego faktu nie kwestionuje.

Zgodnie z art. 720 §1 kc przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy
oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Jak wynika z przedstawionych przez stronę powodową dowodów pozwany zaniechał spłacania rat kredytu. Pozwany M. K. nie przedstawił w niniejszym postępowaniu żadnych dowodów na to, że spłacił zobowiązanie.

Twierdzenia pozwanego, że umowa zawiera treści abuzywne są bezzasadne.
Nie wskazał on, jakie konkretnie treści zawartej przez niego umowy są abuzywne i z jakiego powodu. Pozwany ograniczył się jedynie do gołosłownych stwierdzeń i nie udowodnił podnoszonych zarzutów.

Bezpodstawny jest również zarzut przedawnienia roszczenia. Zgodnie z art. 118 kc jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia
wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W myśl art. 123 kc bieg przedawnienia przerywa się m. in. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Zgodnie
z art. 124 §1 kc po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo.

Tymczasem, od dnia wypowiedzenia umowy do dnia wniesienia pozwu nie upłynął okres trzech lat. Wniesienie pozwu w niniejszej sprawie przerwało z kolei bieg terminu przedawnienia. Na dzień wydania wyroku roszczenie powoda nie jest zatem przedawnione.

Z wyciągu z ksiąg banku (...) S.A. w W. wynika, że na dzień 05.05.2017 r. zaległość z tytułu należności głównej wyniosła 5.405,05 zł, odsetki umowne za okres korzystania z kapitału w wysokości 5,95 % od dnia
20.09.2016 do dnia 10.03.2017 r. wyniosły 98,99 zł, odsetki za opóźnienie naliczone
od kwoty niespłaconego kapitału w wysokości 10,00 % od dnia 20.09.2016 r. do dnia 05.05.2017 r. wyniosły 125,37 zł, zaś kwota opłat i prowizji została wyliczona na kwotę 9,42 zł.

Mając na uwadze powyższe, powołane przepisy oraz ustalony stan faktyczny
Sąd orzekł jak w punkcie I wyroku.

Od kwoty 5.405,05 zł zasądzone zostały odsetki, zgodnie z §8 zawartej przez strony umowy kredytu ratalnego, zgodnie z którym w przypadku opóźnienia w terminowym regulowaniu rat bank miał prawo pobierać od niespłaconego w terminie kredytu podwyższone odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP począwszy od dnia następującego po terminie płatności wynikającym z umowy. Odsetki zasądzone zostały od dnia 06.05.2017 r. tj. od dnia następnego po wystawieniu w/w wyciągu z ksiąg banku. Na dzień wystawienia wyciągu Bank naliczył już bowiem odsetki od powyższej kwoty.

Od kwoty odsetek umownych w wysokości 98,99 zł oraz odsetek za opóźnienie w wysokości 125,37 zł Sąd zasądził odsetki od dnia 10 maja 2017 r. tj. od dnia wniesienia pozwu, zgodnie z żądaniem. Kwota 9,42 zł zasądzona została bez odsetek zgodnie z żądaniem pozwu.

W punkcie II wyroku Sąd nakazał zwrócić powodowi kwotę 32 zł tytułem nadpłaconej opłaty od pozwu. W punkcie III wyroku Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 282,47 zł. Rozstrzygniecie o kosztach znajduje oparcie w treści art. 98 §1 i §2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Jabłonska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Gałuszka
Data wytworzenia informacji: