Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 357/15 - zarządzenie, wyrok Sąd Rejonowy w Krośnie z 2016-01-22

Sygn. akt: I C 357/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Kukla

Protokolant:

Anna Guzik

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 r.

sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G.

przeciwko S. F.

o zapłatę kwoty 1.209,60 zł

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powódki (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. na rzecz pozwanego S. F. kwotę 214 zł (dwieście czternaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt I C 357/15

Uzasadnienie wyroku z 22 stycznia 2016 r.

Powódka (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. wniosła o zasądzenie od pozwanego S. F. kwoty 1209,60 zł tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi:

1) od kwoty 37,05 zł od dnia 2013-06-29 do dnia zapłaty

2) od kwoty 5,97 zł od dnia 2014-12-18 do dnia zapłaty

3) od kwoty 6,05 zł od dnia 2013-08-10 do dnia zapłaty

4) od kwoty 2,44 zł od dnia 2013-08-29 do dnia zapłaty

5) od kwoty 3,49 zł od dnia 2014-12-18 do dnia zapłaty

6) od kwoty 919,60 zł od dnia 2014-02-02 do dnia zapłaty

7) od kwoty 30,00 zł od dnia 2014-02-11 do dnia zapłaty

8) od kwoty 145,00 zł od dnia 2014-02-26 do dnia zapłaty

9) od kwoty 60,00 zł od dnia 2014-03-19 do dnia zapłaty,

a także zasądzenie kosztów postępowania sądowego.

W uzasadnieniu swoich żądań powódka podniosła, że zawarła z pozwanym umowę nr AN-KRO- (...) o świadczenie usług telekomunikacyjnych (internetowych, telewizyjnych, telefonicznych), a należność główna jest kwotą, której pozwany nie zapłacił powódce za świadczenie przedmiotowych usług.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany zarzucił, że powództwo jest bezzasadne i powinno zostać oddalone w całości, wniósł także o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania. Pozwany przyznał, że łączyła go ze stroną powodową umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zaprzeczył jednak, aby nie płacił należności wynikających z ww. umowy. Umowa miała obowiązywać do marca 2014 r., zaś 3 czerwca 2013 r. pozwany został pozbawiony dostępu do telefonu, telewizji kablowej i internetu. Pozwany kwestionował naliczanie opłat za połączenia do krajów egzotycznych (gdzie nigdy nie dzwonił), pozostałe płatności regulował terminowo. W ocenie pozwanego odcięcie mu dostępu do usług telekomunikacyjnych i naliczanie z tego tytułu jakichkolwiek opłat było bezpodstawne.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strona powodowa zawarła 28 września z pozwanym umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych- telefon, telewizja, internet.

Dowód- okoliczność bezsporna, potwierdzona umową i regulaminem promocji k. 35-40

Pozwany kwestionował wysokość opłat naliczanych przez stronę powodową. Najpierw naliczono mu połączenia do W. na telefony komórkowe, on zaś uważał, że dzwonił jedynie na stacjonarne. Następnie strona powodowa rozpoczęła naliczanie opłat za połączenia do Brazylii i Argentyny, pomimo tego, że pozwany nigdy tam nie dzwonił. Operator w maju 2013 r. wyłączył pozwanemu telefon, a dwa tygodnie później telewizję (pomimo uiszczania opłat za cały pakiet). Natomiast rachunki przychodziły dalej, pomimo braku dostępności wskazanych usług. Pozwany przestał płacić rachunki od czerwca/lipca 2013 r.- z powodu braku dostępności świadczonych usług. Nie wypowiadał umowy, czekał aż ulegnie ona rozwiązaniu. Umowa uległa rozwiązaniu 31 stycznia 2014. W dniu 5 lutego 2014 r. pozwany zwrócił dekoder, zaś 3 marca 2014 r. aparat telefoniczny wraz z osprzętem.

Dowód- przesłuchanie pozwanego k. 69-70; pismo pozwanego z 23.12.2012 wraz z dowodem nadania k.64, protokoły zwrotu dekodera k. 10-11, pismo strony powodowej z 8.01.2014 r. k. 19 akt (...);

Strona powodowa wystawiła pozwanemu następujące rachunki:

-nota księgowa nr (...) z dnia 18.03.2014 r.- nieterminowe zwrócenie sprawnego sprzętu- 60 zł

- nota księgowa nr (...) z dnia 18.03.2014 r.- błędne naliczenie „Niezwrócony/uszkodzony terminal (telefon)- 145 zł

-nota księgowa nr (...) z dnia 10.02.2014 r.- niezwrócone/uszkodzone elementy-zasilacz z przewodem- 30 zł

-nota księgowa nr (...) z dnia 01.02.2014 r.- zerwanie warunków umowy promocyjnej- 919,60 zł

-nota odsetkowa nr (...) z 4.01.2014 r.- kwota 3,49 zł z tytułu odsetek

- nota odsetkowa nr (...) z 5.07.2013 r. r.- kwota 5,97 zł z tytułu odsetek

-Faktura VAT Nr (...) z 07.06.2013 r. kwota 160,01 zł, za usługi świadczone w maju i czerwcu 2013 r.

- Faktura VAT Nr (...) z 07.07.2013 r. kwota 5,05 zł- koszt abonamentu i dostępu do usług w czerwcu i lipcu 2013 r.

- Faktura VAT Nr (...) z 07.08.2013 r. kwota 2,44 zł opłaty za billing papierowy

Pismem z 10.04.2014 r. powódka wezwała pozwanego do zapłaty.

Dowód- noty księgowe, faktury i rachunki zalegające na kartach 27-34, wezwanie do zapłaty k. 41

Sąd uznał za w pełni wiarygodne zeznania powoda. Jego zeznania są spójne, konsekwentne i znajdują potwierdzenie w pozostałym zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Pozwany przyznał, że jeszcze przed rozwiązaniem umowy kwestionował sposób naliczania opłat, wskazał na istniejący pomiędzy stronami spór dotyczący realizowania przez niego połączeń do krajów Ameryki Południowej. Twierdzenia pozwanego odnośnie zwrotu pobranego sprzętu znajdują potwierdzenie w dołączonych przez niego protokołach zwrotu.

Sąd uznał za wiarygodne wszystkie zebrane w sprawie dowody z dokumentów. Zostały one sporządzone w przepisanej przez prawo formie, a żadna ze stron nie kwestionowała ich autentyczności czy rzetelności.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 6 k.c. na powódce ciążył obowiązek udowodnienia przysługującego mu roszczenia, zwłaszcza że pozwany zaprzeczał faktom podawanym przez powódkę. Należy stwierdzić, że przedstawione przez powódkę faktury, noty odsetkowe, rachunki stanowią jedynie dokumenty prywatne i stanowią dowód tego, że powódka złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. (por. art. 245 k.p.c.).

Co do konkretnych kwot dochodzonych przez stronę powodową należy zauważyć, że:

- noty księgowe nr (...); (...); (...) dotyczące niezwrócenia (zwrócenia uszkodzonego sprzętu) nie stanowiły wystarczającej podstawy do uwzględniania powództwa, ponieważ pozwany przedstawił protokoły zwrotu aparatu telefonicznego i dekodera wraz z osprzętem. Na przedstawionych przez pozwanego protokołach brak jest adnotacji o tym, że sprzęt jest uszkodzony lub został zwrócony po terminie. W ocenie Sądu przedstawienie protokołów zwrotu sprzętu przez pozwanego (na których przedstawiciel powódki nie poczynił żadnych adnotacji) przeniosło w tym zakresie ciężar dowodu na powódkę, która jednak nie przedstawiła żadnych dowodów potwierdzających, że zwrócony sprzęt był niesprawny. Ponadto powódka nie wykazała wysokości kar za uszkodzenie, ani terminu, w którym sprzęt ma być zwrócony. Poza pismem powódki wzywającym do zwrotu sprzętu w terminie 14 dni od wygaśnięcia umowy (k.19 akt (...)), brak jest dowodu potwierdzającego termin zwrotu, do którego zobowiązał się pozwany. Powódka nie przedstawiła Regulaminu Świadczenia Usług (...), z którego miałby wynikać obowiązek zwrotu sprzętu w terminie 14 dni. Z wyjątkiem noty księgowej brak jest dokumentu potwierdzającego zaistniałe uszkodzenia (np. fotografie, protokół oględzin). Ponadto noty księgowe nr (...) są sprzeczne pomiędzy sobą. W nocie nr NK/2014/03/000409 widnieje zapis „błędne naliczenie”- nie sposób zatem uznać, jakie kwoty faktycznie zostały naliczone prawidłowo, a jakie błędnie. Ponadto powódka nie udowodniła jaka miała być wysokość kar umownych za nieterminowe zwrócenie sprzętu. Z kolei z noty zalegającej na karcie 27 nie wynika jaki sprzęt został zwrócony po terminie;

- nota księgowa nr (...) dotycząca zerwania umowy promocyjnej również nie mogła stanowić podstawy zasądzenia dochodzonej kwoty. Z przedstawionych dokumentów nie wynika, jakie ulgi otrzymał pozwany, a tym bardziej jakie opłaty obowiązany jest ponieść w przypadku rozwiązania umowy. Z ogólnej podstawy naliczania opłaty ( §5 Regulaminu k.37), nie można choć w przybliżeniu wyliczyć wysokości opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy;

- noty odsetkowe nr (...) i (...) również nie mogą stanowić podstawy zasądzenia dochodzonych w nich kwot na rzecz powódki. Przede wszystkim nie wiadomo czego dotyczą te kwoty. Tytuł noty wskazuje na odsetki. Skoro należność główna nie mogła zostać zasądzona, to tym bardziej nie mogły zostać zasądzone odsetki od tej należności;

-co do Faktur VAT Nr (...); (...) KRO/07/13; (...) KRO/08/13- pozwany wskazywał, że w maju strona powodowa rozpoczęła stopniowe wygaszanie dostarczania usług, chociaż strony były nadal związane umową (do czasu jej wygaśnięcia). Pozwany zatem wskazał, że nie doszło do faktycznego świadczenia usług przez powódkę a strona powodowa nie odniosła się do tego. Jak wspomniano powyżej, faktura stanowi jedynie oświadczenie strony powodowej o spełnieniu przedmiotowego świadczenia. Skoro pozwany zaprzecza, aby doszło do spełnienia świadczenia, powódka powinna udowodnić że spełniła swoje świadczenie. Tym bardziej, że z okoliczności sprawy wynika, że wówczas strony znajdowały się w sporze, mianowicie pozwany kwestionował prawidłowość naliczania opłat przez stronę powodową.

Na rozprawie w dniu 22 stycznia 2016 (k. 69) sąd oddalił wniosek powódki o przedłużenie terminu na złożenie wniosków dowodowych. Należy zauważyć , że strona powodowa do zgłaszania wniosków dowodowych potwierdzających zasadność powództwa została wezwana zarządzeniem doręczonym w dniu 02 października 2015 (k.56) i do rozprawy wyznaczonej na dzień 22 stycznia 2016 miała wystarczająco dużo czasu, aby odpowiednie wnioski dowodowe złożyć.

Dlatego, z przyczyn wskazanych powyżej, Sąd uznał, że strona powodowa nie udowodniła dochodzonego roszczenia i z tych względów powództwo musiało zostać oddalone jak w punkcie I wyroku na podstawie wyżej wskazanego przepisu.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Na koszty pozwanego składają się:

1) 180 zł- koszty zastępstwa ustalone na podstawie § 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( tekst. jedn. Dz. U z 2013 r. poz.461).

2) 34 zł- opłaty od pełnomocnictwa (k.15 akt (...) i k. 54)

ZARZĄDZENIE

1.  Wyrok z uzasadnieniem doręczyć r. pr. I. K..

2.  K.. 7 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Jabłonska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Kukla
Data wytworzenia informacji: