Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 120/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2014-03-11

POSTANOWIENIE

Dnia 11 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział II Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Ryszard Małecki

Sędziowie: SO Danuta Silska (spr.)

SO Anna Kulczewska – Garcia

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie ze skargi dłużniczki A. C.

na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym (...)w P.E. G.w sprawie egzekucyjnej Km 1893/11

przy uczestnictwie wierzyciela (...)oraz dłużnika M. C.

na skutek zażalenia dłużniczki A. C.z dnia 25 marca 2013 r. (k. 35) na postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 26 lutego 2012 r. (k. 29)

sygn. akt II Co 5214/12


postanawia:

oddalić zażalenie.

/-/ Danuta Silska/-/ Ryszard Małecki/-/ Anna Kulczewska – Garcia

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy odrzucił zażalenie A. C. na punkt 2. postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 7 grudnia 2012 r. w przedmiocie oddalenia skargi A. C. na czynność komornika – zajęcie świadczenia emerytalnego. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że przepisy k.p.c. nie przewidują zażalenia na postanowienie Sądu rozstrzygającego skargę na czynność komornika polegającą na zajęciu świadczenia emerytalnego. Nie jest to także postanowienie kończące postępowanie w sprawie.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniosła A. C., domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu wskazała, że jej zażalenie na punkt 2. postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 7 grudnia 2012 r. jest zasadne, albowiem bezspornym jest bezprawne zajęcie jej świadczenia emerytalnego, o czym świadczą akta postępowania egzekucyjnego Km 2300/08 Komornika Sądowego E. G.. Nadto wskazała, iż została pouczona o tym, iż przysługuje jej skarga na czynność komornika w postaci zajęcia jej emerytury.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się niezasadne.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż skarżąca została prawidłowo pouczona przez Komornika o przysługującym jej prawie do wniesienia skargi na zajęcie świadczenia emerytalnego. Skarżąca skorzystała z powyższego uprawnienia, a jej skarga została rozpoznana merytorycznie postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 7 grudnia 2012 r. (k. 21), który oddalił skargę z uwagi na jej niezasadność.

Na powyższe postanowienie Sądu pierwszej instancji nie przysługuje jednak zażalenie do Sądu Okręgowego. Zgodnie bowiem z art. 767 4 § 1 k.p.c. zażalenie na postanowienie sądu w postępowaniu egzekucyjnym przysługuje jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie. Żaden przepis kodeksu postępowania cywilnego dotyczący postępowania egzekucyjnego nie przewiduje jednak zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji oddalające skargę na czynność komornika dotyczącą zajęcia świadczenia emerytalnego. Dopuszczalność zażalenia na powyższe postanowienie nie wynika także z art. 394 § 1 k.p.c., który w postępowaniu egzekucyjnym stosowany jest odpowiednio na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. Postanowienie to nie jest bowiem kończącym postępowanie w sprawie, ani też nie zostało wymienione w żadnym z punktów powyższego przepisu. Stwierdzić zatem należy, że na postanowienie Sądu Rejonowego w przedmiocie oddalenia skargi na zajęcie przez komornika świadczenia emerytalnego, zażalenie nie przysługuje.

Mając na względzie powyższe Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

/-/ Danuta Silska/-/ Ryszard Małecki/-/ Anna Kulczewska – Garcia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aleksandra Rogowa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ryszard Małecki,  Anna Kulczewska – Garcia
Data wytworzenia informacji: