Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 201/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koninie z 2015-10-21

Sygnatura akt I Ns 201/15

POSTANOWIENIE

Konin, dnia 21-10-2015 r.

Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Jolanta Tembłowska

Protokolant p.o. sekr. sąd. Jarosław Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 21-10-2015 r. w Koninie

na rozprawie

sprawy z wniosku J. L.

przy udziale (...) S.A. w K.

- wniosek złożony w trybie art. 111 § 1 Ustawy Kodeks Wyborczy

P O S T A N A W I A:

1.  Zakazać uczestnikowi (...) S.A. w K. rozpowszechniania na portalu internetowym „p.” nieprawdziwych informacji dotyczących wnioskodawcy J. L. kandydata w wyborach do Sejmu z listy (...), O. Wyborczy numer 37 w K., że wnioskodawca został zwolniony z pracy za kradzież.

2.  Nakazać uczestnikowi (...) S.A. w K. opublikowanie na portalu internetowym „p.” oświadczenia następującej treści: (...) S.A. w K. jako administrator portalu internetowego „p.” przeprasza J. L. kandydata do parlamentu z listy (...), O. Wyborczy numer 37 w K., miejsce 17 za opublikowanie na portalu internetowym „parlamentarny.pl” nieprawdziwych informacji, że J. L. został zwolniony z pracy za kradzież”.

3.  Oddalić wniosek w pozostałym zakresie

4.  Obciążyć wnioskodawcę i uczestnika kosztami postępowania w zakresie przez nich poniesionymi.

SSO Jolanta Tembłowska

Sygn. akt I Ns 201/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawca J. L. na podstawie art.111 § 1 ustawy kodeks wyborczy wniósł o nakazanie uczestnikowi (...) S.A. w K. rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących jego osoby o treści że jest złodziejem zwolnionym w trybie dyscyplinarnym za kradzież, skurwysynem, kłamcą i nierobem, nakazanie uczestnikowi opublikowania przeprosin na jego stronach internetowych następującej treści: przepraszam J. L. kandydata do parlamentu z listu (...) O. Wyborczy numer 37 K., miejsce 17 za dopuszczenie do opublikowania nieprawdziwych informacji godzących w jego dobre imię a nadto zasądzenie zadośćuczynienia w wysokości 20.000 zł na cele charytatywne – Fundacja (...).

Uczestnik wniósł o oddalenie wniosku wskazując, iż nie jest autorem treści publikowanych w ramach portalu, jedynie spółka administruje tenże portal, a nadto wypowiedzi zamieszczonych w ramach komentarzy nie można uznać za agitację wyborczą.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

J. L. jest zarejestrowanym kandydatem na posła w Okręgu Wyborczym numer 37 K., miejsce 17 z listy (...). (...) S. A. w K. nr KRS (...) jest administratorem portalu parlamentarny.pl. (...) tym portalu umieszczone zostały nazwiska wszystkich kandydatów z całego kraju na posłów i senatorów. Dodatkowo na życzenie wnioskodawcy zostało umieszczone na tym portalu jego zdjęcie wraz z krótką notką biograficzną. Każdy może umieścić swój wpis na tym portalu. Na portalu p. pojawiły się następujące wpisy (pisownia oryginalna):

sku…syn 2015-10-04 20:29:21

zwolnioni za kradzież z zakałau pracy

złapany na bramie zwolniony w trybie natychmiastowym

przegrał sprawy w sądzie pracy

ku…wia jak kukiz pbsatawia się takimi ludzmi to głosule na pis następne chchcmętny pchaja si edo koryta

sku…syn 2015-10-16 20:35:32

zwolniony w tryie natychmiatowym z kappy za kradzież

przegrał sprawę w sądzie pracy

KUKIZ sprawdź to

Nigdy nigdzie za długo nie popracował

kłamca i nierób 2015-10-13- 09:03:46

Wiele lat poświęciłem na pracę zarobkową za granicą. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych zatrudniłem się w firmie zagranicznej AssiDomainPackaging (obecnie S. kappa sp. Z o.o.) w M. jako kierownik magazynu i spedycji. Byłem inicjatorem i założycielem pierwszych związków zawodowych w w.w spółce W (...) roku zostałem wraz z innym i pracownikami i członkami związków zawodowych zwolniony z pracy. Następnie założyłem firmę budowlaną zajmującą się usługami, montażem i sprzedażą stolarki okiennej. W latach 2008 i 2009 mieszkałem i pracowałem w Kanadzie.

SĄSIAD 2015-10-08 22:37:44

Zwolniony z kappy za kradzież

Kiedyś ten ten komentarz usunęli z profilu

Przegrał sprawę w sądzie pracy

MIAŁ JESZCZE PARE SPRAW W SĄDZIE

ZE SWOIMI KLIENTAMI

Sąsiad z Powstańców wlkp 2015-10-09 00:42:29

za koniaki z pewexu

Szkołę Chorążych Pożarnictwa w P.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wydruków z portalu karta 4-8 akt, korespondencji między wnioskodawcą a uczestnikiem karta 10-14 akt oraz zeznań wnioskodawcy. Sąd uznał zeznania wnioskodawcy za wiarygodne, albowiem nie zostały zakwestionowane przez uczestnika w toku niniejszego postępowania.

Sąd zważył, co następuje:

Art. 111 § 1 kodeksu wyborczego stanowi, że jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:

1) zakazu rozpowszechniania takich informacji;

2) przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje;

3) nakazania sprostowania takich informacji;

4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste;

5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone;

6) nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100.000 złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy w art. 111 § 1 Kodeksu wyborczego chodzi tylko o materiały wyborcze w ujęciu art. 109 § 1 i 2 tego kodeksu, czyli pochodzące od komitetu wyborczego i przezeń sygnowane. Za odpowiedzią negatywną na tak postawione pytanie przemawia przede wszystkim wykładania językowa przepisu art. 111 § 1 Kodeksu wyborczego. Budowa zdaniowa przepisu świadczy o tym, że mogą tutaj wchodzić w grę materiały wyborcze (w szczególności plakaty, ulotki i hasła (z uwagi na użycie sformułowania "w szczególności" katalog jest tylko przykładowy), a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej (brak katalogu choćby przykładowego, chodzi tylko o to, by była to forma agitacji wyborczej).W tym drugim wypadku nie musi więc chodzić o materiały pochodzące od komitetu wyborczego. Pojęcie materiałów wyborczych określone jest w sposób niewyczerpujący. Należą do nich także tzw. billboardy oraz wszelkie napisy, informacje, komunikaty, apele. Nadto chodzi tu o tego rodzaju wypowiedzi, które mają charakter agitacji wyborczej, a więc są umieszczane z uwagi na trwającą kampanię wyborczą i pozostają w związku z aktem wyboru, czy też umieszczane są w celu wpływu na wynik głosowania. Z tym , że nie sposób twierdzić, że wszelkie wypowiedzi na temat osoby kandydującej, tylko z uwagi na fakt, że trwa kampania wyborcza, uzyskują przymiot materiału wyborczego. Agitacja jest działalnością propagandową, przedsiębraną w celu przekonywania, zjednywania zwolenników dla określonej sprawy bądź wynikającą z chęci zdyskredytowania przeciwników. Jeżeli w wyniku tak prowadzonej akcji podane zostaną także w publikacjach prasowych nieprawdziwe fakty odnoszące się do programu wyborczego bądź do osoby kandydata mogące zdyskwalifikować go w oczach wyborców i temu służące, to takie zachowania wymagają ingerencji w trybie przepisów prawa wyborczego (vide postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 10.11.2006 sygn. akt I ACz (...)).

W ocenie Sądu umieszczenie na portalu parlamnetarny.pl, którego administratorem jest uczestnik, wpisów objętych żądaniem niniejszego wniosku stanowi formę agitacji wyborczej w rozumieniu cytowanego przepisu kodeksu wyborczego, albowiem wpisy te umieszczone zostały z uwagi na trwającą kampanię wyborczą i pozostają w związku z aktem wyboru, czy też umieszczone zostały w celu wpływu na wynik głosowania. Świadczy o tym zarówno charakter portalu, na którym umieszczono dane wszystkich kandydatów na posłów i senatorów oraz treść wpisów wskazanych przez wnioskodawcę dotyczących trwającej kampanii wyborczej i przymiotów bądź ich braku u kandydata na posła.

Kwestia odpowiedzialności administratora portalu za treści publikowane w serwisie jest zbliżona do odpowiedzialności redaktora naczelnego lub wydawcy za artykuły, jakie pojawiają się w gazetach. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo prasowe prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej jednorodnej całości ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku opatrzone tytułem, nazwą. Serwis internetowy lub forum internetowe jest także prasą, w rozumieniu prawa prasowego, gdyż stanowi środek masowego przekazu, o którym mówi ustawodawca. Nadto art. 38 prawa prasowego stanowi, że odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowaną opublikowaniem materiału prasowego ponosi autor, redaktor lub inna osoba którzy spowodowali opublikowanie tego materiału i nie wyłącza to odpowiedzialności wydawcy. Ubocznie należy wskazać, iż odmowa uczestnika podania IP autorów wpisów spowodowała, iż w tym postępowaniu uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność.

W świetle zeznań wnioskodawcy niezakwestionowanych przez uczestnika, którym Sąd dał wiarę należało przyjąć, iż informacja umieszczona w tych wpisach, że został zwolniony z pracy za kradzież jest nieprawdziwa. Uczestnik nie sprostał spoczywającym na nim obowiązkom dowodowym z art. 6 k.c. i nie przedstawił żadnych dowodów, że zapis ten polega na prawdzie i zawiera rzetelnie zweryfikowane informacje. Nie leży w interesie społecznym publikowanie niezweryfikowanych i nieprawdziwych informacji zwłaszcza jeśli mają służyć jako instrument w kampanii wyborczej. Prawo do wolności wyrażania opinii i krytyki musi być realizowane w sposób rzetelny i oparty na faktach.

Odnosząc się w dalszej kolejności do żądań wnioskodawcy stwierdzić należy, że nazwanie go skurwysynem, kłamcą i nierobem nie może być rozpatrywane w kategorii faktu lecz jednie oceny, stąd też art. 111 § 1 Kodeksu wyborczego, którego treść dotyczy jedynie wypowiedzi nieprawdziwych, nie stanowi ochrony w trybie wyborczym. Nie oznacza to jednak, że wnioskodawca w sytuacji, gdy stwierdzi, że jego dobra osobiste zostały naruszone poprzez obraźliwe wpisy jest takiej ochrony pozbawiony, gdyż może zgłosić swoje żądanie w trybie ochrony dóbr osobistych z art. 23 i 24 k.c.

Z tych przyczyn, działając na podstawie art. 111 § 1 Kodeksu wyborczego orzeczono jak w sentencji zakazując uczestnikowi rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, przeproszenie wnioskodawcy w sposób sprecyzowany w pkt 1 i 2 postanowienia i oddalając wniosek w pozostałym zakresie. Co do zapłaty zadośćuczynienia żądanie to oddalono z uwagi na fakt, iż uczestnik jest jedynie administratorem portalu, nie zaś autorem tychże wpisów.

O kosztach postępowania rozstrzygnięto na podstawie przepisu art. 520 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 kpc.

SSO Jolanta Tembłowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Brodecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Tembłowska
Data wytworzenia informacji: