Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 199/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koninie z 2018-12-12

Sygnatura akt I Ns 199/18

POSTANOWIENIE

Dnia 12 grudnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Jolanta Tembłowska

Sędziowie: SSO Małgorzata Krzyżak, SSO Iwona Złoty

Protokolant: sekretarz sądowy Błażej Zieliński

po rozpoznaniu w dniu 12-12-2018 r. w Koninie

na rozprawie

sprawy z wniosku K. K.

przy udziale Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w K. B. ds. przeprowadzenia głosowania, Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
w K. B. ds. ustalenia wyników głosowania, Komisarza Wyborczego w K. I

w przedmiocie ważności wyborów

postanawia:

oddalić protest.

SSO Małgorzata Krzyżak SSO Jolanta Tembłowska SSO Iwona Złoty

Sygn. akt I Ns 199/18

UZASADNIENIE

Wnioskodawca K. K. wniósł protest przeciwko ważności wyborów radnych w okręgu wyborczym nr 8 do Rady Gminy K. B. i o stwierdzenie nieważności wyborów na Wójta Gminy M. wskazując, że z informacji mieszkańców i znajomych wynikało, że powinien otrzymać większą liczbę głosów niż 47, że kilka osób w komisji nocnej jest blisko związanych z jego kontrkandydatem, urna usytuowana była zbyt blisko komisji wyborczej, a nadto w szklanej urnie jedna z kart była widoczna z zakreśleniem na innego kandydata, co powodowało, że wyborcy mówili, żeby nie głosować na wnioskodawcę.

Komisarz Wyborczy w K. I wniósł o pozostawienie protestu wyborczego bez dalszego biegu, albowiem protest nie spełnia warunków określonych w art. 82 i 392 Kodeksu Wyborczego.

Sąd ustalił i zważył , co następuje :

Wnioskodawca K. K. kandydował do Rady Gminy w K. B.. Otrzymał 47 głosów, a J. K. 41.

Art.392 kodeksu wyborczego stanowi, że protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego za pośrednictwem właściwego sądu rejonowego, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisarza wyborczego, w trybie określonym w art.168§1 wyników wyborów na obszarze województwa. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. Zgodnie z art.82.§1 przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest z powodu:

1)dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub

2)naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

Protest przeciwko ważności wyborów z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, o którym mowa w §1, lub naruszenia przez właściwy organ wyborczy przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania. Protest przeciwko ważności wyborów w okręgu wyborczym lub przeciwko wyborowi posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego, radnego lub wójta może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania na obszarze danego okręgu wyborczego. Protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone było spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania. Prawo wniesienia protestu przysługuje również przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej i pełnomocnikowi wyborczemu.

Na wstępie wskazać, że zgodnie z treścią art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Odnosząc się do zgłaszanych zarzutów po pierwsze zauważyć należy, że subiektywna ocena skarżącego, iż jego zdaniem większa liczba osób oddała na niego głos niż wskazana w protokole nie może odnieść zamierzonego skutku i powodować przeliczenia głosów w postępowaniu sądowym. Po drugie zarzut, iż w komisji nocnej były osoby blisko związane z kontrkandydatem wnioskodawcy nie został w żaden sposób uprawdopodobniony , ani też skarżący nie wykazał jaki ewentualny wpływ na przebieg wyborów mogłaby mieć ta hipotetyczna okoliczność .Po trzecie , z treści artykułu 41a kodeksu wyborczego wprost wynika , że urna wyborcza jest wykonana z przezroczystego materiału , w taki sposób, aby w czasie głosowania nie było możliwe wrzucenie kart do urny w inny sposób niż przez przeznaczony do tego otwór oraz aby nie było możliwe wyjęcie kart z urny przed otwarciem urny, o którym mowa w art.71§1, ani wysypanie się kart z urny.

Kodeks wyborczy stanowi także , że wyborca wrzuca kartę do urny znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu lokalu wyborczego, w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie wyznacza członka komisji, który przebywając w bezpośredniej bliskości urny zapewnia jej nienaruszalność oraz przestrzeganie przez wyborców zasad. Z treści uchwały PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wynika m.in. ,że lokal wyborczy powinien być dobrze oświetlony, w szczególności dotyczy to miejsc zapewniających tajność głosowania. Ponadto lokal wyborczy powinien być – w miarę możliwości – tak urządzony, aby wyborca po otrzymaniu kart do głosowania kierował się bezpośrednio do miejsca za osłoną, a następnie w stronę urny.

Wystrój lokalu wyborczego powinien odpowiadać powadze głosowania. Komisja obowiązana jest sprawdzić, czy urna jest takiej wielkości, że pomieści wszystkie oddane karty do głosowania, oraz czy wykonana jest w taki sposób, aby przez cały czas, od jej zamknięcia i opieczętowania do jej otwarcia po zakończeniu głosowania, nie było możliwe wrzucenie do niej kart w inny sposób niż przez otwór do tego przeznaczony ani wyjęcie bądź wysypanie się kart. Jeżeli wielkość urny nie zapewni pomieszczenia w niej wszystkich kart do głosowania oddanych przez wyborców, komisja występuje do wójta o zapewnienie dla potrzeb głosowania urny dodatkowej. Informację w tym zakresie komisja przekazuje także urzędnikowi wyborczemu. Ponadto Przewodniczący komisji wyznacza członka komisji, który przebywając w bezpośredniej bliskości urny zapewnia jej nienaruszalność oraz przestrzeganie przez wyborców zasad dotyczących tajności głosowania, tj. czuwa, aby wyborcy wrzucali karty do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna.

Urny nie wolno wynosić z lokalu wyborczego; dotyczy to również urny zasadniczej w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej. Urna musi pozostać zamknięta przez cały czas od zamknięcia aż do jej otwarcia po zakończeniu głosowania. Gdyby w tym czasie doszło do otwarcia urny, komisja odnotowuje to zdarzenie i wyjaśnia.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że brak szczegółowych uregulowań dotyczących usytuowania urny, a wręcz wbrew zarzutom wnioskodawcy bliskie usytuowanie urny przy Komisji służy przestrzeganiu powyższych zasad, a w szczególności zwracaniu uwagi wyborcom co do tego, aby karty na których oddali głos były wrzucane tak, aby zapisy na nich były niewidoczne. Nie można wykluczyć jednak takiej sytuacji, że podczas wrzucenia kart do urny zapisy na niej będą widoczne i w tej sytuacji członkowie komisji nie posiadają uprawnień do ingerowania w zawartość urny. Nadto wnioskodawca w żaden sposób nie wykazał, aby ewentualna sytuacja widocznej jednej karty z oddanym głosem na jego kontrkandydata mogła realnie wpłynąć na preferencje wyborców. Ustawodawca procedując, że urny mają być przezroczyste nie przewidział takiej sytuacji, że część głosów na kartach do głosowania może być widoczna dla innych osób wobec czego nie można uznać, że ta okoliczność stanowi podstawę do przyjęcia, że doszło do agitacji wyborczej czy nieprawidłowości, które miały wpływ na wynik głosowania.

Tym samym na podstawie art. 82 Kodeksu wyborczego protest oddalono.

SSO Małgorzata Krzyżak SSO Jolanta Tembłowska SSO Iwona Złoty

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Brodecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Tembłowska,  Małgorzata Krzyżak ,  Iwona Złoty
Data wytworzenia informacji: