Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 194/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koninie z 2015-02-26

Sygnatura akt I Ns 194/14

POSTANOWIENIE

K., dnia 5.02.2015r.

Sąd Okręgowy w Koninie, Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Jolanta Tembłowska (spr.)

Sędziowie: SSO Angelika Lewandowska

SSO Mariola Klimczak

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Urban

po rozpoznaniu w dniu 5.02.2015r. w Koninie

na rozprawie

z wniosku M. S.

przy uczestnictwie Przewodniczącej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w T. G. M., Komisarza Wyborczego

w przedmiocie protestu przeciwko ważności wyborów do Rady Miejskiej

w T. w O. Wyborczym nr 10

POSTANAWIA

1.  Stwierdzić nieważność wyborów w O. Wyborczym nr 10 do Rady Miejskiej w T..

2.  Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego S. C..

3.  Przeprowadzić ponowne wybory w O. Wyborczym nr 10 do wyboru Rady Miejskiej w T. począwszy od druku kart do głosowania.

4.  Ustalić, że uczestnicy postępowania pozostają przy poniesionych kosztach związanych ze swym udziałem w sprawie.

A.  Lewandowska J.Tembłowska M. Klimczak

Sygn. akt I Ns 194/14

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni M. S. wniosła protest przeciwko ważności wyborów do Rady Miejskiej w T. w okręgu wyborczym nr 10 uzasadniając , że członkowie obwodowej komisji wyborczej dopuścili się przestępstwa określonego w art. 248 pkt. 4 kodeksu karnego – nadużycia i dopuszczenia do nadużycia przy obliczaniu głosów , a także przestępstw z art. z art. 248 pkt. 3 oraz art. 249 pkt. 3 mających wpływ na ustalenie wyników głosowania i wyniku wyborów do Rady Miejskiej; naruszenia przez członków obwodowej komisji wyborczej przepisów kodeksu wyborczego art. 42§ 4 , 70§ 2 i §3, 75 §1 , a także art. 161§1 w związku z uchwałą (...) z dnia 29.09. 2014 roku mających wpływ na ustalenie wyników głosowania i wyniku wyborów do Rady Miejskiej w T. . W oparciu o powyższe wniosła o stwierdzenie nieważności wyborów do Rady Miejskiej w T., ewentualnie stwierdzenie nieważności wyboru na radnego Rady Miejskiej w T. S. C. .

Uczestnicy postępowania Przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej G. M. i Komisarz Wyborczy K. S. wnieśli o oddalenie protestu.

Sąd ustalił i zważył , co następuje :

Po zakończonych wyborach w dniu 16.11.2014 roku członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej dokonali zamknięcia urny i policzono karty niewydane wyborcom. Następnie urnę otwarto i posegregowano karty z głosami , na radnych , burmistrza, do sejmiku i do powiatu . Po wstępnym przeliczeniu głosów na radnych wynik był remisowy między kandydatami M. S. i S. C. 152 -152 . Z uwagi na fakt , że zdaniem członków Komisji brakowało jednej karty odłożono na stół obok te karty bez sporządzania protokołu , aby je ponownie przeliczyć, po policzeniu głosów z wszystkich kart. Członkowie Komisji nie liczyli wszyscy poszczególnych głosów , albowiem liczenie odbywało się dwójkami , w ten sposób , że jedna dwójka członków Komisji liczyła głosy , a druga te same głosy sprawdzała. Jedynie karty z głosami nieważnymi były okazywane wszystkim obecnym , aby członkowie Komisji wspólnie podjęli decyzję w przedmiocie zakwalifikowania takiego głosu . Obecny podczas liczenia głosów mąż zaufania W. C., brat kandydata na radnego S. C. przesłał mu informacje o wyniku głosowania , a mianowicie zaistniałym remisie z kandydatką M. S. . Po przeliczeniu głosów na burmistrza , do sejmiku i powiatu i sporządzenia stosownych protokołów przewodnicząca Komisji G. M. chciała zabrać karty z głosami oddanymi na radnych, aby przełożyć je na wspólny stół , przy którym siedzieli członkowie Komisji . Wówczas mąż zaufania W. C. krzyknął , aby samodzielnie nie dotykała kart do głosowania .

Z protokołu wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego sporządzonego po zakończeniu liczenia głosów wynika : -liczba wyborców uprawnionych do głosowania (...) -komisja otrzymał 1200 kart do głosowania -liczba wyborców , którym wydano karty do głosowania 653 -liczba kart ważnych 653

- liczba głosów nieważnych z kart ważnych 49

-liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów z kart ważnych 604

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych : S. M. J. 151,K. J. A. 68, F. S. R. 60, W. J. J. 84 , Z. P. 14, W. W. (2) B. 74, C. S. S. 153.

Z uwagi na rozbieżności w zeznaniach świadków tj. członków obwodowej komisji wyborczej złożonych w toku niniejszego postępowania w jakim momencie , przez kogo i jakie zostały odnalezione karty z głosami oddanymi na radnych zarządzono w toku niniejszego postępowania przeliczenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i głosów nieważnych .Podczas przeprowadzonego liczenia głosów na posiedzeniu niejawnym w dniu 3.02.2015 roku stwierdzono:

-liczba głosów nieważnych 49

-liczba głosów oddanych na M. S. 152

-liczba głosów oddanych na Kluskę J. A. 65

-liczba głosów oddanych F. S. R. 63

-liczba głosów oddanych na W. J. J. 84

-liczba głosów oddanych na Z. P. 14

-liczba głosów oddanych na W.W. W. B. 74

-liczba głosów oddanych na S. C. 153

Zgodnie z art. 82 § 1 przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest z powodu:

1.  Dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub

2.  Naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów mającego wpływ na wynik wyborów.

Jak wykazało przeprowadzone postepowanie dowodowe liczba kart wydanych wyborcom nie jest tożsama z liczbą kart wyjętych z urny , albowiem kart wydano 653, a wyjęto 654.Liczba głosów wg protokołu sporządzonego przez komisję na M. S. wynosiła 151 , a na S. C. 153. Z obliczeń głosów dokonanych przez Sąd w toku niniejszego postępowania wynika , że na M. S. oddano 152 głosy , a na S. C. 153. W toku sprawy nie udało się wyjaśnić dlaczego i w jaki sposób w urnie znalazła się jedna karta więcej niż wydano wyborcom . W świetle powyższego na podstawie art. 82§1 kodeksu wyborczego przyjmując , że doszło do naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów mającego wpływ na wynik wyborów należało stwierdzić nieważność wyborów w Okręgu Wyborczym nr 10 do Rady Miejskiej w T. . Podkreślić należy , ze różnica głosów między poszczególnymi kandydatami wg obliczeń Sądu wynosi 1 , tak więc fakt odnalezienia w urnie dodatkowej jednej karty nie wydanej wyborcom ma zasadnicze znaczenie .

Zgodnie z art. 394 § 1 kodeksu wyborczego Sąd rozpoznając protesty wyborcze rozstrzyga nie tylko o ważności wyborów , ale także o ważności wyboru radnego. Sąd orzeka o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru radnego, jeżeli okoliczności stanowiące podstawę protestu miały wpływ na wyniki wyborów i orzekając o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru radnego, stwierdza wygaśnięcie mandatów oraz postanawia o przeprowadzeniu wyborów ponownych lub o podjęciu niektórych czynności wyborczych, wskazując czynność, od której należy ponowić postępowanie wyborcze .Wobec powyższego stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego S. C. i zarządzono przeprowadzenie ponownych wyborów w Okręgu Wyborczym nr 10 do Rady miejskiej w T. począwszy od druku kart od głodowania .

M. Klimczak J. Tembłowska A. Lewandowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Brodecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Tembłowska,  Angelika Lewandowska ,  Mariola Klimczak
Data wytworzenia informacji: