Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1137/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koninie z 2017-01-18

Sygnatura akt I C 1137/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 stycznia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Jan Bartniak

Protokolant: p.o.sekr.sąd. Konrad Gajdziński

po rozpoznaniu w dniu 18-01-2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy

z powództwa Banku (...) SA w W.

przeciwko P. K.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego P. K. na rzecz powoda Banku (...) SA w W. kwotę 113.706,30 zł (sto trzynaście tysięcy siedemset sześć 30/100 złotych) z odsetkami umownymi od kwoty 93.794,67 zł od dnia 19.08.2016 r. w wysokości 1,5 podstawowej stopy procentowej, nie więcej niż czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.103 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Jan Bartniak

Sygn. akt: I C 1137/16

UZASADNIENIE

Bank (...) Spółka Akcyjna w W. wniosła (w postępowaniu upominawczym) o zasądzenie od pozwanego P. K. kwoty 113 706,30 zł wraz z odsetkami umownymi od kwoty niespłaconego kapitału tj. 93.794,67 zł. od dnia 19.08.2016 r. do dnia zapłaty, liczonymi według stałej stopy procentowej w wysokości 1,5 podstawowej stopy procentowej, nie więcej jednak niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego nadto zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych (jak wskazywano w pozwie 7.200 zł.), z tytułu łączącej strony umowy kredytu gotówkowego na cel konsumpcyjny, z dnia 23.01.2014 r., nr (...). Kredyt w kwocie 100.000 zł. miał być spłacony w równych miesięcznych ratach najpóźniej do dnia 23.01.2020 r. Pozwany nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku (z § 14 umowy) spłaty rat, stąd powód wypowiedział pozwanemu umowę kredytu z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia.

W przypadku stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i skierowania sprawy na rozprawę, powód podtrzymywał zadanie pozwu w całości. Zarządzeniem z dnia 14.11.2016 r. skierowano sprawę do postępowania zwykłego w oparciu o przepis art. 498 § 2 k.p.c.

Pozwany P. K. w odpowiedzi na pozew (k.68-68v) nie kwestionował swej odpowiedzialności tak do zasady jak i wysokości, wskazywał, że w listopadzie 2014 r. zamknął prowadzona przez siebie działalność gospodarczą, a „po zamknięciu firmy pozostały mi długi w bankach.” Nie stawił się na wyznaczonej w dniu 18.01.2017 r. rozprawie i nie złożył żadnych wniosków.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 23.01.2014 r. pozwany zawarł z powodowym Bankiem umowę kredytu gotówkowego na cel konsumpcyjny nr (...). Kredyt w kwocie 100.000 zł. Zgodnie z §13 umowy, kredyt miał być spłacony w równych miesięcznych ratach najpóźniej do dnia 23.01.2020 r. Kredyt był oprocentowany według stałej stopy procentowej, która w chwili zawierania umowy wynosiła 15%, a w przypadku gdyby stopa ww. w okresie kredytowania byłaby wyższa, powód stawał się uprawnionym do pobierania odsetek w wysokości 1,5 podstawowej stopy procentowej, nie więcej jednak niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.(vide § 4 umowy kredytu) Pozwany zaprzestał spłaty kredytu gdy ten (niespłacony kapitał wynosił kwotę 93.794,67zł., a niepłacony kredyt i odsetki umowne i karne za czas do 18.08.2016 r. , stanowią łącznie kwotę 113.706,30 zł.(vide wyciąg z ksiąg banku powoda, umowa kredytu nr (...), historia zadłużenia pozwanego z tytułu przedmiotowego kredytu,, wypowiedzenie umowy z dnia 24.12.2014 r., wezwanie do zapłaty k.7-15)

Powyższy stan faktyczny ustalono w oparciu o niekwestionowane przez pozwanego a powołane wyżej dokumenty.

Należy zważyć, że zgodnie z art.69 prawa bankowego (Dz. U. 2016 poz. 1988 t.j.), przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel (przedmiot kredytu), a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie i zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu w oznaczonym terminie. Dodatkowo zobowiązanie kredytobiorcy obejmuje też obowiązek zapłacenia bankowi odsetek oraz prowizji, w przewidzianych w umowie terminach – wynagrodzenia za korzystanie ze środków pieniężnych banku. Z tego ostatniego wynika, że umowa kredytu jest odpłatną. Jest też umową konsensualną. Ustawodawca nie zdecydował się na zawarcie w ustawie definicji legalnej umowy kredytu. Określił jej treść, skutki, strony i elementy istotne. Jak się przyjmuje w literaturze, kredyt bankowy to stosunek ekonomiczny pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, którego istota polega na dostarczeniu przez bank określonej kwoty środków pieniężnych kredytobiorcy, pod warunkiem jej późniejszego zwrotu wraz z wynagrodzeniem dla banku (odsetki, prowizja, opłaty manipulacyjne).

Niewykonanie przez pozwanego kredytobiorcę warunków zawartych w łączącej strony umowie kredytu gotówkowego na cel konsumpcyjny, skutkuje (na podstawie umowy kredytu nr (...) w zw. z art.471 k.c.) zasadnością roszczeń pozwu i ich uwzględnieniem tak do zasady jak i wysokości.

Co do kosztów procesu, to zasądzono je od pozwanego zgodnie z wynikiem procesu (art.98 k.p.c.), są one sumą kosztów sądowych, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i kosztów zastępstwa procesowego powoda według norm przepisanych zgodnie z § 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804) po zmianie ww. rozporządzenia w dniu 3 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1667). Działania prawne powoda podjęto po wydaniu cyt. wyżej zmiany rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych, stąd zastosowano aktualnie obowiązujące stawki.

Jan Bartniak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Brodecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Bartniak
Data wytworzenia informacji: