Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 805/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koninie z 2018-09-24

Sygnatura akt I C 805/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konin, dnia 24 września 2018 roku

Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Angelika Lewandowska

Protokolant: sekretarz sądowy Justyna Tomasik

po rozpoznaniu w dniu 17 września 2018 roku w Koninie

sprawy z powództwa Z. K.

przeciwko Zakładowi Opieki Zdrowotnej i (...) Sp. z o.o. w K.

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanego Zakładu Opieki Zdrowotnej i (...) Sp. z o.o. w K. na rzecz powoda Z. K. tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania kwotę 101 155,70 zł (sto jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 23.09.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku oraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.01.2016 roku do dnia zapłaty.

2.  Zasądza od pozwanego Zakładu Opieki Zdrowotnej i (...) Sp. z o.o. w K. na rzecz powoda Z. K. tytułem skapitalizowanej renty kwotę 7 171,20 zł (siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy ) z odsetkami ustawowymi od dnia 23.09.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku oraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.01.2016 roku do dnia zapłaty.

3.  Ustala, że pozwany Zakład Opieki Zdrowotnej i (...) Sp. z o.o. w K. ponosić będzie odpowiedzialność za skutki na zdrowiu powoda Z. K. związane z zabiegiem w dniu 31.03.2014 r., które do dziś nie ujawniły się, a które ujawnić się mogą w przyszłości.

4.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

5.  Poniesione przez strony koszty procesu wzajemnie znosi.

6.  Nakazuje pobrać od powoda Z. K. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Okręgowy w Koninie z zasądzonego roszczenia kwotę 7 781,57 (siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

7.  Nakazuje pobrać od pozwanego Zakładu Opieki Zdrowotnej i (...) Sp. z o.o. w K. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Okręgowy w Koninie kwotę 6 900,63 zł (sześć tysięcy dziewięćset złotych sześćdziesiąt trzy grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Angelika Lewandowska

Sygn. akt I C 805/15

UZASADNIENIE

Powód Z. K. wniósł o zasądzenie od pozwanego Zakładu Opieki Zdrowotnej i (...) sp. z o.o. w K. kwoty 204 950 zł z ustawowymi odsetkami od daty wytoczenia powództwa do dnia zapłaty; zasądzenie od pozwanego renty w kwocie po 2000 zł miesięcznie, płatnej począwszy od kwietnia 2014 r., w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat; ustalenie odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za doznany przez powoda uszczerbek na zdrowiu oraz zasądzenie od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wywodził, iż 31.03.2014 r. poddał się operacji usunięcia zaćmy w placówce prowadzonej przez pozwanego i przy tej operacji powód został zakażony bakterią, co w efekcie doprowadziło do całkowitej utraty wzroku w prawym oku, na którym zabieg był wykonywany. Przed zabiegiem powód samodzielnie wykonywał wszystkie czynności związane z życiem codziennym. Pracował też zarobkowo jako kierowca i planował po zabiegu wykonywać ten zawód. Wskutek zakażenia powód doznał utraty wzroku, co spowodował, że utracił on zdolność do samodzielnego utrzymania się i wymaga pomocy osób trzecich we wszystkich podstawowych czynnościach związanych z codziennym prowadzeniem gospodarstwa domowego. Świadomość utraty samodzielności powoduje, że powód przeżywa chwile załamania. Powód argumentował też, że doszło u niego do zaniku gałki ocznej, co powoduje oszpecenie twarzy. Powód wskazał, iż dochodzona w pozwie kwota 204 950 zł obejmuje odszkodowanie i zadośćuczynienie, przy czym kwota zadośćuczynienia wynosi 200 000 zł, natomiast odszkodowanie wynosi 4950 zł. Nadto powód wskazał, iż odszkodowanie obejmuje kwoty: - 1140 zł tytułem zwrotu kosztów przejazdu powoda na leczenie do i ze szpitala do W. (6 x 190 km w jedną stronę po 1zł/km); - 2280 zł tytułem zwrotu kosztów 12 przejazdów rodziny powoda na odwiedziny do szpitala i z powrotem; – 1530 zł tytułem kosztu zakupu leków za okres od kwietnia 2014 r. do końca sierpnia 2015 r. w wys. przeciętnie po 90 zł miesięcznie. Powód uzasadnił żądanie zasądzenia renty całkowitą utratą zdolności do pracy w zawodzie kierowcy oraz zmianą w jego sytuacji życiowej wynikającą ze zwiększonych potrzeb życiowych związanych z koniecznością korzystania przez powoda w zakresie opieki ze strony innych osób, jak i zmniejszeniem się widoków powodzenia na przyszłość (k.2-6).

Pozwany Zakład Opieki Zdrowotnej i (...) sp. z o.o. w K. wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. Pozwany zaprzeczył wszystkim okolicznościom i twierdzeniom pozwu wyraźnie nie przyznanym. Pozwany przyznał, iż w ramach swojej działalności prowadzi m.in. Oddział Okulistyczny Szpitalnego Oddziału (...) Jednego Dnia w K., gdzie wykonywane są zabiegi i który wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt i profesjonalną kadrę. Pozwany wskazał, iż powód w dniu 31.03.2014 r. miał przeprowadzony zabieg usunięcia zaćmy oka prawego, przy czym w tym dniu Oddział Okulistyczny Szpitalnego Oddziału (...) Jednego Dnia funkcjonował prawidłowo i był odpowiednio zabezpieczony w zakresie ochrony bakteryjnej, natomiast zabieg u powoda został przeprowadzony bez żadnych zakłóceń. Pozwany wskazał także, że powód po zabiegu, następnego dnia, został wypisany do domu a po dwóch dniach od zabiegu skontaktował się z lekarzem i zgłosił problem z operowanym okiem. Powód stawił się na badanie do okulisty, który skierował go do szpitala we W., gdzie stwierdzono u powoda zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej. Pozwany po otrzymaniu informacji, że u powoda stwierdzono zapalenie gałki ocznej w trybie natychmiastowym zamknął Oddział Okulistyczny Szpitalnego Oddziału (...) Jednego Dnia w celu przeprowadzenia kontroli i zawiadomił sanepid, przy czy w dniu 2.04.2014 r. były wykonywane operacje laryngologiczne. W wyniku przeprowadzonej kontroli (...) Sanitarno-Epidemiologiczna w K. stwierdziła wystąpienie bakterii P. aruginosa. Pozwany wskazał, iż powód nie mógł się zarazić bakterią w trakcie zabiegu, gdyż po zabiegu czuł się dobrze, widział na operowane oko, nie uskarżał się na ból oka a ból ten pojawił się dopiero po dwóch dniach od wypisania powoda z oddziału. Pozwany wskazał także, iż nie zachodzi związek przyczynowo-skutkowy między utratą widoczności oka prawego, a działalnością pozwanego, jak również wysokość dochodzonego roszczenia jest zawyżona i powód nie wykazał, iż koszty jego utrzymania uległy zwiększeniu po zabiegu. k.62-69).

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwany Zakład Opieki Zdrowotnej i (...) sp. z o.o. w K. jest wpisany do rejestrów przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS (...) przedmiotem jego działalności jest między innymi: praktyka lekarska ogólna, praktyka lekarska specjalistyczna, działalność szpitali. Pozwany w ramach swojej działalności prowadzi m.in. Szpitalny Oddział (...) Oddział Okulistyczny w K., który wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt oraz gdzie wykonywane są zabiegi przez lekarzy specjalistów (bezsporne).

W dniu 28.02.2014 r. została przeprowadzona kontrola przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. w Szpitalnym Oddziale (...) Oddział Okulistyczny w K. pozwanego mająca na celu ocenę przebiegu procesów higienicznych i bieżącego stanu sanitarnego. W trakcie tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, natomiast w ocenie bloku operacyjnego stwierdzono, że pomieszczenia są utrzymane w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Również w dniu 28.02.2014 r. została przeprowadzona kontrola przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. w Przychodni (...) pozwanego mająca na celu ocenę przebiegu procesów higienicznych i bieżącego stanu sanitarnego. Również w trakcie tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości (dowód: k. 75-76v, 81-84). Wówczas jednakże nie zostały pobrane żadne wymazy do badań epidemiologicznych (dowód: opinia biegłego sądowego z zakresu epidemiologii dr n. med. A. M. k.135-148).

Powód Z. K. leczył się u okulisty P. D., który stwierdził u niego w obu oczach zaćmę, z tym że bardziej zawansowaną w oku prawym i skierował go na zabieg. W dniu 31.03.2014 r. powód miał przeprowadzony w Szpitalnym Oddziale (...) Oddział Okulistyczny w K. pozwanego, zabieg usunięcia zaćmy oka prawego oraz wszczepienia sztucznej soczewki do oka prawego. Wówczas tego dnia W. C., M. P., J. W. (1), T. A., J. W. (2), M. W. i B. R. (1) także mieli wykonywane zabiegi usunięcia zaćmy, przy czym powód miał wykonywany zabieg jako 5 tego dnia. Sześciu pierwszych pacjentów, jednego po drugim, operował okulista P. D., a zabieg u J. W. (2) oraz u B. R. (2) był wykonany przez okulistę R. M., przy czym wszystkie były wykonywane w asyście anestezjologa T. M. oraz instrumentariuszki – pielęgniarki G. L.. Przed przystąpieniem do zabiegu zastosowano u powoda profilaktykę antybiotykową i leki przeciwzapalne (dowód: k.102 oraz zeznania powoda Z. K. k. 298-299v i zeznania świadków: T. M. k.121-122, P. D. k.128-129).

Powód następnego dnia po zabiegu został zbadany przez lekarza okulistę i wypisany do domu z zakazem wysiłku fizycznego i zaleceniem stosowania leków. Nie odczuwał wówczas bólu operowanego oka i poprawiła się widoczność w tym oku. Powód przebywał w Szpitalnym Oddziale (...) Oddział Okulistyczny w K. przy ul. (...) do dnia 1.04.2014 r. Następnie po drugiej dobie od wyjścia z Oddziału powód udał się na wizytę do lekarza P. D., ponieważ oko go bolało i pojawił się też stan zapalny w obrębie wnętrza gałki ocznej. Nastąpiło też pogorszenie widzenia okiem operowanym. Doktor D. w tej sytuacji stwierdził, że powód powinien mieć wykonany jak najszybciej zabieg W. i skontaktował się z szpitalem we W.. Jeszcze tego samego dnia powód został zawieziony do Klinicznego Oddziału Okulistycznego Szpitala (...) we W., celem wykonania kolejnego zabiegu operacyjnego, mającego na celu zminimalizowanie skutków stanu zapalnego w operowanym wcześniej oku. Powód Z. K. od dnia 03.04.2014 r. rozpoczął leczenie w (...) Szpitalu (...) we W. na Klinicznym Oddziale Okulistycznym z rozpoznaniem zasadniczym: zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej. W trakcie leczenia we W.: - wykonano u powoda zabieg W., laseroterapię, podano olej 1000, pobrano wymaz, wykonano też płukanie komory przedniej, usunięto olej z komory przedniej. Powód na leczeniu na Oddziale Okulistyki przebywał do 11.04.2014 r. Wykonany w klinice we W. zabieg operacyjny doprowadził do poprawy widzenia okiem prawym i powód wrócił do domu. Po kilku dniach doszło do ponownego pogorszenia widzenia operowanym okiem i w związku z tym powód ponownie udał się do tego samego oddziału okulistycznego we W., gdzie przebywał od 15.05.2014 r. do 28.04.2014 r. Zastosowano wówczas u niego reoperację oka prawego: płukanie komory przedniej, roztworem V., W., usunięto olej i sztuczną soczewkę. Po tym zabiegu ostrość wzroku powoda pozostawała na niskim poziomie. Po upływie miesiąca wykryto u powoda odwarstwienie siatkówki oka prawego, co skutkowało koniecznością wykonania kolejnego zabiegu operacyjnego tego oka- w tym samym ośrodku we W.. Powód po raz kolejny trafił na Kliniczny Oddział Okulistyczny, tym razem z rozpoznaniem trakcyjnego odwarstwienia siatkówki oka prawego. Przebywał w szpitalu od 01.06.2014 r. do 06.06.2014 r. Miał wykonany po raz kolejny zabieg W. oka prawego z podaniem oleju do tego oka. Po tym zabiegu ostrość wzroku oka prawego nie uległa już poprawie. Po upływie około roku od tego zabiegu oko prawe powoda było już niewidzące. Ze względu na postępujące pogorszenie widzenia okiem lewym, związane z zaćmą tego oka powód oczekuje na zabieg operacyjny oka lewego (dowód: zeznania świadka P. D. k. 128-129, opinia biegłego B. H. k. 179-187, 200-202, dokumentacja lekarska k. 22- 28 ).

W dniach 9.04.2014 r. i 11.04.2014 r. została przeprowadzona kontrola doraźna przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. w Szpitalnym Oddziale (...) w K. pozwanego, w związku ze zgłoszeniem ogniska zakażenia szpitalnego. W trakcie tej kontroli stwierdzono, że z pobranego w dniu 5.04.2014 r. wymazu czystościowego z powierzchni i sprzętu – na okularze asysty, ujściu w zlewie do chirurgicznego mycia rąk, wnętrzu drenu aparatu (...) wyhodowano P. a.. Natomiast z pobranego w dniu 7.04.2014 r. wymazu czystościowego – na strzykawce typu (...), odpływie umywalki w sali nr 10, odpływie zlewu w pomieszczeniu dezynfekcji wyhodowano P. a.. W trakcie tej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w postaci: stosowania sprzętu jednorazowego użytku wielokrotnie (strzykawka typu (...)), nieskuteczne prowadzenie dekontaminacji sprzętu stosowanego do zabiegów operacyjnych, używanie fotelu do zabiegów okulistycznych, który posiada trudne do utrzymania w czystości powierzchnie, niepełny skład Zespołu (...) i nie spełnianie przez jego członków wymaganych kwalifikacji (dowód: protokół kontroli k.49-53, k.102).

W dniu 2.05.2014r. została przeprowadzona kontrola doraźna przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. w Szpitalnym Oddziale (...) w K. pozwanego, w związku z wykonaniem zarządzeń zawartych w protokole kontroli z dnia 9.04.2014r. (dowód: protokół kontroli k.54-59).

W placówce medycznej pozwanego zbiegi usuwania zaćmy są wykonywane od wielu lat. U wszystkich pacjentów, którzy w dniu 31.03.2014 r. mieli przeprowadzone w Szpitalnym Oddziale (...) Oddział Okulistyczny w K., zabiegi doszło do zakażenia, przy czym objawy chorobowe wystąpiły u: W. C., M. W., M. P., Z. K., J. W. (2), J. W. (1), T. A. i powoda (dowód: opinia biegłego sądowego z zakresu epidemiologii dr n. med. A. M. k.135-148).

U powoda Z. K. doszło do zakażenia wnętrza gałki ocznej prawej, co było przyczyną utraty wzroku w operowanym oku. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że przyczyną tego zakażenia była pałeczka ropy błękitnej wyhodowana z próbki materiału pobranego od powoda oraz w pozwanym podmiocie leczniczym. Do zakażenia oka powoda doszło w trakcie udzielania świadczeń medycznych w pozwanej placówce, na co wskazuje analiza czasu po jakim pojawiły się pierwsze objawy oraz fakt, iż w tym samym dniu było operowanych 7 innych osób u których również wystąpiły powikłania po zabiegach operacyjnych, przy czym u powoda i 2 innych osób wyhodowano bakterię tego samego gatunku. W pozwanej placówce medycznej w tym okresie nie przestrzegano rygorystycznie zasad sanitarno-higienicznych, np. na bloku operacyjnym strzykawka jednorazowego użytku (...) służąca do przepłukiwania aparatu (...) była wielokrotnie tego dnia używana i z tych sprzętów ujawniono występowanie P. a.. Natomiast błędy popełnione w trakcie dochodzenia epidemiologicznego spowodowały, iż nie wykryto źródła tego zakażenia, przy czym bezpośrednią przyczyną rozprzestrzeniania się zakażenia w tym dniu mogły być zaniedbania ze strony personelu lub za krótki okres między zabiegami okulistycznymi, bądź też u powoda oraz innych zakażonych tego dnia osób, zastosowano lek lub środek na którym (w którym) była skontaminowana bakteria pałeczki ropy błękitnej (dowód: opinia biegłego sądowego z zakresu epidemiologii dr n. med. A. M. k.135-148).

Zachodzi związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy dokonanym w dniu 31.03.2014 r. w pozwanej placówce medycznej zabiegiem operacyjnym usunięcia zaćmy oka prawego powoda, a całkowitą utratą wzroku w operowanym oku. W trakcie operacji usunięcia zaćmy dochodzi do otwarcia gałki ocznej na czas operacji i kontaktu struktur wnętrza gałki ocznej z narzędziami mikrochirurgicznymi oraz z płynami i materiałem wiskoelastycznym, podawanymi do wnętrza gałki ocznej. W końcowej fazie operacji, w miejsce usuniętej z oka zmętniałej soczewki własnej wszczepiana jest sztuczna soczewka, która pozostaje w oku na stałe. Na każdym etapie operacji może dojść do przemieszczenia się mikroorganizmów ze środowiska zewnętrznego do wnętrza gałki ocznej, które mogą wywołać stan zapalny struktur wewnętrznych gałki ocznej, prowadząc do całkowitej, nieodwracalnej utraty widzenia w takim oku. Powód, jak i inni operowaniu w tym dniu pacjenci, zostali zakażeni bakterią P. a., którą także wykryto podczas kontroli epidemiologicznej u pozwanego i jest mało prawdopodobne wystąpienie zapalenia wnętrza gałki ocznej równocześnie u tak dużej liczby pacjentów na skutek niezależnie od siebie występujących infekcji poza szpitalnych (dowód: opinia biegłego sądowego okulisty B. H. k.179-186).

Powód Z. K., na skutek powikłań, które wystąpiły po wykonaniu w dniu 31.03.2014 r. zabiegu operacyjnego usunięcia zaćmy oka prawego, całkowicie nie widzi okiem prawym. Nie ma żadnych możliwości przywrócenia widzenia tym okiem w przyszłości, stąd powód jest osobą trwale jednooczną. Ze względu na zanik gałki ocznej prawej, w przypadku występowania dolegliwości bólowych lub stanów zapalnych należy brać pod uwagę konieczność jej operacyjnego usunięcia. Ze wskazań kosmetycznych może być konieczne wykonanie epiprotezy gałki ocznej. W dniu przyjęcia na oddział okulistyczny pozwanego ostrość wzroku oka prawego u powoda wynosiła 2/50 (=0,04 w systemie dziesiętnym). W chwili obecnej w oku prawym u powoda nie ma poczucia światła. Nastąpiła więc zmiana procentowego uszczerbku na zdrowiu z 40% (dla ostrości wzroku =0,04) na 45% (dla ostrości wzroku = brak poczucia światła) przy założeniu, że drugim okiem widzenie utrzymywało się na poziomie = 0,8 (co wynika z dokumentacji medycznej powoda). W pierwszej dobie po zabiegu usunięcia zaćmy ostrość wzroku oka prawego powoda wynosiła 5/10 (=0,5 w systemie dziesiętnym), a po pierwszej operacji we W. najlepsza uzyskana ostrość widzenia okiem prawym wyniosła 0,6. Biorąc pod uwagę najlepszą ostrość wzroku oka prawego uzyskaną po zabiegu jako punkt wyjścia przy wyliczeniu uszczerbku na zdrowiu powoda, to uszczerbek na zdrowiu wynosi 30% (początkowy uszczerbek 15% dla vis OP=0,6 i vis OL=0,8, a ostateczny 45% dla vis OP= brak poczucia światła i vis OL=0,8). Sam zabieg operacyjny został przeprowadzony prawidłowo, a utrata widzenia związana była z infekcją bakteryjną, która rozpoczęła się podczas tego zabiegu z przyczyn niezależnych od lekarza operującego. W konsekwencji zatem, w wyniku wystąpienia powikłań pooperacyjnych po zabiegu w dniu 31.03.2014 r. powód doznał uszczerbku na zdrowiu z przyczyn okulistycznych w wysokości 30%. (dowód: opinia biegłego sądowego okulisty B. H. k. 179-187, 200-202, nagranie rozprawy i transkrypcja k.266, k.284-296).

W czasie zabiegu w dniu 31.03.2014 r. do wnętrza prawej gałki ocznej powoda wprowadzone zostały bakterie, które są odpowiedzialne za późniejsze zakażenie i uszkodzenie wzroku, jednakże ta bakteria zostaje zwalczona po kilku dniach lub tygodniach i zakażenie tą bakterią nie ma ogólnoustrojowych skutków w przypadku powoda. Nie ma żadnych przeciwskazań do tego aby u powoda wykonać zabieg usunięcia zaćmy w oku lewym (dowód: opinia biegłego sądowego okulisty B. H. k. 179-187, 200-202, nagranie rozprawy i transkrypcja k.266, k.284-296).

Powód bezpośrednio przed zabiegiem usunięcia zaćmy oka prawego spełniał kryteria dopuszczające do prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii (...), a nie spełniał kryteriów dopuszczających prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii C. W chwili obecnej ze względu na stopień zaawansowania zaćmy w oku lewym nie spełnia kryteriów dopuszczających prowadzenie pojazdów mechanicznych jakiejkolwiek kategorii. Stan ten ulegnie prawdopodobnie zmianie po wykonaniu operacji zaćmy oka lewego. Gdyby u powoda nie doszło do powikłań po zabiegu z dnia 31.03.2014 r. i ostrość wzroku oka prawego utrzymywałaby się na poziomie przynajmniej =0,6, to powód widząc w tym czasie okiem lewym (według dokumentacji w a katach sprawy ) na poziomie =0,8 mógłby wykonywać zawód kierowcy kat. B i C. Do wykonywania zawodu mógłby wrócić po 7- dniach od operacji zaćmy. Zawód kierowcy kat. B i C powód mógłby wykonywać do czasu, aż ostrość wzroku oka lewego nie spadłby do poziomu poniżej 0,8, a oka prawego poniżej 0,5 (są to wartości minimalne, dopuszczające do prowadzenia pojazdów kat. B i C wg. obowiązujących w tym czasie przepisów). Szacunkowo po ok. 6 miesiącach od operacji oka prawego ostrość wzroku oka lewego powoda spadła poniżej poziomu 0,8. Wiadomo bowiem, że powód w styczniu 2017 r. widział okiem lewym na poziomie =0,2 w związku z zaćmą tego oka. Biorąc pod uwagę liniowy spadek ostrości wzroku to już po ok. 6 miesiącach powód straciłby zdolność wykonywania zawodu kierowcy. Powód będąc osobą jednooczną nie traci całkowitej zdolności do pracy, ale nie może wykonywać zawodu kierowcy (dowód: opinia biegłego sądowego okulisty B. H. k.179-187, 200-202, nagranie rozprawy i transkrypcja k.266, k.284-296, opinia pisemna k.342 i jej ustne uzupełnienie k. 359-360).

Powód Z. K. na skutek zdarzenia z dnia 31.03.2014 r. był narażony na dolegliwości bólowe, konieczność poddania się leczeniu i konsultacjom lekarskim, zmaganiu się z niepełnosprawnością oraz poczucie braku samodzielności. Doznane przez powoda uszkodzenie wzroku było dla niego silnie stresogenne, urazowe i kryzysogenne. Miało istotny wpływ na jego stan zdrowia psychicznego wywołując zaburzenia o charakterze adaptacyjnym. W jego wyniku doszło do wyraźnego załamania linii życiowej powoda, gdyż uderzyło w istotne wartości i cele życiowe powoda zakłócając podstawową aktywność życiową i uniemożliwiając samodzielną egzystencję. W wyniki nabytej niepełnosprawności o charakterze biologicznym doszło do niepełnosprawności w aspekcie zarówno psychologicznym jak i społecznym. Powód utracił poczucie sensu życia, co rzutuje na całokształt jego samopoczucia i funkcjonowania. Obecnie u powoda nadal nie doszło do osiągnięcia etapu przystosowania do swojej niepełnosprawności wynikającej z jednooczności. Z uwagi na niepewne rokowania co do drugiego oka końcowe studium przystosowania może jeszcze długo nie nastąpić. W stosunku do powoda wskazana jest pomoc psychologiczna w celu przystosowania się do niepełnosprawności. Na samopoczucie powoda wpływ ma również to, że w oku, które nie było operowane powód ma stwierdzoną zaćmę wymagającą również wykonani zabiegu. (dowód: opinia biegłego sądowego psychologa R. Z.-F. k. 229-243, k. 278-278v).

Powód w chwili zabiegu miał 68 lat. Po przebytym w 2004 r. zawale mięśnia sercowego przeszedł na rentę chorobową, a następnie po uzyskaniu uprawnień emerytalnych na emeryturę. Po około roku przebywaniu na emeryturze zaczął dorabiać jako kierowca. Od 1 lutego 2008 r. do 28 lutego 2014 r. jeździł samochodem ciężarowym w transporcie krajowym. Zatrudniony był jako kierowca w Przedsiębiorstwie (...) Sp. Jawna na cały etat. W 2011 r. powód uzyskał dochód w wys. 35 736,02 zł, w tym ze stosunku pracy 14 963,28 zł. W 2012 r. powód uzyskał dochód w wys. 35 450,98 zł, w tym ze stosunku pracy 16 331,43 zł. W 2013 r. powód uzyskał dochód w wys. 39 984,94 zł, w tym ze stosunku pracy 17 531,28 zł. W 2014 r. powód uzyskał dochód w wys. 27 231,50 zł, w tym ze stosunku pracy w wys. 3081,88 zł. W 2013 r. powód od stycznia do grudnia otrzymywał wynagrodzenie za pracę wys. 1139,38 zł netto miesięcznie. W 2014 r. pracował jako kierowca jedynie przez 2 miesiące, w styczniu i lutym i zarabiał 1195,20 zł netto miesięcznie. W stosunku do powoda lekarz medycyny pracy w dniu 17.02.2014 r. wydał zaświadczenie lekarskie, z którego treści wynikało, że powód jest zdolny do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy kat. C, C + E, D, D + E oraz że data następnego badania została określona na 17.08.2016 r. Przed planowanym zabiegiem operacyjnym oka prawego przeszedł prawidłowo badania kwalifikacyjne, dające uprawnienia do dalszej pracy w zawodzie kierowcy. Planował powrócić do pracy po zabiegu. Powód leczył się specjalistycznie od 2004 r. u kardiologa. Po zawale mięśnia sercowego przebywał w 2004 r. szpitalu w celu udrożnienia naczyń krwionośnych, a następnie po kilku latach również był hospitalizowany z tego powodu. Od tamtej pory leczony był już jedynie ambulatoryjnie. Leczył się też u lekarza rodzinnego z powodu nadciśnienia tętniczego i wysokiego cholesterolu ( dowód: zeznania świadka J. K. 105v-106v, zeznania powoda Z. K. k. 298-299v, kserokopia zaświadczenia lekarskiego k. 311)

Powód do czasu zabiegu usunięcia zaćmy w oku prawym żył aktywnie, był samodzielny, wykonywał wszystkie czynności samoobsługowe oraz obowiązki domowe i przydomowe. W wolnym czasie zajmował się pracami remontowymi samochodu, przydomowymi pracami naprawczym (miał warsztat na własny użytek), uprawiał przydomowy ogródek, hodował z żoną drób. Jeździł rekreacyjnym rowerem. Samodzielnie robił zakupy załatwiał sprawy urzędowe (dowód: zeznania powoda Z. K. k. 298-299v oraz zeznania świadków: J. K. 105v-106v, J. Z. k. 103v-104, B. Z. k.104-105, B. J. k.105-105v).

Natomiast po zabiegu w dniu 31.03.2014 r. powód, który nie widzi na prawe oko, nie jest osobą samodzielną. Powód po zabiegu miał problemy z zachowaniem równowagi, zdarzało mu się zderzać z różnymi przeszkodami, potykać i przewracać. Powód od czasu zabiegu nie robi samodzielnie zakupów, bo ma problemy z odczytaniem cen, nie jeździ samochodem jako kierowca, nie jeździ też rowerem. Przy wchodzeniu i schodzeniu po schodach, kiedy jest ślisko, mokro zmuszony jest korzystać z asekuracji żony. Nie pali w piecu, co przed zabiegiem należało do jego obowiązków, albowiem piec znajduje się w piwnicy, gdzie powodowi trudno obecnie zejść. Nie przygotowuje sobie posiłków, a nawet herbatę słodzi mu żona, bo cukier zamiast wsypać do szklanki rozsypywał obok. Po zabiegu jego żona oraz znajomi zauważyli, że stał się osobą bardziej nerwową, z człowieka wesołego zamienił się w osobę zamkniętą w sobie. Stres związany z powikłaniami po zabiegu i pobytami w szpitalu spowodował, że powód stracił na wadze- kiedy szedł do szpitala ważył 95 kg, a kiedy wrócił po leczeniu ważył ok. 70 kg (dowód: zeznania powoda Z. K. k. 298-299v oraz zeznania świadków: J. K. 105v-106v, J. Z. k. 103v-104, B. Z. k.104-105, B. J. k.105-105v) Powód w lewym oku ma zaawansowaną zaćmę, wymagającą leczenia operacyjnego. Dopiero po operacji zaćmy oka lewego będzie ostatecznie wiadomo, jak duży wpływ na codzienne funkcjonowanie powoda ma brak widzenia okiem prawym. Nie ma możliwości przewidzenia czy na pewno, a jeśli tak to w jakim czasie u powoda wystąpi zaawansowany zanik gałki ocznej prawej. U powoda może wystąpić konieczność zastosowania epiprotezy, czyli kosmetycznej nakładki na gałkę oczną poprawiającą wygląd pacjenta (opinia biegłego sądowego okulisty B. H. k.200-202, transkrypcja k.284-296).

Powód w związku z leczeniem po zabiegu wykupił następujące leki:

-w dniu 05.08.2015 r. – D. krople do oczu za kwotę 20 zł, D. krople do oczu za kwotę 12,19 zł, A. krople do oczu za kwotę 15,51 zł,

- w dniu 17.02.2016 r. 2 x D. krople do oczu za kwotę 30 zł (2 x 15 zł), A. krople do oczu za kwotę 9,92 zł (za dwa opakowania), D. krople do oczu za kwotę 8,86 zł ( za dwa opakowania),

- w dniu 30.08.2016 r. D. krople do oczu za kwotę 20 zł, D. krople do oczu za kwotę 11,95 zł,

- w dniu 24.05.2017 r. T. D. krople do oczu 40 zł, D. krople do oczu za kwotę 20 zł,

- w dniu 26.05.2017 r. A. krople do oczu za kwotę 14,51 zł,

- w dniu 27.07.2017 r. D. krople do oczu za kwotę 20 zł, A. krople do oczu za kwotę 15,51 zł,

- w dniu 25.09.2017 r. D. krople do oczu za kwotę 20 zł,

- w dniu 26.09.2017 r. A. krople do oczu za kwotę 15,51 zł,

- w dniu 30.11.2017 r. A. krople do oczu za kwotę 4,96 zł.

Stosowane przez powoda leki związane były z leczeniem skutków zakażenia. Stosowanie tych kropli uzależnione jest od aktualnego stanu narządu wzroku powoda. Nie ma stałego schematu ich stosowania w schorzeniu powoda, albowiem stosuje się wtedy, gdy pojawia się stan zapalny, dolegliwości. Leki te stosuje się więc doraźnie i nie sposób określić jak długo powód będzie musiał z nich korzystać.

(dowód: paragony, faktury k. 16, k. 313-320, opinia biegłego B. H. k.335).

Obecnie w związku z powikłaniami po zabiegu zaćmy powód nie musi przyjmować na stałe żadnych leków, natomiast powinien przyjmować doraźnie leki, w sytuacji wystąpienia dolegliwości bólowych, np. przeciwzapalne w kroplach (dowód: opinia biegłego sądowego okulisty B. H. k. 179-187, 200-202, nagranie rozprawy i transkrypcja k.266, k.284-296, k. 335, k.342, k.359-360).

W związku z powikłaniami po zabiegu usunięcia zaćmy powód zmuszony był odbyć szereg przejazdów z jego miejsca zamieszkania tj. z miejscowości L. do W. celem odbycia leczenia. W klinice okulistycznej we W. powód przebywał 3 razy co wiązało się z zawiezieniem go i odebraniem ze szpitala, a więc odbyciem w tym celu 6 przejazdów. I tak:

- w dniu 03.04.2014r. został zawieziony do W. z uwagi na konieczność hospitalizacji - (190 km w jedną stronę);

- w dniu 11.04.2014r. został odebrany z leczenia we W. i zawieziony do miejsca zamieszkania– (190 km w jedną stroną);

w dniu 15.04.2014r. został zawieziony do W. z uwagi na konieczność hospitalizacji - (190 km w jedną stronę);

- w dniu 28.04.2014r. został odebrany z leczenia we W. i zawieziony do miejsca zamieszkania– (190 km w jedną stroną);

w dniu 01.06.2014r. został zawieziony do W. z uwagi na konieczność hospitalizacji - (190 km w jedną stronę);

- w dniu 06.06.2014r. został odebrany z leczenia we W. i zawieziony do miejsca zamieszkania– (190 km w jedną stroną).

W trakcie pobytu powoda w szpitalu we W. powoda odwiedzała jego żona, która była u męża łącznie przynajmniej 3 razy. Za każdym razem powód oraz jego żona podróż do i z W. odbywali z sąsiadem, J. Z., który zawoził ich tam swoim samochodem marki R., który spala średnio ok. 9 litrów benzyny na 100 km. Powód zwracał J. Z. koszt zakupu benzyny. (dowód: zeznania powoda Z. K. k.298-299v oraz zeznania świadka J. Z. k.103v-104).

Średni koszt zakupu paliwa w 2014 roku wynosił 5,40 zł / L (dowód: (...)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie:

- częściowo zeznań powoda Z. K. (k.298-299v) oraz świadków : P. D. (k.128-129), T. M. (k.121-122), B. J. (k.105-105v), częściowo na podstawie zeznań świadków: J. Z. (k.103v-104), B. Z. (k.104-105), J. K. (k.105v-106v) jak również na podstawie opinii biegłego sądowego z zakresu epidemiologii dr n. med. A. M. (k.135-148), opinii biegłego sądowego psychologa R. Z.-F. i jej ustnego uzupełnienia (k.229-243 i k.278-278v), opinii biegłego sądowego okulisty B. H. wraz z jej ustnym uzupełniniem (k.179-187, 200-202, nagranie rozprawy i transkrypcja k.266, k.284-296, k. 335, k.342, k.359-360) oraz dokumentów: dokumentacji medycznej powoda (k.21-29, 86-93v, k.348-355) kserokopii faktur za leki i kserokopie recept (k.16, k.313-321), kserokopii przekazu pocztowego (k.20), kserokopii orzeczenia psychologicznego (k.30), kserokopii świadectwa pracy (k.31), kserokopii rozliczenia PIT (k.32-39) deklaracji podatkowych (k.307-308), kserokopii zarządzenia z dnia 04.01.2013r. (k.77), kserokopii zarządzenia z dnia 14.04.2014r. (k.78), kserokopii zarządzenia z dnia 14.04.2014r. (k.79), kserokopii sprawozdania z badań z dnia 02.04.2014 r. (k.80), kserokopii raportu z kontroli wewnętrznej (k.84-85), kserokopii umowy ubezpieczenia pozwanego – polisa nr (...) z dnia 20.12.2013r. (k.73-73v), kserokopii protokołu kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia 28.02.2014r. (k.74-76v, 81-83), protokołu kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia 9.04.2014r. (k.49-53, 102), kserokopii protokołu kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia 2.05.2014r. (k.54-59), kserokopii zaświadczenia lekarskiego (k. 311), kserokopii świadectwa kwalifikacji zawodowej (k. 312), kserokopii decyzji o waloryzacji renty i emerytury (k.322-323v), kserokopii decyzji o przyznaniu emerytury (k.327-330v), informacja o zarobkach powoda z Przedsiębiorstwa (...) Sp. Jawna (k.369), akt szkody, dokumentów złożonych przez powoda w oddzielnej teczce opisane jako historia choroby.

Sąd dał wiarę w całości zeznaniom świadków: B. J., P. D., T. M., gdyż zeznania te były rzeczowe, spójne i znajdowały potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadków J. Z. i J. K., aby powód płacił tytułem podróży do W. 1 zł za kilometr, albowiem stało to w sprzeczności z zeznaniami powoda, który zeznał, że pokrywał jedynie koszt zakupu benzyny. Niewiarygodne okazały się zeznania świadków: B. Z. i J. K. w części a mianowicie co do tego aby powód nie wykonywał już żadnych prac wokół domu typu odśnieżanie, grabienie, albowiem było to niespójne z zeznaniami J. Z., który widział powoda przy wykonywaniu tego typu prac.

Sąd nie dał wiary powodowi Z. K. oraz świadkowi J. K. co do wysokości zarobków osiąganych przez powoda, albowiem były one niespójne- powód twierdził, ze zarabiał 2500 zł miesięcznie, a jego żona, że było to od 1500 zł do 1900 zł miesięcznie, tymczasem z dokumentów wynikają znacznie niższe kwoty.

W ocenie Sądu opinie: biegłego sądowego z zakresu epidemiologii dr n. med. A. M., biegłego sądowego psychologa R. Z.-F., biegłego sądowego okulisty B. H. były jasne i logiczne, a wnioski należycie i wyczerpująco uzasadnione.

Natomiast wartość dowodowa pozostałych dokumentów zgromadzonych w sprawie nie budziła zdaniem Sądu wątpliwości i nie była przez strony kwestionowana.

Sąd zważył, co następuje:

Roszczenie powoda co do zasady zasługiwało na uwzględnienie, aczkolwiek nie w pełnej kwocie żądanej przez powoda i nie co do wszystkich roszczeń.

Powód roszczenie swoje wywodzi z art. 430 kc, zgodnie z którym kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności. Należy przy tym zauważyć, iż jedną z przesłanek odpowiedzialności zwierzchnika jest zawsze wina podwładnego w rozumieniu art. 415 kc, której normalnym następstwem jest szkoda wyrządzona osobie trzeciej. Natomiast obowiązkiem powoda w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym jest wykazanie przesłanek odpowiedzialności przewidzianej w art. 415 kc, a zatem wskazanie na zdarzenie będące źródłem szkody oraz wykazanie, że było to działanie lub zaniechanie pozwanego, że było bezprawne oraz że spowodowało u powoda szkodę, która pozostaje z nim w adekwatnym związku przyczynowym.

Należy jednakże zauważyć, iż w sprawach dotyczących tzw. zakażeń szpitalnych ustalenie w sposób pewny związku przyczynowego pomiędzy postępowaniem lekarza lub personelu szpitala a powstałą szkodą jest często niemożliwe, gdyż w świetle wiedzy medycznej w większości wypadków można mówić tylko o prawdopodobieństwie wysokiego stopnia, a rzadko o pewności, czy wyłączności przyczyny. Okoliczność natomiast, iż postępowanie dowodowe nie daje podstaw do stwierdzenia zaniedbania konkretnej osoby nie zwalnia placówki szpitalnej od odpowiedzialności. Dla odpowiedzialności prawnej szpitala wystarczy w tego rodzaju sytuacji wina niezidentyfikowanego pracownika wtedy gdy zostanie dowiedzione, że popełniono zaniedbanie, na skutek którego pacjent doznał szkody, chociaż nie można ustalić, który z lekarzy leczących pacjenta lub kto z personelu medycznego dopuścił się winy. Jeżeli bowiem zachodzi prawdopodobieństwo wysokiego stopnia, że przyczyna szkody leży po stronie szpitala, należy uznać związek przyczynowy za ustalony, przy czym żądanie absolutnej pewności związku przyczynowego nie byłoby ani realne ani uzasadnione. Nadto w sprawach dotyczących tzw. zakażeń szpitalnych możliwe i uzasadnione jest przyjęcie niedbalstwa placówki służby zdrowia w drodze domniemania faktycznego, jeżeli brak jest dowodów przeciwnych wskazujących, że do zakażenia doszło z innych przyczyn (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2013 r. sygn. akt V CSK 163/12; nie publ.).

Z art. 444 § 1 kc wynika, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Nadto z art. 444 § 2 kc wynika, że jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Ponadto zgodnie z art. 445 § 1 kc w wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym, a więc w art. 444 kc, tj. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego – a w szczególności z opinii biegłego sądowego z zakresu epidemiologii dr n. med. A. M. wynika, że do zakażenia oka powoda doszło w trakcie udzielania świadczeń medycznych w pozwanej placówce, na co wskazuje analiza czasu po jakim pojawiły się pierwsze objawy oraz fakt, iż w tym samym dniu było operowanych 7 innych osób u których również wystąpiły powikłania po zabiegach operacyjnych, przy czym u powoda i 2 innych osób wyhodowano bakterię tego samego gatunku. Nadto z zebranego materiału dowodowego wynika, że w pozwanej placówce medycznej w tym okresie nie przestrzegano rygorystycznie zasad sanitarno-higienicznych, np. na bloku operacyjnym strzykawka jednorazowego użytku (...) służąca do przepłukiwania aparatu (...) była wielokrotnie tego dnia używana i z tych sprzętów ujawniono występowanie P. a.. Należy przy tym zauważyć, iż błędy popełnione w trakcie dochodzenia epidemiologicznego spowodowały, iż nie wykryto źródła tego zakażenia, przy czym bezpośrednią przyczyną rozprzestrzeniania się zakażenia w tym dniu mogły być zaniedbania ze strony personelu lub za krótki okres między zabiegami okulistycznymi, bądź też u powoda oraz innych zakażonych tego dnia osób, zastosowano lek lub środek na którym (w którym) była skontaminowana bakteria pałeczki ropy błękitnej. Również biegły sądowy okulista B. H. w swojej opinii wskazał, iż zachodzi związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy dokonanym w dniu 31.03.2014r. w pozwanej placówce medycznej zabiegiem operacyjnym usunięcia zaćmy oka prawego powoda, a całkowitą utratą wzroku w operowanym oku. Powód bowiem, jak i inni operowaniu w tym dniu pacjenci, zostali zakażeni bakterią P. a., którą także wykryto podczas kontroli epidemiologicznej u pozwanego i jest mało prawdopodobne wystąpienie zapalenia wnętrza gałki ocznej równocześnie u tak dużej liczby pacjentów na skutek niezależnie od siebie występujących infekcji poza szpitalnych.

Zgodnie więc z art. 430 kc oraz art. 444 § 1 kc i art. 445 § 1 kc pozwany jest – co do zasady - zobowiązany do wypłaty powodowi stosownego zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

W niniejszej sprawie powód wniósł ostatecznie o zasądzenie od pozwanego:

A. kwoty 200 000 zł z ustawowymi odsetkami od daty wytoczenia powództwa do dnia zapłaty – tytułem zadośćuczynienia;

B. kwoty 4950 zł z ustawowymi odsetkami od daty wytoczenia powództwa do dnia zapłaty – tytułem odszkodowania;

C. kwoty 2000 zł miesięcznie, płatnej począwszy od kwietnia 2014r., w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat - tytułem renty;

D. ustalenie odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za doznany przez powoda uszczerbek na zdrowiu.

Ad. A. Jak już wcześniej wskazano, zgodnie z art. 445 § 1 kc w wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym, a więc w art. 444 kc, tj. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Powód Z. K., na skutek powikłań, które wystąpiły po wykonaniu w dniu 31.03.2014 r. zabiegu operacyjnym usunięcia zaćmy oka prawego, całkowicie nie widzi okiem prawym i występuje brak poczucia światła w tym oku. Nie ma żadnych możliwości przywrócenia widzenia tym okiem w przyszłości, stąd powód jest osobą trwale jednooczną. Obecnie nie ma żadnych możliwości ustalenia jaka byłaby ostateczna ostrość wzroku u powoda w dłuższym okresie po zabiegu ani ustalenia stopnia prawdopodobieństwa uzyskania takiej poprawy. Powód Z. K. zatem, w przypadku gdyby w trakcie operacji nie został zakażony, to odzyskałaby sprawność w oku prawym do 60%. W konsekwencji zatem, w wyniku wystąpienia powikłań pooperacyjnych po zabiegu w dniu 31.03.2014 r. powód doznał uszczerbku na zdrowiu z przyczyn okulistycznych w wysokości 30%.

Z drugiej jednak strony biegły B. H. podkreślał, że w medycynie przyjmuje się, że po około roku od wystąpienia jednooczności powinien nastąpić okres zaadaptowania do nowej sytuacji. W konsekwencji powyższego, powoływane przez powoda w zeznaniach ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu spowodowane upośledzeniem przestrzennym „ustąpią” na skutek przyzwyczajenia i przystosowania się do nowej sytuacji i nie będzie wówczas problemu z codziennym funkcjonowaniem. Zauważyć również należało, że niewątpliwie na pojawiające się ograniczenia w codziennym życiu powoda wpływ ma również postępująca zaćma oka lewego.

Powód Z. K. na skutek zdarzenia z dnia 31.03.2014 r. był narażony na dolegliwości bólowe, konieczność poddania się leczeniu i konsultacjom lekarskim, zmaganiu się z niepełnosprawnością oraz poczucie braku samodzielności. W momencie otrzymania diagnozy i niekorzystnych rokowań pojawiły się u powoda myśli samobójcze, poczucie bycia niepotrzebnym, bezwartościowym.

Bakterie, które w czasie zabiegu w dniu 31.03.2014 r. wprowadzone zostały do wnętrza prawej gałki ocznej powoda i które są odpowiedzialne za późniejsze zakażenie i uszkodzenie wzroku, zostały zwalczone i zakażenie tą bakterią nie ma ogólnoustrojowych skutków w przypadku powoda. Nie ma możliwości przewidzenia czy na pewno i jeśli tak to w jakim czasie u powoda wystąpi zaawansowany zanik gałki ocznej. Gdyby to nastąpiło, nie będzie to niosło żadnych nowych skutków zdrowotnych dla powoda, poza ewentualnym złym efektem kosmetycznym. Może powstać konieczność wykonania epiprotezy – kosmetycznej -nakładki na zanikową gałkę oczną. W medycynie przyjmuje się, że po roku od wystąpienia jednooczności powinien nastąpić okres zaadaptowania do nowej sytuacji.

Powód w chwili zabiegu miał 68 lat i chorował na nadciśnienie tętnicze, leczył się kardiologicznie. Powód do czasu zabiegu był osobą samodzielną, nie wymagał pomocy, pracował zawodowo, poruszał jako kierowca samochodem, jeździł rowerem. Natomiast po zabiegu w dniu 31.03.2014 r. powód, który nie widzi na prawe oko wymaga pomocy rodziny w przygotowywaniu posiłków, robieniu zakupów, zawożeniu samochodem. Powód od czasu do czasu odczuwa dolegliwości bólowe oka, jak również ma zachwiania równowagi i ma trudności przy poruszaniu się. Powód do tej pory nie pogodził się ze stanem swojego zdrowia, a okoliczność, że musi się poddać zabiegowi usunięcia zaćmy w oku lewym powoduje w nim niepokój potęgowany tym, że operacja w prawym oku zakończyła się powikłaniami skutkującymi utratą wzroku.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe okoliczności, w tym rozmiar doznanych przez powoda cierpień fizycznych oraz trwałość następstw, należy zdaniem Sądu uznać, iż wysokość należnego powodowi zadośćuczynienia za doznaną krzywdę winna wynosić 100 000 zł. Wobec powyższego, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 100 000 zł tytułem zadośćuczynienia ( punkt 1 wyroku). Natomiast w pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo jako bezzasadne ( punkt 4 wyroku).

Również w świetle okoliczności niniejszej sprawy oraz treści art. 455 kc i art. 481 § 1 i 2 kc należy zdaniem Sądu uznać, iż roszczenie powoda jest uzasadnione co do zasądzenia zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 23.09.2015 r., mając na uwadze chwilę doręczenia odpisu pozwu pozwanemu w dniu 15.09.2015 r. wraz z upływem 7 dni na zajęcie przez pozwanego stanowiska w sprawie. Sąd nie podzielił żądania powoda, aby odsetki ustawowe należne były już od chwili wytoczenia niniejszego powództwa chociażby z tego powodu, że powód nie wzywał pozwanego do zapłaty kwoty dochodzonej niniejszym pozwem zanim zdecydował się na wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Natomiast z art. 455 kc wynika, że jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Dlatego sąd uznał, że w realiach niniejszej sprawy pozwany pozostawał w zwłoce z zapłatą zadośćuczynienia dopiero z chwilą doręczenia mu odpisu pozwu wraz z upływem tygodniowego czasu na zajęcie przez niego stanowiska w sprawie.

Ad. B. Z art. 444 § 1 kc wynika, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Poszkodowany może więc domagać się kompensaty wszystkich kosztów, jeżeli są one konieczne i celowe, w tym także zwrotu kosztów związanych z dowozem chorego do lekarzy lub szpitali oraz związanych z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin chorego w szpitalu.

Powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 4950 zł tytułem odszkodowania, przy czym powód wskazał, iż kwota ta obejmuje koszty dojazdów na leczenie oraz zwrot kosztów podróży odwiedzin w szpitalu a także zwrot kosztów zakupu leków w wys. przeciętnie 90 zł miesięcznie za okres od kwietnia 2014 r. do końca sierpnia 2015 r.

Niewątpliwie z zebranego materiału dowodowego wynikało, że powód był trzykrotnie hospitalizowana w (...) Szpitalu (...) we W. tj. w dwukrotnie w kwietniu 2014 roku oraz w czerwcu 2014 roku, każdorazowo w związku z nasilającymi się dolegliwościami prawego oka, spowodowanymi powikłaniami operacyjnego usunięcia zaćmy prawego oka przez pozwanego w dniu 31.03.2014r. Powód odbywając ww. podróże był każdorazowo zawożony przez swojego sąsiada J. Z. pojazdem m-ki R., który spalał, jak wynikało z zeznań powoda 9 litrów na 100 km. W związku z tym przejechał 1140 km ( 3 x 2 x 190 km). W trakcie pobytu powoda na leczeniu we W. powoda odwiedzała żona, która była u powoda przynajmniej 3 razy i przejechała w tym celu w sumie 1140 km (3 x 2 x 190 km). Sąd uznał, że brak podstaw do rozliczenia kosztów podróży w wys. po 1 zł za km i rozliczył koszty rzeczywiście poniesione, które sprowadzały się do kosztów związanych z zakupem paliwa. Sąd uznał za niewiarygodne zeznania świadka J. Z., aby powód zapłacił mu 1 zł za przejechany kilometr, albowiem powód zeznał, że w związku z przebytymi podróżami zwracał J. Z. równowartość kosztów zużytego paliwa. Brak było podstaw do rozliczenia zwrotu kosztów związanych z odwiedzinami powoda w szpitalu w przeliczeniu 1 zł za przejechany kilometr, albowiem powód nie wykazał, aby tyle wyniosły koszty związane z przejazdami do W.. Sąd uznał, że również te koszty należy rozliczyć według ilości zużytego paliwa. Skoro zatem samochód, którym jeździł J. Z., jak wynika z zeznań powoda palił średnio 9 litrów benzyny na 100 km, to w celu przejechania łącznie 2280 km (1140 km związanych z podróżami powoda i 1140 km związanych z podróżami jego żony) spalił 205,20 litrów benzyny. Mając zatem na uwadze średnie ceny benzyny w tym czasie tj., ok. 5,40 zł za litr to łączne koszty związane z dowozem powoda do szpitala oraz związane z przejazdami jego żony w celu odwiedzin powoda w szpitalu są uzasadnione co do kwoty 1108 zł.

Powód w pozwie wnosił również o zasądzenie kwoty 1530 zł tytułem zwrotu kosztów zakupu leków za okres od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2015 r. Nie ulega wątpliwości, że powód po nieudanym zabiegu z dnia 31.03.2014 r. przeszedł leczenie, które wymagało stosowania przez niego leków. Jednakże oprócz wykazania, że takie leki powód stosował koniecznym jest udowodnienie wysokości poniesionych przez niego kosztów z tym związanych. Tymczasem w aktach niniejszej sprawy brak było jakichkolwiek dowodów na okoliczność zakupu przez powoda leków, których wartość - jak wskazuje w uzasadnieniu pozwu – na dzień wniesienia pozwu stanowiła kwotę 1530 zł. Powód wykazał jedynie konieczność zakupu leków za kwotę 47,70 zł albowiem za okres jaki domagał się zwrotu kosztów leczenia tj., od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2015 r. dołączył jedynie fakturę z dnia 05.08.2015 r., na kwotę 69,44 zł, z tym że część leków nie miała związku z przebytym zakażeniem. Koszt zakupu kropli do oczu objętych wyżej wymienioną fakturą tj., D., D., A. wyniósł 47,70 zł (faktura k.16). Konieczność stosowania tych medykamentów potwierdzona została przez biegłego okulistę B. H.. Pomimo ciążącego na powodzie obowiązku dowodzenia, powód nie wykazał wysokości szkody, którą określił na kwotę 1530 zł i nie sprostał obowiązkowi wynikającemu z art. 6 kc i art. 232 kpc.

Wobec powyższego, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1155,70 zł ( 1108 zł + 47,70 zł ) tytułem odszkodowania ( punkt 1 wyroku). Natomiast w pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo jako bezzasadne. ( punkt 3 wyroku).

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 455 kc i art. 481 § 1 i 2 kc uznając, iż roszczenie powoda jest uzasadnione co do zasądzenia odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia 23.09.2015 r. do dnia zapłaty (zob. uwagi co do pkt. A niniejszego uzasadnienia).

Ad. C. Nadto z art. 444 § 2 k.c. wynika, że jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Należy przy tym zauważyć, iż renta z tytułu zwiększonych potrzeb służy kompensowaniu kosztów bieżących: cyklicznych i stałych.

Powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 2000 zł tytułem renty, płatnej począwszy od kwietnia 2014 r., w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat. Oceniając zasadność powyższego roszczenia powoda należy zauważyć, iż powód w pozwie uzasadniał, że żądanie renty obejmuje roszczenie związane z całkowitą utratą zdolności do pracy w zawodzie kierowcy w wys. 1750 zł miesięcznie oraz kwotą 250 zł z tytułu zwiększenia się jego potrzeb w zakresie opieki ze strony innych osób jak i zwiększenia jego wydatków związanych z koniecznością zakupu dodatkowych leków.

Powód wykazał, że w wyniku zakażenia utracił on całkowitą zdolność do pracy w charakterze kierowcy zawodowego, którą to pracę wykonywał przed poddaniem się zabiegowi usunięcia zaćmy. Sąd uwzględnił zatem żądanie zasądzenia na rzecz powoda renty w wysokości utraconych zarobków, ale jedynie za okres od kwietnia 2014 r. przez okres 6 miesięcy. Jak wynika bowiem z opinii biegłego B. H. utrata przez powoda zdolności do wykonywania zawodu kierowcy związana jest również ze stanem lewego oka, w którym stwierdzono zaawansowaną zaćmę wymagającą operacji. Gdyby nie nastąpiły powikłania po operacji zaćmy w prawym oku powód do wykonywania zawodu mógłby wrócić po 7 dniach od zabiegu, a zatem na początku kwietnia 2014 r. i zawód kierowcy mógłby wykonywać przez okres ok. 6 miesięcy tj., do czasu spadku ostrości wzroku powoda w lewym oku poniżej poziomu 0,8, co nastąpiło po około 6 miesiącach od operacji. Powód nie wykazał, aby utracone przez niego zarobki w 2014 r. wyniosły 1750 zł miesięcznie, albowiem wbrew jego twierdzeniom zarobki jakie uzyskiwał w firmie, do której zamierzał wrócić po operacji tj. w Przedsiębiorstwie (...) Spółka Jawna wynosiły kwotę 1195,20 zł netto miesięcznie ( tyle powód zarobił w styczniu 2014 r. oraz w lutym 2014 r.). Jednocześnie wskazać należy, że w 2013 r. jego zarobki kształtowały się każdego miesiąca na stałym poziomie i wynosiły każdego miesiąca 1139,38 zł. Powód nie wykazał zatem aby począwszy od kwietnia 2014 r. przez okres 6 miesięcy jego zarobki mogły wzrosnąć z kwoty 1195,20 zł do kwoty 1750 zł. Mając powyższe rozważania na uwadze Sąd tytułem skapitalizowanej renty za okres 6 miesięcy zasądził na rzecz powoda kwotę w łącznej wysokości 7171,20 zł (6 miesięcy x 1195,20 zł) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23.09.2015 r., mając na uwadze, że żądanie zasądzenia renty zostało sformułowane dopiero w pozwie.

Niezasadnie okazało się żądanie zasądzenia renty z tytułu zwiększenia się potrzeb powoda w zakresie opieki ze strony innych osób jak i zwiększenia się jego wydatków związanych z koniecznością zakupu dodatkowych leków. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności z opinii biegłego sądowego okulisty B. H. wynika, że obecnie powód nie musi przyjmować na stałe żadnych leków, natomiast powinien przyjmować doraźnie leki, w sytuacji wystąpienia dolegliwości bólowych, np. przeciwzapalne w kroplach. Jak wynika jednak opinii biegłego nie sposób określić z jaką częstotliwością u powoda takie stany zapalne mogą się pojawić. Powód nie wykazał poza swoimi twierdzeniami, aby ponosił każdego miesiąca stałe kwoty związane z zakupem leków. Dołączone przez powoda faktury na zakupów leków nie wskazują na to, aby powód każdego miesiąca stosował krople do oczu, a potwierdzają że leki te stosowane są doraźnie – w razie powstania dolegliwości. Powód nie wykazał również aby korzystał z odpłatnej opieki, natomiast pomoc jaką udziela mu żona nie wykracza poza zakres pomocy udzielanej przed zabiegiem. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności z opinii biegłego sądowego okulisty B. H. wynika, że bakterie, które w czasie zabiegu w dniu 31.03.2014 r. wprowadzone zostały do wnętrza prawej gałki ocznej powoda zostały zwalczone po kilku dniach lub tygodniach i zakażenie tą bakterią nie ma ogólnoustrojowych skutków. Wobec powyższego, w ocenie Sądu, w świetle okoliczności niniejszej sprawy należy uznać, iż powód nie wykazał, aby od czasu zabiegu w dniu 31.03.2014r. zwiększyły się w sposób trwały inne jego potrzeby dotyczące zakupu leków czy odpłatnej opieki (por art. 6 kc i art. 232 kpc).

Wobec powyższego Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie jako bezzasadne ( punkt 4 wyroku).

Ad. D. W ocenie Sądu, w okolicznościach niniejszej sprawy uzasadnione jest ustalenie, że pozwany ponosić będzie odpowiedzialność za skutki na zdrowiu powoda związane z zakażeniem powoda podczas zabiegu w dniu 31.03.2014 r., które do dziś nie ujawniły się, a które ujawnić się mogą w przyszłości. Z opinii biegłego sądowego okulisty B. H. wynika bowiem, że u powoda może zajść konieczność wykonania epiprotezy – kosmetycznej nakładki na zanikową gałkę oczną. Gdyby w oku prawym pojawił się trudny do opanowania stan zapalny z bardzo silnymi dolegliwościami bólowymi, to wtedy może powstać konieczność usunięcia niewidzącego oka. (punkt 3 wyroku).

W konsekwencji Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 101 155,70 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 23.09.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. oraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1.01.2016 r. do dnia zapłaty ( punkt 1 wyroku) oraz zasądził kwotę 7127,20 zł tytułem skapitalizowanej renty odsetkami ustawowymi od dnia 23.09.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. oraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1.01.2016 r. do dnia zapłaty ( punkt 2 wyroku).

Ponadto Sąd ustalił, że pozwany ponosić będzie odpowiedzialność za skutki na zdrowiu powoda związane z zabiegiem w dniu 31.03.2014r., które do dziś nie ujawniły się, a które ujawnić się mogą w przyszłości ( punkt 3 wyroku).

Natomiast roszczenie powoda dotyczące zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przekraczające zasądzoną kwotę 100 000 zł, jak również roszczenie dotyczące odszkodowania przekraczające zasądzoną kwotę 1155,70 zł oraz roszczenie powoda o zasądzenie renty ponad kwotę skapitalizowanej renty w kwocie 7171,20 zł zdaniem Sądu należy uznać za nieuzasadnione. Wobec tego, Sąd oddalił powództwo w tej części jak bezzasadne ( punkt 3 wyroku).

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 kpc. Sąd zniósł poniesione przez strony koszty zastępstwa procesowego z uwagi na uwzględnienie żądań powoda w 47%, a zatem porównywalne koszty poniesione przez strony z tytułu zastępstwa procesowego.

Natomiast o nieuiszczonych kosztach sądowych Sąd orzekł na podstawie art. 113 ust. 1 uksc i art. 100 kpc, nakazując pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Okręgowy w Koninie od pozwanego kwotę 6900,63 zł (47 % powstałych kosztów sądowych) a od powoda kwotę 7781,57 zł (53 % powstałych kosztów sądowych). Nieuiszczone koszty sądowe stanowiły kwotę 14 682,20 zł i złożyły się na nie: opłata od pozwu w wys. 11 448 zł, koszty opinii biegłych oraz zwrot kosztów dojazdu biegłych na rozprawę: 732,60 zł, 713,40 zł, 135,30 zł, 1270,82 zł, 97,17 zł, 63,50 zł, 221,41 zł.

Angelika Lewandowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Górska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Angelika Lewandowska
Data wytworzenia informacji: