Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 183/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koninie z 2017-02-01

Sygnatura akt I C 183/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konin, dnia 08-12-2016 r.

Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Andrzej Nawrocki

Protokolant: sekr.sąd. Jarosław Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 08-12-2016 r. w Koninie

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W.

przeciwko R. M.

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanego R. M. na rzecz powoda (...) Bank S.A. w W. kwotę 123.474 zł 30 gr (sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) z odsetkami:

- od kwoty 104.454 zł 34 gr umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 28.01.2016r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 6.202 zł 25 gr ustawowymi za opóźnienie od dnia 29.01.2016r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 2.847 zł 62 gr ustawowymi za opóźnienie od dnia 29.01.2016r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 9.970 zł 09 gr ustawowymi za opóźnienie od dnia 17.11.2016r. do dnia zapłaty,

2.  Umarza postępowanie w pozostałym zakresie.

3.  Zasądza od pozwanego R. M. na rzecz powoda (...) Bank S.A. w W. kwotę 7.688 zł (siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

4.  Nadaje wyrokowi w punkcie 1 i 3 rygor natychmiastowej wykonalności.

SSO Andrzej Nawrocki

Sygn. akt I C 183/16

UZASADNIENIE

Powód (...) Bank SA w W. początkowo wniósł o zasądzenie od pozwanego R. M. kwoty 153.750 zł 47 gr wraz z odsetkami: - od kwoty 144.685 zł 60 gr umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od 28.01.2016r.; - od kwoty 6.202 zł 25 gr ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty; - od kwoty 2.847 zł 62 gr ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, jak również wniósł o zasądzenie kwoty 1.922 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych i kwoty 19 zł 22 gr tytułem zwrotu innych kosztów. W uzasadnieniu pozwu powód wywodził, iż zawarł z pozwanym R. M. umowę kredytu nr (...) z dnia 13.09.2012r. zmienionej aneksem. Nadto powód wskazał, iż pozwany nie wywiązał się z ciążącego na nim zobowiązania terminowego dokonywania spłat w wysokościach ustalonych w umowie, w związku z czym powód wypowiedział pozwanemu przedmiotową umowę, stawiając całą należność w stan wymagalności. Powód wskazał również, że pozwany do dnia sporządzenia pozwu nie spłacił wymagalnej wierzytelności, dlatego też powód w dniu 27.01.2016r. wystawił wyciąg z ksiąg banku stwierdzający zadłużenie pozwanego (k.2-4,12-14).

Pozwany R. M., wnosząc o oddalenie roszczenia co do kwoty 59.040 zł, wskazał iż co do zasady nie kwestionuje roszczenia powoda, natomiast kwestionuje kwotę dochodzoną w pozwie. Pozwany przyznał, iż w dniu13.09.2012r. zawarł z powodem umowę kredytową nr (...), której przedmiotem był zakup samochodu marki M. (...), rok produkcji (...). Pozwany wskazał również, że w związku z problemami finansowymi zwrócił się do powoda o prolongatę rat kredytowych i w związku z tym nastąpiła zmiana harmonogramu spłat. Nadto pozwany wskazał, iż chcąc zredukować straty finansowe zaproponował powodowi sprzedaż pojazdu i pojazd ten za zgodą powoda został sprzedany za kwotę 59.040 zł brutto. W ocenie pozwanego powyższa kwota winna być uwzględniona w ogólnym rozliczeniu kredytu (k.49-50).

W toku procesu powód (...) Bank SA w W. – pismem z dnia 14.11.2016r., które wpłynęło do Sądu w dniu 17.11.2016r. - ograniczył powództwo do kwoty 123.474 zł 30 gr i wniósł o zasądzenie od pozwanego: - kwoty 104.454 zł 34 gr tytułem należności głównej (niespłacony kapitał); - kwoty 6.202 zł 25 gr tytułem odsetek umownych; - kwoty 12.817 zł 71 gr tytułem odsetek za opóźnienie naliczonych do kwoty niespłaconego kapitału wraz z dalszymi odsetkami, jak również wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu. Powód wskazał, iż pismem z dnia 7.06.2016r. wraził pozwanemu zgodę na sprzedaż pojazdu za kwotę nie niższą niż 48.000 zł. Nadto powód wskazał, iż po wytoczeniu powództwa, tj. w dniu 24.06.2016r. wpłynęła na konto powoda kwota 48.000 zł za sprzedany pojazd, w związku z czym zaliczając tę kwotę na poczet spłaty częściowego zadłużenia powód ograniczył powództwo do kwoty 123.474 zł 30 gr (k.53-54,63-64).

Pozwany R. M. – w związku z ograniczeniem roszczenia przez powoda - uznał powództwo w całości (k.90).

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 13.09.2012r. została zawarta pomiędzy powodem (...) Bank SA w W., a pozwanym R. M. umowa kredytu nr (...), zgodnie z którą powód udzielił pozwanemu kredytu w kwocie 184.615 zł 38 gr na okres 96 miesięcy, na zakup pojazdu marki M. (...), rok produkcji (...). Zgodnie z § 6 powyższej umowy w przypadku opóźnienia w terminowym regulowaniu rat kredytu ustalonych w harmonogramie spłat powód miał pobierać od niespłaconego w terminie kredytu podwyższone odsetki naliczone według stopy procentowej w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Nadto z § 10 ust. 1 pkt. c tej umowy wynika, że powód będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia w razie zwłoki z zapłatą przez pozwanego pełnych rat kredytu za co najmniej dwa okresy płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu pozwanego do spłaty wymagalnych należności w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania. Również w dniu 13.09.2012r. została zawarta pomiędzy stronami umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, zgodnie z którą pozwany, w celu zabezpieczenia wierzytelności powoda z tytułu umowy kredytu nr (...), przeniósł na powoda udział w prawie własności pojazdu marki M. (...), rok produkcji (...) w wysokości 49/100 (dowód: k.15-16,65).

Pozwany R. M., który w tym czasie prowadził działalność gospodarczą – firma transportowa, początkowo spłacał raty kredytu zgodnie z harmonogramem. Następnie po około 2 latach pozwany zaczął spłacać raty kredytu częściowo, z uwagi na problemy finansowe w swojej firmie transportowej. W dniu 20.03.2014r. został zawarty między stronami aneks do powyższej umowy z dnia 13.09.2012r., zgodnie z którym okres spłaty kredytu został wydłużony do dnia 16.12.2020r., jak również strony zawiesiły spłatę kapitałowej części rat kredytu na okres 3 miesięcy (dowód: k.17-20,66-67,69 oraz zeznania pozwanego R. M. k.90v).

W późniejszym okresie pozwany, z uwagi na problemy finansowe, zaprzestał spłaty raty kredy i ostatnia wpłata w wysokości 1.000 zł została dokonana przez pozwanego w dniu 24.09.2015r. (dowód: k.69 oraz zeznania pozwanego R. M. k.90v).

Powód pismem z dnia 25.09.2015r., zawierającym oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu, wypowiedział pozwanemu umowę kredytu nr (...) z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, w związku z nieuregulowaniem zaległości w spłacie kredytu, przy czym całość zaległości obejmowała wówczas: - kwotę 6.566 zł 31 gr tytułem należności kapitałowej; - kwotę 3.764 zł 50 gr tytułem odsetek umownych; - kwotę 36 zł 85 gr tytułem odsetek podwyższonych za opóźnienie (dowód: k.21-22,70-71).

Powód w dniu 27.01.2016r. wystawił wyciąg z ksiąg nr (...), stwierdzając w nim, że w księgach powoda figuruje wymagalne zadłużenie pozwanego R. M., z tytułu zawartej umowy kredytu nr (...) z dnia 13.09.2012r., zmienionej aneksem z dnia 20.03.2014r. Na dzień 27.01.2016r. to wymagalne zadłużenie pozwanego wynosiło 153.750 zł 47 gr i obejmowało: - należność główną w kwocie 144.685 zł 60 gr; - odsetki umowne za okres korzystania z kapitału w wysokości 10 % za okres od dnia 16.06.2015r. do dnia 8.12.2015r. w kwocie 6.202 zł 25 gr; - odsetki za opóźnienie naliczone od kwoty niespłaconego kapitału w wysokości 10 % za okres od dnia 16.06.2015r. do dnia 27.01.2016r. w kwocie 2.847 zł 62 gr; - opłaty i inne prowizje w kwocie 15 zł (dowód: k.11).

W dniu 1.06.2016r. pozwany R. M. sprzedał pojazd marki M. (...), rok produkcji (...), o nr rej. (...) za kwotę 59.040 zł, w tym podatek VAT w kwocie 11.040 zł. Natomiast powód, z tytułu sprzedaży powyższego pojazdu, w dniu 24.06.2016r. otrzymał kwotę 48.000 zł, przy czym na poczet niespłaconego kapitału powód zaliczył kwotę 40.231 zł 26 gr oraz na poczet monitów i kosztów windykacji powód zaliczył kwotę 7.768 zł 74 gr (dowód: k.58,68,69,83 oraz zeznania pozwanego R. M. k.90v).

Powód pismami z dnia 28.06.2016r. poinformował pozwanego oraz Starostę (...), że w związku z częściową spłaty kredytu, przenosi na pozwanego wszelkie prawa własności do pojazdu marki M. (...) o nr rej. (...)(dowód: k.84,86).

Obecne zadłużenie pozwanego wynikające z zawartej pomiędzy stronami w dniu 13.09.2012r. umowy kredytu nr (...) wynosi kwotę 123.474 zł 30 gr i obejmuje: - kwotę 104.454 zł 34 gr tytułem należności głównej (niespłacony kapitał); - kwotę 6.202 zł 25 gr tytułem odsetek umownych za okres korzystania z kapitału za okres od dnia 16.06.2015r. do dnia 8.12.2015r.; - kwotę 12.817 zł 71 gr tytułem odsetek karnych za opóźnienie naliczonych do kwoty niespłaconego kapitału za okres od dnia 16.06.2015r. do dnia 14.11.2016r. (bezsporne).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: zeznań pozwanego R. M. (k.90v) oraz dokumentów: wyciągu z ksiąg (...) Bank SA w W. z dnia 27.01.2016r. nr (...) (k.11), kserokopii umowy kredytu z dnia 13.09.2012r. nr (...) (k.15-16), kserokopii aneksu z dnia 20.03.2014r. (k.17-20,66-67), kserokopii oświadczenia powoda o wypowiedzeniu umowy kredytu z dnia 25.09.2015r. (k.21-22,70-71), kserokopii pełnomocnictwa z dnia 1.07.2014r. nr (...) (k.23), kserokopii odpisu z KRS według stanu na dzień 10.09.2015r. (k.24-28), kserokopii faktury z dnia 1.06.2016r. nr (...) (k.58,83), kserokopii umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z dnia 13.09.2012r. (k.65), zestawienia spłat dokonywanych przez pozwanego (k.68,69), kserokopii oświadczenia o zwrotnym przeniesieniu prawa własności z dnia 28.06.2016r. (k.84,86).

Sąd dał wiarę w całości zeznaniom pozwanego R. M., gdyż są one jasne, logiczne oraz znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie. Wartość dowodowa dokumentów zaliczonych w poczet dowodów nie budziła zdaniem Sądu wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje :

Powód (...) Bank SA w W. ostatecznie wniósł o zasądzenie od pozwanego R. M. kwoty 123.474 zł 30 gr wraz z dalszymi odsetkami na którą składa się: - kwota 104.454 zł 34 gr tytułem należności głównej (niespłacony kapitał); - kwota 6.202 zł 25 gr tytułem odsetek umownych za okres korzystania z kapitału za okres od dnia 16.06.2015r. do dnia 8.12.2015r; - kwota 12.817 zł 71 gr tytułem odsetek za opóźnienie naliczonych do kwoty niespłaconego kapitału za okres od dnia 16.06.2015r. do dnia 14.11.2016r. Powód wskazał przy tym, iż roszczenie swoje wywodzi z zawartej z pozwanym R. M. w dniu 13.09.2012r. umowy kredytu nr (...), zmienionej aneksem, przy czym pozwany nie wywiązał się z ciążącego na nim zobowiązania terminowego dokonywania spłat w wysokościach ustalonych w umowie, w związku z czym powód wypowiedział pozwanemu przedmiotową umowę, stawiając całą należność w stan wymagalności.

W konsekwencji powyższych rozważań należy zdaniem Sądu uznać, iż roszczenie powoda w stosunku do pozwanego ma podstawę prawną w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe( tj. Dz.U.2015.128 ze zm.).

Zgodnie bowiem z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U.2015.128 ze zm.) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

W niniejszej sprawie pozwany R. M. nie kwestionował zasadności ostatecznie żądanej kwoty i uznał powództwo w całości wraz z odsetkami. Zgodnie z art. 213 § 2 kpc Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. W ocenie Sądu, w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego należy uznać, iż uznanie przez pozwanego R. M. powództwa w całości wraz z odsetkami nie jest sprzeczne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego, jak również nie zmierzało do obejścia prawa.

Wobec powyższego Sad zasądził od pozwanego R. M. na rzecz powoda (...) Bank S.A. w W. kwotę 123.474 zł 30 gr z odsetkami: - od kwoty 104.454 zł 34 gr umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 28.01.2016r. do dnia zapłaty; - od kwoty 6.202 zł 25 gr ustawowymi za opóźnienie od dnia 29.01.2016r. (tj. od dnia wytoczenia o nie powództwa) do dnia zapłaty; - od kwoty 2.847 zł 62 gr ustawowymi za opóźnienie od dnia 29.01.2016r. (tj. od dnia wytoczenia o nie powództwa) do dnia zapłaty; - od kwoty 9.970 zł 09 gr ustawowymi za opóźnienie od dnia 17.11.2016r. (tj. od dnia wytoczenia o nie powództwa) do dnia zapłaty (punkt 1 wyroku).

Na podstawie art. 355 § 1 kpc Sąd umorzył postępowanie w części dotyczącej roszczenia powoda (...) Bank SA w W. o zasądzenie od pozwanego R. M. kwoty 40.246 zł 26 gr, obejmującej kwotę 40.231 zł 26 gr – kapitał i kwotę 15 zł - opłaty i prowizje (punkt 2 wyroku). Powód bowiem początkowo wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 153.750 zł 47 gr, która obejmowała: - kwotę 144.685 zł 60 gr (kapitał); - kwotę 6.202 zł 25 gr (odsetki umowne za okres korzystania z kapitału w wysokości 10 % za okres od dnia 16.06.2015r. do dnia 8.12.2015r.); - kwotę 2.847 zł 62 gr (odsetki za opóźnienie naliczone od kwoty niespłaconego kapitału w wysokości 10 % za okres od dnia 16.06.2015r. do dnia 27.01.2016r.); - kwotę 15 zł (opłaty i inne prowizje). Następnie w toku procesu powód ograniczył żądanie i wniósł o zasądzenie od pozwanego kwot 123.474 zł 30 gr, obejmującej: - kwotę 104.454 zł 34 gr (niespłacony kapitał); - kwotę 6.202 zł 25 gr (odsetki umowne za okres korzystania z kapitału za okres od dnia 16.06.2015r. do dnia 8.12.2015r.); - kwotę 12.817 zł 71 gr (odsetek karnych za opóźnienie naliczonych do kwoty niespłaconego kapitału za okres od dnia 16.06.2015r. do dnia 14.11.2016r.).

Na podstawie art. 98 kpc Sąd zasądził od pozwanego R. M. na rzecz powoda (...) Bank SA w W. kwotę 7.688 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, przy czym kwota ta obejmuje opłatę sadową od pozwu (punkt 3 wyroku).

Na podstawie art. 333 § 1 pkt. 2 kpc Sąd z urzędu nadał wyrokowi w punkcie 1 i 3 rygor natychmiastowej wykonalności, z uwagi na fakt, iż pozwany uznał roszczenie (punkt 4 wyroku).

SSO Andrzej Nawrocki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Górska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Nawrocki
Data wytworzenia informacji: